26. nov. 2007

PEAK OIL, CO2 OG LEDELSE

Overskriften kan ved første øyekast virke som ikke å ha noe med hverandre å gjøre. Utfordringen min med dette innlegget er å forsøke og vise at disse tre tingene (og en rekke andre ting) har mer med hverandre å gjøre enn hva som nå synes å være en fremherskende oppfatning.

La det være klart at CO2 er en drivhusgass, og at CO2 innholdet i jordens atmosfære har svingt gjennom klodens geologiske faser, og at målinger gjennom de siste tiårene har dokumentert at CO2 konsentrasjonen har vokst raskt. Dette har skjedd samtidig med at det er observert mer ekstremvær og intensivert debattene om klimapolitiske tiltak.

Er Peak Oil og klimaendringer en ”teknologisk greie” eller ”sosial greie”?

I en industrialisert økonomi (høyteknologisk samfunn) er politikk ikke noe annet enn ritualisert stammekrig. CO2 (eller mer generelt utslipp av klimagasser) er i økende grad blitt et tema der den enkelte blir oppfordret til å bidra gjennom endringer av vaner gjennom synliggjøringen av sammenhengene mellom forbruk, utslipp av klimagasser og klimaendringer.

Det er ingen samfunn som har overlevd en nedtapping av sine strategiske ressurser. I et høyteknologisk samfunn som vårt er olje og naturgass fundamentale strategiske ressurser. Det hjelper lite å vise til at befolkningen på Påskeøya ikke hadde tilgang til den samme avanserte teknologien som oss, og dermed vil ikke et høyteknologisk og kompleks samfunn som vårt bli gjenstand for samme skjebne som mer primitive samfunn. Det er denne sammenblandingen av teknologi og energi som blir brukt for å lede oppmerksomheten vekk fra alvoret.

Energi kryper stadig høyere opp på den geopolitiske agendaen, samtidig med at det skapes et inntrykk av at økonomer og teknologi skal sikre ”business as usual”.

EU25, FOSSILT ENERGIFORBRUK OG CO2 UTSLIPP

I dette innlegget skal dette illustreres ved å se litt nærmere på utviklingen av og prognosene for energibruk, endring av energimix og CO2 utslipp for landene i EU25.


Figuren viser utviklingen i fossilt energiforbruk for EU25 for årene 1970 til 2006 i MTOE (Millioner Tonn Olje Ekvivalenter) fordelt mellom olje, naturgass og kull. Figuren illustrerer at etter de dramatiske oljeprisøkningene tidlig på åttitallet og den påfølgende nedkjølingen av økonomien, falt forbruket, primært av olje som ikke begynte å vokse igjen før i andre halvdel av åttiårene samtidig med at oljeprisene falt. Gradvis overtok naturgass og kjernekraft noe av kull og olje sin rolle innenfor EU25 sin energiforsyning og bidro til veksten i energiforbruket for EU25. Legg merke til at prognosen (fra US Department of Energy; International Energy Outlook 2007, referanse scenarioet) mot 2020 venter ikke noen økning i oljeforbruket for EU25 og at kullforbruket ventes å falle noe til fordel for naturgass.
Figuren nedenfor viser utviklingen i CO2 utslippene fra fossile energikilder for EU25 for den samme perioden og en prognose mot 2020. Økt bruk av kjernekraft og naturgass bidro til å bremse veksten i CO2 utslippene for EU25. Forbruket av kull har de siste årene igjen vist vekst, og dette bør ses i sammenheng med de sterke økningene i oljeprisen og dermed også naturgassprisene.
Med andre ord synes det som prisfordelen med kull, selv om også kullprisene har hatt en sterk vekst, bidrar til økt kullforbruk. Dette skulle under ellers like forhold og forventninger til vekst bidra til en akselerasjon av CO2 utslippene for EU25.

Innenfor EU 25 stod olje for omtrent 57 % og kull for vel 20 % av CO2 utslippene i 2006. CO2 fangst og deponering fra stasjonære anlegg synes å være den mest praktiske og kostnadseffektive løsningen for å redusere CO2 utslippene.

EU kunngjorde for en tid tilbake en målsetning om å redusere CO2 utslippene med 20 % innen 2020. Ideelt sett og noe forenklet kan denne målsetningen nås gjennom å fange CO2 fra alle kullkraftverkene innenfor EU25 (kull brukes i hovedsak til elektrisitetsproduksjon) og deponere denne. Dette er en oppfatning som markedsføres av blant annet E.On Ruhrgas toppsjef her.
Nå kan CO2 fangst fra kullkraftverk og i noen grad fra naturgasskraftverk (det norske ”månelandingsprosjektet”) synes som det mest praktiske. Dette da olje primært brukes innenfor transportsektoren og i petrokjemisk industri.

CO2 fangst og deponering kommer imidlertid med en pris også i form av redusert tilgjengelig nyttig energi, da CO2 fangst og deponering krever energi, og grovt går omtrent en tredjedel av den produserte energien med til CO2 fangst og deponering. Dette kan løses på blant annet følgende vis;

  1. Oppskalering av (kull)kraftverk for å ta høyde for energiforbruk ved CO2 fangst og deponering for å opprettholde produksjon og forbruk av nyttig energi.
  2. Substitusjon med naturgass for kull, noe som resulterer i lavere CO2 utslipp ved samme energiproduksjon.
  3. Akseptere en reduksjon av nyttig energi for å drive CO2 fangst og deponering. For EU25 ville dette redusere tilgjengelig nyttig energi med 6 - 7 %. Reduksjonen i energiforbruk kan synes som overkommelig, og kostnadene som andel av BNP er av enkelte oppgitt til rundt 1 % (av BNP). Det kan synes som at en slik målsetning er innenfor rekkevidde gjennom en kombinasjon av en rekke virkemidler; økt produksjon gjennom fornybare kilder, energieffektivisering og konservering.

”So far, so good.” eller?

Som kjent skjer ingenting i et vakuum, og mange av denne bloggens lesere venter at den globale oljeutvinningen vil toppe i nær fremtid, hvis den ikke allerede har gjort det, og at etter toppen vil forsyning sette premissene for fremtidig oljeforbruk.

NATURGASSFORBRUK, -PRODUKSJON OG RESERVER I EU25

Achilleshælen i europeisk energiforsyning er olje og naturgass, som blant annet ble beskrevet i dette innlegget. Ettersom Nordsjøen tømmes, økes importavhengigheten av olje og naturgass, noe som av prishensyn kan friste til å øke kullforbruket for å opprettholde økonomisk vekst. De som leser denne bloggen vet at jeg mener ”Peak Oil” er nær, er nå eller nylig har vært, og så langt er det ingenting som tyder på at denne virkeligheten har nådd energiplanleggerne i EU, selv om IEA stadig kommer med kryptiske og mer dramatiske hentydninger om den fremtidige forsyningssituasjonen for olje (eller all energi i væskeform).

Figuren ovenfor viser utviklingen i naturgassforbruket for EU25 fra 1970 til 2006 og en prognose mot 2020. Figuren viser at forbruket ventes å vokse med omtrent 100 GSm3/år til 2020.

”Peak Oil” handler om forsyning (eller mangel på sådan) og vil derfor fortsette å sende olje (og naturgassprisene) i været om ikke ”subprime”, kredittskvis, boligboble etc. sender noen av de store industrialiserte økonomier inn i en alvorlig resesjon som temporært rammer energiforbruk og energipriser.

Kunne det være en ide for politikerne å undersøke litt mer omkring ”Peak Oil” og fremtidig naturgassforsyning før tunge beslutninger blir tatt om CO2 fangst og deponering?

Her handler det tross alt om allokering av store samfunnsmessige ressurser, og da bør en være sikker på at disse gjøres riktig, siden ”Peak Oil” handler om en knapphetssituasjon og dårlige ressursallokeringer vil bidra til å forverre situasjonen.

Forventningen om en utflatning i oljeforbruket innenfor EU25, vil med bakgrunn i Peak Oil fortone seg som optimistisk.

Dersom uavhengige og gode faglige studier om den nære utviklingen i forsyningssituasjonen for olje og naturgass i det minste kunne gi argumenter om enda å vente litt før vidtrekkende beslutninger tas, så kan det være at fysikken representert ved geologiske beskrankninger vil kunne bidra til utslippsreduksjoner av klimagasser.
Data fra BP Statistical Review 2007 viser nå at naturgassforbruket i Russland vokser raskere enn utvinningen. I dette innlegget ble det presentert hvordan Gazprom så for seg veksten i utvinningen mot 2030. Mot 2020 venter Gazprom en økning i utvinningen på 40 – 50 GSm3/år. Nå tyder mye på at Russland bare vil kunne dekke en liten del av det voksende gapet i EU25 sitt naturgassforbruk mot 2020.
Figuren ovenfor viser utviklingen i naturgassutvinning og naturgassreserver for EU25+Norge. Figuren illustrerer godt det bratte fallet i utvinning og nedtapningen av naturgassreservene. Mot 2020 ventes det nå at naturgassutvinningen vil falle med rundt 100 GSm3/år for EU25+Norge.

Total fall i utvinningen fra EU25 + Norge vil i 2020 kunne utgjøre rundt 100 GSm3/år, samtidig med at forbruket ventes å øke med rundt 100 GSm3/år. Ref det forrige innlegget om norsk naturgassutvinning.

Nå synes det mer og mer som at total naturgassforbruk i EU25 vil bli nærmere 400 GSm3/år enn rundt 600 GSm3/år som prognosen venter i 2020. En vekst i importen på 200 GSm3/år mot 2020 er betydelig, selv med vekst i leveransene fra Nord Afrika, Russland og i form av LNG. Nå er det ingenting som tyder på at denne veksten vil bli møtt for EU25.

Når det så skal oppsummeres hvordan naturgassforsyningen for EU25 vil bli mot 2020 så er det ingen tvil om at denne kan karakteriseres som meget utfordrende for å bringe inn nok gass til å sikre ventet vekst mot 2020.

OPPSUMMERING

I dette innlegget er det vist at det er flere ting som nå tyder på at forbruket av fossile energikilder vil bli redusert mot 2020 enn at forbruket vil øke. Det burde være i et sånt perspektiv at regjeringer burde vurdere målsetningene om reduksjoner i CO2 utslipp og andre klimagassutslipp.

Kull vil være en vekstkandidat, men det er ingenting som nå tyder på at EU25 legger opp til en sterk vekst i kullforbruket, snarere tvert imot.

Det ventes normalt at autoriteter skal tenke for folk. ”Gruppetenking” skal undertrykke dissidenter eller det som ikke er definert å være ”politisk korrekt”. ”Gruppetenking” innenfor regjeringer er spesielt bekymringsfullt, da gale beslutninger rammer hele samfunn.

FALLGRUVER VED ”GRUPPETENKING”

  • I et komplekst samfunn blir ressursallokering basert på forventninger fra ”gruppetenking” og fremherskende forutinntatthet. (Ref fokus på klimaendringer kontra energiforsyning.)
  • Autoriteter er gjerne under påvirkning fra ”gruppetenking”.
  • ”Gruppetenking" kan ikke påvirke virkeligheten fra geologi og nedtappingen av fossile energiressurser.
  • Energi er en forutsetning for et komplekst samfunn.
  • De kommende olje og naturgass (energi)krisene blir de største utfordringene vår sivilisasjon vil stå overfor, takket være kortsiktig lederskap som har tatt få skritt for å planlegge for dem.

Når det gjelder energi er situasjonen i dag at ingen (rettere sagt beklagelig få) autoriteter innen media, akademia, energianalytikere (både private og institusjonelle) tror at energiprisene er langsiktig oppadgående. Det er å håpe at disse snart innser ubalansen mellom forsyning og etterspørsel, og at det om kort tid kun vil handle om….….forsyning.

Hva refleksjoner har de egentlig gjort seg de som nå ønsker at deres barn og barnebarn skal få oppleve fortsatt vekst?

Er de bevisste at deres egne handlinger nå danner grunnlaget for en fremtid med lavere levestandard?

-------------------------------
“Government is too big and too important to be left to the politicians.”
—Claire Huchet Bishop

“In troubled times like these, we can all take solace in knowing that the invisible hand and the best economists in the world will rush in to save the day. Do not despair, have faith.”
-Kommentar 24.11. 2007 på The Oil Drum

“It’s the ENERGY, stupid!”
--------------------
KILDER:
[1] DOE/EIA IEO 2007
[2] BP STATISTICAL Review 2007

8 kommentarer:

p.g.sætre sa...

Mange svært viktige poeng her. Eg har inntrykk av at det i mange krinsar framleis råder ei oppfatning om at hydrokarbonar er ein nærmast uendeleg ressurs og at utfordringa hovudsakleg ligg i å avgrense bruken utfrå utsleppsrelaterte omsyn.(Og likevel vil CO2-utsleppa auke i 2008 i dei fleste industrialiserte landa)Vi er i ferd med å nytte den økonomiske fridomen vi har i dag til å bygge ein infrastruktur som allereie i dag er i ferd med å rotne på rot. Eit lite bilete: Her i kommunen skal vi i februar 2008 klippe snora til den djupaste undersjøiske tunellen i verda. Samstundes er slitegropene i rundkøyringa i kommunesentrum 10 cm djupe med slagholer.(Operabygget i fjørasteinane vil eg ikkje nemne eingong)

Anonym sa...

Landskapet rundt neste sving er etterkvart rimeleg godt dokumentert, og du gjer ein utmerka jobb for å samle informasjonen og gjere den tiljengeleg på norsk. Takk for det :-)
Eg går ut frå at beslutningstakarane på nasjonalt nivå også har tilgang til den same kunnskapen. At dei ikkje bruker den grenser etter mitt skjønn til det illegale. Trur det hadde vært interessant å prøve ei sak mot ein/ei av desse beslutningstakarane i retts-systemet. Det er jo mulig at den tredje statsmakta kan gjere noko der den første -, den andre -, og ikkje minst den fjerde statsmakta har svikta.

lostinarctic

fredløs sa...

Takker for nok et grundig og innsiktsfullt innlegg.

Foresten interessante betraktninger om "sidetemaet" gruppetenkning - dette forekommer i de fleste miljøer, også innen forskning.

Interessant også at det innen klimaforskningen begynner å sive inn peak oil-sannheter.

Forstod jeg deg riktig, så mener jeg en finner liknende betraktninger i en artikkel av J. Hansen (referert v å følge lenken:)

http://climateprogress.org/2007/11/15/james-hansen-peak-oil-global-warming/

at (kortversjon): Brenning av olje opg naturgass er en "tapt" sak i klimasammenheng, samt at de er likevel ikke nok til å tippe klimaet ugjenkallelig. Det er vår håndtering av kullutvinnngen somblir avgjørende. (Og enda har han holdt seg til offisielle kilder for energireserver).

Et annet interessant punkt er en passus fra en av reviewerne i tidsskriftet der han forsøkte å få det publisert (Environmental Research Letters)

"The SRES report does not talk much about peak oil because (amongst energy economists and engineers) it is generally considered to be a silly concept. However, in all SRES scenarios the production of conventional oil starts to decline at some point. Therefore, peak oil is part of the SRES scenarios. The same is true, by the way, for the non-SRES scenarios that have been used in climate policy analysis.

Ergo, your premise is wrong. Your paper is nonsense."

Rune Likvern sa...

Først, takk for hyggelige og tankevekkende tilbakemeldinger.

Jeg fant at ”sidetemaet” ”gruppetenking” hører naturlig til CO2 og klimagassutslipp. Jeg har aldri lest noe av J. Hansen (som jeg forstår, fra omtale på The Oil Drum, er en fremstående NASA forsker).

Fenomenet ”gruppetenking” blir nok kynisk brukt av personer i posisjoner. Jeg har alltid trodd på den vitenskapelige metode, men det kan til tider virke som at det er greiere å la andre gjøre tenkingen for seg, alternativt gi så sterke føringer for forskningsoppdrag at resultatet er gitt på forhånd.

At det vil være krefter som ønsker å marginalisere ”Peak Oil” blant annet ved bruk av begrep som ”silly concept” etc. bør ikke komme som en overraskelse, men disse samme personene burde også legge frem konkrete bevis/dokumentasjon for sine påstander om ”Peak Oil”.

Tenk om forutsetningene for beregningene for IPCC for CO2 utslipp er basert på gale forutsetninger om hvor mye olje og naturgass som finnes? (Kull uten omfattende rensing/CO2 fangst og deponering er uten tvil en klimaversting.) Det ville jo rive fullstendig vekk grunnen for mye av de anbefalingene som mange regjeringer nå utformer sin klimapolitikk etter. Her er uten tvil mye prestisje investert, så da blir en snuoperasjon en seig og ganske sikkert ”rå” prosess. Hekseprosessene fra den mørke middelalderen kan da raskt fortone seg som rettferdige og grundige prosesser.
Det spørs om ikke knapphet på energi nokså raskt vil redusere fokus på klimapolitiske drøftinger.

For EU25(27) kan det bli interessant å se hvordan kull etter hvert skal gjøres ”stuerent”, og basert på harde data…… så haster det.

Det kan være at de fire første statsmaktene vil kunne svikte i sine respektive roller om ”Peak Oil” eller mer generelt den gryende energiknappheten, men i enkelte kretser blir ”blogger” omtalt som….. den femte statsmakten.

p.g.sætre sa...

Tenk om Tom Whipple i Falls Church News har rett? Då vil vi få ein peikepinn på kva som er i vente nokon kvar.

I rekke si av innsiktsfulle artiklar beskriv han her kva som noer i ferd å skje i Kina:

http://www.fcnp.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2153&Itemid=35

Tomtønna sa...

Banalitet 1: Dei fossile kjeldene er lagerressursar som ikkje kan nyast oppatt.
Banalitet 2: Gitt dette, skulle det vere i menneska si interesse å hushaldere med desse ressursane på best mogeleg vis.

Av ein for meg heilt uforståeleg grunn er desse to momenta så godt som fråverande i "klimadebatten". Som eg prøvde å få fram i dette innlegget er det ikkje klimapanelet sin jobb å hefte seg ved kor mykje rerssursar som finst i verda. I 17 av 40 ulike scenarier reknar dei derfor med at det vil bli brent meir olje i 2100 enn i dag.

Sjølv dei mest optimistiske (eller frå klimasynsstad pessimistiske...) overslaga over attverande olje og gass, vil gje mindre utslepp enn Kyoto-banen!

Forbruket av olje og gass vert i dag ikkje styrt av etterspurnaden, men av tilbodet. Ein marginal nedgang i etterspurnaden av miljømedvitne, vil pga. lågare pris bli plukka opp av dei som no er pressa ut av marknaden pga. høge prisar. Meir om dette i Chris Vernon sitt innleg på TOD her.

Ymse krefter her til lands, har teke til orde for å seinke utvinningstempoet på sokkelen. Vel seint, kanskje. Men betre seint enn aldri. Eg er samd i dette, og som Chris Vernon seier: Olje som er utvunnen vil bli brent. Den einaste måten å konservere på, er å la ho bli liggande i grunnen. For "miljøvernarane" gjeld det vel å merke berre å hindre CO2-utslepp, i og med at vi har (for) mykje av ressursen. I følgje Haltbrekken "vasser oljeselskapene i olje" på norsk sokkel...

I avisa "Klassekampen" laurdag 24.11 får vi vite at "Raudt" sin leiar Torstein Dahle har skrive brev til statsministeren og "utfordret den rådende konsensus om fortsatt vekst i olje- og gassutvinningen nasjonalt og internasjonalt". I så fall ein konsensus som ikkje har røyndomen på lag.

Steinar Lem i "Framtiden i våre hender" er her på linje med Dahle, og meiner at "rørsla må ta selvkritikk" for ikkje å ha arbeidd hardare for å minke utvinninga av olje og gass...

Vel, som det heiter på engelsk:

"Man argues. Nature acts."

No er det vel slik at kampen for å oppretthalde status quo blir meir og meir desperat. Teknologien skal redde oss.

Klimaekspert Knut H. Alfsen ved Cicero seier i artikkelen referert ovanfor:

"Vi kan brenne av all kjent olje og gass uten å sette klimaet over styr. Problemet er ikke primært konvensjonell olje og gass, men energikilder som tjæresand og kull..."

"Det viktigste for klimaet er å utvikle klimavennlige energikilder når oljen og gassen tar slutt, og å redusere utslippene fra gasskraftverk. Derfor er teknologisk utvikling viktigere enn redusert produksjon"


For meg verkar det i alle fall meiningslaust å bruke opptil 30% av resterande energi til reinsing/lagring berre for å halde eit system med import av eingongs vinkelsliparar frå Kina gåande med "godt miljømedvit".

Anonym sa...

Hallo,

Publikasjonen ”Implications of ”peak oil” for atmospheric CO2 and climate.” (pdf-fil, 300 kB) av Kharecha og Hansen fra NASA Goddard Institute, kan være nyttig supplerende lesning for mange miljøinteresserte og klimadebattanter.

Anonym sa...

HEI (tomtønna),
Anbefalt lesning ”R.I.P.”

Fra innlegget;
”Får Cappelen det som han vil, får vi vel snart kvalitetsbegrepet i prisindeksene, slik at kinesiske støvsugere er en forbedring, siden de varer i hele 3 måneder foruten å være sterkt brannfarlige. Langt å foretrekke framfor de gamle tyske, som måtte mishandles til døde etter en 20-30 års lang og trofast tjeneste! Kinesiske leker hvis ulovlige blymaling tidobler egenvekten er også en soleklar kvalitetsforbedring."

Kan være noe å tenke på i klimadebatten.

Legg inn en kommentar