3. okt. 2007

OLJEDIREKTORATETS PROGNOSER OG RNB 2008


I forbindelse med RNB 2008 (Revidert NasjonalBudsjett 2008) hadde OD (Oljedirektoratet) invitert til et møte med operatørselskapene onsdag 5. September for å orientere om innmeldinger til revidert nasjonalbudsjett 2008. Dette er (uten tvil) en omfattende prosess med innsamling av en rekke tekniske og økonomiske data som brukes av ulike enheter i inn og utland for planlegging og som grunnlag til ulike prognoser. Fra presentasjonens lysbilde 4 kan leses;

”Petroleumsvirksomheten står for en høy andel av Norges brutto nasjonalprodukt (BNP) og samlede eksport. Resultatet av arbeidet med innsamling og kvalitetskontroll av innsamlede data er ubestridt viktig. Det legges derfor vekt på at rapporteringen er av høy kvalitet og at tidsfrister overholdes.”

Det er vel vanskelig å være uenig i utsagnet ovenfor. Dersom en blar videre i presentasjonen kommer en til en sekvens som viser hvordan OD og operatørenes utvinningsprognoser for olje har utviklet seg over tid og hvordan disse har truffet med det som etter hvert ble fasiten.


Figuren ovenfor er fra lysbilde 50 i OD sin presentasjon for operatørene onsdag 5. September 2007 og viser hvordan OD og operatørene sine prognoser har utviklet seg gjennom de to siste årene mot faktisk utvinning. Figuren illustrerer at generelt har operatørene vært mer optimistiske enn OD i sine prognoser, men begge har det til felles at de i 2005 hadde utvinningsprognoser for 2007 som lå 15 - 20 % (0,4 – 0,6 Mb/d) over det som nå synes å bli fasiten for 2007. Figuren forteller dermed en interessant historie da den og reiser spørsmål om hvordan det er mulig for OD og operatørene, som totalt og gjennom årene har investert milliarder av kroner (eller dollar) i ulike reservoarmodeller (og ditto regnekraft) og med velfungerende staber av spesialister med mange hundre års kollektiv erfaring ikke klarer å etablere mer forventningsrette prognoser.

Kan disse ha blitt overrumplet av det Matt Simmons omtaler som ”monstrous decline rates” som synes å være et biprodukt fra anvendelse av ”state of the art” teknologier i oljeutvinningen?

I figuren blir det blant annet illustrert, av OD selv, at de har nedjustert prognosen for 2008 med omtrent 0,5 Mb/d (omtrent 20 %) fra våren 2006 til våren 2007. Dette er så langt jeg vet den største og raskeste revisjonen (absolutt og relativt) som er foretatt for en region eller et land.

For små felt er det observert at det kan oppstå relative store avvik i utvinningen over kort tid, men fortsatt kommer mer enn 70 % av den norske oljeutvinningen fra 13 - 14 felt (se figur lenger ned i innlegget) som i 2006 hadde en gjennomsnittlig døgnproduksjon på 70 000 fat/dag (70 kb/d) eller mer, og alle disse feltene skulle det eksistere TB (Tera Bytes) med data på til å kunne fremskrive en god utvinningsutvikling for i det minste et par år frem i tid.

I flere tidligere innlegg (disse finnes ved å bla i bloggarkivet til høyre i bloggen) har jeg presentert OD sine prognoser mot mine egne, og har i figuren ovenfor lagt inn prognosen LIKVERN 1 (røde sirkler forbundet med rød stiplet linje) mot ODs og operatørenes prognoser for den norske oljeutvinningen mot 2010.
Prognosen LIKVERN 1 er basert på en såkalt ”bottom up” analyse og omfatter alle felt som OD rapporterer er i utvinning, eller som var sanksjonert ved årsskiftet 2006, med andre ord alle oljefelt i OD sine reserveklasser 1, 2 og 3.

LIKVERN 1 prognosen baserer seg blant annet på historisk utvikling i oljeutvinningen, utvikling i R over P forholdet (Reserver dividert med Produksjon), gjenværende og opprinnelige utvinnbare volumer, slik disse rapporteres av OD i de årlige ressursrapportene for norsk sokkel, oppbygging og platåprofiler for nye felt og fallratene for de enkelte felt i utvinning. Videre omfatter metoden for prognosen at utviklingen i årlig utvinning mot akkumulert utvinning følges for å etablere estimater på URR (Ultimate Recoverable Reserves). For URR viser det seg generelt å være godt samsvar mellom OD sine estimater på URR og plottet av akkumulert mot årlig utvinning.

Av figuren ovenfor fremkommer det at OD nå venter en utvinning på omtrent 2,1 Mb/d mot LIKVERN 1 på omtrent 1,6 Mb/d for 2010. Det er med andre ord nå et avvik på omtrent 0,5 Mb/d mellom de to prognosene for 2010.

Skulle utvinningen i 2010 vise seg å bli langt under OD sin nåværende prognose, så kan dette virke sterkt kjølende på gleden over voksende oljepriser hos blant annet olje og energiministeren og finansministeren.


Jeg skal videre i innlegget beskrive ytterligere noe av rasjonale for prognosen LIKVERN 1Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeutvinningen, gjenværende utvinnbare oljereserver (ODs reserveklasser 1, 2 og 3) og utviklingen i R over P for holdet for årene 1998 til 2006. Legg merke til det bratte fallet i gjenværende utvinnbare reserver fra 2005 til 2006, som er omtent like stort som det totale uttaket gjennom 2006. Figuren illustrerer også at ved R over P på 9 eller høyere) kan det synes å være støtte for en temporær vekst i utvinningen, men når denne faller til 8 eller lavere gir det liten støtte for vekst i oljeutvinningen. I figuren kan dette observeres gjennom det kontinuerlige fallet i oljeutvinningen (blå sirkler forbundet med blå linje).

OD sin ferskeste prognose forventer nærmest et platå for oljeutvinningen mellom 2007 (rundt 2,2 Mb/d) og 2011 (rundt 2,1 Mb/d). Studeres data på blant annet feltvise gjenværende utvinnbare (reserveklassene 1, 2 og 3) oljereserver, størrelsen på funn som kan komme i utvinning frem mot 2011, utviklingen i fallratene (se figur lenger ned i innlegget) og ikke minst utviklingen i R over P forholdet, så er det nå vanskelig å finne støtte i disse dataene og parametrene for OD sin ferskeste prognose, og da fra 2009 og utover. Fallratene synes så langt ikke å la seg imponere over ny teknologi, som dermed synes kun å bidra til å bremse fallet.

Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeutvinningen fra norsk sokkel fra januar 1998 til juli 2007. En figur kan ofte fortelle mer enn tusen ord. I figuren er vist total oljeutvinning (svart heltrukken linje) og utvinningen fra de 13 feltene som i 2006 hadde en gjennomsnittlig utvinning på 70 kb/d (70 000 fat/dag) eller mer. Ekofisk inkluderer Eldfisk, da OD rapporterte disse feltene under ett til i 2004.
I figuren er feltene tegnet inn etter hvert som utvinningen fra dem startet. De 13 feltene som er presentert stod i 2006 for mer enn 73 % av den totale norske oljeutvinningen. Disse feltene har utgjort, utgjør og vil utgjøre stammen i den norske oljeutvinningen. OD rapporterer nå utvinning fra 49 felt, med andre ord kom rundt 27 % av den norske oljeutvinningen fra 35 felt i 2006. Noen av disse feltene er i ferd med å bli marginale (bruttoinntektene dekker så vidt driftsutgiftene) og avhengig av oljeprisutvikling vil noen av disse bli nedstengte i nær fremtid.

Figuren illustrerer den fallende utvinningen (eller utviklingen i fallraten) fra stammen av felt i den norske oljeutvinningen, og det synes nå som at fallet vil fortsette fra disse feltene i årene fremover. Ekofisk har det siste året vist en akselererende fallende trend og det ventes at den siste kjempen, Grane, snart vil starte sin irreversible nedtur. Mange av de øvrige 35 feltene har enten nådd platå (Kristin, Visund), vil kunne se noe vekst en tid fremover (Tordis +) eller har en fallende utvinning, og det ventes ikke nå at disse feltene kollektivt vil bidra til vekst i oljeutvinningen fra norsk sokkel i årene fremover.

Den historiske kollektive utviklingen i utvinningen for den norske feltporteføljen skaper nå forventninger om fortsatt årlige kollektive fall på i gjennomsnitt 13 - 15 % i årene fremover. Det er dette fallet som nå ytterligere bidrar til å svekke støtten til OD sine ferskeste utvinningsprognoser mot 2011 og senere.

Det internasjonale energibyrået IEA introduserte i juli 2007 i sin MTOMR (Medium Term Oil Market Report) en ”reliability adjustment” (legg merke til den diplomatisk utformet formuleringen) blant annet for utvinningen (C+C+NGL) fra norsk sokkel. IEA venter 2,25 Mb/d (C+C+NGL) i 2009, som nå synes å være noe under OD sin ferskeste prognose, men som forfatteren nå estimerer vil ”overshoot” med i underkant 10 % i 2009, og relativt mer lenger ut i tid.

IEA er en av institusjonene som baserer sine forsyningsprognoser (20 til 25 år frem i tid) på blant annet ODs. IEA og EIA utarbeider prognoser for den globale etterspørsels og forsyningsutviklingen av blant annet olje. OD sine data (med ”reliability adjustments”) vil inngå i IEA sine forsyningsmodeller som blant annet kommer ut med estimater på fremtidig ”call on OPEC” og utviklingsbaner for oljeprisen. I en virkelighet med en stram forsyningssituasjon der prisfastsettelsen skjer ved det marginale fat, vil små avvik i forsyningen kunne gi store prisutslag. Det er EIA og/eller IEA sine prognoser som en rekke offentlige og private langtrekkende beslutninger blir forankret i. Det kan nå synes som at en del beslutningsunderlag vil bli gjenstand for kontinuerlige revisjoner på bakgrunn av pris og forsyningsutvikling. Omverdenen vil oppfatte dette som beslutningsvegring, mens det i realiteten er det brutale møtet med …..”Peak Oil”.

Det kan være at jeg i et senere innlegg vil ta for meg utviklingen i NGL utvinningen og hvorfor det vil bli utfordrende å øke gasseksporten fra norsk sokkel utover nivået som ventes tidlig i neste tiår.

I forbindelse med at oljedirektøren, blant annet med tilstedeværelse av olje og energiministeren, 5. januar 2007 presenterte status for sokkelåret 2006 som inkluderte nedreviderte utvinningsprognoser for noen år fremover, repliserte ministeren med ”Dette var ikke gode nyheter.”

Basert på noe av dokumentasjonen jeg over noe tid har presentert her på ”Kveldssong for hydrokarbonar” vil det ikke komme som noen overraskelse på meg om den nye (og eventuelle andre fremtidige) olje og energiministeren vil gjenta sin forgjenger ved fremtidige OD presentasjoner av sokkelåret .....i noen år fremover.

Historikken avdekker at Olje og Energidepartementet og Finansdepartementet har behov for utarbeidelse av prognoser fra uavhengig(e) tredje part(er) for bedre å kunne utfordre (og kontrollere) prognosene fra fagetaten OD.
…….

OVERHØRT

“No one is ahead of their time.”
“It is just the rest of humanity that is slow to catch on.”

11 kommentarer:

Tomtønna sa...

Eg høyrde nett ein diskusjon på "Dagsnytt Atten" (NRK P2) om kvifor ikkje "riksdekkande" saker frå distriktsavisene får sin plass i NRK og dei store Oslo-avisene.

Det er nok ikkje berre geografisk plassering som er avgjerande for kva som vert rekna som godt stoff.

0,5 mb/d er ikkje noka lita sak (ved dagens pris/dollarkurs ein førstehandsverdi på 80 mrd kroner/år). Kvifor er det ingen andre enn denne nettstaden og "Oljekrisa" som har teke opp OD sine mange skivebommar?

Rune Likvern sine anslag for oljeutvinninga har i fleire år vore "spot on" i forhold til OD. Dersom det skulle vise seg at han har rett også i 2010, vil eg foreslå at han på bakgrunn av sin "track record" overtek for prognosemakarane i OD...

Anonym sa...

Enig med tomtønna.

Isotopen

Rune Likvern sa...

Det er viktig å være klar over at OD opererer med en prognose for forventning med (store) øvre og nedre spenn (ref blant annet figur 4.1 og 4.2 i ressursrapporten for 2007 på side 19).

Mine prognoser ligger generelt i ytterpunktet av OD sitt nedre spenn. Når det er sagt så synes OD sine prognoser for utvinningen fra ressurser i felt for årene 2009 – 2011 å være noe optimistiske. Dette støttes ved å studere figur 3.6 (side 16) som viser en ”creaming” kurve for den samlede ressurstilveksten (inklusiv tilbakedateringer) for norsk sokkel. Kurven viser at eksklusiv Ormen Lange har ressurstilveksten på norsk sokkel gjennom de siste 20 årene vært hva som trygt kan kalles for ”blodfattig”. Figur 3.7 (også side 16) viser at det årlige uttaket av hydrokarboner på norsk sokkel, med få unntak (spesielt Ormen Lange), har vært større enn tilveksten.

Videre i figur 4.18 venter OD en vekst (riktignok med forbehold som spesifisert) og platå i den totale norske hydrokarbonutvinningen mot 2013. I Norge hadde peak hydrocarbons i 2004 viste jeg at total petroleumsutvinning fra norsk sokkel hadde en topp i 2004, og jeg er av den oppfatning at veksten i naturgassutvinningen vil delvis kompensere for fallet i oljeutvinningen, med andre ord venter jeg fortsatt fall i den totale petroleumsutvinningen fra norsk sokkel.

Tomtønna, takk for tilliten, men det er vel enda en smule tidlig å trekke konklusjoner med tanke på 2010.
Imidlertid skulle det vise seg at prognosen min treffer bedre enn OD sin for perioden mot 2010, så vil det akkumulerte potensielle inntektsbortfallet bli større enn de 80 milliardene (gitt nåværende oljepris) som du oppgir for 2010.

Dersom det også inkluderes tapt avkastning på dette potensielle inntektsbortfallet så blir beløpet betydelig (vi snakker fort et helt norsk statsbudsjett).

Det er i grunnen interessant at pressen, som skal bedrive såkalt undersøkende journalistikk, ikke i større grad har satt fokus på utviklingen i petroleumstvinningen fra norsk sokkel. Det er flere grunner til det, blant annet hvordan skal en nå sette fokus på og starte en omlegging av verdiskapingen her til lands ettersom inntektene fra petroleumsvirksomheten gradvis svekkes.

Jeg håper noen snart får termodynamikkens fjerde hovedsetning til å virke.;-)

Anonym sa...

Först än en gång tack för utmärkta analyser och diagram på en fin hemsida.

Det är svårt att låta bli att dra på smilbanden när man läser "Tomtönnas" rappa ifrågasättande av ODs prognosmakeri och Rune L:s statsministermässiga svar där han gör sitt yttersta för att finna några korn hos den år efter år blinda hönan (Oljedirektoratet).

Dock har ju oljeexporterande länder initialt stora möjligheter att få en intäktsökning den närmaste tiden efter global "Peak". Jag har ibland en känsla av att norska politiker (de få som förstår problemet alltså!) hoppas på mera pengar motsvarande ODs prognos med lägre oljepris trots fallande produktionsvolymer!?

Att oljeimportörer (som t.ex. Sverige) fortfarande bygger motorvägar och planerar för nya flygplatser är väl bara ännu mera patetiskt än ODs prognosmakeri.

Mriswith sa...

Heisann. Ville berre minne om at Dag og Tid held fram med å dekkje oljeutarminga. Dei har fjerna artikkelen "Storskrytarane i Oljedirektoratet" om optimistiske utvinningsprognosar. Men held fram med kritikken i artikkelen Noreg køyrer på reservetanken og eit eige intervju med ASPO-president Kjell Aleklett.

Vår svenske venn peikar på at det i Sverige framleis blir investert i infrastruktur som er avhengig av rikeleg tilgang til energi. Det slår meg at dette er tilfelle også i dei fleste oljeeksporterande land. Viss vi til dømes ser på oljerike land som Norge, dei arabiske emirata og seinast i dag, Libya, så har dei alle ein plan for den dagen olja tar slutt: Nemleg turisme. Berre synd at ingen har tenkt på korleis vi skal fly inn turistane når vi har brukt opp all olja.

Rune Likvern sa...

Norsk petroleumsproduksjon i 2008.

Haga venter kraftig oljeprisfall

Statsbudsjettets oljeprisforutsetninger for 2008 (rundt US$ 66/fat) er i tråd med referanse scenarioet til DOE/EIA (Department of Energy) IEO 2007 (International Energy Outlook 2007) og ytterligere detaljert i de månedlige STEOene (Short Term Energy Outlook) fra DOE/EIA.

Dette illustrerer kraften i prognosene fra de store institusjonelle prognosemakerne som EIA og IEA. På den annen side ville det neppe bli oppfattet særlig positivt av omverdenen om Norge, som nå høster godt fra de økte olje og energiprisene, gjorde seg til ”prishauk”.
Oljepriser over forutsetningene i Nasjonalbudsjettet bør oppfattes som en bonus.

Total norsk petroleumsutvinning hadde en topp i 2004 med omtrent 264 MSmOE (Millioner Standard kubikkmeter Olje Ekvivalenter; 4,55 MfOE/d).

Nasjonalbudsjettet for 2008 venter nå en utvinning på totalt 254 MSmOE i 2008, fordelt med 146 MSmOE væske (C+C+NGL) og 108 MSmOE naturgass.

Jeg har nå grunn til å vente at (C+C+NGL) i 2008 vil ende nærmere 140 MSmOE og naturgass rundt 100 MSmOE, totalt i overkant av 240 MSmOE, med andre ord venter jeg en utvinning som er 5 – 6 % lavere. Igjen så vil kun tiden vise.

Selv om naturgassutvinningen vil øke gjennom 2008 (relativt 2007), vil Ormen Lange (som etter mitt beste vitende) nå produserer fra 3 produsenter (hver med omtrent 2 millioner standardkubikkmeter/dag) gradvis øke utvinningen til 24 produsenter en gang i andre halvdel av 2009. Snøhvit ventes å bidra med 5 – 6 MSmOE (5 – 6 milliarder kubikkmeter) i 2008.
Imidlertid ventes utvinningen fra Sleipnerområdet og en del andre mindre felt å falle i tiden fremover, og dermed bidra til å dempe veksten i naturgassutvinningen fra norsk sokkel gjennom 2008.

Prisen for dårlige utvinningsprognoser kan for 2008 vise seg å bli mer enn kompensert av en høyere olje og naturgasspris i norske kroner, og dermed bidra til at statens kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2008 blir høyere enn hva Nasjonalbudsjettet nå venter.

Rune Likvern sa...

Talismans Jim Buckee i Canadas Globe and Mail om Peak Oil og tjæresand.

Tomtønna sa...

Til mriswith:

Det var sjølvsagt ei utilateleg forgløyming av meg (som til og med er tingar av avisa) å ikkje nemne Dag og Tid si dekking av denne saka....

I dag er det elles optimistiske tonar frå Pertra-sjef Erik Hauane: 20 milliardar fat att å finne på norsk sokkel som eit "konservativt anslag". Det er vel etter oppslaget på E24 også utvinnbar olje han snakkar om. Altså meir å finne enn det som er utvunne til no. Comments, anyone??

Mriswith sa...

Ja. Eg skvatt til då eg fjernsåg Pertra-sjefen og hans 20 mrd fat.

Eg trudde OD og Rune Likvern var meir eller mindre einige om at dei uoppdaga ressursane og ressursane i felt var rundt 5 milliardar fat?

Rune Likvern sa...

Hallo,

For ordens skyld har jeg vært tilbakeholden med å spå om uoppdagede ressurser på norsk sokkel. (Jeg holder meg til ”fuglene i hånden”.)

Imidlertid har OD estimert dette til å være rundt 23 milliarder fat olje ekvivalenter, med en overvekt av naturgass. (Ref OED Faktaheftet 2007, som er et utmerket dokument med mye god nøkkelinformasjon om norsk sokkel, og som kan lastes ned i pdf-format (NB! filstørrelse 35 MB) på OD og OED sine hjemmesider.)

Pertra sjefens utsagn får stå for hans regning, men han kan i varmen fra blitzregnet ha vært upresis i sine uttalelser, eller så sitter Pertra på geofysiske data som kan vise seg å være oppmuntrende for fremtidig norsk petroleumsvirksomhet. Disse forekomstene (ressursene) må påvises først og så bekreftes økonomisk drivverdige før de får en effekt på aksjekursen for de selskapene som er så heldige å få andeler i potensialene Pertrasjefen referer til.

Pertra har det siste året hatt en oljetilgang på 750 - 800 fat/dag gjennom sin 5 % eierandel i Varg. I tillegg har de 10 % andel i Yme og 50 % andel i Frøy der gjenopptak av utvinning er til vurdering.

Pertra synes å være et selskap som kunne bli ”spist” eller selv måtte ”spise” noen for å overleve.

Jeg synes de harde faktaene forteller sin egen historie.

Rune Likvern sa...

Om ikke norske media er flinke til å dekke fallet i (den norske) oljeutvinningen, så får det og Gjedrem oppmerksomhet i International Herald Tribune.

Legg inn en kommentar