15. nov. 2007

VIL NORGE NÅ ”PEAK NATURAL GAS” I 2010?

I dette innlegget ble det vist at norsk sokkel hadde ”Peak Hydrocarbons” i 2004. Nedenfor er en figur oppdatert med de ferskeste offisielle utvinningsdataene fra OD (Oljedirektoratet).

Pr september 2007 var den totale norske petroleumsutvinningen omtrent 0,5 MFOE/d (Millioner Fat OljeEkvivalenter pr dag) lavere enn i 2004. Oljeutvinningen faller og ventes å falle i årene fremover.
0,5 MFOE/d utgjør omkring 30 GSm3/år (milliarder standardkubikkmeter) med naturgass. Utvinningsprognosen (lenger ned) venter en vekst i naturgassutvinningen på 12 GSm3 fra 2007 til 2008. Dette kan være nok til å kompensere for fallet i oljeutvinningen fra 2007 til 2008, og på det viset holde total petroleumsutvinning fra norsk sokkel konstant.

Stabil lav produksjon fra norsk sokkel, tittelen kan virke som en sen erkjennelse av at olje og petroleumsutvinningen fra norsk sokkel har toppet. Det er med bakgrunn i reservegrunnlaget, slik dette er presentert av OD, nå vanskelig å finne støtte for en fremtidig vekst i den totale norske petroleumsutvinningen. Den forrige olje og energiministeren dristet seg i et intervju å spå at den totale norske petroleumsutvinningen ville kunne få en ny og høyere topp tidlig i neste tiår.

I dette innlegget presenterte jeg mine prognoser mot 2010 mot det som ble presentert av OD og OED (Olje og Energidepartementet) for total norsk petroleumsutvinning.

Jeg er i ferd med å oppdatere mine prognoser, og utviklingen i oljeutvinningen (spesielt fra Sørlige Nordsjøen; dvs Ekofiskområdet, Valhall og Ula) gir nå grunn til å vente at total norsk petroleumsutvinning blir lavere enn hva jeg ventet for et år siden. I det refererte innlegget var det en figur som viste at det var et sprik mellom OD/OED og mine prognoser mot 2010 på 20 - 25 %. Dette spriket synes ved årets oppdatering å øke med ytterligere 5 %, med andre ord har utvinningsutviklingen gitt grunnlag for ytterligere nedjustering av min prognose.

Her vil jeg nå presentere utsiktene for naturgassutvinningen mot 2020, da naturgass skulle bli det som skulle sørge for fortsatt vekst i den totale norske petroleumsutvinningen.

RESERVEGRUNNLAGET
Figuren ovenfor viser utviklingen i de norske naturgassressursene etter klasse slik OD har presentert disse i ressursrapportene gjennom de siste 7 årene. Figuren illustrerer at gjennom de siste 5 årene har totalen av disse ressursene vært tilnærmet konstant. Dette samtidig med en høy lete aktivitet og lav funnrate.

Ressursene (rettere sagt reservene) gir nå grunnlag for å presentere en prognose (ref lenger ned i dette innlegget) for naturgassutvinningen fra norsk sokkel mot 2020.

Estimatene over uoppdagede ressurser har falt gjennom perioden som er presentert her, og disse er ikke inkludert i figuren ovenfor, da disse først må påvises og helst erklæres drivverdige før de får noen interesse. Skulle det påvises nye store naturgassressurser på norsk sokkel i nær fremtid, vil disse kunne få en effekt på den norske naturgassutvinningen om 8 - 10 år, dvs sent i den prognoseperioden som presenteres her.

”Spranget” i utvinnbare naturgassreserver fra 2002 til 2003 skyldes i hovedsak beslutningen om utbygging av Ormen Lange.

PROGNOSE MOT 2020


Denne lenken leder til kapittel 5 av OEDs Faktahefte for 2007 og viser en figur (et stykke nede på siden) der leveransene av naturgass fra Norge ventes å nå 120 - 150 GSm3 (milliarder standardkubikkmeter) rundt 2015. I 2006 var de norske naturgassleveransene omtrent 87 GSm3.


Figuren ovenfor viser det historiske naturgassalget fra norsk sokkel splittet på felt og min prognose for perioden 2007 - 2020.
Prognosen ovenfor resulterer i en akkumulert utvunnet og solgt volum av naturgass på omtrent 1 400 GSm3 for årene 2007 - 2020, eller omtrent halvparten av ODs rapporterte gjenværende oppdagede naturgassressurser ved årsslutt 2006.

I prognosen er det tatt hensyn til feltvis historisk utvinning, gjenværende utvinnbart ved årsslutt 2006 slik dette er rapportert av OD og R/P forholdet. Med andre ord er prognosene for de enkelte felt ventet å være forventningsrette.

Tidligere i høst ble videreutviklingen av Trollfeltet stanset av olje og energiministeren. Hadde Troll videreutvikling blitt godkjent, ville dette kunne skjøvet den høyere toppen i den norske naturgassutvinningen ut til 2013/2014. Troll videreutvikling ville innebære en akselerert nedtapping av de norske naturgassreservene.

Den bratte veksten i naturgassalget fra 2007 til 2008 skyldes i hovedsak oppstart av Ormen Lange, Snøhvit, Statfjord senfase og at Kvitebjørn ventes å produsere gjennom hele året på merkeplatekapasitet.

Naturgass fra Snøhvitfeltet blir kjølt ned til LNG (Liquefied Natural Gas) og skipet på kjøl til kjøpere. Den øvrige naturgassen blir transportert i rørledninger til kjøperne på det kontinentale Europa og til Storbritannia. Prognosen viser at naturgass i rørledning, vil etter en periode med vekst mot 2010/2012, igjen nå samme nivå som i 2006/2007 rundt 2016.

Prognosen illustrerer at mot 2020 blir Troll, Ormen Lange og Snøhvit stammen av felt for de norske naturgassleveransene. Noen felt som blant annet Hild, Skarv, Valemon og Victoria ventes å bli bygd ut sammen med økt utvinning av betingede ressurser i eksisterende felt, noe som vil løfte prognosen noe fra tidlig i neste tiår og mot 2020, men det er nå liten grunn til å tro at disse feltene vil kunne løfte norsk naturgassutvinning mot nye høyder. Det skal ikke her utelukkes at det kan påvises nye store naturgassforekomster på norsk sokkel, men disse vil ikke kunne gi noe større bidrag før om 8 - 10 år (ref Ormen Lange som ble påvist i 1997 og kom i utvinning i 2007).

Gitt det som vites nå vil den norske naturgasseksporten bli beskjeden etter 2035 - 2040.

Prognosen mot 2020 viser at det er rom for vekst i de norske naturgassleveransene mot det kontinentale Europa og Storbritannia mot 2010/2012, men at etter det, vil kjøperne i voksende grad måtte konkurrere om en fallende norsk naturgassutvinning.
Storbritannia venter rundt 2020 å importere omtrent 80 % av sitt årlige naturgassforbruk på 100 GSm3, og har vel ventet at mye av dette skulle dekkes opp i sitt nærområde av norsk gass.

Figuren over viser utviklingen i Storbritannia sin naturgassimport fra Norge. Legg merke til de store sesongmessige svingningene i naturgassimporten.

Nå kan det synes som at det er mer realistisk å vente at norske gassleveranser til Storbritannia i 2020 blir på samme nivå som i ……..2006, da total norsk naturgasseksport var vel 14 GSm3 i følge data fra DTI (Department of Trade and Industry).

OPPSUMMERING

I dette innlegget er det vist og diskutert at reservegrunnlaget for naturgass og utvinningsutviklingen nå gir grunn til å vente en topp i den norske naturgassutvinningen i 2010 - 2012 på rundt 110 GSm3. Dette står i sterk kontrast til ferske offisielle prognoser fra OD/OED som venter en total norsk naturgassutvinning på 120 - 150 GSm3/år rundt 2015.

I et tidligere innlegg ble OD sine oljeutvinningsprognoser sammenliknet med andre prognoser som nå gir grunn til å vente kraftige nedjusteringer av OD sine prognoser. Dette synes nå også å måtte ventes for OD/OED sine prognoser for naturgassutvinningen. Det er ikke sikkert at eksisterende og potensielle kjøpere av norsk naturgass vil synes noe særlig om det. Årsakene er blant annet beskrevet i innlegget om Europas energiutfordringer.

Direktøren for italienske ENI prøver her å rette søkelyset mot økt avhengighet av russisk naturgass. Det er verdt å merke seg at han ikke nevner Norge som en kilde for økt fremtidig europeisk gassforsyning.

Planleggerne i EU vil selvfølgelig legge til grunn offisielle (utvinnings)prognoser når de skal estimere fremtidig importbehov for energi og ikke minst……hvorfra.

IEA har allerede introdusert korreksjonsfaktorer (som jeg mener er for optimistiske) for offisielle norske oljeprognoser.

Det synes nå som at korreksjonsfaktorer blir det også behov for å anvende på norske utvinningsprognoser for naturgass.

Det synes som den nye olje og energiministeren sammen med finansministeren bør belage seg på flere dårlige nyheter om den fremtidige norske petroleumsutvinningen.

Av alle offisielle (energi)prognoser jeg har studert gjennom noen år er de offisielle norske suverent i en klasse for seg selv, og det skyldes garantert ikke datagrunnlaget på ressurser og historisk utvinning.

Har leserne kommentarer?

KILDER:
[1] ODs ressursrapporter
[2] ODs månedlige utvinningsdata
[3] DTI, UK nat gas imports and exports


3 kommentarer:

Mriswith sa...

Utruleg nok ser det ut til at situasjonen mhp naturgass og olje er i ferd med å gå opp for nokon i departementet. Eg tenkjer her på beslutninga om å ikkje auke gassuttaket frå Troll. Så vidt eg har forstått, blir det heller ingen ny røyrledning frå Norskehavet. Dette til tross for kapasitetsmangel i dag og nye funn.
Med tanke på å maksimere verdien av dei norske energiressursane, meiner eg dette er riktige valg.

Det kan dermed sjå ut som perioden til den nye energiministeren ikkje berre skal verte prega av pinlege mediaopptredenar (etter mi oppfatning), men også viktige og riktige strategiske beslutningar.

Rune Likvern sa...

Hallo,
Det kan synes som at en ny diskusjon nå starter etter departementets beslutning, ref Gasskjøper forvirres av Trollstansen i nettutgaven av Stavanger Aftenblad i dag.
Legg også merke til at olje og energiminister Haga (lenger ned i artikkelen) opprettholder Norges mål om å levere 125 - 140 GSm3/år (milliarder standardkubikkmeter årlig) om noen år.

Enten kommer julen tidlig i år, eller så vil noen måtte legge seg i hardtrening for nært forestående presiseringer overfor gasshungrige kjøpere.

Gold Crude sa...

Thanks for your sharing useful post. We also provides best signals in Commodity: MCX Energy Tips, oil price, Energy signals, silver signals.

Legg inn en kommentar