12. apr. 2008

EIA IPM APRIL 2008

Aprilutgaven fra statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet (Department Of Energy, Energy Information Administration, International Petroleum Monthly; DOE/EIA/IPM) internasjonale petroleumsoversikt ble nylig publisert, inkluderer detaljerte data for den globale forsyningen av all energi i væskeform til og med januar 2008.

I månedens utgave var det gjort mindre revisjoner av dataene. Imidlertid forblir hovedbildet av verdens oljeproduksjon som beskrevet tidligere.

For 2007 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 4 kb/d høyere enn i 2006 og 30 kb/d lavere enn i 2005. Med tanke på at dataene kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner inntil 18 måneder tilbake i tid gir ikke tallene så langt noen grunn til å svekke oppmerksomheten omkring ”Peak Oil”.

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i april 2008 for perioden januar 2001 til og med januar 2008.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen nå vært flat gjennom mer enn tre år. I den ferskeste rapporten fra EIA viser dataene foreløpig en topp i total forsyning av all energi i væskeform i desember 2007.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i total global oljeforsyning.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i desember 2007 på 85,81 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var i januar 2008 på 85,80 Mb/d.

Pr januar 2008 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

  • (R + K) JAN 2008 (74,47 Mb/d)
  • (NGL) DES 2007 (8,06 Mb/d)
  • (R + K + NGL) JAN 2008 (82,50 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM DES 2007 (85,81 Mb/d)

Verdens forsyning av råolje og kondensat var 0,265 Mb/d lavere for hele 2007 relativt 2006. For 2006 viser dataene at forsyningen var 0,268 Mb/d lavere enn i 2005. Siden 2005 er altså den globale forsyningen av råolje og kondensat redusert med 0,53 Mb/d. Forsyningen av (R + K) har vist en voksende trend gjennom de siste 5-6 rapporterte månedene, og det er enda for tidlig å konkludere om denne trenden vil vare gjennom 2008 og bortenfor.

(”The Cornucopians” kan nok enda gjøre lurt i å la champagnene stå i kjøleskapet. Bildet brukt i bakgrunnen er ment å symbolisere at om etterspørselen bare blir stor nok så kanskje markedet vil fremskaffe noen flere……..jordkloder…….og dermed sikre BAU.)


Figuren ovenfor viser daglig gjennomsnitt på årlig basis for årene 2003 til 2007. Diagrammet viser at forsyningen av all energi i væskeform har vært flat for årene 2005 - 2007. Diagrammet illustrerer og den reduserte forsyningen av råolje og kondensat. Drivstoff for fly har normalt 8 til 16 karbonatomer i kjede da dette gir ønsket stabilitet. Dette kan illustrere betydningen av råolje og kondensat for blant annet luftfartsindustrien.
Siden annen energi i væskeform viser vekst, 240 kb/d fra 2005 til 2007, er det brukt et bakgrunnsbilde som viser noe av råstoffet for denne kategorien.
MERK: y-aksen er ikke nullskalert.


UTVINNINGEN AV NGL

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av NGL (Natural Gas Liquids) for perioden januar 2001 til og med januar 2008. NGL stammer både fra petroleumsutvinningen og fra raffinering av petroleum.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL så langt hadde en topp i desember 2007. I følge EIA økte NGL forsyningen i 2007 til 7 916 kb/d (7,80 Mb/d) som er en økning på 121 kb/d relativt 2006.

Annen energi i væskeform (AEV) hadde en foreløpig topp i juli 2007 på 3,81 Mb/d. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol og biodiesel inkludert, og som kjent har mange av disse energibærerne lavere volumetrisk energitetthet enn råolje og kondensat.

I følge EIA sine data vokste denne kategorien, AEV, med 0,146 Mb/d i 2007 relativt 2006. Å spå retningen på utviklingen for agrodrivstoff synes nå vanskelig da effektene fra satsingen på dette blir stadig mer synlige og reiser (endelig) voksende etiske og politiske betenkeligheter.

Alternativene klarer ikke på energibasis fullt ut å kompensere for den reduserte forsyningen av råolje og kondensat.


RUSSLAND

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i råolje, kondensat og NGL utvinningen for Russland fra januar 2001 til januar 2008 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Russland viser nå at veksten har bremset opp og er i ferd med å flate ut.
MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

OLJEPRISEN Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeprisen gjennom året for 2004 og frem til nå. Siden den totale forsyningen har vært flat gjennom de siste årene med voksende nettoimport for OECD landene og Kina og vekst i forbruket i hos de folkerike oljeeksportørene ventes det at en brattere prisstigning tjener til en akselerert global omfordeling av olje etter betalingsvilje.
Nyhetene har daglige meldinger fra et voksende antall land som ikke klarer å følge med i denne budkrigen og som samtidig raskere får merke følgende fra satsingen på agrodrivstoff.
En refleksjon her kan være at industrialiserte økonomier er så til de grader utformet for vekst, at når den billige oljen til å realisere veksten ikke fullt ut er der, så reagerer industrialiserte økonomier nærmest automatisk med global prisrasjonering av oljen i forsøk på å videreføre egen vekst.
De første månedene av 2008 har oljeprisen i gjennomsnitt vært US$30 - 40/fat (eller 50 - 80 %) høyere enn samme periode i 2007 og siden oljeprisen drar med seg prisen på annen energi, vil veksten i energiprisene isolert nå kunne bli betalt med den ventede veksten i verdens brutto nasjonal produkt.

OPPSUMMERING


De ferskeste dataene fra EIA på all energi i væskeform, opprettholder fortsatt 2005 som året med Peak Oil. Den svekkede veksten i den amerikanske økonomien (der flere og flere nå bruker R ordet), smitteeffektene fra dette, en voksende global kredittskvis, voksende inflasjon, fallende boligpriser etc. vil raskere påvirke forbrukeradferd og dermed blant annet etterspørsel etter olje og kan dermed bidra til å trekke oppmerksomhet vekk fra de fundamentale forholdene i den globale oljeforsyningen for en periode…………inntil tilbudet blir lavere enn etterspørselen…….igjen.

KILDER:

[1] EIA, INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, April 2008
[2] EIA, This Week In Petroleum