12. jan. 2008

VAR ”PEAK OIL” I 2005? (forts. 09)

Det er nå rundt to måneder siden jeg har presentert den løpende utviklingen i den globale forsyningen av all energi i væskeform slik dette blir rapportert av EIA i IPM (International Petroleum Monthly).

EIA IPM JANUAR 2008

Januarutgaven fra statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet (Department Of Energy, Energy Information Administration, International Petroleum Monthly; DOE/EIA/IPM) internasjonale petroleumsoversikt ble nylig publisert, inkluderer detaljerte data for den globale forsyningen av all energi i væskeform til og med oktober 2007.

I månedens utgave var det gjort mindre revisjoner av dataene. Imidlertid forblir hovedbildet av verdens oljeproduksjon som beskrevet i tidligere innlegg i denne serien.

For de ti første månedene av 2007 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 161 kb/d lavere enn for samme periode i 2006.

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i januar 2008 for perioden januar 2001 til og med oktober 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen nå vært flat gjennom tre år. For oktober 2007 viser dataene fra EIA en ny topp i total forsyning av all energi i væskeform (også justert for brennverdi). Den nye toppen er 138 kb/d over den forrige toppen fra juli 2006. Dataene kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i total global oljeforsyning.

For hele 2006 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 34 kb/d (34 000 fat/dag) lavere enn i 2005. (EIA og IEA forventet i 2005 at oljeforbruket (og forsyningen) ville vokse med 1,5 - 2,0 % i 2006 relativt 2005.)

De faste leserne av denne bloggen vil registrere at tallene fra EIA sin månedsrapport for januar 2008 innebærer mindre revisjoner av dataene fra tidligere innlegg i denne serien her på bloggen.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i oktober 2007 på 85,605 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var for juli 2006 på 85,467 Mb/d. Mai 2005 er fortsatt den måneden, så langt, som viser en topp i totalutvinningen av råolje, kondensat og NGL.

Pr oktober 2007 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

  • (R + K) MAI 2005 (74,30 Mb/d)
  • (NGL) FEB 2007 (8,01 Mb/d)
  • (R + K + NGL) MAI 2005 (82,09 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM OKTOBER 2007 (85,61 Mb/d)

Verdens forsyning av råolje og kondensat var 0,268 Mb/d lavere for hele 2006 relativt 2005, og forsyningen av råolje og kondensat var 0,17 Mb/d lavere i oktober 2007 relativ mai 2005.

For hele 2006 var (R + K + NGL) 127 kb/d lavere enn i 2005. Selvfølgelig er ikke dette signifikant og vil enda ikke kunne rettferdiggjøre at definitive konklusjoner kan trekkes, men viser en nedadgående trend i forsyningen. En justering for effektene fra orkanene Katrina og Rita vil ytterligere forsterke 2005 sitt kandidatur for året for Peak Oil.

UTVINNINGEN AV NGL

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av NGL for perioden januar 2001 til og med oktober 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL så langt hadde en topp i februar 2007. I følge EIA økte NGL forsyningen i 2006 til 7 795 kb/d (7,80 Mb/d) som er en økning på 141 kb/d relativt 2005.

Annen energi i væskeform (AEV) hadde en foreløpig topp i juli 2007 på 3,81 Mb/d. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol og biodiesel inkludert, og som kjent har mange av disse energibærerne lavere volumetrisk energitetthet enn råolje og kondensat.

I følge EIA sine data vokste denne kategorien, AEV, med 0,11 Mb/d i de ti første månedene av 2007 relativt samme periode i 2006. Råolje og kondensat hadde et fall på 0,38 Mb/d i årets 10 første måneder relativt samme periode i 2006.

Alternativene klarer med andre ord ikke fullt ut å kompensere, verken på volum eller energibasis, for den reduserte forsyningen av råolje og kondensat.

RUSSLAND
Diagrammet ovenfor viser utviklingen i råolje, kondensat og NGL utvinningen for Russland fra januar 2001 til oktober 2007 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Russland viser nå at veksten har bremset opp, og synes å ha flatet ut gjennom de siste 12 månedene.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

I Russland øker det innenlandske forbruket av olje nå raskere enn utvinningen, noe som reduserer Russlands netto eksport.

SAUDI ARABIA

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i olje, kondensat og NGL utvinningen for Saudi Arabia fra januar 2001 til oktober 2007 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Saudi Arabia viser at denne er redusert fra 9,30 Mb/d i august 2006, og har ligget flatt på 8,60 Mb/d i perioden februar til og med august 2007, men har igjen begynt å vokse i september 2007.

Dataene fra EIA for NGL utvinningen i Saudi Arabia har ligget flatt på 1,427 Mb/d for perioden januar 2006 til oktober 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

OPPSUMMERING

Historiske data fra EIA bekrefter fortsatt en flat global forsyning av all energi i væskeform. Dette kan være platået, og det synes nå utfordrende for den globale oljeforsyningen å nå 90 Mb/d.

Så langt viser data fra EIA at den totale globale forsyningen av all energi i væskeform og på energibasis hadde en topp i 2005.

Fallet i den globale forsyningen i 2006 relativt 2005, som er langt, langt under 1 %, er selvfølgelig ikke signifikant. Imidlertid om den nå ses i sammenheng med data fra Pemex for den historiske utvinningen til november 2007, Cantarell (i Mexico) som nå faller, at sannsynligheten [basert på tilgjengelig analysert dokumentasjon] for at den mest produktive delen av verdens største oljefelt, Ghawar i Saudi Arabia, nå opplever redusert utvinning, fallende utvinning fra andre produktive regioner (som Nordsjøen), som vanskelig blir balanserte med tilsvarende økninger fra regioner i fortsatt vekst, vil jeg opprettholde min spådom om at den globale forsyningen av all energi i væskeform for hele 2007 blir lavere enn i 2006.

De siste 4 årene har oljeprisen (målt i US$) økt med en faktor på 3.
Basert på data fra CIA World FactBook om det globale BNP (Brutto Nasjonal Produkt) som nå er estimert til rundt 50 billioner US$, ble det estimert at en årlig oljeprisvekst på rundt 30 US$/fat ville nærmest nøytralisere den globale økonomiske veksten.

Selv om den gjennomsnittlige prisøkningen fra 2006 til 2007 var på 7 - 8 US$/fat, har den økonomiske effekten for mange oljeimportører blitt hjulpet av en svekket dollar.

HVOR SKAL OLJEPRISEN I 2008?

”Subprime” krisen(e) og utsikter til ytterligere rentesenkinger i USA vil kunne fortsette å svekke dollaren. ”Subprime” vil bidra til en voksende kredittskvis, som sammen med fallende boligpriser i USA og andre vestlige økonomier vil påvirke forbrukeradferd.

Et voksende oljeforbruk i USA, som foreløpig dekkes gjennom lagertrekk, indikerer at det fortsatt vil være et grunnleggende press mot oljeprisene, gitt den stramme forsyningssituasjonen, for å bygge lagrene mot og gjennom ”driving season”.

Endringer i forbrukeradferd gjennom økte matvare og energipriser vil påvirke forbruksmønstret der turene til Wal Mart vil bli færre for å prioritere betaling av mat, energi og hus. Indikatorer på endret forbruksadferd vil reflekteres i endringer i omsetning og overskudd for de store varekjedene og redusert etterspørsel etter ”nice to haves”.

Data fra USDA (US Department of Agriculture) viser at hveteprisene i november (2007) var US$ 291/tonn, dette er nær en dobling på et år og kornprisene ventes fortsatt å vise vekst.

Hva med de ”nye” voksende økonomiene som India og Kina?

En resesjon i USA vil ha smitteeffekter på økonomier som har et sterkt avhengighetsforhold til amerikansk forbruksvolum. ”Nye” økonomier, som India og Kina, kan på grunn av høy sparerate og voksende handelsoverskudd fortsatt vokse gjennom stimulans av økt innenlandsk forbruk og dermed bidra til vekst i oljeetterspørselen.

Et annet ledd i forsyningslikningen er fallraten for felt i utvinning og eventuelle forsinkelser for nye utbygginger.
Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeprisen (Brent) gjennom året for perioden 2004 og frem til nå. I gjennomsnitt var oljeprisen (Brent FOB) 65 - 66 US$/fat i 2006 og 72 - 73 US$/fat i 2007.

I årets første dager har oljeprisen vært rundt US$ 40/fat høyere enn i samme periode i 2007. At oljeprisen skulle legge seg US$ 40/fat høyere gjennom hele 2008 relativt 2007 vil nøytralisere veksten i den globale økonomien (lenger oppe viste jeg til at en gjennomsnittlig årlig prisvekst på US$ 30/fat i praksis innebærer at all økonomisk vekst i hovedsak går med til å betale olje (eller energi) prisøkningene, og videre viser den amerikanske økonomien nå tegn til resesjon, selv om mange enda er forsiktige med å bruke R ordet).

Fra en del autoritative kilder blir det hevdet at verdensøkonomien tåler en høyere oljepris, men det kan også være at det er en innebygd treghet i systemet før virkningene av oljeprisøkningene virkelig gir seg til kjenne.

Det synes nå at det er mange faktorer som vil bidra til å gjøre oljeprisen mer volatil gjennom 2008 noe som også bidrar til redusert forutsigbarhet.

Basert på det ovenfor (samt en rekke andre observasjoner) tror jeg at gjennomsnittlig oljepris for 2008 (målt i US$/fat) blir høyere enn i 2007, men har vanskelig for å tro at den gjennomsnittlige oljeprisen for 2008 vil bevege seg langt nord for 85 US$/fat, og at oljeprisen i hovedsak vil bevege seg mellom 80 - 100 US$/fat gjennom 2008.

Selv om ”Peak Oil” ikke ble det store temaet i 2007 mange hadde håpet, synes oppmerksomhet omkring energiforsyning og forsyningssikkerhet å presse seg raskt oppover agendaen til mange av de landene som er netto importører av energi.

En lavere global økonomisk vekst gjennom 2008 sammen med finanskrisene kan medføre at noe oppmerksomhet gjennom året blir tatt bort fra…..energi og ”Peak Oil”.

-----------------------------------

Har leserne kommentarer de ønsker å dele?


KILDER:

[1] EIA, INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, January 2008
[2] CIA World FactBook
[3] USDA, Table 20
[4] Pemex; Liquid Hydrocarbon Production, Nov 2007

4 kommentarer:

Oystev sa...

Meget godt innlegg dette. Svært lærerikt. Et moment jeg kunne tenkt meg utdypet er forholdet mellom oljepris og utvinning. Som kjent tar det mange år før man kan sette et oljefelt i drift. Kan det derfor hende at vi nå etterhvert ser en høyere utvinning (pga høy pris i noen år nå etterhvert), eller er de "geologiske skrankene" så alvorlige at høyere utvinning er umulig uansett pris?
Tror du det er mulig at utvinnings tallene for Cantarell blir hemmeligholdt? Jeg klarer ikke finne dem noe sted.

Rune Likvern sa...

Hallo Oystev,

og takk for tilbakemelding.

OLJEPRIS OG OLJEUTVINNING

I enkelte kretser blir det hevdet (med rette) at økt pris på en vare vil øke forsyningen/tilbudet (effekten av markedets usynlige hånd). Det er ingen tvil om at de økte oljeprisene (siden 2004) har bidratt til å gjøre funn, som tidligere ikke ble vurdert å være kommersielle, kommersielle. Dette bidrar også til å forklare det stramme leverandørmarkedet oljeindustrien har opplevd de siste årene med det resultat at enkelte utvinningsprosjekter har opplevd forsinkelser.

Videre vil den økte prisen bidra til å opprettholde oljeutvinningen fra felt som nå ville vært ulønnsomme ved f. eks. US$ 25/fat.

Med andre ord er det i hovedsak to mekanismer som bedrer forsyningssituasjonen for olje (og andre naturressurser) ved prisøkninger.

Den økte oljeprisen vil bidra til at flere felt blir bygd ut og dermed bidra til en økning i tilbudet/forsyningen.

Det kunne vært interessant å gjennomføre en beregning på hva den globale oljeutvinningen nå ville være om prisen hadde vært US$ 25/fat.

Jeg kan ikke nå utelukke at den globale forsyningen kan komme til å øke i en tid fremover, her vil de historiske dataene fra EIA kunne være til hjelp til å forstå utviklingen.

Uansett så vil den globale oljeutvinningen på et eller annet tidspunkt (det kan óg være at vi har passert det) bli begrenset av geologiske beskrankninger.

CANTARELL

Jeg har ingen grunn til å tro at utvinningsdataene fra Cantarell blir hemmeligholdet. Det jeg kan hjelpe med er en link her
til Pemex sin hjemmeside der blant annet de månedlige utvinningsdataene blir publisert. Denne oversikten er ikke brutt ned på de enkelte felt, Canatrell er tung olje og publiseres ”offshore” eller ”Marine”. Av tabellen fremkommer at utvinningen for den regionen Cantarell er omfattet av faller.

Videre finnes det data i relevante forum som blant annet gjennom The Oil Drum.

New York Times publiserte for litt tid tilbake en figur som viste utviklingen for Cantarell og som jeg brukte i dette innlegget.

Figuren viser at Cantarell (inntil nylig) fulgte Pemex sitt ”worst case scenario”.

Algekultur sa...

Hei

Først og fremst takker jeg for nok en glimrende artikkel på bloggen.

Men savner en ting. Det er kommentaren på hva endringen i olje og kondensat skyldes.
Tenker da på endrringen fra august til oktober som jo er ganske betydelig.
På andre nettsteder ang peakoil er det kommentert at dette kan være et trendbrudd på det platået vi har befunnet oss på de siste to-tre årene, et brudd opp og ikke ned. Kjenner man til hva økningen skyldes, flere nye felter som kompenserer for fallet fra de produserende?

Rune Likvern sa...

Hallo algekultur,

Du har rett i at dette burde vært kommentert. Kortversjonen er, basert på dataene fra EIA at oljeutvinningen fra OPEC, og da hovedsakelig Angola (+160 kb/d fra aug til okt), Irak (+400 kb/d fra aug til okt) og Saudi Arabia(+200 kb/d fra aug til okt), står for mesteparten av økningene fra august til oktober i 2007. For Angola og Irak gjelder det flere felter/bedret utvinning. For Saudi Arabia er det litt vanskeligere å si noe om årsaken.

Om dette innevarsler et trendbrudd oppover er det enda for tidlig å si noe sikkert om. Her vil de historiske dataene i tiden fremover kunne bekrefte eller avkrefte det.

Dataene fra EIA er i tillegg gjenstand for revisjoner opp til 18 måneder i tid.

Legg inn en kommentar