6. nov. 2007

VAR ”PEAK OIL” I 2005? (forts. 08)

Det er nå rundt to måneder siden jeg har presentert den løpende utviklingen i den globale forsyningen av all energi i væskeform slik dette blir rapportert av EIA i IPM (International Petroleum Monthly).

I dag har E 24 en artikkel med overskriften "Peak Oil" er her, så her følger mer dokumentasjon som tvilerne kan fordype seg i.

EIA IPM NOVEMBER 2007

Novemberutgaven fra statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet (Department Of Energy, Energy Information Administration, International Petroleum Monthly) internasjonale petroleumsoversikt ble nylig publisert, inkluderer detaljerte data for den globale forsyningen av all energi i væskeform til og med august 2007.

I månedens utgave var det gjort mindre revisjoner av dataene. Imidlertid forblir hovedbildet av verdens oljeproduksjon som beskrevet i tidligere innlegg (første her) i denne serien.

For de åtte første månedene av 2007 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 237 kb/d lavere enn for samme periode i 2006.
Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i november 2007 for perioden januar 2001 til og med august 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen vært flat i snart tre år og unntakelsesvis har den nominelle oljeprisen beveget seg under $50/fat. Fredag 12. januar i år sluttet oljeprisen (Brent) rett under $50/fat. Nå er den over $95/fat (WTI) og blant annet på grunn av lagertekkene (olje) i USA ventes den fortsatt å ville legge på seg. Normalt har oljeprisen de siste årene trukket seg noe tilbake etter ”driving season” og under fyringssesongen (ref figur lenger nede i innlegget). Dette året viser oljeprisen så langt ingen vilje til å gjenta tidligere års mønster. Dersom prisøkningen (omtrent $20/fat) siden begynnelsen av september og til nå reflekterer den fundamentale globale forsyningssituasjonen for olje, er det nå liten grunn til å vente at fremtidige utgaver av EIA IPM vil vise en vekst i den globale oljeforsyningen utover høsten og vinteren.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i total global oljeforsyning.

For hele 2006 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 28 kb/d (28 000 fat/dag) lavere (eller rundt 0,033 prosent og IKKE justert for energiinnhold) enn i 2005. (EIA og IEA forventet i 2005 at oljeforbruket (og forsyningen) ville vokse med 1,5 - 2,0 % i 2006 relativt 2005.)

De faste leserne av denne bloggen vil registrere at tallene fra EIA sin månedsrapport for november 2007 innebærer mindre revisjoner av dataene fra forrige innlegg i denne serien her på bloggen.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i juli 2006 på 85,467 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var for mai 2005 på 85,379 Mb/d. Mai 2005 er fortsatt den måneden, så langt, som viser en topp i totalutvinningen av råolje, kondensat og NGL.

Pr august 2007 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

  • (R + K) MAI 2005 (74,30 Mb/d)
  • (NGL) FEB 2007 (8,02 Mb/d)
  • (R + K + NGL) MAI 2005 (82,09 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM JULI 2006 (85,47 Mb/d)

Verdens forsyning av råolje og kondensat var 0,262 Mb/d lavere for hele 2006 relativt 2005, og forsyningen av råolje og kondensat var 1,79 Mb/d lavere i august 2007 relativ mai 2005.

For hele 2006 var (R + K + NGL) 121 kb/d lavere enn i 2005. Selvfølgelig er ikke dette signifikant og vil enda ikke kunne rettferdiggjøre at definitive konklusjoner kan trekkes, men viser en nedadgående trend i forsyningen. En justering for effektene fra orkanene Katrina og Rita vil ytterligere forsterke 2005 sitt kandidatur for Peak Oil.

Så langt viser offisielle data fra EIA at den måneden med den nest høyeste råolje og kondensat utvinningen var desember 2005 med 74,27 Mb/d.

UTVINNINGEN AV NGL

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av NGL for perioden januar 2001 til og med august 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL så langt hadde en topp i februar 2007. I følge EIA økte NGL forsyningen i 2006 til 7 795 kb/d (7,80 Mb/d) som er en økning på 141 kb/d relativt 2005.

ASPO har i sin prognose lagt til grunn en global forsyning på 10 Mb/d av NGL i 2010.

De tre siste årene har den globale NGL utvinningen økt med omtrent 0,6 Mb/d, og med en fortsatt årlig vekst i den globale NGL utvinningen på 0,2 Mb/d, så vil den globale NGL utvinningen bli liggende langt under ASPO sin prognose for 2010. Figuren viser at den globale NGL utvinningen nå viser svekket vekst.

De historiske dataene fra EIA gir nå meget dårlig støtte for å vente en NGL utvinning på 10 Mb/d i 2010.

Annen energi i væskeform (AEV) hadde en foreløpig topp i juli 2007 på 3,81 Mb/d. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol og biodiesel inkludert, og som kjent har mange av disse energibærerne lavere volumetrisk energitetthet enn råolje og kondensat.

I følge EIA sine data vokste denne kategorien, AEV, med 0,10 Mb/d i de åtte første månedene av 2007 relativt samme periode i 2006. Råolje og kondensat hadde et fall på 0,47 Mb/d i årets 8 første måneder relativt samme periode i 2006.

Alternativene klarer med andre ord ikke fullt ut å kompensere, verken på volum eller energibasis, for den reduserte forsyningen av råolje og kondensat.

RUSSLAND

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i råolje, kondensat og NGL utvinningen for Russland fra januar 2001 til august 2007 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Russland viser nå at veksten har bremset opp, og har for alle praktiske formål vært flat de siste 12 månedene.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

SAUDI ARABIA

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i olje, kondensat og NGL utvinningen for Saudi Arabia fra januar 2001 til august 2007 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Saudi Arabia viser at denne er redusert fra 9,30 Mb/d i august 2006, og har ligget flatt på 8,60 Mb/d i perioden februar til og med august 2007.
Dataene fra EIA for NGL utvinningen i Saudi Arabia har ligget flatt på 1,427 Mb/d for perioden januar 2006 til august 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.


OPPSUMMERING

Historiske data fra EIA bekrefter fortsatt en flat global forsyning av all energi i væskeform.

Så langt viser data fra EIA at den totale globale forsyningen av all energi i væskeform og på energibasis hadde en topp i 2005.

Fallet i den globale forsyningen i 2006 relativt 2005, som er langt, langt under 1 %, er selvfølgelig ikke signifikant. Imidlertid om den nå ses i sammenheng med data fra EIA for august 2007, Cantarell (i Mexico) som nå stuper, at sannsynligheten [basert på tilgjengelig analysert dokumentasjon] for at den mest produktive delen av verdens største oljefelt Ghawar i Saudi Arabia nå opplever redusert utvinning, fallende utvinning fra andre produktive regioner som ikke blir balansert med tilsvarende økninger fra regioner i fortsatt vekst, vil jeg opprettholde min spådom om at den globale forsyningen av all energi i væskeform for hele 2007 blir lavere enn i 2006.

OLJE OG ØKONOMI

I dette innlegget ble det også presentert en figur som viste hvordan oljepris og renter har fulgt hverandre siden i 1980.

I artikkelen "Rentene kan bli høyere enn Gjedrem tror" argumenterer en økonom for at rentene i Norge på sikt kan bli høyere enn hva Norges Bank nå tror.

De færreste klarer å erkjenne sammenhengene mellom blant annet energipriser, økonomisk aktivitet, inflasjon og renter. Veksten i energiprisene bidrar til økonomisk turbulens som forsøkes løst gjennom temporære finansielle grep som å tilføre markedene mer penger og/eller renteendringer. Fokus rettes mot ulike boligbobler (ref subprime krisen) og kraftige nedskrivninger for bankene som har vært tungt eksponert.

Fra artikkelen "Verden bremses av oljeprisene" følger det som er en utbredt oppfatning av en høy oljepris;

”Fungerer den [oljeprisen] som en skatt på forbruket slik at høy pris demper veksten.”

Dette reflekter en utbredt oppfatning av at energi skal det alltid være rimelig og rikelig tilgang på og bidra til en høy grad av forutsigbarhet. Kan det være at vi nå beveger oss inn i en æra der disse oppfatningene blir gjenstand for en fundamental revisjon?

Figuren ovenfor viser prisutviklingen for Brent siden januar 2004 og frem til nå. På tre år har oljeprisen doblet seg, og nå setter oljeprisen jevnlig nye rekorder fulgt av et vell av forklaringer fra ulike eksperter der kun et fåtall viser til fundamentale fysiske årsaker.

Vil oljeprisen passere US$110/fat før slutten av 2007?


-----------------------------------

Har leserne kommentarer de ønsker å dele?


KILDER:

[1] EIA, INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, NOVEMBER 2007

12 kommentarer:

oystev sa...

Dette ser ut som en meget god analyse. Men er det mulig at en åpning av nye områder for oljeutvinning kan flytte peak oil fram i tid?
Hvis feks amerikanerne hadde lykkes med sitt prosjekt i Irak, er det mulig at produksjonen der kunne vært økt med flere millioner fat om dagen. Kanskje kjenner noen til flere områder som kan skyve peak oil fram i tid.
Med andre ord: det er mulig at det enda er noe tidlig å si at peak oil er nært forestående.

Rune Likvern sa...

Det finnes tilgjengelig flere analyser for effekten fra prosjekter under utvikling, mest omtalt er Chris Skrebowski sine Megaprojects, som venter Peak Oil innen noen få år, rundt 2010. Det siste jeg har hørt er at Skrebowski kan komme til å revidere prognosene sine med det resultat a Peak Oil inntreffer tidligere.
Det flere og flere erkjenner er usikkerhetene omkring fallratene, ref Nordsjøen, som åpenbart har overrasket både Oljedirektoratet og oljeselskapene.

Det er selvfølgelig mulig å teoretisere med en mengde hvis, om, dersom, såfremt, i fall osv., men her har vi valgt å presentere harde historiske fakta og data fra autoritative kilder som EIA, IEA og BP (for å nevne noen og som sikrer transparens og etterprøvbarhet, med andre ord gir dataene fra disse kildene ikke mye rom for synsing, som åpenbart nå er en populær folkesport som mye av media foretrekker å rapportere fra).

Når det gjelder nye områder; Nordpolen, Antarktis etc. så vil det enda ta noen tiår før noen setter boret i grunnen her. I andre og mer etablerte oljeregioner kan det ta alt fra 5 til 10 år fra drivverdige hydrokarboner påvises til at disse er ferdig utviklet til å kunne betjene markedet.

Når det gjelder Irak viser dataene at oljeutvinningen enda ikke har nådd samme nivået som før 2003. Det var en masse skriverier om at Irak kunne nå 6 – 10 Mb/d til 2010. Virkeligheten synes nå annerledes (2,0 Mb/d i 2006), og irakske oljemyndigheter har identifisert et enormt behov for nyinvesteringer innen oljesektoren. Spørsmålet er bare om noen enda er villige til å ta den risikoen?

Det kan selvfølgelig ikke enda sies noe definitivt om at ”Peak Oil” var i 2005, men så langt viser historiske data en nedadgående trend i den globale forsyningen. Prisveksten bør også være en komplementær faktor til å beskrive forsyningssituasjonen.

Personlig mener jeg at vi definitivt kan erklære Peak Oil som passert når den globale utvinningen av olje og kondensat permanent blir liggende under mer enn 3 % av toppen som så langt var i mai 2005 på 74,3 Mb/d (EIA data). Med andre ord når den globale utvinningen av olje og kondensat permanent blir liggende under 72,1 Mb/d, så er det vanskelig å tro den vil kunne nå nye høyder igjen. I august 2007 var den 72,5 Mb/d (dette inkluderer utvinning fra oljesand).

p.g.sætre sa...

Ein kan vel trygt slå fast at dette går dårleg i hop med det som kjem fram i ein ny IEA-rapport som akkurat no vart referert i Dagsnytt på P1. Der heiter det: Verda sitt energibehov kjem til å auke med 55% fram til år 2020.......det vart framlagt utan kommentar

p.g.sætre sa...

"55% auke framm mot år 2030" skule det vere. Rett skal vere rett. Men om det gjer stoda særleg mykje betre er vel meir enn usikkert.

Rune Likvern sa...

Hallo,

Den globale veksten i oljeforbruket er av EIA i World Energy Outlook 2007 ventet å vokse fra 85 Mb/d i 2007 til 116 Mb/d i 2030 (som jeg antar referer seg til et såkalt ”referansescenario”).

Samtidig legger EIA til grunn en gjennomsnittlig årlig fall i eksisterende feltene på 3,7 %.

Dette innebærer at til i 2015 vil utvinningen fra eksisterende felt ha falt til rundt 63 Mb/d, mens etterspørselen ventes å vokse til rundt 95 Mb/d.

De neste 8 årene kreves det med andre ord innfasing av rundt 32 Mb/d med ny oljekapasitet, eller 3 Saudi Arabia på nåværende kapasitet.

Prognosemakerne i IEA har vel med dette mistet sin siste rest av troverdighet, tragedien er at en rekke regjeringer legger IEA sine prognoser til grunn i sin fremtidsplanlegging.

Om ikke det er nok venter IEA en oljepris (inflasjonsjustert) på ”hele” 159 dollar for fatet i 2030, noe som tilsvarer rundt $62 i dagens penger. Oljeprisen ligger nå over $90/fat.

Noen burde gi IEA et abonnement på en eller annen avis…hvilken som helst, og be dem gjøre en ”reality check”.

Anonym sa...

At peak oil er nådd, er for meg ganske åpenbart.
Rune's analyser er "bull's eye". Prisen taler sitt tydelige språk, og det er nedgang i oljeproduksjonen stort sett over hele fjøla.
Spørsmålet mitt er som vanlig hva kan vi gjøre som monner, for å redusere denne kommende hengemyra?

Mvh Isotopen

Anonym sa...

Trur at vi må få kraftmarkedet på offentlige hender for deretter å gi regionene større rettigheter over egne kraftressurser. Trur det er nødvendig med en stor økning av småskala kraftutbygging. Kraft bør i utgangspunktet brukes der den produseres. Unntaket må være områder som er spesielt viktig i matproduksjon.

mvh
lostinarctic

Rune Likvern sa...

Hallo Isotopen,

Den som har oppskriften på hva vi kan gjøre foran den kommende hengemyra, ……..kan fort bli en ettertraktet person.
Noe av utfordringen her er at verden har aldri tidligere stått overfor en situasjon med en hovedsakelig nedadgående trend i den globale oljeforsyningen. Det nærmeste vi kommer er krisene på syttitallet, men disse var som kjent basert på politiske faktorer. Denne gangen er hovedårsaken geologiske (”below ground factors”).

Et steg i riktig retning vil (etter mitt syn) være å synliggjøre hva vi står overfor, diskutere hva de harde data forteller oss og så gjøre forsøk på å ekstrapolere et stykke inn i fremtiden. Uansett vil en komme ut med at de fleste vil tape på den situasjonen som er i ferd med å oppstå (tap relaterer seg her til endringer i materiell levestandard og fall i de fleste formuer). På den andre siden kan dette også gi muligheten til å definere nye suksesskriterier utover det at ”den som har flest leker når han dør har vunnet”.

”Peak Oil” vil innevarsle vanskeligere økonomiske tider, men det synes som at dette inntreffer samtidig med andre konvergerende kriser som kredittskvis, boligbobler, underliggende inflasjonsvekst i store økonomier som kan bli en ny eksportvare etc. og selvfølgelig det som media er mest opptatt av…. klimaendringer og eventuelle menneskelige bidrag til disse.

Jeg tror ingen kommer til å starte gjennomføring av endringer (dvs upopulære tiltak og oppfordringer) før de blir nødt og vi får da håpe at disse da har satt seg så grundig inn i utfordringene at de kommer opp med ”gode” løsninger.

Hallo lostinarctic
(begynner du å føle varmen? ;-)

Energi er strategisk av natur og allerede nå ser en at noen regjeringer som er bevisst dette har posisjonert seg. Etter hvert som (energitilgangen) det strammer seg til vil nok offentlig inngripen bli mer utbredt.

Noe av det vi ikke vet er i hvilken grad vil substitusjonsargumentet virke på nedsiden av ”oljetoppen”, det er en utbredt oppfatning at substitusjon og/eller teknologi skal dempe nedturen. Ved de forrige krisene (syttitallet) virket substitusjon i form av (i hovedsak) kjernekraftverk og økt bruk av naturgass. På nedsiden vil nok også prisene på en del alternativer som blant annet solceller vokse samtidig med at folk flest får redusert sin disponible realinntekt gjennom voksende inflasjon (matvarer og energi primært) noe som vil gjøre flere tilbakeholdne med å investere i …alternativer.

Andre oppfatninger?

Anonym sa...

Var ganske nylig å hørte på Professor Egil Lillestøl foredra om thorium basert kjernekraft. Lurer sterkt på om ikke han er inne på noe som fremtidig kan avlaste situasjonen noe.
Foredraget kan sees på hans nettside.
Kraftverkene vil kunne ligge desentralisert, og vi slipper de store overføringslinjene.
Dessuten produseres der next to nothing med farlige avfallsstoffer.
Verden har flusst med thorium. Vi har midler til den siste finishen for å bygge et full scale anlegg. Oljemilliardene råtner på rot, så hva venter vi på?

Mvh Isotopen

Mriswith sa...

Isotopen. La meg forsøke å helle kaldt vann i blodet på deg mht Thorium.

Lillestøl og co. er ikkje klar til å byggje Thoriumkraftverk enno. Det dei ønskjer å gjera er å bruka 500 mill € på ein forstudie. Det at EU har sagt nei til å bruka desse 500 mill, burde etter mi meining vera grunn nok for Norge til å bruka pengane. (Samme grunn som at Columbus blei finansiert av Spania etter å ha spurt både Italia og Portugal).

Reaktoren til Lillestøl vil kreve utvikling av materialteknologi for å takle flytande bly i kjernen, og for å produsere nøytroner i store nok mengder.

Lillestøl var tidlegare i haust på Studentersamfundet i Trondheim og diskuterte Thorium og kjernekraft med ein Jon Samseth, professor frå NTNU, og representantar frå Thor Energy og ZERO. Fyren frå ZERO var den einaste som var negativ til atomkraft, professor Samseth antakelig mest realistisk. Skjønt ein kan bli imponert over planane til Thor Energy for å ta i bruk Thorium så fort som mogleg i eksisterande reaktorar. Det er kanskje verdt å merka seg at ZERO er positive til Hydrogen som energibærar, ein teknologi som berre kan la seg realisere med enorme energimengder frå MASSIV utbygging av atomkraft.
Du kan laste ned video av samfundsmøtet her

e.i. sa...

Det ser ut som Peak Oil snart vil være et etablert faktum. Samtidig er det skapt et inntrykk ( takk MSM... ) av at naturgass skal, om ikke akkurat redde oss, så gi oss en solid utsettelse på den totale nedturen i fossil energi.

Men Bakhtiari skriver at Peak Gas bare er 2-3 år unna...? Har Likvern synspunkter på dette?

http://www.mnforsustain.org/gas%20after%20peakoil%20peak%20gas%20bakhtiari.htm

Rune Likvern sa...

Hallo e.i.,

Takk for tilbakemelding og link til Bakthiari sin analyse.

Jeg holder på med et innlegg for ”Kveldssong…” som i hovedsak vil ta for seg naturgassutvinningen fra norsk sokkel. Nå synes denne å ville inntreffe i 2010 - 2012, gitt felt i utvinning og sanksjonerte felt (felt vedtatt utbygd). Prognosen som presenteres i dette (fremtidige) innlegget viser at norsk naturgassutvinning vanskelig kan nå de nivåene som har vært presentert offentlig tidligere, og vil sannsynliggjøre at Storbritannia ikke kan vente langvarig økning i den norske naturgassforsyningen.
Storbritannia venter nå å importere omtrent 80 % av sitt naturgassforbruk i 2020.

Med hensyn til global (naturgass) utvinning har jeg (for noe tid tilbake) nærmest ferdigstilt et innlegg (basert på data fra BP Statistical Review) som viser utviklingen i naturgassforbruket fra 1980 til 2006, og med en prognose mot 2015.

Dette innlegget (som krever noe oppdatering og redigering) vil dokumentere at det vil være vanskelig å få til vekst i naturgassutvinningen fra tidlig i neste tiår. Dette skyldes ikke mangel på naturgassreserver, men er mer en konsekvens av hvor størstedelen av reservene er lokalisert og omfanget av infrastruktur (les investeringer) som må realiseres for å få naturgassen frem til forbrukerne.

Det kan bli interessant å følge med på ”Kveldssong…” utover vinteren.

Jeg vil også komme tilbake med et innlegg om naturgassforsyningen for Storbritannia…….som nå synes å kunne bli veldig interessant denne fyringssesongen.

Legg inn en kommentar