12. apr. 2008

EIA IPM APRIL 2008

Aprilutgaven fra statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet (Department Of Energy, Energy Information Administration, International Petroleum Monthly; DOE/EIA/IPM) internasjonale petroleumsoversikt ble nylig publisert, inkluderer detaljerte data for den globale forsyningen av all energi i væskeform til og med januar 2008.

I månedens utgave var det gjort mindre revisjoner av dataene. Imidlertid forblir hovedbildet av verdens oljeproduksjon som beskrevet tidligere.

For 2007 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 4 kb/d høyere enn i 2006 og 30 kb/d lavere enn i 2005. Med tanke på at dataene kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner inntil 18 måneder tilbake i tid gir ikke tallene så langt noen grunn til å svekke oppmerksomheten omkring ”Peak Oil”.

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i april 2008 for perioden januar 2001 til og med januar 2008.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen nå vært flat gjennom mer enn tre år. I den ferskeste rapporten fra EIA viser dataene foreløpig en topp i total forsyning av all energi i væskeform i desember 2007.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i total global oljeforsyning.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i desember 2007 på 85,81 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var i januar 2008 på 85,80 Mb/d.

Pr januar 2008 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

  • (R + K) JAN 2008 (74,47 Mb/d)
  • (NGL) DES 2007 (8,06 Mb/d)
  • (R + K + NGL) JAN 2008 (82,50 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM DES 2007 (85,81 Mb/d)

Verdens forsyning av råolje og kondensat var 0,265 Mb/d lavere for hele 2007 relativt 2006. For 2006 viser dataene at forsyningen var 0,268 Mb/d lavere enn i 2005. Siden 2005 er altså den globale forsyningen av råolje og kondensat redusert med 0,53 Mb/d. Forsyningen av (R + K) har vist en voksende trend gjennom de siste 5-6 rapporterte månedene, og det er enda for tidlig å konkludere om denne trenden vil vare gjennom 2008 og bortenfor.

(”The Cornucopians” kan nok enda gjøre lurt i å la champagnene stå i kjøleskapet. Bildet brukt i bakgrunnen er ment å symbolisere at om etterspørselen bare blir stor nok så kanskje markedet vil fremskaffe noen flere……..jordkloder…….og dermed sikre BAU.)


Figuren ovenfor viser daglig gjennomsnitt på årlig basis for årene 2003 til 2007. Diagrammet viser at forsyningen av all energi i væskeform har vært flat for årene 2005 - 2007. Diagrammet illustrerer og den reduserte forsyningen av råolje og kondensat. Drivstoff for fly har normalt 8 til 16 karbonatomer i kjede da dette gir ønsket stabilitet. Dette kan illustrere betydningen av råolje og kondensat for blant annet luftfartsindustrien.
Siden annen energi i væskeform viser vekst, 240 kb/d fra 2005 til 2007, er det brukt et bakgrunnsbilde som viser noe av råstoffet for denne kategorien.
MERK: y-aksen er ikke nullskalert.


UTVINNINGEN AV NGL

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av NGL (Natural Gas Liquids) for perioden januar 2001 til og med januar 2008. NGL stammer både fra petroleumsutvinningen og fra raffinering av petroleum.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL så langt hadde en topp i desember 2007. I følge EIA økte NGL forsyningen i 2007 til 7 916 kb/d (7,80 Mb/d) som er en økning på 121 kb/d relativt 2006.

Annen energi i væskeform (AEV) hadde en foreløpig topp i juli 2007 på 3,81 Mb/d. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol og biodiesel inkludert, og som kjent har mange av disse energibærerne lavere volumetrisk energitetthet enn råolje og kondensat.

I følge EIA sine data vokste denne kategorien, AEV, med 0,146 Mb/d i 2007 relativt 2006. Å spå retningen på utviklingen for agrodrivstoff synes nå vanskelig da effektene fra satsingen på dette blir stadig mer synlige og reiser (endelig) voksende etiske og politiske betenkeligheter.

Alternativene klarer ikke på energibasis fullt ut å kompensere for den reduserte forsyningen av råolje og kondensat.


RUSSLAND

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i råolje, kondensat og NGL utvinningen for Russland fra januar 2001 til januar 2008 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Russland viser nå at veksten har bremset opp og er i ferd med å flate ut.
MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

OLJEPRISEN Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeprisen gjennom året for 2004 og frem til nå. Siden den totale forsyningen har vært flat gjennom de siste årene med voksende nettoimport for OECD landene og Kina og vekst i forbruket i hos de folkerike oljeeksportørene ventes det at en brattere prisstigning tjener til en akselerert global omfordeling av olje etter betalingsvilje.
Nyhetene har daglige meldinger fra et voksende antall land som ikke klarer å følge med i denne budkrigen og som samtidig raskere får merke følgende fra satsingen på agrodrivstoff.
En refleksjon her kan være at industrialiserte økonomier er så til de grader utformet for vekst, at når den billige oljen til å realisere veksten ikke fullt ut er der, så reagerer industrialiserte økonomier nærmest automatisk med global prisrasjonering av oljen i forsøk på å videreføre egen vekst.
De første månedene av 2008 har oljeprisen i gjennomsnitt vært US$30 - 40/fat (eller 50 - 80 %) høyere enn samme periode i 2007 og siden oljeprisen drar med seg prisen på annen energi, vil veksten i energiprisene isolert nå kunne bli betalt med den ventede veksten i verdens brutto nasjonal produkt.

OPPSUMMERING


De ferskeste dataene fra EIA på all energi i væskeform, opprettholder fortsatt 2005 som året med Peak Oil. Den svekkede veksten i den amerikanske økonomien (der flere og flere nå bruker R ordet), smitteeffektene fra dette, en voksende global kredittskvis, voksende inflasjon, fallende boligpriser etc. vil raskere påvirke forbrukeradferd og dermed blant annet etterspørsel etter olje og kan dermed bidra til å trekke oppmerksomhet vekk fra de fundamentale forholdene i den globale oljeforsyningen for en periode…………inntil tilbudet blir lavere enn etterspørselen…….igjen.

KILDER:

[1] EIA, INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, April 2008
[2] EIA, This Week In Petroleum

6 kommentarer:

i.e. sa...

Puh! Gudskjelov at du er tilbake! Med grafer som er bedre en noen gang, det er virkelig klasse over disse!

Den som viser Russland er spesielt talende, her ser det ut til at noe er i gjære...

Det høres kanskje storforlangende ut fra en som bare sitter og mottar alt dette gratis, og er derfor bare ment som et tips: Hva om du inn på denne grafen for Russland hadde plotta russisk eksport av hydrokarboner?? Kombinasjonen fallende utvinning og økende innelands forbruk kan få store følger for det internasjonale markedet, jfr. "export land model".

Har du "markedsført" dette innlegget på "The Oildrum"? Selv om teskten er på norsk er grafene helt sikkert av interesse.

Takk for innsatsen med å fortelle "the real story"!! Mens det politiske miljø har full fokus på å hyre inn flere taleskrivere er det utrolig befriende at noen har fokus på ting som VIRKELIG betyr noe!

Rune Likvern sa...

God dag i.e. (og andre faste og nye lesere av ”Kveldssong…”)

Takk for hyggelig tilbakemelding!
Det er faktainformasjonen i grafene som er det viktige, men på den annen side gjør det vel ikke noe om dårlige nyheter kommer i en fin innpakning…..noe som det etter hvert synes å bli etablert en god praksis for og som ganske sikkert vil utvikle seg til nærmest et eget fag i tiden fremover.

RUSSLAND
I noe tid har jeg drevet noe ”research” og jobbet med et utkast for et eget innlegg om Russland. Innlegget vil ta for seg russiske olje og gassreserver, utviklingen i utvinningen av disse og utviklingen i netto eksporten. Russland er interessant siden (i det tidligere Sovjetunionen) landet eksporterte strategiske ressurser for å opparbeide hard valuta til nå å være verdens største energi produsent og eksportør og er blitt………veldig bevisst denne rollen.
Energidata fra russiske myndigheter (som EIA også legger til grunn for sine IPMs) viser en fallende utvinning av olje for februar og mars relativt samme periode i fjor.
Som i.e. påpeker ELM (Export Land Model) for Russland har en interessant utvikling.

En av redaktørene på TOD (The Oil Drum Europe) er innom ”Kveldssong…” regelmessig og vedkommende leser godt norsk etter å ha bodd her noen år. I vinter har vi hatt en kontinuerlig dialog om fremtidig naturgassforsyning til UK og kontinentale Europa og har diskutert et samarbeid om et innlegg for TOD Europe om dette temaet. Diskusjonen om gassforsyningen til UK har også involvert britiske myndigheter ved BERR.

OPEC

Meldingen OPEC cuts output despite west’s plea fra 12. april hos Royal Dutch Shell plc.com tyder på at flere ting nå er i ferd med å skje samtidig.

Blir informasjonen om utviklingen i Russland, redusert utvinning i OPEC, fallende utvinning i Nord Amerika, fallende utvinning i Nordsjøen holdt opp mot veksten fra Brasil, Kina (som fortsatt øker importen) Kasakhstan og Aserbaijan (for å nevne de viktigste) blir det vanskelig å se at det ligger an til vekst i den globale oljeforsyningen gjennom 2008. Dette inkludere effekten fra nye felt som kommer i utvinning som så langt bidrar til å dempe effekten fra fallet i eksisterende felt.

Rune Likvern sa...

Nyhetene som kommer til å prege det globale forsyningsbildet for olje står nå nærmest i kø, REUTERS melder i dag Saudi King says keeping some oil finds for future .

OVERSHOOT

For de av dere som har lest OVERSHOOT av William Catton Jr så finnes det nå tilgjengelig et utrolig godt videoopptak av et foredrag, Environmental Crisis, her

http://sg60.oar.net/Environmental_Crises/

han holdte 10. april i år.

Catton, som nå er midt i 80 årene, og har en imponerende bruk av ”bilder” i sine beskrivelser er en virkelig SKATT.

OVERSHOOT ble utgitt i 1979/1980 og har en voksende aktualitet.

Kanskje den norske eliten skulle invitere Catton til å holde noen fordrag om...... virkeligheten.

Cattons foredrag ville garantert langt overgå enhver…….operaåpning.

Anonym sa...

Tack för tydliga diagram och utmärkt analys! Räkna med att världen blir mera galen ju tydligare "Peak Oil" blir. Jag kan inte motstå frestelsen att "klippa in" nedanstående exempel från The Oil Drum:

"John McCain, who just hours earlier proposed a "tax holiday" in which the 18 cent federal tax on gasoline would be suspended during the summer driving season, has reconsidered and has instead proposed that the U.S. gallon be redefined to be equal in volume to the current U.S. quart. "This will immediately lower the price at the pump by 75%, providing visible relief to millions of Americans", quipped McCain. "I rejected the idea of setting it equal to the liter, for obvious reasons".
When questioners suggested that this move wouldn't actually change how much consumers spend to fill their tanks, McCain responded "Well, neither would my previous proposal"."

Gemene man som t.ex. svenske "Svensson", norske "Ola Nordman", amerikanske "Joe Sixpack" fortsätter att med kraft förneka framtidens realiteter.

e.i. sa...

Fallende nettoenergi, så det suser..

En interessant kommentar om Det Norske Oljeselskap i e24 i dag, som etter hvert har blitt nokså bortgjemt, men som du finner her:
http://e24.no/boers-og-finans/article2413702.ece

Her kan vi lese følgende: Produksjon 1. kvartal 2008:156.886 fat olje, mot 74.576 i første kvartal i 2007.
Økonomisk resultat: -45 millioner kroner, mot -10 millioner i fjor...

Utvinningen av olje har altså økt til det dobbelte, men UNDERSKUDDET har økt til det 5-dobbelte. Og det selv om oljeprisen er 50% høyere i år.
TYDLIGERE kan det vel neppe sies: Jakten på de stadig mindre forekomstene er i ferd med å koste mer enn det smaker, eller i alle fall mer enn hva som er lønnsomt, selv med en oljepris på over 100 $ går DNO med underskudd. Og ennå har vi ikke begynt på de virkelig små felta...

Dette burde være en bra indikator på hvordan ting vil utvikle seg i halefasen av oljealderen: Raskere enn vi har tenkt oss vil NETTOENERGIEN vi får fra leting og utvinning av olje vil komme til å falle raskere, kanskje langt raskere enn fallet i selve utvinningen.

Samtidig vil det sikkert ikke mangle på eventyrprosjekter som skal lokke investorer til de forskjellige "myggene" som nå posisjonerer seg for å hente opp slantene.
Styr unna de "eventyra" selv om du skulle ha penger å avse...!

For ikke å snakke om drømmene til våre politiske leder, som ved "å legge til rette" skal forsøke å holde oppe den norske oljeutvinningen.

Forøvrig er det interessant å merke seg at forståelsen av Peak Oil er i ferd med å trenge inn i kommentarene i økonomiavisene, og tildels også i redakjsonelt stoff.

Det skulle for såvidt bare mangle, for hva annet er Peak Oil enn FORDØMT OPPLAGT???

Rune Likvern sa...

e.i.

for DNO er det resultat etter avskrivninger?

Ellers har jeg nå innlegg i "pipelinen", først ut er litt om bensin og dieselforbruket i USA, der data fra EIA viser en liten nedgang i diesel og bensinforbruket på totalt rundt 1 % hittil i 2008 relativt samme periode i fjor. Prisene begynner åpenbart å bite.

Så en liten analyse om Russland, der energiressursene vil komme til å spille en viktig rolle i fremtidige europeiske allianser.

Etter BP SR 2008 (medio juni) er publisert kommer en serie med oppdateringer og nye innlegg.

Koble "Peak Oil" med likviditetskontraksjonen (hovedsakelig kreditt), utviklingen i boligmarkedene i USA og UK, nordmenn med verdens høyeste forhold mellom gjeld og inntekt (gjennomsnittstall) så begynner likningen etterhvert å inneholde mange interessante elementer

Legg inn en kommentar