10. jun. 2008

EIA IPM JUNI 2008

Juniutgaven fra statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet (Department Of Energy, Energy Information Administration, International Petroleum Monthly; DOE/EIA/IPM) internasjonale petroleumsoversikt ble nylig publisert, inkluderer detaljerte data for den globale forsyningen av all energi i væskeform til og med mars 2008.

I månedens utgave var det gjort mindre revisjoner av dataene. Imidlertid forblir hovedbildet av verdens oljeproduksjon som beskrevet tidligere.

For 2007 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 50 kb/d lavere enn i 2006 og 83 kb/d lavere enn i 2005. Med tanke på at dataene kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner inntil 18 måneder tilbake i tid gir ikke tallene så langt noen grunn til å svekke oppmerksomheten omkring ”Peak Oil”.

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i april 2008 for perioden januar 2001 til og med mars 2008.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen nå vært flat gjennom mer enn tre år. I den ferskeste rapporten fra EIA viser dataene foreløpig en topp i total forsyning av all energi i væskeform i desember 2007.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i total global oljeforsyning.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i februar 2008 på 85,83 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var i desember 2007 på 85,67 Mb/d.

Per mars 2008 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

  • (R + K) FEB 2008 (74,63 Mb/d)
  • (NGL) MAR 2008 (8,08 Mb/d)
  • (R + K + NGL) FEB 2008 (82,66 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM FEB 2008 (85,83 Mb/d)

Forsyningen av (R + K) har vist en voksende trend gjennom de siste 5-6 rapporterte månedene, og det er enda for tidlig å konkludere om denne trenden vil vare gjennom 2008 og bortenfor. Veksten kommer hovedsakelig fra medlemslandene i OPEC

Annen energi i væskeform (AEV) hadde en foreløpig topp i juni 2007 på 3,80 Mb/d. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol og biodiesel inkludert, og som kjent har mange av disse energibærerne lavere volumetrisk energitetthet enn råolje og kondensat.

I følge EIA sine data vokste denne kategorien, AEV, med 0,147 Mb/d i 2007 relativt 2006. Å spå retningen på utviklingen for agrodrivstoff synes nå vanskelig (selv om trenden de siste månedene er fallende) da effektene fra satsingen på dette blir stadig mer synlige og reiser (endelig) voksende etiske og politiske betenkeligheter.


UTVINNINGEN INNEN OPEC 13

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av råolje, kondensat og NGL (Natural Gas Liquids) for perioden januar 2001 til og med mars 2008 for de 13 medlemslandene i OPEC.

For OPEC har det vært en økning i utvinningen på nesten 0,5 Mb/d de siste 12 månedene.


RUSSLAND

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i råolje, kondensat og NGL utvinningen for Russland fra januar 2001 til mars 2008 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Russland viser nå at veksten har bremset opp og faller noe. Dette er i tråd med hva som har vært publisert fra offisielt russisk hold.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

MEXICO
Figuren viser utviklingen i utvinningen av råolje og NGL for Mexico for perioden januar 2001 til april 2008 slik denne er rapportert av Pemex. Basert på et glattet 12 måneders gjennomsnitt falt den totale utvinningen i Mexico med rundt 7 % siste år. Fallet i utvinningen stammer hovedsakelig fra Cantarell der utvinningen i fjor falt med 18 % relativt 2006 i følge Pemex.

OLJEPRISEN
Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeprisen gjennom året fra 2004 og frem til nå. Siden den totale forsyningen har vært flat gjennom de siste årene med voksende nettoimport for OECD landene og Kina og vekst i forbruket i hos de folkerike oljeeksportørene ventes det at en brattere prisstigning tjener til en akselerert global omfordeling av olje etter betalingsvilje.

Per mars 2008 har det tatt 3 år (basert på et løpende, glattet 12 måneders gjennomsnitt) og en økning i oljeprisen på mer enn US$50/fat for å øke den globale forsyningen av all energi i væskeform med 1 Mb/d.

En prisøkning på rundt 100 % har resultert i en økning i den globale forsyningen av all energi i væskeform på drøyt 1 %.

En refleksjon her kan være at industrialiserte økonomier er så til de grader utformet for vekst, at når den billige oljen til å realisere veksten ikke fullt ut er der, så reagerer industrialiserte økonomier nærmest automatisk med global budkrig på oljen i forsøk på å videreføre egen vekst. Nå synes imidlertid prisveksten på olje å påvirke luftfartsindustrien og de delene av bilindustrien som produserer drivstoffhungrige kjøretøy for det kommersielle markedet.

De siste ukene har oljeprisen i gjennomsnitt vært US$60 - 70/fat (eller 90 - 100 %) høyere enn samme periode i 2007 og siden oljeprisen drar med seg prisen på annen energi, vil veksten i energiprisene isolert nå bli betalt med mer enn den ventede veksten i verdens brutto nasjonal produkt. Med andre ord skyter nå overføringen av formue fra oljeimportører til eksportører fart.

OPPSUMMERING

De ferskeste dataene fra EIA på all energi i væskeform, opprettholder fortsatt 2005 som året med Peak Oil. Den svekkede veksten i den amerikanske og britiske økonomien (der flere og flere nå bruker R ordet), smitteeffektene fra dette, en voksende global kredittskvis (egentlig likviditetskontraksjon), voksende inflasjon (som vil trekke rentene oppover), fallende boligpriser etc. vil stadig raskere påvirke forbrukeradferd og dermed blant annet etterspørsel etter olje (og annen energi) og vil sannsynligvis resultere i et temporært fall i oljeprisen og dermed for en periode bidra til å trekke oppmerksomhet vekk fra de fundamentale forholdene i den globale oljeforsyningen inntil tilbudet blir lavere enn etterspørselen…….igjen.

KILDER:

[1] EIA, INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, Juni 2008
[2] EIA, This Week In Petroleum
[3] Pemex, utvinningsdata

4 kommentarer:

Anonym sa...

- Må kvele behovet for olje mener det internasjonale energibyrået IEA.

En erkjennelse fra IEA av at fundamentale forhold nå styrer oljeprisen.

yahoo sa...

Igjen et øredøvende godt innlegg Rune, takker.

Du blir alltid lest vet du, og dine refleksjoner i tidligere innlegg som setter oljepris-spekulasjonen til veggs, var glimmrende.

Foruten at Peak Oil-konsekvensene kverner videre samt at teksten på veggen blir tydeligere, er vel det viktigste i det siste (sett fra mitt ståsted) at IEA begynner å få "fert" ...
Det kan virke som om at IEA akter å kaste den gamle skjeien - kjøpe ny og bruke den andre hånden mht deres rapporteringer - ihvertfall slik jeg leser signalene fra den kanten - november blir meget avgjørende for "planetens framtid"

En annen sak som fanget oppmerksomhet her i beg. av mai var denne "FRP: Ber Kristin binde oljeprisen" ....

Frp mener staten må begynne sikre inntekter etter dagens skyhøye oljepris.
I frykt for at oljepriseventyret kan nærme seg slutten, mener Frp finansminister Kristin Halvorsen må ta grep for sikre fremtidige oljeinntekter.

La oss mentalt bookmarke at : FRP låser oljeprisen på 120 $/fat, per 1 mai 2008 (for morroskyld, så kan man finne ut hvor mye landet har tapt / spart ved å "iverksette" FRP-politikk )

http://arkiv.na24.no/NewsItem.asp?ItemID=49350&Title=Ber+Kristin+binde+oljeprisen

Ola Dunk sa...

Er ikke så sikker på det med inflasjon. Sjekk ut Japan etter boblen deres og USA på tidlig 30-tall.

Rune Likvern sa...

Definisjon av inflasjon følger i hovedsak to skoler, økt pengemengde eller prisvekst (som ofte omtales som inflasjon selv om dette er noe misvisende.). Nå ser vi begge deler samtidig, deflasjon (ref boligmarkedet) og inflasjon (ref energipriser).
En svekket forbruksvekst vil over tid virke deflatorisk på, om ikke alle sektorer, så de fleste. Jeg tror det vil komme en periode med svekkede energipriser pga svekket forbruk.

Når det gjelder land med høy utenriksgjeld blir økning av pengemengden i mange kretser holdt åpen som en utvei for å inflatere vekk noe av gjelden. Tiden vil vise hva løsninger de enkelte land vil ty til.

Legg inn en kommentar