21. sep. 2007

VAR ”PEAK OIL” I 2005? (forts. 07)


Det er nå mer enn to måneder siden jeg har presentert den løpende utviklingen i den globale forsyningen av all energi i væskeform slik dette blir rapportert av EIA i IPM (International Petroleum Monthly).

EIA IPM SEPTEMBER 2007

Septemberutgaven fra statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet (Department Of Energy, Energy Information Administration, International Petroleum Monthly) internasjonale petroleumsoversikt ble nylig publisert, inkluderer detaljerte data for den globale forsyningen av all energi i væskeform til og med juni 2007.

I månedens utgave var det gjort omfattende revisjoner av dataene tilbake til 1997, hovedsakelig av dataene for Kasakhstan og i utvinningen av NGL. Imidlertid forblir hovedbildet av verdens oljeproduksjon som beskrevet i tidligere innlegg i denne serien.
For de seks første månedene av 2007 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 168 kb/d høyere enn for samme periode i 2006.


Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i september 2007 for perioden januar 2001 til og med juni 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen vært flat i snart tre år og unntakelsesvis har den nominelle oljeprisen beveget seg under $50/fat. Fredag 12. januar i år sluttet oljeprisen (Brent) rett under $50/fat. Nå er den over $80/fat (WTI) og blant annet på grunn av lagertekkene (olje) i USA ventes den fortsatt å ville legge på seg. Normalt har oljeprisen de siste årene trukket seg noe tilbake etter ”driving season” og under fyringssesongen (ref figur lenger nede i innlegget). Dette året viser oljeprisen så langt liten vilje til å gjenta tidligere års mønster.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i total global oljeforsyning.

For hele 2006 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 7 kb/d (7 000 fat/dag) høyere (eller rundt 0,008 prosent og IKKE justert for energiinnhold) enn i 2005. (EIA og IEA forventet i 2005 at oljeforbruket (og forsyningen) ville vokse med 1,5 - 2,0 % i 2006 relativt 2005.)

De faste leserne av denne bloggen vil registrere at tallene fra EIA sin månedsrapport for september 2007 innebærer mindre revisjoner av dataene fra forrige innlegg i denne serien her på bloggen.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i juli 2006 på 85,527 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var for mai 2005 på 85,379 Mb/d. Mai 2005 er fortsatt den måneden, så langt, som viser en topp i totalutvinningen av råolje, kondensat og NGL.

Pr juni 2007 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

  • (R + K) MAI 2005 (74,30 Mb/d)
  • (NGL) FEB 2007 (8,03 Mb/d)
  • (R + K + NGL) MAI 2005 (82,09 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM JULI 2006 (85,53 Mb/d)

Verdens forsyning av råolje og kondensat var 0,244 Mb/d lavere for hele 2006 relativt 2005, og forsyningen av råolje og kondensat var 1,49 Mb/d lavere i juni 2007 relativ mai 2005.

For hele 2006 var (R + K + NGL) 94 kb/d lavere enn i 2005. Selvfølgelig er ikke dette signifikant og vil enda ikke kunne rettferdiggjøre at definitive konklusjoner kan trekkes, men viser en nedadgående trend i forsyningen. En justering for effektene fra orkanene Katrina og Rita vil nå forsterke 2005 sitt kandidatur for Peak Oil.

Så langt viser offisielle data fra EIA at den måneden med den nest høyeste råolje og kondensat utvinningen var desember 2005 med 74,27 Mb/d.

UTVINNINGEN AV NGL

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av NGL for perioden januar 2001 til og med juni 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL så langt hadde en topp i februar 2007. I følge EIA økte NGL forsyningen i 2006 til 7 804 kb/d (7,80 Mb/d) som er en økning på 150 kb/d relativt 2005.

ASPO har i sin prognose lagt til grunn en global forsyning på 10 Mb/d av NGL i 2010, og andre presenterer NGL utvinningen nå å være rundt 10 Mb/d.

De tre siste årene har den globale NGL utvinningen økt med omtrent 0,6 Mb/d, og med en fortsatt årlig vekst i den globale NGL utvinningen på 0,2 Mb/d, så vil den globale NGL utvinningen bli liggende langt under ASPO sin prognose for 2010. Det finnes gode grunner til å vente at den globale NGL utvinningen vil vise svekket vekst i årene fremover.

De historiske dataene fra EIA gir nå meget dårlig støtte for å vente en NGL utvinning på 10 Mb/d i 2010.

Annen energi i væskeform (AEV) hadde en foreløpig topp i juni 2007 på 3,78 Mb/d som er 0,14 Mb/d over den forrige rapporterte toppen fra august 2006. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol og biodiesel inkludert, og som kjent har mange av disse energibærerne lavere volumetrisk energitetthet enn råolje og kondensat.

I følge EIA sine data vokste denne kategorien, AEV, med 66 kb/d (0,066 Mb/d) i de seks første månedene av 2007 relativt samme periode i 2006. Råolje og kondensat hadde et fall på 90 kb/d i årets 6 første måneder relativt samme periode i 2006.

Alternativene klarer med andre ord ikke fullt ut å kompensere, verken på volum eller energibasis, for den reduserte forsyningen av råolje og kondensat.

UTVINNINGEN INNEN OPEC 12

Så langt har den rapporterte utvinningen (R + K + NGL) innenfor OPEC 12 (inklusiv Angola) vist en topp i september 2005, og siden et svakt fall.

For OPEC 12 er det for (R + K + NGL) rapportert en nedgang på 0,25 Mb/d i 2006 relativt 2005.

OPEC 12 hadde en foreløpig topp i september 2005 på 36,16 Mb/d (R + K + NGL), og pr juni 2007 er utvinningen redusert med 1,68 Mb/d.

Ved OPEC møtet i september ble det besluttet å øke kvotene med 0,5 Mb/d, og data fra Platts viser at OPEC har produsert omtrent 1,0 Mb/d over de forrige kvotene før septembermøtet.


SAUDI ARABIA

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i olje, kondensat og NGL utvinningen for Saudi Arabia fra januar 2001 til juni 2007 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Saudi Arabia viser at denne er redusert fra 9,30 Mb/d i august 2006, og har ligget flatt på 8,60 Mb/d i perioden februar til og med juni 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

OPPSUMMERING

Historiske data fra EIA bekrefter fortsatt en flat global forsyning av all energi i væskeform.

Så langt viser data fra EIA at den totale globale forsyningen av all energi i væskeform og på energibasis hadde en topp i 2005.

Økningen i den globale forsyningen i 2006 relativt 2005, som er langt, langt under 1 %, er selvfølgelig ikke signifikant. Imidlertid om den nå ses i sammenheng med data fra EIA for juni 2007, Cantarell (i Mexico) som nå stuper, at sannsynligheten [basert på tilgjengelig analysert dokumentasjon] for at den mest produktive delen av verdens største oljefelt Ghawar i Saudi Arabia nå opplever redusert utvinning, fallende utvinning fra andre produktive regioner som ikke blir balansert med tilsvarende økninger fra regioner i fortsatt vekst, vil jeg opprettholde min spådom om at den globale forsyningen av all energi i væskeform for hele 2007 blir lavere enn i 2006.

For å opprettholde økonomisk vekst vil tilgjengelig energi for sektorer utenfor energi måtte vokse, og siden oljemarkedet nå er strammere vil en vekst kun sikres gjennom fortsatt prisrasjonering, som stadig rammer høyere i næringskjeden.

HER PÅ BERGET

De færreste klarer å erkjenne sammenhengene mellom energiforbruk, utslipp av klimagasser og økonomisk aktivitet. Den subsidierte satsingen på etanol og metanol sender matvareprisene mot nye høyder. Veksten i energiprisene skaper finansiell uro som forsøkes løst gjennom temporære grep som å tilføre markedet mer penger og/eller renteendringer.

Her i Norge tror en forsker i petroleumsøkonomi ved høgskolen i Lillehammer på kollaps i oljeprisen på grunn av andre energiformer, hvilke klarer han hverken å konkretisere eller sannsynliggjøre, og vedkommende vil derfor åpenbart ha nytte av en ”reality check” når det gjelder å forstå oljens unike egenskaper, samt realitetene omkring blant annet status på planlegging av og oppskalering av kjernekraftverk.

En rekke ting er annerledes nå fra 1979 og tidlig åttitallet, blant annet vokste da naturgass og kjernekraft sin relative og absolutte andel i energimixen.

Nå er mulighetene for energisubstitusjon langt mer begrenset, ….og i går kveld passerte oljeprisen $84/fat (WTI).

Figuren ovenfor viser prisutviklingen for Brent siden januar 2004 og frem til nå. På tre år har oljeprisen doblet seg, og så langt i år har ikke oljeprisen trukket seg tilbake etter avslutning av ”driving season” og økningene i kvotene til OPEC.

Vil oljeprisen passere US$90/fat før slutten av oktober?

En gledelig prøveballong ble nylig sendt opp av partisekretæren for landets største parti, som mange av denne bloggens lesere vil oppleve ligger nær den virkeligheten vi nå beveger oss inn i.

Reaksjonene uteble ikke fra representanter for partiene som sanker stemmer fra velgerne med de absolutt bratteste diskonteringsratene (eller for å oversette til norsk; blant tilhengerne av ”kortsiktighetens tyranni”). Det er interessant å merke seg at noen av de samme partiene blant sine fanesaker har;……… ”mer kunnskap i skolen”.

Utenfor skolen(e) synes kunnskap å ha.……… ingen verdi.

Politikk synes mindre og mindre å handle om å forholde seg til realiteter, og ”Peak Oil” kan synes å være for stort for mange politikere,…… så disse politikerne fortjener vel de velgerne de får.

……….

OVERHØRT… (Reprise!)


”The problem (Peak Oil) will solve itself.”

“But not in a nice way.”


-----------------------------------

Har leserne kommentarer de ønsker å dele?


KILDER:

[1] EIA, INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, SEPTEMBER 2007

3 kommentarer:

Anonym sa...

Send det rekommandert til den nye olje- og energiministeren! - med ei sterk oppfordring om å analysere 'miljø-klima-energi'-komplekset, ikkje som eitt, men som 3 problem:

1)Klimaproblem (globalt, CO2, issmeling, havnivå)

2)Miljøproblem (lokalt, svevestøv, eksos frå bilkø i Trondheim, eksos frå cruiseskip i Verdensarven +++)

3)Oljeforsyning (globalt, men ikkje-eksisterande problem i den mediestyrte politikkdebatten)!

Slik det er no, med alt rørt i same gryta, tilsett ein milliard eller to, og delt ut til dei sterkaste industrilobbyane, er det kun problem 2) vi kan håpe på bedring av. Det kan resultere i auka totalforbruk og forverre konsekvensane av 1) og 3). Subsidiering av 'grøn' energi blir presentert som ei løysing på problem 1), men vil i realiteten forverre konsekvensen av 3)!!!

Tomtønna sa...

Eg har knappast fått fordøygd inntrykka etter konferansen i Cork...(Trudde ikkje det var råd å få ein så kraftig jet-lag berre med ein time tidsskilnad) Men du Rune held oppe koken, og slo "The Oil Drum" med nokre timar når det gjeld kommentar til siste statistikk frå EIA!

Det som er litt interessant på "The Oil Drum" er å sjå korleis ting no utviklar seg i høve til dei ulike spådomane som har vorte gjort. Stort sett er utviklinga meir dyster enn noko av det som er forutsett av ulike varslarar. Bakhtiari ser akkurat no ut til å vere av dei som har truffe best.Om eg forsto Chris Skrebowski rett i det han sa mellom linjene i Cork, opna han for ein tidlegare topp enn det han har publisert tidlegare.
For eigen del føler eg meg meir og meir overtydd om at toppen verkeleg var i 2005 (R+K).

Når det gjeld vår heimlege scene er det vel ikkje så mykje å tilføye. Enoksen har trekt seg attende til torvmyrene på Andøya, er det ei relokalisering grunna i at han har hatt sitt "peak oil-moment"? Ei uvanleg klok og framtidsretta avgjerd av Mr. Enoksen vil eg seie... Så får dei attverande spelarane vise at dei "tek klimatrugsmålet på alvor" ved å svi av nokre milliardar på besvergelsar og departementale utgreiingar. I juleferien kan dei kanskje lese "The Collapse of Complex Societies"?

Elles var det kanskje eit lite tilbakeslag for den Business-as-usual-orienterte miljørørsla å lese i Aftenposten om den tvilsame velsigninga som agrodrivstoff innber.Var ikkje Kjetil Andre Aamodt den miljøguruen eg trudde?

Rune Likvern sa...

Hallo,

Jeg tok meg tid til å studere figurene som fulgte oppdateringen(e) av EIA IPM på The Oil Drum.

Bakhtiari sin prognose ser fortsatt interessant ut.

Det er også verdt å merke seg at ettersom tiden går, skyver ASPO den brattere voksende toppen sin lenger og lenger ut i tid, og fra nå og mot 2010 legger ASPO sin prognose til grunn en vekst på rundt 8 Mb/d (CO +NGL) i den globale oljeutvinningen. Sist verden så en slik vekst i utvinningen over en treårsperiode var tidlig på 1970 tallet. Den globale oljeutvinningen har vært flat gjennom de siste tre årene. Det synes som alle som har en tilknytning til ASPO (Skrebowski, Laherrere, Koppelaar, Robelius) gjennom ulike metoder har gjort det samme.

Kanskje ASPO nå har behov for å kvalitetssikre sine prognoser etter først å ha foretatt en ”reality check”?

Dersom det etter hvert viser seg at toppen allerede er passert, så vil det kanskje være behov for å avikle ASPO,……. og etablere APPOD (Association for the study of Post Peak Oil Decline).

”The Collapse of Complex Societies” er uten tvil nyttig lesning, men det er vanskelig å komme rundt ”OVERSHOOT” av William Catton, som jeg forstår fortsatt er i live. ”OVERSHOOT” gir et godt innsyn i hva vi har i vente…….og hvorfor.

Legg inn en kommentar