8. sep. 2007

SPÅR STATOIL OM FORTIDEN?

Som kjent er det vanskelig å spå om fremtiden der den uinformerte raskt risikerer å belønnes med nominasjon til Tomtønnas ”Hall of Fools”.

Fortiden derimot skulle det være nok av autoritative og velrenommerte kilder til å kunne fremkalle et bilde som det kan skapes bred og uniform enighet om. Det virker at nå i informasjonssamfunnets tidsalder med internett og kontinuerlig forbedrede dataverktøy og en unik tilgang til disse (autoritative) kildene, som om det å skape en omforent virkelighetsoppfatning om fortiden, kan bli like utfordrende som å spå om fremtiden. Dette vil nok fort sette mange grå hår i hodene på all verdens prognosemakere og….historikere.

Dersom det å beskrive fortiden med harde fakta nå skaper store divergenser, da synes enhver kommunikasjon av utfordringene omkring ”Peak Oil” som en monumental oppgave uten historisk sidestykke som for alltid vil henvise andre verdenskrig og Manhattan prosjektet til en evig skygge.

Dette skal her illustreres med følgende reportasje fra canada.com den 7. September; "STATOIL SEES OECD PEAK".


“While other global companies are reluctant to offer predictions on when oil production might peak, Mr. Lund said Statoil's view is that it will come between 2010 and 2015 for the 30 countries in the Organization for Economic Cooperation and Development.”

Det vites ikke hva kilde(r) som Statoil har lagt til grunn for konsernsjefens presentasjon/uttalelse som nylig er gjengitt i canadiske media. Konsernsjefens presentasjon er mest sannsynlig utarbeidet og kvalitetssikret i en av konsernets stabsenheter.

Konsernsjefen for Statoil (som en av få for et større internasjonalt oljeselskap) fortjener all honnør for at han står frem og lar (de nå nærmest tabubelagte) ordene ”Peak Oil” passere over leppene sine i offentlighet.

Det som følger er en kort presentasjon av de historiske utvinnings og reservedataene for OECD fra to av de mest autoritative og respekterte kildene for globale energidata, BP Statistical Review 2007 og dataene fra statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet, EIA.


HVA DATAENE I BP STATISTICAL REVIEW 2007 BESKRIVER


Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeutvinningen for landene i OECD (den primære y-aksen) og utviklingen i gjenværende påviste reserver (grønne sirkler forbundet med sort heltrukken linje mot den sekundære y-aksen) for årene 1980 til 2006 slik dette er rapportert i BP Statistical Review 2007.

Av de 30 medlemslandene i OECD er det bare åtte rapporterte oljeprodusenter, nemlig; Australia, Canada, Danmark, Italia, Mexico, Norge, Storbritannia og USA.

BP rapporterer råolje, kondensat og NGL og EIA inkluderer i tilegg til de forannevnt, også annen energi i væskeform (etanol, metanol, CTL, GTL etc.) og ”refinery gains”.

For alle praktiske formål viser dataene fra BP Statistical Review 2007 at oljeutvinningen for OECD landene var på platå i årene 1996 til 2003, med en topp i 1997. Fra 2003 til 2006 falt den kollektive oljeutvinningen i OECD med omtrent 1,8 millioner fat for dagen eller mer enn 8 %.

Utvinnbare olje (råolje, kondensat og NGL) reserver for OECD var ved årsslutt 2006 oppgitt av BP Statistical Review 2007 til 79,8 milliarder fat, justert for 10,2 milliarder utvinnbar fat tjæresand (bitumen) i Canada, blir OECD sine totale gjenværende utvinnbare oljereserver 69 - 70 milliarder fat (råolje, kondensat og NGL).

Ved årsslutt 2006 hadde OECD en R/P på 11,3 og de utvinnbare reservene til OECD inkluderer nå 10,2 milliarder fat tjæresand i Canada som nå er under utvikling.

Figuren illustrerer også den kraftige nedjusteringen av de mexicanske reservene i 1998 som følge av at Mexico ble pålagt å rapportere reserver etter US SEC (Security and Exchange Commission) sine retningslinjer som betingelse for låneopptak for blant annet å finansiere den massive nitrogeninjeksjonen i Cantarell.Figuren under viser utviklingen i utvinningen fra Cantarell fra januar 2005 til februar 2007 og dokumenterer med Pemex sine data at utvinningsfallet så langt følger ”worst case” scenarioet. Figuren har gitt næring til diskusjoner om anvendelse av ny teknologi i oljeutvinningen fører til økt, akselerert eller kombinasjoner i utvinningen fra felt der dette blir anvendt.Mer om Cantarell og oljeutvinningen i Mexico HER.

R/P forholdet indikerer at det vil bli (mildt sagt) meget utfordrende å få til fremtidig vekst i oljeutvinningen for OECD landene, og dette forsterkes nå blant annet av utviklingen i fallratene for Nordsjøen og det mexicanske Cantarell. Det er med andre ord nå ingen grunn til å vente at oppskaleringen av utvinningen fra tjæresanden i Canada vil fullt ut klare å kompensere for fallet i utvinningen av konvensjonell olje fra OECD landene.

HVA DATAENE FRA EIA BESKRIVER

Diagrammet ovenfor er basert på data fra EIA (statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet) for årene 1980 til 2006. EIA sine data viser også et platå for oljeutvinningen (arealdiagram mot den primære y-aksen) for OECD i perioden 1996 - 2003, med en topp i 1997.
Mellom 2003 og 2006 (data for OECD for 2006 fra EIA viser at forsyningen av all energi i væskeform for 2006 var 21,60 millioner fat for dagen) viser dataene fra EIA et fall i utvinningen for OECD på 1,8 millioner fat for dagen.

I diagrammet er også tegnet inn utviklingen i påviste gjenværende oljereserver (råolje og kondensat) som sirkler forbundet med linjer mot den sekundære y-aksen. I diagrammet er vist reserveutviklingen for konvensjonell olje (etter 2003 røde sirkler forbundet med sort linje) og med den canadiske tjæresanden som Oil & Gas Journal inkluderte i sin rapportering fra 1. Januar 2003.

I diagrammet ovenfor ble det funnet passende å illustrere bakgrunnen med karikaturtegningen ”Looking back to the future” av Paul Combs.

MERK: Oil & Gas Journal, som er kilde for både BP og EIA sine data, rapporterer oljereserver pr. 1. januar hvert år, mens utvinningsdataene følger kalenderåret. Utvinningsdataene er hentet fra EIA tabell “G.2 World Production of Crude Oil, NGPL, Other Liquids, and Refinery Processing Gain, 1980-2005”, datert 6.august 2007.


Uten tjæresanden i Canada som for 1. Januar 2007 av Oil & Gas Journal [PennWell Corporation, Oil & Gas Journal, Vol. 104.47 (December 18, 2006).] var oppgitt til 174 milliarder fat, blir de estimerte utvinnbare reservene av råolje og kondensat for OECD landene 56 - 57 milliarder fat pr. 1. Januar 2007.

R/P forholdet for OECD landene ved årsslutt 2006 er estimert til 10 - 11 for råolje og kondensat basert på rapporterte utvinningsdata for de 7 største produsentene som i 2006 var 15,67 Mb/d (5,72 Gb/a) i EIA IPM for august 2007.

Utvinningen fra tjæresanden i Canada ventes å vokse i årene fremover (gitt tilgjengelighet til energi enten det seg være kjernekraft og/eller naturgass, ferskvann, leverandørkapasitet, vedvarende høy oljepris og menneskelige ressurser for å nevne noen). Selvfølgelig, ved å inkludere Oil & Gas Journal sine data for utvinnbare reserver av canadisk tjæresand vil R/P forholdet endres til rundt 40, noe som isolert kan skape en illusjon av muligheter for vekst i den totale oljeutvinningen for OECD.

Det som er alfa og omega er UTVINNINGSKAPASITET (og det er dette og utelukkende dette ”PEAK OIL” i første omgang handler om), og nå er utvinningskapasiteten fra den canadiske tjæresanden omtrent 1,1 Mb/d (2005) og publiserte prognoser venter nå at denne vil vokse til vel 3 Mb/d rundt 2015.

LITEN OPPSUMMERING

Selv om det finnes noen få og gledelige lyspunkter om at budskapet om ”Peak Oil” er i ferd med å finne et mer fremskutt rotfeste, så vil det dessverre enda ta noe tid før prognosene fra institusjonelle enheter som EIA og IEA vil reflektere dette, noe som er ytterligere godt dokumentert i dette innlegget.

Basert på dataene for den historiske utvinningen fra både BP og EIA så viser begge disse autoritative og høyt respekterte kildene at oljeutvinningen for OECD toppet i 1997, og har siden falt med knappe 2 Mb/d……….og fortsetter å falle. Utviklingen i utvinningen de siste årene og reservedataene gir med andre ord ikke tilstrekkelig støtte til å forvente en ny topp i den kollektive oljeutvinningen fra OECD i fremtiden.

OECD vil ikke nå toppen i oljeutvinningen et sted mellom 2010 og 2015 som beskrevet med sitatet fra artikkelen i innledningen.

De historiske dataene fra BP og EIA dokumenterer at OECD hadde sin ”peak” i 1997, og reservedataene nå, inklusive de varslede oppskaleringene av utvinningen fra tjæresanden i Canada, fallratene for konvensjonell olje i blant annet Nordsjøen og for Cantarell gir nå ingen fysiske indikasjoner på at ”peak”en for OECD ligger et sted ute i fremtiden.

Beskrivelsen av OECD sin ”peak” krever ikke lenger innsats fra spåmenn,………men fra historikere.

Har leserne observasjoner/kommentarer de nå ønsker å dele?

KILDER:
[1] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 2007
[2] EIA IPM, AUGUST 2007
[3] EIA, WORLD PROVED OIL RESERVES, MARS 2007
[4] EIA, tabell “G.2 World Production of Crude Oil, NGPL, Other Liquids, and Refinery Processing Gain, 1980-2005”, AUGUST 2007.
[5] EIA, tabell WORLD OIL SUPPLY, TABLE 2.2, AUGUST 2007.

[6] NATIONAL ENERGY BOARD, CANADA’s OIL SANDS, JUNE 2006.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Kanskje Statoil har snublet litt i benevningene her. Mistenker at man mener resten av verden ekslusive OPEC istedenfor OECD. Da kommer Russland og andre med.

8ball

Rune Likvern sa...

Hallo til anonym (magic?) 8ball,

Jeg synes vi skulle holde oss til sitatet (mulighetene er selvsagt tilstede for at personer kan bli feilsiterte) og reportasjen (om den leses da) gir ikke tolkningsrom for det.

Overskriften til reportasjen er;

STATOIL SEES OECD PEAK

Nedenfor er sitatet fra reportasjen gjentatt (med uthevinger av hovedinnholdet).

”While other global companies are reluctant to offer predictions on when oil production might peak, Mr. Lund said Statoil's view is that it will come between 2010 and 2015 for the 30 countries in the Organization for Economic Cooperation and Development.

I reportasjen blir det, med å presisere at det snakkes om de 30 medlemslandene i OECD, klart forsterket hva som menes.

Innledningen til reportasjen det er lenket til i innlegget er;

”Production of conventional oil in OECD countries will peak as soon as in 2010, increasing the world's dependence on the OPEC cartel and Russia, and continuing the rush to non-conventional deposits such as Alberta's oilsands, the chief executive of Norway's Statoil ASA predicted yesterday.”

Med andre ord gir reportasjen ingen holdepunkter til “mistankene” til anonym 8ball. Legg merke til at i sitatet ovenfor vises det også til økt avhengighet av oljeleveranser fra OPEC og Russland

HVA MED ROW (Rest Of World) minus OPEC?

I følge BP Statistical Review 2007 hadde ROW (minus OPEC 12, siden Angola nå er medlem av OPEC) hatt en flat utvinning i perioden 2004 – 2006, med en foreløpig topp i 2004.

EIA IPM for august 2007 viser akkurat det samme bildet, men da med en foreløpig topp i 2006.

I reportasjen blir også følgende og skrevet;

Oslo-based Statoil, which is expected to complete a US$32-billion merger….
---------------------

Mer om oljetoppen på norsk;

Fra ”-Nå kommer oljetoppen” på DN.no 30.07. 2007;
”- Vårt syn er rimelig sammenfallende med IEA sitt, nemlig at man de neste årene sannsynlig vil se en peak på konvensjonell olje utefor Opec, sier Lund til DN Energi. ”

Lenke: http://www.dn.no/energi/article1145608.ece?WT.svl=article_title

Artikkelen som det er lenket til inneholder også lenke til et videoopptak av et godt intervju med konsernsjefen.

Videosnutten finnes her.

Lenke: http://www.dn.no/dntv/nyheter/article1145665.ece?WT.svl=article_image

NB! Krever bredbånd.

yahoo sa...

Lund sitter med de ultimate og nærme fakta , samt kjenner all kunskap for og om oljeutvinning/-produksjon, så gjør jeg det.
-ps- vi har også tilgang på data, faktisk mye det samme som Lund.... og mye av det takker jeg deg for Rune ;-)

Lund kjenner utmerket godt til at foreløpig OECD-topp var allerede i 1997 - og den samme Lund kjenner sammenbruddene i Nordsjøen som sin egen bukselumme. Lund vet at alle hyperteknoliogiene som retnings-, fullkontakt- og trykkstøttet boring er iverksatt over hele linjen , antagelig hvor enn innen OECD dette er vurdert tjenelig. Og i og med at OECD utgjør de rike landene, så har det ikke stått på det økonomiske .... foreløpig (!)

Jeg ser tabellen din kun dekker tom. 2005 -og ved å kjenne til styrtløpene i UK,Norge og Mexico anno "snart" 2008, inklusive det jevne nedsiget i USA ... så er vel produksjonen pr idag pluss/minus 17 mbd, om ikke lavere(?)...

Og bare for å komme opp på breake-even idag "ved å knipse i fingrene her og nå" til 1997 nivå på 21 mbd , SÅ måtte OECD ha "hostet opp mer enn EN HELT NY Nordsjø-produksjon av dagens kapasitet..."

Lund hevder OECD toppen vil skje i intervallet 2010-2015 ... hakeslepp ... og som du er inne på er R/P for OECD i størrelsesorden 10 år ... hakeslepp igjen.... Har de en kalkulator i Statoil eller ? altså jeg begynner å lure.

Hvor skal ALL DENNE MAGISKE SUPPEN KOMME FRA .. egentlig....kjenner de Madam Mim ? - og aller viktigst nårtid - kjenner de Supermann også ?


Hvilken planet er han fra - og viktigst HVORFOR SIER HAN DET ? Dette er et samfunnsbedrag av de skjeldne, politikere og folk flest svelger slikt rått ... ahh peak-oil er utsatt noen år, det er heldigvis framdeles bare en teori.

yahoo sa...

(dette mangler på toppen av min forrige replikk)

Goddag Rune - god observasjon og glimmrende tilbakevist!

Jeg fikk også med meg den løgnen fra Statoil ved Lund, og kaffen' gikk i vrangstrupen. Jeg tillater meg å kalle dette en løgn. Normalt liker jeg ikke å kalle folk for løgnere, men da

Rune Likvern sa...

Hallo,

Litt presisering, dataene fra EIA for OECD er hentet fra en tabell som ble publisert i august 2007 og inkluderer historiske data til og med 2005, neste publisering av denne tabellen (med data for 2006) vil være i 2008.

Jeg kjenner ikke årsaken til dette, men gjetter på at dataene i stor grad er basert på den månedlige International Petroleum Monthly som er gjenstand for revisjoner opptil 18 måneder tilbake i tid, så det kan være at publiseringen skjer når tallene er verifiserte og stemplet som endelige.

De ferskeste dataene for de store oljeprodusentene i OECD, Australia, Canada, Danmark, Mexico, Norge, Storbritannia og USA har vist litt vekst i noen land, Australia, Canada og USA, og fallende utvinning for de andre i følge data fra Oljedirektoratet, Department of Trade and Industry, Den danske energistyrelsen og Pemex. Kollektivt viser oljeutvinningen innefor OECD fortsatt et fall og for 1. kvartal 2007 viser dataene at fallet har bremset noe opp og totalt for OECD ble det produsert 21,71 Mb/d (EIA tabell 2.2 og omfatter all energi i væskeform, dvs, råolje, kondensat, NGL, GTL, CTL, bio, ”refinery gains” etc.) og jeg venter den vil fortsette med det for all fremtid.

Det er så langt jeg er oppmerksom heller ikke gjort funn de siste årene av en slik størrelsesorden at det vil kunne reversere denne utviklingen, og oppskaleringen av utvinningen fra tjæresand og økt produksjonen av bio etanol/metanol, som det nå stilles spørsmål om av OECD (av hensyn til matvareprisene), vil kun bremse fallet i utvinningen av konvensjonell olje.

Som vist i innlegget gir ikke R/P forholdet noen holdepunkter til å vente en vekst i utvinningen innefor OECD, dermed vil nok 1997 bli stående som det året da oljeutvinningen (all energi i væskeform) hadde sin topp i OECD.
Fallratene i Nordsjøen og for Cantarell har vakt og vekker oppsikt og er gjenstand for en del faglige tolkninger.

Data fra den tredje åpne og autoritative kilden, IEA, viser akkurat det samme som dataene fra de kildene jeg brukte for innlegget, nemlig en topp for OECD i 1997.

Dette illustrerer at OECD i voksende grad vil konkurrere med voksende økonomier som den kinesiske og den indiske om nettoeksporten fra de øvrige oljeeksportørene.

Anonym sa...

http://e24.no/naeringsliv/article1995978.ece#VG

En viss uenighet er det.

Oljeekspert og professor i statsvitenskap Dag Harald Claes har liten tro på dommedagsprofetiene til peak oil-teoretikerne.

Tomtønna sa...

Både Rune Likvern og Tomtønna er på plass i Irland. Kanskje kan det kome nokre kommentarar frå "menighetsmøtet" på denne bloggen om litt. Og då vonlegvis med meir substans enn det var i artikkelen frå DN..

yahoo sa...

"Både Rune Likvern og Tomtønna er på plass i Irland" ...

God tur !

tøft ,ha en enerverende opplevelse og husk at peak-oil ikke har kicket inn , riktig ennå, ifølge "ola-europeer"

Rune Likvern sa...

Alle meninger/ytringer i media om "Peak Oil" debatten er velkomne, da mer oppmerksomhet om temaet vil oeke sannsynligheten for en bredere debatt.

Fra E24;

Heller ikke Dag Harald Claes, oljeekspert og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, har tro på peak oil-teoretikerne.

"- De baserer seg på teoretisk svake resonnementer, og har ikke empirisk støtte for påstandene. Det er heller ikke gjort noen reelle undersøkelser av verdens oljeforekomster som skulle tilsi at de var mindre enn det vi trodde før, sier han."

Oljeutvinningen i USA toppet i 1970, Nordsjoen (britisk, dansk og norsk sektor) toppet i 1999/2000, Iran i 1979 bare for aa nevne noen faa store oljeregioner som har toppet og siden falt betydelig.

Troverdigheten til professor Claes ville oeke (betydelig) dersom han kunne vise til fakta/data som kunne stoette synspunktene hans, videre om han kunne vise til hva funn som har blitt gjort gjennom de tre siste tiaarene og konkretisere hva som er svakheten(e) i argumentasjonen/dokumentasjonen om "Peak Oil".

Det er verdt aa merke seg at professor Claes tror..........og igjen prover en representant for "academia" aa legge premissene for en assymetrisk "Peak Oil" debatt.

Hva hendte med den vitenskapelige metode?


Til YAHOO,

Vi har bestilt og nettopp faatt floeyet inn (med tungt vaepnet eskorte) en ekstra last med nervetabletter........ av den typen paa stoerrelse med ishockeypucker...(som skal svelges hele for maksimal effekt)....for sikkerhets skyld...... om den irske whiskeyen skulle vise seg aa ikke ha de noedvendige angstdrivende egenskapene. :-)
.................

Jeg (vi) skal forsoeke aa komme tilbake med mer stoff fra menighetsmoetet i Cork, Irland.

Rune Likvern sa...

Lenke til oppfatninger fra tidligere styreformann i SHELL som vil bli servert paa ASPO 6:

http://news.independent.co.uk/business/news/article2966842.ece

(Kopier og lim inn)

.........

Forteller deler av akademia i Norge folk det akademia tror folk oensker aa hoere , fremfor aa fortelle folk det de trenger aa hoere?

Mriswith sa...

The Peak Oil Day:

Eg sit med ein følelse av at peak oil og konsekvensane blir meir og meir mainstream. Dette opplevde eg i dag:

Eg tok sykkelen ned til biblioteket for å lesa litt grundige nyhende.

Eg las i Nationen om aukande prisar på landbruksprodukt.

Eg las i Morgenbladet om petrodollar og petroeuro. -Øystein Noreng hadde faktisk noko fornuftig å seia.

Eg las i Dagens Næringsliv og fekk nesten sjokk då eg såg ei tosiders annone for Yara. Sitat (frå minnet): "Den fossile energien er i ferd å ta slutt". -Men nei, eg trur ikkje Yara har svaret.

Eg kom heim og såg litt på TV. Klokka nærma seg tolv då eg såg på NRK1 og såg noko eg kjende igjen: NRK viste dokumentaren "A Crude Awakening". Og ifølgje programmet har dei vist han på NRK2 tidlegare i veka.

p.g.sætre sa...

Du har nok rett i dette,mriswith. Det sørgelege er at vegen frå mainstream til handling er lang.
I mars 1991, under statsminister Gro Harlem Brundtland la "Den interdepartementale klimagruppen" fram rapporten "Drivhuseffekten, virkninger og tiltak"....
Sidan vart det stilt frå en kanten i nesten 15 år.
Det merkelege er at i alle desse åra har innhaldet i denne rapporten vore rekna som god latin og vore nytta i naturfagundervisninga i skuleverket. Er det rart vi er sløve ? Er det så nøye då, det er då berre ein "skuleting" ?

Anonym sa...

Litt på siden, men likevel relatert:

Endelig en som har skjønt, og som sitter såpass høyt i systemet at det kanskje kan utgjøre en forskjell:

http://nyheter.vg.no/nyheter/artikkel.php?artid=163580

Aps partisekretær Martin Kolberg vil bryte med den vestlige verdens grunnleggende økonomiske teori om at økonomien og forbruket skal vokse.

Hans konklusjon er et klart brudd med hele den vestlige verdens viktigste mål for den økonomiske politikken: Økonomisk vekst, altså at man hvert år skal få mer penger og økt forbruk.

- Dersom vi ikke er i stand til å snu dagens økonomiske organisering vil vi havne helt i utakt med naturen, og det vil undergrave velferden for fremtidige generasjoner, sier Kolberg.

yahoo sa...

til Anonym herover - takk for link!

Altså det Kolberg her sier er IKKE mindre enn revolusjonerende.
At dette vil bli konsekvensen av Peak-dit-von-datt skjønner vi som er invidde og erkjennende .... men at Kolberg sier dette i MSM nå er fantastisk - intet mindre.

Jeg øyner et håp her faktisk, men frykter at den gemene hop, må føle noen mindre til middels finansielle sjokkopplevelser ... før de makter å fjerne den kapitalistiske ørevoksen.

Forøvrig herover , er enig at PO får en gryende dekning i pressen, hurra.

yahoo sa...

Her er noen ferske kommentarer fra NA24 til Koldbergs framsynthet (sett fra mitt ståsted) ... fra "bønnestengel kapitalistenes siste og foreløpig høyeste knopp" ..

http://www.na24.no/politikk/article1339292.ece

Legg inn en kommentar