22. des. 2006

Eit jule- og nyttårsbrev

Åtvaring: Dette er ein post som bryt fullstendig med dei faktabaserte postane til "Energimann". Dette er synsing i fri dressur, og dersom du ikkje har interesse av slikt, tek du juleferie før du les vidare..Konklusjonen på dette innlegget er at ein geologisk betinga topp i oljeutvinninga kan bli maskert av andre (økonomiske og geopolitiske) hendingar.

Energimann har synt oss at toppen (førebels?) er passert. På ”The Oil Drum” blir det som vanleg debattert, og vi som har følgt med ei tid kjenner posisjonane til deltakarane. Nokre er på linje med Energimann, medan nokre (dei fleste?) held seg kring 2010 i sine spådommar.
Som vanleg er det også usemje om kva ein skal rekne med, olje er som kjent ikkje berre olje:

-råolje + kondensat?
-råolje + kondensat + NGL?
-alle væsker?

Som vi lærte i forrige innlegg i bloggen, er det no berre ”annan energi i væskeform” som veks. Dette er m.a. etanol og biodiesel, og som kjent er det eit stort innslag av fossil brensle i desse. Dette medfører at energien blir bokført to gongar, og at ”annan energi i væskeform” tilfører verda mindre energi enn tala skulle tilseie.

La oss då gå utifrå at toppen er passert. Det har skjedd utan mykje fanfare, med eit unnatak for den meiningsberande bloggen ”Kveldssong for Hydrokarbonar”. Litt ”demand destruction” blant dei minst kjøpesterke i verda, og det humpar vidare som før.

Oljeutvinninga har gått ned, -og oppatt-, tidlegare blir det sagt. Dette er sjølvsagt rett, men dette har vore som følgje av resesjonar i økonomien. Den mest markante nedgangen skjedde kring 1980, då utvinninga minka kring 10%. Det gjekk 10 år før forbruket passerte toppåret 1979, og då var det klart for ei ny nedgangstid som heldt forbruket flatt nokre år.

Norge går no på økonomisk høggir. Det sedvanlege problemet med å skaffe nye arbeidsplassar, synest å vere avløyst av problemet med å skaffe ny arbeidskraft. Somme hevdar at vi har begge problema samstundes, utan at eg heilt skjønar korleis det kan gå til.. Prognosemakarane legg til grunn den situasjonen vi har akkurat no, og finn ut at det skal bli vanskeleg å skaffe seg snikkar i Romania dei neste ti åra. Arbeidskrafta vil trengast her på berget. På mitt lokale Byggsenter kunne dei fortelje at det no er ventetid på levering av trelast, sement og isolasjon.

At ikkje noko tre veks inn i himmelen, treng vi å bli minte på i slike tider. Om historia er nokon rettleiar, er det ikkje eit spørsmål om tilbakeslaget kjem, men når. Norske hushaldningar si gjeldseksponering er no historisk høg, ho overgår den kjende ”jappetida” på slutten av 80-åra. Sysselsetjinga i sektorar vi kan slutte å etterspørje om fem minutt aukar. Skulle ”rentevåpenet” bli brukt ligg det vel an til noko slakkare tider i dei fleste sektorar:

Korleis er så dei internasjonale utsiktene i økonomien? Mange meiner det er ein grunnleggande ubalanse her, der USA som vanleg spelar ei hovudrolle. Men denne gongen sit ikkje USA med ”the upper hand”, dei har no berre sin militære kapasitet som biletkort på handa. Ja sjølv denne blir det reist spørsmål ved, tidlegare utanriksminister i USA, Colin Powell, seier at dei amerikanske styrkane er i ferd med å bryte ryggen i Irak.

Underskota i handels- og budsjettbalansen i USA er galopperande:
Kor lenge vil Kina og andre asiatiske land halde fram med å betale for amerikanerane sitt forbruk? Bustadbobla i USA er i ferd med å sprekke:Kinesarane kan rykkje teppet under føtene på amerikanarane kva dag som helst, dersom dei ser det i si interesse. Finansspekulasjonen når stadig nye høgder, marknadsverdien av hedge-fonda i USA har no passert 480 billionar dollar, 12 gongar verdien av verdøkonomien!


”Når USA nys, får resten av verda forkjøling” er eit uttrykk som har vore mykje nytta for å vise kor viktig amerikansk økonomi er for den globale. Dette er ei dårleg oversetjing av ”When the US sneezes, the rest of the world catches pneumonia”. ”Pneumonia” er etter det eg veit lungebetennelse, noko meir alvorleg enn virusinfeksjonar i øvre luftvegar. Kva diagnose kan verda vente seg dersom nyset i USA kjem som fylgje av meir eller mindre galopperande tæring?

No lyt eg prøve å samle trådane., og kome attende til (hovud)temaet for denne bloggen. Altså: Poenget med denne ”stream of consciousness” er at det er mange faktorar i den økonomiske og geopolitiske utviklinga som kan maskere det geologiske faktum ”peak oil”, og som kan gjere det til meir av eit akademisk studium for framtidige historikarar.

Diverre blir politiske avgjerder ofte ikkje tekne på grunnlag av rasjonell argumentasjon og faktakunnskap. Mange vituge menneske har nok måtte erkjenne at deira faktakunnskap har blitt parkert til fordel for makt- og realpolitikk. Det er vel liten grunn til å tru at dette vil endre seg med det første…

Under det noverande økonomiske regime er resesjon den einaste måten å spare energi på. Eit middels alvorleg ”økonomisk tilbakeslag” vil kunne utsetje konsekvensane av ein passert ”peak oil” kanskje så mykje som ti år.

Politisk og militær uro i dei fem sentrale oljeproduserande landa i Midt-Austen vil kunne skape ein reell situasjon der forhold ”above ground” får meir å seie for energitilførsla i verda enn dei geologiske forholda. Media vil nok helst fokusere på "det vi kan gjere noko med", -altså forholda "above ground".

Eg har til no ikkje tenkt å konvertere (frå ingenting) til Islam, og trur ikkje det blir meir aktuelt ettersom ”the blame game” verkeleg kjem i sving..

Her på bloggen er det stilt spørsmål om ”miljøomsyn” no blir brukt for å maskere det faktum(?) at vi har passert toppen av oljeproduksjonen. Klimatrugsmålet er reelt nok, men eit slikt konkret trugsmål synes ikkje å vere nok til at vi skal endre åtferda vår på noko meir enn kosmetisk vis. Mennesket overutnyttar sine ressursar på same vis som andre species, men trur at dei no er komne dit at dei sjølv kontrollerer naturen. ”Lavutslippsutvalget” seier at vi er ”off the hook” dersom vi nyttar ein prosent av bruttonasjonalproduktet på ymse avbøtande tiltak.

Trur dei det sjølv?

Eg trur ikkje at det ligg nokon konspirasjon for å løyne "peak oil". Snarare ei velvillig gryande erkjenning av at "noko" må gjerast, men at ein på grunn av økonomiske forhold er så makteslaus at det heile avgrensar seg til "miljøpolitiske" botsøvingar som knapt har symbolverdi.

Ein stor del av auken i norsk elektrisitetsforbruk vil dei neste åra gå til elektrifisering av sokkelen. Då kan vi i staden sende gass og olje direkte til utlandet for CO2-utslepp der. ”Miljøvinsten” vil bli utbygging av av nye 420 kv straumnett gjennom Hardanger og Vestlandet, import av kjerne- og kolkraft og oppretting av mobile gasskraftverk som kan gå på ”miljøvenleg” biodiesel.

Etter det eg kan sjå er den såkalla miljøkampen så røyklagt med alle slag tvilsame og vikarierande argument, at det er vanskeleg å sjå fast land framfor seg.

Eg har lenge meint at "peak oil" er det neste store. Men som du forstår er eg stadig mindre overtydd om at fenomenet vil få den plassen det fortener i offentleg ordskifte. Dette trass i overtydande faktadokumentasjon frå vår kjære energimann. Likevel har eg ei bøn om at han held fram med å vere eit lys i vintermørket!

God jul!

11 kommentarer:

Isotopen sa...

Bra innlegg!
Tåkepratet vil overskygge realitetene, slik er det før alle kriser som ikke opptrer plutselig.

God Jul og takk for en interressant blogg, håper den fortsetter med uforminsket styrke inn i det neste litt mindre oljerike neste år.

Isotopen sa...

Kom over noen foredrag som ble holdt i polyteknisk forening.
www.polyteknisk.no/referater/...
I regi av Norsk energiforening.
Her var det litt for enhver smak.

Anonym sa...

Sjefsinnlegg.

Hilsen -Person-
(Oljens tid er over)

Anonym sa...

Det verkar som om fleire og fleire erkjenner at olje ikkje er ein evigvarande ressurs. Men det er vanskeleg å finne teikn til at denne erkjenninga gir seg utslag i praktisk politikk. Det skal t.d. verte spennande å sjå om nokon med tyngde innanfor politikken eller næringslivet har teke realitetane så pass innover seg at dei vågar å påpeike galskapen i ei slik gigantisk feilinvistering:
(Henta frå dagens nettugåve av DN)

Milliarder til norske flyplasser

Avinor vil bruke 55 milliarder kroner for å utvide norske flyplasser.

Det må til for å holde tritt med veksten i flytrafikken, mener selskapet.

Avinor forventer en trafikkøkning fra dagens 33 millioner passasjerer i året til 85 millioner reisende innen 2040.

For å ta unna veksten må det bygges. Gardermoen vil sluke 20 av de 55 milliardene med en tredje rullebane og to nye terminaler som de tyngste løftene.


Men ein kan vel trenge lenger rullebanar når flya skal drivast med pedalkraft..

Nemo sa...

Utrolig bra innlegg. Kortsiktigheten på toppen er vel sannsynligvis basert på egeninteresse? Samma det om det smeller i fjellveggen engang for alle de med airbag og fallskjerm? (katapultsete?)

Anonym sa...

Jeg leste en artikkel om utvinning av flytende drivstoff for fly fra kull. I denne artikkelen stod det at kostnadene var på rundt 40USD pr. fat. Så det er ikke sikkert fremtiden er så mørk når det gjelder flytrafikk.

Anonym sa...

Gida meg! Hvor mange ganger må vi gjenta oss.

Det blir ikke en løsning å bruke kul. Jo det kan visst gjøres - tyskene gjorde det da de begynte å tape krigen. Visst skal det og gjøres nå, og vil kanskje bremse utviklingen.

Men - hadde du blad opp i arkivene til CQD, Oljens tid er over, Rustbanking osv - har dette "alternativet" blitt diskutert før. Det er intet alternativ.

Med "dagens forbruk" er det 100-vis år med kul igjen. Det er det som er kluen. Men skal det overta fra olje og gass, skal vi glemme miljøkonsekvensene, er det IKKE 100-vis år igjen. Tvert imot, noen har funnet ut at vi utsetter Peak kanskje bare med 10 år.

Videre, som vi ser med Peak Oil, er det et forhold mellom hvor mye som må settes inn (investeres) for å få noe ut - det heter ENROI (energy returned on investment). I de gode gamle dager hadde kul en meget god "avkastning". Nå er det mye lavere, og vil komme enda lavere. Nettopp fordi det beste kullet er gravd ut, og det som står igjen koster mer å hente ut.

Når man tar dette i betraktning, og det at å erstatte oljen med kul ville øke utvinningstempoet betraktelig, er det slett ikke mye tid igjen før det blir for lavt ENROI for å fortsette virtsomheten.

Gjør hjemmeleksene dine! Vi har snakket om dette hvor mange ganger nå!

Anonym sa...

hmmm.. Det er vel fisher tropf metoden vi snakker om her, en relativt skitten metode å lage bensin på. Det går sikkert an å holde flyindustrien i gang og med overskudd med hjelp av denne, men spørsmålet er om vi vil det? Fisher tropf er mest forurensende av alle energi metoder vi vet om.
Rapporter om at det kan bli billig og rent i framtiden høres veldig ut som propaganda. Go back to sleep, your goverment has controll, Dont worry. tecnology will fix all our problems, go back to sleep.
Kull er nok ikke løsningen hvis vi har lyst til å være her mer enn et par hundre år til.

Anonym sa...

Glem problemene med miljøet, og at det er skittent, odin! Det er heller ikke noe poeng.

"Her har vi ikke en gang vurdert eventuell sluttbruk av kullet. Skal kull f. eks. benyttes som råvare for omdanning til flytende drivstoff for å erstatte olje i transportsektoren, slik Kina har begynt å gjøre, blir energiregnestykket enda langt verre for kullets del, fordi svært mye av energien går tapt i prosessen."

se http://tinyurl.com/y58pef

(men det nevnes også de miljømessige faktorene du never "Det overordna poenget er nemlig at lenge før alt dette hydrokarbonet er utvunnet og brent vil menneskeheten ha tatt livet av seg sjøl og trolig det meste av annet liv på jorda.")

Selv synes jeg ikke det er det viktigste poenget. Viktigere for meg er å konstatere at det er et bedrag å tro vi bare kan lage oljen av kull.

http://tinyurl.com/y4pbrx - er lenken som anonymous burde ha lest. Jeg siterer:-

Det er ikke sagt noe offentlig om energiforbruket, men det er opplyst at det skal benyttes en modifisert utgave av Fisher-Tropsch-prosessen. Det er da også så vidt vites den eneste prosess som er i kommersiell bruk på dette feltet i dag. Den er kjent for lav virkningsgrad, ofte et sted rundt 45 prosent. Sagt på en annen måte:

"Dersom primær energikilde er kull, vil det totalt gå med mer enn fire tonn kull i prosessen i form av energi og råvarer for hvert tonn olje som produseres."

og

"Det beste kullet fra de rikeste kildene er allerede tatt. Også kull utvinnes fra stadig magrere kilder, med stadig dårligere netto energiutbytte til resultat. Noen stor økning i netto energitilførsel fra kull er lite trolig."

"I framtida vil det ikke være mulig å sløse så vanvittig med en verdifull energikilde som kull som Fisher-Tropsch-omdanning til olje vil være - i et stadig mer desperat forsøk på å opprettholde en privatbilisme og en luftfart som helt enkelt ikke lar seg opprettholde."

Det er som Colin Campell lenge har bemerket. Alt snakk om alternativer, som går ut på at vi kan fortsette livet vårt som i dag, er til sjuende og sist vrøvl. Det eneste som er mulig er at VI lærer oss å leve ANNERLEDES, det vil si UTEN tilgang til den billige energien vi er blitt vant til.

Selvsagt er ikke dette populært, og derfor vil folk stadig vekk nevner det ene "alternativet" etter det andre - som de har hørt snakk om i dette eller det andre programmet i media. Men det er få som virkelig har lagt inn mye tid for å spørre om de bare la seg lure.

Mediene serverer folk med det folket vil høre! Og det finnes alternativene, vil de høre. At dette ikke er riktig skal i mellomtid tiden for vise dem!

Isotopen sa...

Og oljeprisen bare synker, hva skjer?

Anonym sa...

Det er varmt nordaust i USA. Meir skal det ikkje til

Legg inn en kommentar