12. mai 2008

OLJEPRIS OG AMERIKANSK DRIVSTOFF FORBRUK


Ved å se seg om i medieverdenen er det åpenbart ikke mangel på ideer, oppfatninger, forklaringer, bortforklaringer, synsinger etc. til hva som er årsaken til veksten i oljeprisen. Hver gang det skjer oppadgående bevegelser i oljeprisen presenterer media de samme analytikerne som gjentar sin for lengst etablerte liste over mistenkte. Det synes imidlertid å være et underskudd på erkjennelse av og referanse til hva de harde dataene forteller. En studie av de harde dataene utgjør lite lystelig lesning.

Det at alle ekspertene, som media så langt har brukt til å spå om oljeprisutviklingen, bommer så fatalt med sin innsikt, som i utgangspunktet burde være bedre enn hos folk flest, forteller isolert sin egen historie. Det kan virke som denne innsikten egentlig begrenser seg til å resitere bulletiner fra Bloomberg News, CNBC, CNN osv.
OLJEPRISEN
Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeprisen (Brent) fra januar 2001 til mai 2008.
Det å spå om oljeprisen synes å være en stadig dristigere risikosport og burde vel få flere til å begynne å undres på hva som er de reelle fundamentale årsakene til den voksende volatiliteten. Svingningene i oljeprisen svekker forutsigbarheten som mange bedrifter er avhengige av, som for eksempel innen luftfarten, som nå stadig må nedskalere og/eller fusjonere i heroiske forsøk på å få tilbake sorte tall på bunnlinjen, for uten sort blir veien kort til skifteretten.

Oppenheimers oljeanalytiker, Fahdel Gheit, har innsett klokskapen i ikke lenger å delta i denne risikosporten (spå oljeprisen) og konkludert med at det å spå om oljeprisen blir som å tippe lotto, der den som tipper riktig gjør det ikke på grunn av at vedkommende er smart, men fordi vedkommende har flaks. Åpenbart kan vi vente en revisjon av den universelle definisjonen for smart i fremtiden…….den vil nå også inkludere omfanget av flaks

Det skal visstnok være tilbudt mer enn nok olje til US$1 000/fat ute i markedet, men det synes nå å være liten interesse for denne oljen. Det er med andre ord ikke et tilbudsunderskudd som er problemet i markedet. Problemet er at tilbudet av olje til under US$100/fat nå er alt for lavt (om det da i det hele tatt eksisterer), olje til US$50/fat ble markedet utsolgt for en tid tilbake.

BENSINFORBRUK, USA
Figuren overfor er basert på data fra EIA TWIP (This Week In Petroleum) og viser utviklingen i det amerikanske bensinforbruket (mot den primære y-aksen MERK: aksen er ikke nullskalert), sammen med en 52 ukes glattet gjennomsnitt (rød linje) og utviklingen i den gjennomsnittlige vektetede bensinprisen i USA, sort linje.

Figuren illustrerer hvordan bensinprisen er gjenstand for sesongmessige svingninger, der prisen normalt går opp i kjøresesongen. De tre siste årene har imidlertid bensinprisen begynt å legge på seg mange uker før den offisielle starten på kjøresesongen og det som er annerledes i 2008 er at bensinforbruket faller mens prisen vokser. Figuren illustrerer at det kan synes som at ”demand destruction” starter ved US$3/gal.

Data fra EIA viser et fall i det amerikanske bensinforbruket på under 1 % (mindre enn 0,8 %) hittil i 2008 relativt samme periode i 2007. I de to foregående årene vokste forbruket og prisen sammen. (Dataene kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner, men det er grunn til å tro at de nå viser en riktig trend.)
DIESELFORBRUK, USA

Figuren ovenfor viser utviklingen i det amerikanske dieselforbruket fra 1. jan 2000 til 5. mai 2008, mot den venstre y-aksen (merk: aksen er ikke nullskalert) sammen med en 52 ukers glattet gjennomsnitt (rød linje) og prisutviklingen (US$/Gallon), sort linje, mot den høyre y-aksen.

Figuren illustrerer at dieselforbruket falt med nærmere 3 % hittil i 2008 relativt samme periode i 2007. Det er en synlig knekk i forbrukskurven da dieselprisen passerte US$3,50/Gal. Igjen er det grunn til å tro at dataene fra EIA viser en riktig trend og årsakene til fallet i forbruket kan være mange og forankret i lavere økonomisk aktivitet. Mye varetransport går på landeveien og fallende besøk til supermarkedene og gjennom det mindre innkjøp av ”stuff” kan her være medvirkende årsak.


To indikatorer som kan hjelpe og identifisere årsakene vil være omsatt varevolum hos kjøpesentra som Wal-Mart, og utviklingen i USA sitt handelsunderskudd justert for energiimport.


Dataene som er ferske kan inneholde noe støy, men de gir nå grunn til å tro at de beskriver en riktig trend.


Totalt er forbruket av bensin og diesel i USA hittil i 2008 redusert med omtrent 1,5 % relativt samme periode i fjor.
Det reduserte forbruket av bensin og diesel i USA reiser noen interessante spørsmål.

  • Skyldes nedgangen prisøkningene som nå virkelig begynner å bite hos forbrukerne?
  • Skyldes nedgangen fallende global forsyning (eller fallende netto eksport) av råolje/kondensat?
  • Eller en kombinasjon av de to ovenfor?

Om den globale forsyningen hittil i 2008 har vært identisk med nivået i samme periode i 2007 så vil nedgangen i USA ha blitt kompensert gjennom økt forbruk et annet sted på kloden og da hos noen med bedre betalingsvilje enn amerikanske forbrukere…..og de er det ikke mange av nå.

I dette innlegget som inkluderte data fra EIA på den globale oljeforsyningen til og med januar 2008 viste disse at det hadde vært en vekst i forsyningen i januar 2008 relativ januar 2007. Imidlertid vil en enda måtte avvente ytterligere historiske data for å se hvordan utviklingen videre gjennom 2008 virkelig blir.
Dersom den globale oljeforsyningen (eller den globale netto eksporten) nå har startet på en sørlig ferd, så vil dette fortsatt gi styrke til oljeprisen og ytterligere inflatorisk press. Om oljeprisutviklingen, forbruksutviklingen for bensin/diesel i USA og lagerstatus (petroleum) i USA nå kan tjene som indikatorer for forsyningssituasjonen globalt for olje, så peker disse indikatorene på en stram forsyningssituasjon og prisingen av olje forgår som kjent ved det marginale fat.

Det som nå er interessant er at ferske data fra statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet viser en nedgang i bensin og dieselforbruket i USA hittil i 2008 relativt samme periode i 2007. De siste ukene har det vært god lagerbygging (med gode lagernivå) i USA, isolert sett er disse informasjonsbiter som skulle indikere at prisen på råolje skulle bli gjenstand for nedadgående press fra den usynlige hånden til Mr. Marked. Dette skjer altså ikke, råoljeprisen fortsetter jakten på nye rekorder. Det kan nå synes som om at Mr. Marked sin ”usynlige hånd” for oljeprisen er i ferd med å omdannes til en………usynlig og hardtslående knyttneve.

Forklaringene om at det er spekulanter og svekket dollar som driver prisen til værs forklarer ikke det hele. Normalt er det raffinerier som kjøper råolje og disse har lager for denne. Hvor skal spekulantene gjøre av sin råolje? Hvilke posisjoner har disse spekulantene i så fall inntatt? Et bilde av dette kunne fort illustrere risikoeksponeringen deres.


UTVIKLINGEN I AMERIKANSKE DOLLAR

Figuren ovenfor viser utviklingen i vekslingskursen for amerikanske dollar (US$) mot norske kroner og EURO (€) for perioden 1. januar 2001 til 9. mai 2008. Den amerikanske dollaren har nå nesten tapt halvparten av sin verdi mot disse valutaene siden sommeren 2001.

Hittil i 2008 har den amerikanske dollaren mistet omtrent en sjettedel av sin verdi mot blant annet norske kroner og EURO (€) relativt samme periode i fjor. Oljeprisen i fjor på denne tiden lå rundt US$65/fat, så en korreksjon i oljeprisen for en svekket dollar skulle tilsi en oljepris rundt US$77/fat nå.

Det å skulle tilskrive den øvrige veksten i oljeprisen på rundt US$50/fat til spekulanter blir mildt sagt lettvint.

SPEKULANTENE

Spekulantene er en sikker gjenganger på listen over mistenkte når endringer i oljeprisen skal forklares folk flest. I prinsippet kan det spekuleres etter to linjer i oljemarkedet, enten ved å innta lange posisjoner, dvs inngå kontrakter nå på leveranser si 5 år frem i tid, eller innta korte posisjoner (”shorte”), selge en leveranse (normalt bestående av n porsjoner på 1 000 fat) nå og tilbakelevere ”lånet” noen måneder frem i tid. Mengden korte posisjoner vil til enhver tid være lik mengden lange posisjoner. Mye taler for at ”shorting” er det som driver spekulantene, dvs disse aktørene selger nå olje som de ”låner” hos noen som er ”long”, mot å tilbakelevere dette lånet innen noen dager eller måneder. De som ”shorter” vedder med andre ord på at oljen skal ned i pris et stykke frem i tid, og fortjenesten ligger i den potensielle differansen mellom oppnådd pris nå og en fremtidig gjenkjøpspris.

De som har fulgt utviklingen i råvaremarkedet noe tid vil imidlertid ha registrert noe særegent ved den siste tids prisoppgang på olje, og det ligger i varigheten (ref figuren lenger oppe i innlegget). Gull som etter en kort gjesteopptreden over US$1 000/unse i mars i år er nå under US$900/unse.

Varigheten av den høye oljeprisen burde nå være et signal om at ”shorting” i olje nå i voksende grad er en eksklusiv risikosport for de som gjerne kan og vil skilles fra pengene sine. Risikoen øker nå raskt for at de som har gått ”short” vil måtte kjøpe og tilbakelevere oljen ved en høyere pris enn den de solgte for.
På den annen side vil det enda ta lang tid før vi får oppleve ”Peak Stupidity”……..om noensinne.

Dersom en gruppe spekulanter driver opp oljeprisen så vil disse være avhengige av lagerplass. Dette kan selvfølgelig lagres om bord i tankskip som så ankrer opp. Er dette nå en del av virkeligheten kan en sikkert gå tørrskodd på disse tankskipene fra Bergen til New York i august, samtidig med at tankratene drar til himmels.

Dersom forklaringene til snakkehodene i media nå har noen som helst kraft hos folk flest vil jeg her lansere en ny (og minst like kraftfull og troverdig) forklaring til oppgangen i oljeprisen. Prisfastsettelsen i markedet for råolje blir nå fullstendig dominert av aktivitetene fra de destruktive, menneskevonde og usynlige gnomene (disse gnomene er i slekt med krakknissene, og informerte kilder vil ha det til at deres faderlige opphav er katastrofenissen, noe som dessverre ikke lar seg bevise gjennom DNA testing. Det at gnomene er usynlige vanskeliggjør også alle antropologiske studier av arten, noe som dermed forklarer den mangelfulle dokumentasjonen om arten).


Jeg kan selvfølgelig ikke bevise dette med de usynlige gnomene og heldigvis (for meg) kan ingen andre …………motbevise det.

Ha fortsatt en god dag!

PS! I det siste har jeg begynt å bruke tonic til havregrynene, kan dette være et omen?

…….

”The significance of crises is the indication they provide that an occasion for retooling has arrived.”

-Thomas S. Kuhn
The structure of Scientific Revolutions

KILDER:
[1] DATA PÅ OLJEPRIS, BENSIN/DIESEL PRIS OG BENSIN/DIESELFORBRUK I USA;EIA; This Week In Petroleum
[2] VALUTADATA; NORGES BANK


2008 © RUNE LIKVERN

9 kommentarer:

syklist sa...

Hallo, og takk for sist!

(Jeg leser alle innlegg og kommentarer på denne bloggen med stor interesse, selv om det er en stund siden jeg sist dristet meg ut i kommentarfeltet..)

Jeg støtter påstanden om at det er peak-nissene som har spredd frykt i finansverdenen. Senest i pinseutgaven av DN kunne man lese om den såkalte "Peak Oil" teorien. En annen ting som har voldet meg mye mer hodebry er anonomye små svarte "Peak Oil" klistremerker jeg har observert på forskjellige steder i Oslo. Undertegnede er interessert i eventuelle opplysninger som leserene måtte ha om de mørke kreftene som tydeligvis har fått fotfeste i hovedstaden.

Siden sprit og havregryn er blant de mest tilgjengelige ressursene verden har å by på (feil)tolker jeg det som at "energimann" forbereder seg til trangere tider...

Rune Likvern sa...

Hallo syklist,

"Gnomus antroposoficus invisibles" som er den latinske betegnelsen på de usynlige gnomene jeg omtaler kan ha morfet til ”peak” nisser.

Frykten i finansverdenen kan ha mange årsaker og de som følger utviklingen i boligmarkedet i USA og UK er informert om dramatisk fallende boligpriser (boligboblen sprekker) og voksende tvangsauksjoner som i følge enkelte informerte enda har langt, langt igjen til ”Peak Foreclosures” legg så til voksende mislighold av kredittkortgjeld etc., til og med Bernanke uttrykker i dag bekymring. Dette skjer samtidig med at bankene setter stadig nye rekorder i og utviser ny grensesprengende kreativitet i å gjemme bort de dårlige lånene…….så lenge som mulig. Senere i 2008 vil nok omfanget av boblen bli bedre kjent.
Spørsmålet nå er om sentralbankene klarer å få til en kontrollert kredittkontraksjon (strammere pengemarked) eller om fristelsen og presset til å trykke mer penger blir for stort.

Det å referere til den såkalte ”Peak Oil” teorien er kun et patetisk forsøk på marginalisering av en ellers viktig debatt.

Peak Oil er ikke en teori!

Europa vil i tillegg kunne oppleve et langt strammere og endog fallend forsyning av naturgass, ref dagens innlegg på TOD Europe av Euan Mearns.

Senest i dag publiserte IEA (Det Internasjonale Energibyrået i Paris) forsyningsdata som viste at siden februar i 2008 og til i april har den globale forsyningen falt med 0,7 Mb/d. Data fra EIA (publisert på mandag) viser så langt en månedlig topp i februar 2008.

Kan det være at ”peak” nissene har tatt kontroll over IEA? (Husk de er usynlige!)

Det kan nå synes som at en del kriser er i ferd med å konvergere, og jeg har ikke funnet konturene av et liknende sammentreff av kriser tidligere i historien.

……
Bruken av tonic sammen med havregryn kan være et varsel om at jeg har behov for en snarlig overdose av ”Se og Hør” og VG.

Anonym sa...

Apropos 'krisemedisin' - dette minner meg om 'blitz plotz' -medisinen i Wibberleys 'The Mouse that Roared';

Etter at N.Y. Times hadde avslørt at salami var virkningslaust mot radioaktiv stråling, prøvde Herald Tribune å overgå konkurrenten ved å påvise at 'blitz plotz' (gin, rye, whisky el.l. i tilstrekkelege mengder) heller ikkje var til særleg nytte ved atomangrep. Replikkveksling med atomfysikaren: "Dr. Kokintz, would you yourself recommend being drunk during an attac by nuclear weapons?" Kokintz peered through him through his thick glasses and said, "What else? What else?" - Herald Tribune måtte skrinlegge den saka.

'Børsmedia' si dekning av oljekrisa kan sjå ut som eit forsøk på å etterlikne ein 'blitz plotz' - effekt. (Struts utan sand?)

ps
Eg ventar i spenning på neste oppdatering av oljefondets realverdi!

e.i. sa...

Saksopplysning re. "Gnomus antroposoficus invisibles": e.i. står for "el invisible" og ikke f. eks. "einar ingvaldsen" e.l. Men nei, jeg har ikke klistra opp lapper i Oslo eller andre steder...

e.i. sa...

Simmons er ute med den mest tankevekkende og illevarslende statusrapporten noensinne. Les selv:

http://www.simmonsco-intl.com/files/OTC%202008.pdf

elgisolnedgang sa...

Mykje interssant å lese her, både i innlegg og kommentarfelt m. lenker.

Terje Erikstad har ein kommentar i pinseutgåva til DN (ja, det er denne "Syklist" referer til) der han tilbakeviser påstandane om at det er spekulantane som har hovudskulda for oljeprisane. Konklusjonen hans er, etter det eg kan skjøne, at hovudårsaka til prisstigninga er at stadig fleire innser at olje er i ferd med å verte eit knappheitsgode, samstundes som klokketrua på alternativa er i ferd med å forvitre.

Men ein kan vel ikkje sjå heilt bort frå at spekulantane sitt inntog på råvaremarknaden har hatt effekt. Dei dramatiske endringane i matvareprisane skulle i allefall gje haldepunkt for at det er mogleg. Når det gjeld matvarer, har ei gradvis utvikling, som alle interesserte har sett kome, brått fått alvorlege konsekvensar. Eg skal vere svært vanskeleg å overttyde om at dette ikkje har samanheng at spekulantane måtte ha fleire bein å stå på når bustadmarknaden kollapsa og børsane stupte.

Som Ivar Strompdal i Folketrygdfondet seier i ein annan artikkel i pinsenummeret til DN : " I begynnelsen er det fundamentale krefter som driver prisene, men så kommer spekulasjonen inn. Da går det fullstendig av skaftet"

Rune Likvern sa...

Hallo og takk til dere som både kommer med gode kommentarer og linker.

Det at oljeprisveksten vekker oppmerksomhet vil jeg oppfatte som positivt da det er å håpe at flere vil prøve å forstå de fundamentale årsakene til dette.

At spekulanter bidrar til vekst i prisen er nok medvirkende, men spekulasjoner (uansett type) fører med seg risiko der ”timing” blir vital. Om det er spekulasjoner kunne det være interessant å vite mer om naturen til disse spekulasjonene.

Kan det være at noen som for en tid tilbake gikk ”short” nå er tvunget til å levere tilbake sine lån? Dette kan nå være en medvirkende årsak til prisveksten (voksende etterspørsel i fra før et stramt marked).

Disse har i så fall blitt skilt fra noen av pengene sine.

Børsene har ikke opplevd noen dramatisk nominelle fall (justert for svekkede veklingskurser og inflasjon blir bildet mindre rosenrødt).

Å ta penger fra bolig/eiendomsspekulasjon er vel nå vanskelig med en voksende lagerbeholdning av boliger/eiendommer (vanskelig å få solgt) og nedadgående press på prisene. Dette skjer samtidig med at mye av den internasjonale kreditt tilgangen krymper.


Bare det fantes mer dokumentasjon om "Gnomus antroposoficus invisibles"……….

elgisolnedgang sa...

Nei dette er ikkje lett å verte klok på. I DN kunne ein i går lese at årsaka til prissigninga var at alle dei som har "shorta" i olje no kjøper som galne for å avgrense tapet. I dag skriv dei at det er "Driving season" som er prisdrivande.

Ein annan ting som det sikkert er ei enkel fysisk forklaring på: Kvifor stig dieselprisane så mykje meir enn bensinprisane ?

Rune Likvern sa...

Det kan være spekulanter som har shortet som nå er tvunget til å tilbakelevere lånene sine som er årsaken og som bidrar til etterspørselsvekst. Dette skulle i hovedsak slå ut på oljeprisene for øyeblikkelig levering og levering i de nærmeste månedene. Sist jeg sjekket falt oljeprisen, og den har falt fra ATH (All Time High).

Kjøresesongen fører normalt til økt etterspørsel etter olje og har alltid vært den tabloide forklaringen til prisvekst.

Kjørresesongen kommer normalt til samme tid hvert år, og normalt vil raffineriene kjøpe inn oljen for denne 6 - 8 uker før den starter.

Årsaken til den sterkere prisveksten i diesel enn bensin ligger i hvordan raffineriene er designet med hensyn til splitt mellom bensin og diesel. Det er totalt mangel på dieselkapasitet i raffineriene og det tar tid å justere denne splitten.

Legg inn en kommentar