27. feb. 2006

OLJEFUNN I 2005


Figuren ovenfor viser årlige volumer av funn og utvinning fra norsk sokkel slik dette er rapportert av OD (Oljedirektoratet) i sitt ressursregnskap pr. 31.12. 2005 for 10 års perioden 1996 – 2005.

(For 2005 er det inkludert oppgradering av reservene for Goliat slik disse ble presentert i en pressemelding fra OD)


I nevnte 10 års periode ble det utvunnet ca. 10,7 milliarder fat olje fra norsk sokkel, og det ble påvist ca. 0,6 milliarder fat i nye funn.

De siste to årene har vært relativt gode sett fra et leteperspektiv, og i 2005 ble det påvist et fat olje i nye funn for hvert 5. som ble utvunnet.

Ifølge en reportasje basert på data fra IHS Energy ble det globalt ikke gjort noen funn i 2005 på over en milliard fat oljeekvivalenter, og gjennomsnittlig størrelse på funnene fortsatte å krype nedover i 2005. I 2005 ble det globalt funnet ca. 4,5 milliarder fat olje, noe som innebærer at det ble funnet omtrent 1 fat olje for hvert 7. fat som ble utvunnet.

20. feb. 2006

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 01

Dere ytterst få som leser denne bloggen har sikkert også spurt dere om innholdet i begrepet ”bærekraftig utvikling”.

Konvensjonelle oppfatninger er at fortsatt eksponentiell økonomisk vekst er ønskelig og mulig.

MODERNE ENERGI

har vært og er en forutsetning for alle aspektene av moderne liv som vi etter hvert har lært å sette pris på, slik som blant annet;

 • Drikkevann og vann for matproduksjon
 • Matproduksjon
 • Fremskritt innenfor helsevesenet
 • Hvert aspekt av teknologiske fremskritt
 • Boligstandard, bosettingsmønster og fritidsvaner
 • Globalisering
 • Etc.

På tross av sin betydning hersker det en rekke misforståelser rundt energi, og energi er i alminnelighet ignorert.

Det en del få lydhøre i lengre tid har prøvd å stille spørsmål om og dokumentere, er;

 • Er veksten i global energiforsyning i ferd med å nærme seg slutten?
 • Hvor lenge er det til ”Peak Oil”? (og ”Peak Gas”)
 • Hvor lenge vil forsyningen være på platå?
 • Hvor raskt vil forsyningen så falle?

Hva skjer med forestillingene om bærekraftig utvikling dersom energiforsyningen begynner å falle?

ENERGIKRISE er her definert som gapet mellom forventet etterspørsel og fysisk forsyning.

Utfallet er nummerert onsdag den 22., i forventning om at bærekraftig utvikling eller vekst blir en gjenganger.

18. feb. 2006

Per Ulv og Bippe Stankelbein

Per Ulv er på kvilelaus jakt etter Bippe Stankelbein. Ei jakt som aldri blir krona med særleg hell. I staden endar det ofte med at han spring seg utfor ei eller anna klippe.

Det som sidan hender er det interessante:

Så lenge han held blikket retta framover er det "business as usual" og han held seg i lufta. Når han derimot ser ned, er det gjort. Realitetane tek over for illusjonen, og han vert nådelaust innhenta av gravitasjonen...

Eg har ei kjensle av at det same gjeld den situasjonen som vi no er oppe i. Politikarane si rolle er å skape framtidstru, same kva imperativ realitetane (både geologiske og andre) måtte varte opp med.

Så for all del: "Len dem ikke ut" og sjå ikkje ned.

Då går det bra, -ei stund til.

GLOBAL OLJEFORSYNING, ET SCENARIO MOT 2015


Figuren viser global oljeforsyning delt inn etter tre kategorier:

OPEC Organsisajonen for oljeeksporterende land
FSU (Former Soviet Union) landene i tidligere Sovjetunionen
ROW (Rest Of World) øvrige oljeproduserende land

Figuren illustrerer at veksten i oljeforsyningen de siste årene har kommet fra OPEC og FSU, mens ROW har erfart en svak nedgang.

Det er ventet at forsyningen fortsatt kan vokse noe fra OPEC og FSU mot 2010. Etter 2010 venter russiske myndigheter at oljeutvinningen vil starte å falle.

For OPEC er det ventet fortsatt vekst mot 2010 og deretter at platået vil holde seg i noen år fremover.

ROW har vist en svak nedgang i utvinningen de siste årene og denne er ventet vil forsette for så å akselerere. Prognosen for ROW har en akkumulert utvinning av 118 milliarder fat for perioden 2005 til 2015, og ved slutten av 2004 var de oppgitte gjenværende utvinnbare reservene for ROW 177 milliarder fat i følge BP Statistical Review 2005.

Figuren reflekterer dermed en forventning om at den globale oljeforsyningen vil bevege seg langs et platå i noen få år for så å starte en bratt nedtur.

I likehet med alle prognoser har også denne innebygde svakheter, da fallet kan bli mindre bratt eller brattere, men intensjonen er å billedliggjøre hvordan forsyningen kan falle mot 2015.

Usikkerheter er blant annet knyttet til utvinningen fra gigantfeltene Ghawar, Burgan og Cantarell som i 2004 stod for 10-12 % av den globale oljeforsyningen, og utvinningen fra disse feltene har startet eller vil snart starte å falle.

Et fall som indikert vil få betydning og da bare ikke i form av økte priser, den reduserte tilgjengeligheten vil få store konsekvenser for transport av varer og personer. Det vil bli konkurranse blant alle aktører for å opprettholde sin relative andel av den synkende forsyningen.

Norge vil riktignok i 2015 fortsatt være nettoeksportør av olje, men Norge er også en del av en globalisert økonomi og vil derfor få føling med konsekvensene som i første omgang vil ramme de oljeimporterende landene hardest.

Spørsmålet er om det vil være riktig å overlate til markedet å allokerer en synkende global oljeforsyningen, eller kreves det bredt internasjonalt politisk samarbeide inklusive gode kommunikasjonsstrategier overfor offentligheten for å lindre effektene?

Det å erkjenne ”Peak Oil” krever innsikt og politisk mot, og det blir spennende å se hvem som blir den første norske folkevalgte som bruker begrepet….i offentlighet.

15. feb. 2006

UTVIKLING AV GLOBAL OLJEFORSYNING


Noen av oss finner en viss (og etter egen oppfatning egentlig absurd) underholdning i å følge de rapporterte månedlige produksjons (eller forsynings) tallene for olje (all energi i væskeform) fra EIA og IEA for å se om den global oljeindustrien kan motbevise hypotesen om en forestående eller passering av ”Peak Oil”.

EIA; Energy Information Administration (statistikkeneheten i det amerikanske energidepartementet).

IEA; International Energy Agency (Det internasjonale energibyrået i Paris)


Figuren ovenfor viser de månedlige rapporterte tallene for oljeproduksjonen (jeg foretrekker egentlig ordet utvinning, men la gå) for perioden januar 2003 til desember 2005. Den gjennomsnittlige månedlige prisen for Brent datert er også tegnet inn i diagrammet.

NB! Den høyre y-aksen er ikke null skalert. (Bare forfatterens måte å billedliggjøre en viss dramatikk.)

Diagrammet viser at for de siste 15 månedene har den globale oljeforsyningen for alle praktiske formål vært flat, mens oljeprisen har vist en nærmest ustoppelig vilje til vekst.

Om 8-9 måneder forventer IEA en etterspørsel på nærmere 87 millioner fat for dagen, og spenningen fremover ligger i å se om det globale oljeforsyningssystemet klarer ytterligere å øke med 2,5 millioner fat for dagen for å møte den forventede etterspørselen.

VIL OPEC REDDE DAGEN?


Figuren ovenfor viser utviklingen av oljeleveranser (alle væsker) fra OPEC for perioden januar 2003 til desember 2005 slik disse blir månedlig rapportert fra EIA og IEA. De rapporterte leveransene fra OPEC har siden mai 2005 vist en svakt synkende trend.

Vil denne trenden fortsette, eller blir den brutt av ny kapasitet fra OPEC?

Den lysegrønne bakgrunnen er valgt med referanse til et av Alexander L. Kiellands skriverier om at håpet visstnok skal være lysegrønt.

NB! Den høyre y-aksen er ikke null skalert. (Bare forfatterens måte igjen å billedliggjøre en viss dramatikk.)

OPPDATERING ONSDAG KVELD

Rigzone melder at Platts sine tall for januar produksjonen fra OPEC viser en nedgang på 120 000 fat for dagen relativt desember 2005.


Her i fra er forumet åpent for de eksklusive leserne av denne bloggen.

HAR DANMARK ”PEAK”A?

Selv om Danmark i global målestokk har en beskjeden oljeutvinning (i 2005 var den 0,38 millioner fat for dagen, som var omtrent en syvende del av den norske), så har Danmark vært netto eksportør av olje siden 1997 (ref figuren lenger ned).

I en rapport sponset av blant annet det amerikanske energidepartementet, ble det påpekt at ”peaking” skjer brått og at den påfølgende fallraten (decline rate) har vist seg vanskelig å forutsi, selv med gode data.

I 2004 spådde den danske energistyrelsen at dansk oljeutvinning ville nå toppen i 2005. Nå har utvinningsdataene for hele 2005 blitt tilgjengelige og disse viser at Danmark nådde toppen i…..2004. Den danske energistyrelsen opererer med rullerende 5 årsplaner, og som illustrert i figuren nedenfor forventes den fremtidige utvinningen å falle, selv om den blir noe dempet av blant annet nye felt som blir satt i drift.
For 2006 forventes oljeutvinningen å falle med ca. 8 % relativt 2005.

Erfaringene fra Danmark kan illustrere hvor vanskelig ”peaking” er å forutsi, og mange har spådd at den globale oljeutvinningen har eller vil ”peake” i nær fremtid, for så å falle kontinuerlig.


Figuren viser også oljeforbruket i Danmark, slik denne ble presentert i BP Statistical Review 2005. Det er interessant å merke seg at oljeforbruket i Danmark har vist en kontinuerlig nedadgående trend, og har falt med nesten 20 % etter at Danmark ble nettoeksportør av olje i 1997, og er nå omtrent halvert siden den første oljekrisen i 1973.

Danmarks geografi avhjelper riktignok volumet på transportbehov, men på den annen side; Kan dette også være et resultat av en langsiktig strategi?

HUBBERT’s LINEÆRISERING FOR DANSK SEKTOR

Det er gjort et forsøk med Hubberts lineærisering for dansk sektor basert på data fra den danske energistyrelsen. Denne resulterte i et estimat på totale utvinnbare reserver fra dansk sokkel på ca. 3,3 milliarder fat olje. Til sammenligning kan det opplyses at den danske energistyrelsen pr. 01.01. 2005 hadde et estimat på totale utvinnbare oljereserver på…3,3 milliarder fat (255 millioner standardkubikkmeter utvunnet og 268 millioner fat gjenværende utvinnbart; totalt 523 millioner standardkubikkmeter).

1 standard kubikkmeter = 6,29 fat

Hubbert’s metode, som er et prediktivt verktøy, forutsier at utvinningstoppen nås når omtrent halvparten av de utvinnbare oljereservene er utvunnet, og deretter faller utvinningskapasiteten, noe som nå også synes å ha blitt en realitet for dansk sektor.

Denne metoden forutsier også et bratt fall i utvinningen fra dansk sektor.

For flere land og regioner (bl.a. Norge, Storbritannia, Texas, USA (Lower 48)) der gode data er tilgjengelige, har metoden med god presisjon forutsagt når oljeutvinningen ville toppe og at dette ville skje når omtrent halvparten av de utvinnbare reservene var utvunnet. Det kan selvfølgelig skyldes tilfeldigheter,……men det begynner etter hvert å bli mange og godt dokumenterte ”tilfeldigheter”.

Oljeutvinningen fra Norge følger en perfekt Hubbert’s kurve, en oppdatering om dette i et senere innlegg i denne bloggen.

Dersom noen av dere som leser dette vet om andre dokumenterte metoder som kan forutsi når oljeutvinningen for land og regioner topper, og som estimerer totale utvinnbare reserver, da vil vi som blogger her være takknemlige for henvisninger til disse.

HUBBERT’s PEAK

Flere vitenskapsmenn har i samarbeide gjennom de siste årene anvendt metoden til å prøve å bestemme når den globale oljeutvinningen vil nå toppen, for deretter å irreversibelt synke. De fleste som har stått fram offentlig (og da som oftest oppnådd belønning i form av hån og latterliggjøring for sitt mot) opererer med at den globale oljeutvinningen (les oljeforsyningen) topper mellom 2005 og 2009.
Disse vitenskapsmennene er oppmerksomme på at estimatene deres er gjenstand for usikkerheter, blant annet på grunn av manglende gode data fra enkelte land og regioner.

Det de imidlertid mener er overordnet er å få satt fenomenet ”Peak Oil” høyt på dagsordenen, og da spesielt konsekvensene av en fallende tilgjengelighet til vår viktigste energiressurs, som det nå og så vidt vites, det ikke finnes noe substitutt for, og med magre utsikter til å finne et i overskuelig fremtid.

Denne toppen vil ikke bli erkjent av mainstream media, politikere flest og de store massene før en stund etter at nedturen fra ”Hubbert’s Peak” har begynt å sette spor etter seg i våre komplekse oljebaserte samfunnsstrukturer.

Med denne korte bakgrunnen,…. er det nå noen der ute som begynner å fornemme hva lederskap ”Peak Oil” vil komme til å kreve?

13. feb. 2006

Diskontinuitet


Frå Store Norske Leksikon:

diskontinuerlig
diskontinuerlig (av dis- og kontinuerlig), med brudd på sammenhengen, med sprangvis utvikling.

diskontinuerlig funksjon (mat.), se kontinuerlig.
diskontinuitet, manglende sammenheng; punkt der en funksjon er diskontinuerlig.

I debatten om "peak oil" er det eit hovudpoeng at dette er den største diskontinuiteten i moderne historie. Vi kjem over i ein ny epoke der det ikkje lenger er "business as usual" som gjeld. Her må det tenkjast i nye baner. Likefullt driv vi all vår planleggjing tufta på dette eine premisset:

Meir av det same. Helst mykje meir.
Slik at ein står der endå meir hjelpelaus når ein blir stilt til veggs av realitetane i naturen.

Menneska si evne til å sjå og planlegge for diskontinuitetar ser ut til å vere noko avgrensa. Å bruke ressursane våre til motorvegar og flyplassar slik som stoda no er, framstår for meg som reindyrka stupiditet. Men dersom ein skulle vere så frimodig at ein luftar slike synspunkt offentleg, blir ein som oftast møtt med overberande hovudristing. Mindre fly og meir jernbane inngår ikkje i den moderniteten som vi jo alle vil vere ein del av...


Og apropos fornuftig energibruk:
New York har hatt eit voldsomt snøfall. I moderne storbyar er det eit problem å bli kvitt snøen. Amerikanarane brukar difor den "geniale" metoden å smelte snøen ved hjelp av fossil brensle. Dei har snøsmeltingmaskiner som kan smelte meir enn 130 tonn snø i timen.

Dette verkar ikkje særleg framtidsretta på meg.

Men som så mykje anna vi driv med gjeld det vel at: "It seemed like a good idea at the time"10. feb. 2006

"Gå til sides..."


...er eit lokalt uttrykk ein nyttar når noko ber av. Og det gjer det verkeleg når industrimannen og investoren Jens Ulltveit-Moe ytrar seg i "Aftenposten" i dag.

Høyr berre:

"OLJEPRISEN er nå langt høyere enn hva økonomiske lover skulle tilsi..."

Ikkje bra. "Økonomiske lovbrot" må sjølvsagt takast på største alvor.

"Kinesisk vekst. Deretter kom den uventede kinesiske veksten som et etterpørselssjokk, og prisen tok av. Økonomisk teori sier da at prisen vil stige til det nivået hvor enten ny kapasitet blir bygget ut eller andre energikilder med en konkurrerende kostnad - midt på 30-tallet - slik som kull, blir satt inn. Etterspørselen synker deretter fordi prisen har økt. Dermed skulle prisen stige raskt, for deretter å synke til 35 dollar fatet. Mangel på olje vil ikke holde prisen varig høy, fordi det er nok olje i verden. Selv om den norske oljeproduksjonen toppet seg i 2001, og siden har falt med 15 prosent, er reservene i Midtøsten og den sydlige delen av det tidligere Sovjetunionen nok for mange tiår. Når vi legger til tjæresand, gass og kull, har kloden nok energi så langt øyet kan se."

Ser ein det. Ulltveit-Moe veit tydelegvis meir enn det marknaden gjer. Kanskje kan denne kunnskapen no "set things straight", slik at prisen fell til sitt lovmessige nivå..


"Lokal- og geopolitikk setter fasit. Oljeselskapene er stinne av penger, men får ikke tilgang til oljen i bakken.En høy oljepris gir de eksporterende landene frihet til ikke å produsere, og til å følge andre politiske mål. Vi kan derfor paradoksalt nok få redusert produksjon som følge av en prisøkning."

Ja, hadde det ikkje vore for politisk forkludring! Men som det vert sagt: Livet er fullt av paradoks.

"Saudi-Arabia kan øke sine oljeinntekter ved å redusere sin produksjon, og som marginalprodusent kan landet sette gulvet for oljeprisen. Det er også et samfunn hvor politisk stabilitet er avhengig av at kongefamilien kan holde resten av samfunnet fornøyd, økonomisk og religiøst. Det økonomiske betyr at velferdsordninger må minst være på dagens nivå, og det krever en oljepris på omkring 30 dollar fatet. Det religiøse krever en strengt fundamentalistisk form av islam. Folketallet øker meget raskt, og det betyr at det snart er et gulv på oljeprisen på omkring 35 dollar."

Hmm, golv på 35 dollar... Er du sikker på at "muslimsk fundamentalisme" ikkje krev 37 dollar?


Figuren til høgre er frå IEA, og syner deira "tru" på tilbod og etterspurnad i tida som kjem.

"Fasiten er 60 til 100 dollar pr. fat olje, og årsaken er politisk."

Akk og ve.. I alle fall godt at nokon sit med fasiten.

"Pessimismen synes ubegrunnet. Selv om økonomisk teori tilsier et fall til midt på 30-tallet etter noen år, når nye oljefelter er bygget ut, vil politikken holde prisen oppe. Derfor kjøper store japanske energiselskaper i dag olje for levering i 2011 til 64 dollar fatet. Så selv om det er nok av olje i bakken i verden, vil geopolitisk uro sørge for at produksjonen blir begrenset.
Fred vil ikke bryte ut med det første, hverken i Midtøsten eller i det tidligere Sovjetunionen, og fornybare energikilder koster til sammenligning alle over 50 dollar. Oljeprisen vil derfor trolig holde seg over 60 dollar, og det er mer sannsynlig at vi ser en pris på 100 dollar, enn en på 45.
Gled deg, Norge, den geopolitiske uroen vil sikre vår velferd i lang tid."


Slik sett er vel striden om "teikningane" gode greier for landet. Kongens Fortenestemedalje til redaktøren i "Magazinet"!

Men spørsmålet er vel ikkje om Ulltveit-Moe si økonomiske fundamentalisme har ført til ein "blindflekk" som er nokså stor.

Men så er han jo presteson, og treng vel noko å tru på. Og her gjer eg Ivar Aasen sine ord til mine: Her held det ikkje med vit. "Ei tru lyt stydja uppunder".

2. feb. 2006

Facts & Fiction


Å tolke det som blir sagt frå "leiande hald" er noko som vert stadig meir utfordrande.

For det første er det vanskeleg nok å trengje gjennom ulike lag av "nytale". For det andre kan det vere like viktig å merke seg det som ikkje blir sagt som det som blir sagt.

George W. Bush hadde nyleg si tale om "The State of the Union". Der proklamerte han at USA matte redusere sin oljeimport frå midt-austen med 75% innan 2025. Dette er ikkje akkurat noko djervt politisk utspel. Naturen vil ordne dette, heilt av seg sjølv. Kan hende vil også Bush sine mål bli "overoppfylte" utan "grep" frå politisk hald.. Jan Herdal på oljekrisa.no har elles ei god oppsummering av talen. Bush snakka ikkje om naturgass, som kanskje er USA sitt mest akutte problem, og han nemde ikkje ordet sparing. Å gjere det er jo politisk sjølvmord for ein kvar folkevald politikar. Men Bush meinte visstnok ikkje det han sa , så det måtte brannsløkkjing til.

Her heime har dei raudgrøne ei vanskeleg oppgåve når dei skal uttrykkje regjeringa sitt samla syn på oljeutvinninga framover. Det Gode Menneske frå Ålesund (-og Drammen) , Helen Bjørnøy, skal jo ta vare på livsvilkåra for komande generasjonar. Slik amatørisme fell sjølvsagt ikkje i god jord hos dei som ikkje leikar butikk. Alle "veit" at det som kan bli utvunne, vil bli det. Så får ein pakke det inn i ord som "bærekraftig vekst" og liknande sjølvmotseiingar.

Verdas største oljeselskap hadde elles eit rimeleg godt år i 2005. Det største, Exxon, vil også gjerne bore i arktiske strøk....

Og når det gjeld dette med butikk. Som vi veit finst 2/3 av petroleumsresevane i land som ikkje likar at deira religiøse frontfigurar vert biletleg karikerte. Dette gjeld også deira ambassadørar her til lands. Når vi om 15-20 år melder oss på mellom verdas oljeimportørar står vi overfor tøffe val:

1) Armanidress, cafeliv og ingen meiningar

eller

2) Vadmjøl på ein trestubbe og meiningar så det held.....

Dette har Øystein Noreng forstått.

The times are a'changing.

Men likevel, som Jim Kunstler seier det:

"We'll keep behaving the way we do until we can't, and then we won't."