15. jul. 2007

VAR ”PEAK OIL” I 2005? (forts. 06)


Det er nå mer enn to måneder siden jeg har presentert den løpende utviklingen i den globale forsyningen av all energi i væskeform slik dette blir rapportert av EIA i IPM (International Petroleum Monthly).

EIA IPM JULI 2007


Statistikkenheten i det amerikanske energidepartementets månedlige internasjonale petroleumsoversikt (Energy Information Administration, International Petroleum Monthly) publisert nå i juli inkluderer detaljerte data for den globale forsyningen av all energi i væskeform til og med april 2007. For de fire første månedene av 2007 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 83 kb/d lavere enn for samme periode i 2006.

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i juli 2007 for perioden januar 2001 til og med april 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

Siden forsyningen flatet ut har den nominelle oljeprisen bare med unntak beveget seg under $50/fat. Fredag 12. januar i år sluttet oljeprisen (Brent) rett under $50/fat.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i utviklingen i total global forsyning.

For hele 2006 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 40 kb/d (40 000 fat/dag) lavere (mindre enn 0,05 prosent) enn i 2005. (EIA og IEA forventet i 2005 at oljeforbruket (og forsyningen) ville vokse med 1,5 - 2,0 % i 2006 relativt 2005.)

De faste leserne av denne bloggen vil registrere at tallene fra EIA sin månedsrapport for juli 2007 innebærer revisjoner av dataene fra sist dette ble beskrevet her på bloggen. Revisjoner ned har vært trenden gjennom de siste månedene.

Tallene fra EIA kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner, men for alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen nå vært flat gjennom en periode på nesten tre år.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i juli 2006 på 85,389 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var for mai 2005 på 85,277 Mb/d. Mai 2005 er fortsatt den måneden, så langt, som viser en topp i totalutvinningen av råolje, kondensat og NGL.

Pr april 2007 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

  • (R + K) MAI 2005 (74,27 Mb/d)
  • (NGL) APR 2007 (7,98 Mb/d)
  • (R + K + NGL) MAI 2005 (82,04 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM JULI 2006 (85,39 Mb/d)

Verdens forsyning av råolje og kondensat var 0,245 Mb/d lavere for hele 2006 relativt 2005 og forsyningen av råolje og kondensat var 0,87 Mb/d lavere i april 2007 relativ mai 2005.

For hele 2006 var (R + K + NGL) 109 kb/d lavere enn i 2005. Selvfølgelig er ikke dette signifikant og vil enda ikke kunne rettferdiggjøre at endelige konklusjoner kan trekkes, men viser en nedadgående trend i forsyningen. Her vil en justering for effektene fra Katrina og Rita forsterke 2005 sitt kandidatur for Peak Oil.

Så langt viser offisielle data fra EIA at den måneden med den nest høyeste råolje og kondensat utvinningen var desember 2005 med 74,25 Mb/d.

UTVINNINGEN AV NGL

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL hadde en ny topp i april 2007. I følge EIA økte NGL forsyningen i 2006 til 7 774 kb/d (7,77 Mb/d) som er en økning på 135 kb/d relativt 2005. NGL dataene har blitt revidert ned.

Annen energi i væskeform (AEV) hadde en foreløpig topp i august 2006 på 3,55 Mb/d som er 0,07 Mb/d over den forrige toppen fra juli 2006. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol og bio diesel inkludert, og som kjent har mange av disse energikildene en lavere volumetrisk energitetthet enn råolje og kondensat.

I følge EIA sine data vokste denne kategorien, AEV, med 10 kb/d i de fire første månedene av 2007 relativt samme periode i 2006. Råolje og kondensat hadde et fall på 255 kb/d i årets 4 første måneder relativt samme periode i 2006.

Alternativene klarer med andre ord ikke kompensere for den reduserte forsyningen av råolje og kondensat.

UTVINNINGEN INNEN OPEC 12

Så langt har den rapporterte utvinningen (R + K + NGL) innenfor OPEC 12 (inklusiv Angola) vist en topp i september 2005, og siden et svakt fall.

For OPEC 12 er det for (R + K + NGL) rapportert en nedgang på 0,22 Mb/d i 2006 relativt 2005.

OPEC 12 hadde en foreløpig topp i september 2005 på 35,93 Mb/d (R + K + NGL), og pr april 2007 er utvinningen redusert med 1,39 Mb/d.

Ved OPEC møtet i mars ble det besluttet å opprettholde kvotene og ikke avholde noe nytt møte før i september 2007. Ecuador har besluttet å gjeninntre i OPEC.

RUSSLAND

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i olje, kondensat og NGL utvinningen for Russland fra januar 2001 til april 2007 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje, kondensat og NGL utvinningen i Russland viser at veksten har bremset opp de siste månedene. Samtidig meldes det om økt bilsalg i Russland og fortsatt økonomisk vekst, noe som også gir vekst i det innenlandske energikonsumet og bremser veksten i netto energieksport. Russland er nå verdens største oljeprodusent.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

OPPSUMMERING

Historiske data fra EIA bekrefter en fortsatt flat global forsyning av all energi i væskeform.

Så langt viser data fra EIA at den totale globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i 2005.

Nedgangen i 2006, som er under 1 %, er selvfølgelig ikke signifikant. Imidlertid om den nå ses i sammenheng med data fra EIA for april 2007, Cantarell (i Mexico) som nå stuper, at sannsynligheten [basert på tilgjengelig analysert dokumentasjon] for at den mest produktive delen av verdens største oljefelt Ghawar i Saudi Arabia nå opplever redusert utvinning, fallende utvinning fra andre produktive regioner som ikke blir balansert med tilsvarende økninger fra regioner i fortsatt vekst, vil jeg opprettholde min tro om at den globale forsyningen av all energi i væskeform for 2007 blir rundt 1 Mb/d lavere enn i 2006.

For å opprettholde økonomisk vekst vil tilgjengelig energi for sektorer utenfor energi måtte vokse, og siden oljemarkedet nå er strammere vil en vekst kunne sikres gjennom prisrasjonering, som stadig vil ramme høyere i næringskjeden.

IEA kom sist uke med en rapport med prognoser på mellomlang sikt der de venter en vekst i verdens olje etterspørsel til nærmere 96 Mb/d i 2012 fra dagens nivå på rundt 85 Mb/d.

Med bakgrunn i utviklingen de tre siste årene blir det interessant å følge med på hvor denne veksten vil komme fra, alternativt hvilken prisvekst som må til for å lukke tilbuds og etterspørselsgapet.

PEAK OIL I NORSKE MEDIA

Som sikkert mange av denne bloggens lesere har fått med seg har dn.no nylig hatt en god og gryende start på å presentere ulike synspunkter og skape noe debatt omkring Peak Oil.

Jeg vil fortsette med å relatere ting til harde fakta fra autoritative kilder, rikssynsing overlater jeg til de som velger å overse fakta.

Det jeg fant interessant ved dn.no sitt initiativ var at de som ønsker å marginalisere Peak Oil til en teori, forsøker også å legge premissene for en asymmetrisk debatt.

  • Peak Oil er IKKE en teori.
  • Peak Oil er IKKE et synspunkt.
  • Peak Oil er IKKE et politisk standpunkt.
  • Peak Oil (ER)/VIL BLI et empirisk faktum.

”Det er nok olje i verden” var overskriften som fulgte en BI professors (leserne vet godt hvem) beroligende synspunkter. Uttalelsene står i kontrast til hva som blir sagt av representanter fra blant annet industrien og IEA, og avdekker også at professoren har problemer med å skjønne rekkevidden av problemstillingen. Videre viser det at professoren har problemer med å erkjenne sammenhengene mellom oljeforbruk/oljepris (eller energi) og økonomisk vekst. Professoren skulle blitt utfordret til å konkretisere og dokumentere påstandene sine og sette disse inn i et riktigere perspektiv.

Poenget er ikke størrelsen på tanken, men hvor langt det er mulig å skru opp kranen.

Som dokumentert innledningsvis i dette innlegget har den globale forsyningen av all energi i væskeform vært flat gjennom de tre siste årene.

Som en meget god motvekt til BI professorens ”svadapregede synsing” fant jeg kommentaren "Ustoppelig oljetørst” i Aftenposten lørdag 14. juli av Ola Storeng både anbefalingsverdig, perspektivrik og reflektert.

”- Nøkkelen er gamle felt” var overskriften til et intervju med en geolog fra landets største oljeselskap. Dette indikerer at geologen erkjenner at mulighetene for vekst gjennom nye funn er små, og at innsatsen derfor bør rettes mot å øke utvinningen.

Fra reportasjen;

”Meling mener oljeanalytikere har ignorert betydningen av optimalisering av produksjonen. Utvinningsgraden på feltene er nøkkelen til å opprettholde en fortsatt høy produksjon.”

Ovenfor er et diagram som viser utviklingen i fallraten (fra januar 2000 til mai 2007) for det som var en av kjempene på norsk sokkel, Gullfaks, basert på historiske utvinningsdata fra Oljedirektoratet. Se for øvrig dette tidligere innlegget om fallrater.

Diagrammet dokumenterer en akselererende fallrate. Spørsmålet er om det er betydningen av denne typen optimalisering geologen sikter til?

Ellers synes geologen å promotere CERA sitt synspunkt om et langvarig platå mot 2030, noe det er vanskelig å finne støtte for ved å analysere historiske data fra både BP og EIA for reserve og produksjonsutvikling for land og regioner.

……….

OVERHØRT… (Reprise!)

”Peak Stupidity strikes again!”

“Nonsense, we will NEVER reach Peak Stupidity.”

-----------------------------------

Har leserne NÅ kommentarer de ønsker å dele?


KILDER:

[1] EIA, INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, JULY 2007

[2] OD, UTVINNINGSDATA FOR PETROLEUM FRA NORSK SOKKEL, JULI 2007

14 kommentarer:

e.i. sa...

Et aldeles imponerende og autoritativt inlegg, igjen!

Det er vanskelig å bidra med annet enn synsing til det som er skrevet her. Men ett punkt som jeg mener kan fortjene oppmerksomhet er dette:

Sitat:

"Annen energi i væskeform (AEV) hadde en foreløpig topp i august 2006 på 3,55 Mb/d som er 0,07 Mb/d over den forrige toppen fra juli 2006. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol og bio diesel inkludert, og som kjent har mange av disse energikildene en lavere volumetrisk energitetthet enn råolje og kondensat.."

Den lavere energitettheten i disse produktene er ett forhold.

Det spørsmålet jeg finner grunn til å stille er dette: Inneholder ikke disse produktene i stor grad energi fra olje som har gått med til produksjonen av disse? Og vil ikke det å legge disse på toppen av olje- og gassutvinningen, uten et fradrag for den olje og gass disse allerede har konsumert, være missvisende mht. det energimessige bidraget vi får fra bioenergi?

Så langt jeg kan skjønne må tallene for bioenergi, som du oppgir til 3,55 Mb/d, reduseres til i størrelsesorden en halvpart av dette, for å gi det riktige bilde av disses faktiske bidrag til energiforsyningen.
Etter hvert som bioenergi blir en økende komponent i energimiksen, vil dermed tallene for brutto energiutvinning bli stadig mer missvisende.

Et annet moment er også at energisektoren selv vil spise mer og mer av kaka, etter hvert som felta det utvinnes fra blir mindre og mer marginale, og fordi de forsøka som blir gjort på å få ut mest mulig fra de gamle gigantfelta heller ikke vil være gratis.

Dermed vil det som blir tilgjengelig for å drive den øvrige økonomien minke raskere enn fallratene i selve olje- og gassutvinningen.

Legg til økende innenlandsk forbruk i de olje- og gasseksporterende landa, og situasjonen et par -tre år etter Peak Oil vil være mørkere enn de vi til nå har trodd. Jeg ser dere spår et fall på 5% noen år etter Peak Oil. Dette tar ikke hensyn til de nevnte faktorene.

Min ukvalifiserte gjetning er derfor at fallet i tilgjengelig energi på verdensmarkedet etter 2010-2012 vil bli i størrelsesorden 10% pr. år.

Rune Likvern sa...

Hallo e.i.,

Jeg mener det du påpeker med dobbel energi bokføring for en del av det jeg har kategorisert som AEV (Annen Energi i Væskeform) er riktig.

Videre inneholder en del AEV væsker med lavere volumetrisk energitetthet enn olje og kondensat (NGL har også lavere volumetrisk energitetthet enn råolje).

Det skulle vært gjennomført et mer detaljert energiregnskap der det ble korrigert for energibruk for AEV, noe som også vil kreve et omforent sett av regler for hvordan dette skal gjøres.

Videre vil energisektoren forbruke en voksende mengde energi i sin energiutvinning, noe som reduserer tilgjengelig nyttig energi for sektorer utenfor energisektoren. Igjen dersom det var på plass gode omforente regler for hvordan dette skulle beregnes så ville det raskere bli synlig at tilgjengelig nyttig energi for sektorer utenfor energi nå faller.

Jeg har vært tilbakeholden med å antyde noe konkret om fallraten (globalt) etter Peak Oil, da jeg er av den oppfatning at denne er svært vanskelig å gjette på og svært mange har fått seg ubehagelige overraskelser på hvor dramatisk denne kan være ref. Cantarell i Mexico og mange av oljefeltene i Nordsjøen. Det er fallraten(e) som kan komme til å gi de største overraskelsene på nedsiden av toppen og som gjør utarbeidelse av fremtidige prognoser skikkelig utfordrende. Med andre ord kan virkeligheten snart bli at vi mer eller mindre flyr i blinde når det gjelder å gjette på fremtidig total forsyningsutvikling av olje, kondensat og NGL.

Det burde være en tankevekker for langt flere enn de få eksklusive leserne av denne bloggen.

Tomtønna sa...

Platået held altså fram. Odd Roger Enoksen var i går i Molde på "jazzgass"-konferanse. Han hadde ei viss uro over at kostnadene i petroleumssektoren auka slik at ein var blitt avhengige av ein høg oljepris. På den andre sida meinte han at det var lite som tydde på ein lågare oljepris med det første: "Etterspørselen etter energi stiger voldsomt, og ressurstilgangen er begrenset, i alle fall i overskuelig framtid...."

Her på bloggen har det vore diskutert om vi står framfor ein aukande bodkrig også mellom dei meir kjøpesterke landa ettersom marknaden hardnar til. Det er då interessant å merke seg at OPEC-land i midt-austen har minka sin eksport til Asia og auka eksporten til USA. Dette skjer trass i at asiatane byr meir for oljen enn amerikanarane.

Her fungerer tydlegvis marknaden ikkje "som han skal". Kan det ha noko å gjere med amerikansk nærver i området å gjere?

syklist sa...

Takk for nok et grundig og informativt innlegg! Det er veldig nyttig med disse faktaorienterte oppdateringene da dette er en mangelvare disse dager..

Geologisk vs Politisk Peak Oil
Jeg merker meg at ASPO og en del andre som jobber med statistikk på verdens oljereserver fortsatt opererer med et peak oil estimat rundt 2010 på 90 MB/d. Samtidig vet vi at det er noe nedstengt produksjon rundt om i verden pga konflikter. Så vidt jeg har forstått har Nigeria stengt ned omtrent 1 MB/d. Irak produserer rundt 2 MB/d mot et mulig fredstidspotensiale på rundt 6 MB/d. (Ikke ta disse tallene til retten) Det platået vi nå ser i oljeproduksjon skyldes derfor ikke kun geologiske beskrankninger, men inneholder også et element av politiske uroligheter. Jeg mener derfor at vi ennå ikke har passert den geologiske peak oil. Pga dette har jeg så langt holdt en knapp på 2010 som estimat for peak oil.

En del relevante artikler i mediene de siste dagene har fått meg til å tenke litt mer på følgende spørsmål:

* Er det utsikter for fred i Irak?

* Vil konflikten i Nigeria se en snarlig løsning?

* Kommer store eksportører som OPEC, Russland, Venesuela, etc til å maksimere produksjonsinvesteringene slik at de alltid presser mot de geologiske produksjonsbegrensningene?

Situasjonen i Irak er kanskje det som ser mørkest ut. De Irakiske opprørsgruppene blir stadig mer effektive og en amerikansk uttrekning kommer neppe til å avhjelpe problemet. Etterhvert som verdens oljebehov øker er det heller ikke utenkelig at flere land vil prøve å "påvirke" situasjonen. I alle tilfeller er det lite som tyder at forholdene ligger til rette for stabil produksjon i den nærmeste fremtid.

Nigeria har jeg lite greie på, men jeg har inntrykk av at situasjonen utvikler seg litt på linje med Irak. Opprørersgruppene blir stadig mer raffinert og oppslutningen om de styrende organer dabber av. Nigeria er neppe noen livsforsikring.

Det siste spørsmålet mitt tror jeg kort kan besvares med "nei". Ting tyder tvert i mot på at flere ser den politiske verdien av olje og gjennomfører tiltak i forhold til det fremfor å maksimere produksjonen.

Jeg begynner derfor (kanskje litt på etterskudd i forhold til en del andre her) å helle mot at svaret på spørsmålet i overskriften kan være "JA". Som forfatteren har nevnt her er produksjonsforskjellene fortsatt for små til å komme med konklusjoner.

Siden det stadig kommer inn ny produksjon som følge høy investeringsaktivitet de siste årene har jeg inntrykk av at den flate produksjonen vi nå ser kan vare en stund til, og at skvisen hovedsaklig vil skyldes økt etterspørsel. Dette er bare synsing fra min side.


---
Optimistisk arabisk ordtak:
-Olje er Allahs gave til araberne

Pessimistisk arabisk ordtak:
-Det blir ikke fred i Midt-Østen før oljen er borte

syklist sa...

Tomtønna:
Jeg synes det var interessant å høre at eksporten dreies mot USA på tvers av budene. Dette kunne jeg tenke meg å lese mer om. Har du noen referanser til artikler el. ?

Morten Meyer sa...

På vei hjem fra Spania ble følgende artikkel funnet i Financial Times Deutschland den 16.7:
http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:Agenda%20Edler%20Tropfen/226448.html
Meget lesverdig og så langt jeg forstår, helt i tråd med Rune Likvern sine innsiktsfulle analyser. FTD sitt Agenda-oppslag burde interessere Dagens Næringsliv som kan lage god og kunnskapsforankret journalistikk.

Takk for denne bloggen og RLs analyser som leses til bunns hver måned.
Morten Meyer

Rune Likvern sa...

Hallo syklist og Morten,
og takk for tilbakemeldinger og linker.

Som syklist påpeker er noe utvinningskapasitet nå nedstengt pga ”aboveground factors” som uroligheter i Nigeria, problemer i Irak (jeg har også sett uttalelser om at oljeutvinningen i Irak kunne komme opp mot 6 Mb/d til i 2010, men så langt synes dette ikke å ville konkretiseres) og det at OPEC reduserte kvotene sine og ser ut til å ha god kvotedisiplin.

Det finnes og analytikere som prøver å rette oppmerksomheten mot en gryende uro i Mexico og at dette på sikt kan svekke statsdannelsen der og senere berøre oljeutvinningen.

Situasjonen i Nigeria med sviktende oppslutning om myndighetene er et tegn på erosjon av et system som, om den får utvikle seg, kan (i sin ytterste konsekvens) lede landet til dysfunksjonalitet.

Bare det at verdens globale kapasitet i øyeblikket går rundt 96 – 97 % skulle være en indikasjon på at utvinningskapasiteten er strekt da det å regne at systemet kan gå for 100 % kapasitet over lengre tid vil være å legge listen noe høyt.

IEA venter en etterspørsel på 88 Mb/d i 4. kvartal av 2007 i følge Medium-Term Oil Market Report (July 2007), noe som allerede nå synes å bli krevende, da dette vil kreve ytterligere 3 - 4 Mb/d økning i forsyningen fra nåværende nivå.

Som beskrevet tidligere vil en ensidig referanse til de volumetriske dataene nå gi et noe skjevt bilde på grunn av noe dobbel bokføring (for blant bio etanol, metanol etc.), synkende EROEI og økt energiforbruk innen energisektoren, alle faktorer som bidrar til å redusere tilgjengelig nyttig energi for den øvrige økonomien.

Tomtønna sa...

Til Syklist

Eg er samd med deg i at den geologiske toppen neppe vil framstå klår og tydeleg..”Above ground”-faktorar vil alltid verke inn, og det i stadig sterkare grad ettersom kampen om dei attverande dropane blir intensivert. (Skreiv litt om dette i dette innlegget) Jeff Vail har skrive om Nigeria på The Oildrum. No sist hadde han eit særs interessant innlegg om Mexico, der han tek opp problema som ein nasjonalstat kan oppleve når ressursgrunnlaget sviktar. Vi vil nok sjå aukande strid (=krig og konflikt) i tida som kjem.

Når det gjeld eksporten frå Midt-Austen, så har det lenge vore rapportert at denne har minka frå Saudi-Arabia til land i Asia. Dette har no skjedd i 10 månader. Når det gjeld Irak har eg i grunnen berre denne meldinga å vise til (har ikkje råd til å abonnere…). Det er sjølvsagt ikkje offisielt at slikt skjer, så du kan nok med rette kalle påstanden min spekulativ. I alle fall synest eg at tendensen til ”energinasjonalisme” og unilaterale avtalar (merkantilisme) er tydeleg. At USA får noko att frå klientstatar eller land dei okkuperer ville vel ikkje vere så urimeleg...

ferieelgen sa...

Og så midt i fellesferien då

Etter det eg har fått med meg siste vekene, har erkjeninga av ”State of the World” teke kvantesprang denne sommaren. Det verkar mest som om ”einkvan” har nytta høvet til ei realitetsorientering medan folk flest har hatt nok med værmeldinga (og vatn i kjellaren , dårleg sal av utepils eller svidd plen).

Eg skulle tru at ein no ikkje vert stempla som fanatikar om ein i sjølvaste Dagens Næringsliv skulle få seg til å skrive at verda truleg aldri vil sjå 90Mbd, noko som er behovet om 3 år i fylgje IEA. (Denne bloggen vart stempla som tilhaldsstad for ekstremistar og fanatikarar i kommentarfelta til dn.no seinast i førre veke.)

Dette skjer samstundes som ein i store deler av verda, også den vestlege,erkjenner at We are no longer in a surplus world

Nokre tifeldige døme frå Energybulletin:

FN sitt matvareprogram har fått auka innkjøpskostnadane sine med 50% på 5 år og er pengelens.

Prisen på egg i California har auka med 30% siste året

Pastaprisane i Italia vil auke med 20% i haust

Årsak: Bruk av mat til biodrivstoff

Dette trass i at dei samla kornavlingane i verda er rekordstore i år. Lagera vil likevel minke til eit historisk lavmål. Korleis vil ein takle eit uår ?(dei samla avlingane ned t.d. 3%)

Eg har faktisk ei tru på at ”Bytte til ein bil som går på biodrivstoff” om ikkje lenge vil bli det pinlegaste svaret du kan gje på fylgjande spørsmål: Kva kan du tenkje deg å ofre for miljøet?

Som ein ser, dette er ikkje lenger ein engasjerande debatt for spesiellt interesserte. Både storpolitikk og handlekorga på REMA er påverka av utviklinga i oljetilførsla.

Og vi her i Noreg er sikkert av dei som førebels er minst påverka av dette.

Rune Likvern sa...

Hallo ferieelgen

Har sommerværet (hittil) medført vansker med å være elgisolnedgang? ;-D

Jeg fikk ikke med meg;

”(Denne bloggen vart stempla som tilhaldsstad for ekstremistar og fanatikarar i kommentarfelta til dn.no seinast i førre veke.)”

Det betrakter jeg som en påstand som den/de som fremsatte den burde utdype og argumentere.

Det er vel gjerne slik at dersom det presenteres harde fakta fra autoritative kilder som BP Statistical Review, EIA, IEA, NPC, DTI, OD etc. så vil nok de som ikke liker det de ser reagere med spontan og voldsom fornektelse.

Tilhengerne av ”Jorden er flat” opplever vel etter hvert en sviktende oppslutning ettersom de lesekyndige tilegner seg ny viten.

At matvareprisene er et av de første ofrene for ”Peak Oil” har vel vært forutsett en stund, spørsmålet er nå hvor lang tid det vil ta før en strammere energiforsyning og økte energipriser vil påvirke den globale veksten i økonomien?

En skremt en.. sa...

Ferieelgen refererer vel til denne artikkelen
http://www.dn.no/energi/article1131463.ece?WT.svl=article_title

Ser at det er en god del olje artikler i media nå.
Kanskje det skal bli debatert seriøse bekymringer om energi forsyning i den industrialiserte verden. Eller er det bare 'agurknytt' i kombinasjon med høye oljepriser, Interessant kun så lenge prisen er stigende.

På ”The Oil Drum” leser jeg at de høye herrer i med sterke relasjoner til oljeleverandører anbefaler USA å satse på små, bensingjerrige biler, samtidig som de sier det ikke er noen problemer med forsyningen på massevis av år. Det kan vel tolkes en del imellom linjene i rapporten de har levert fra seg. De vet at vi ligger svært dårlig an for å unngå en krise, samtidig som de ikke vil si det rett ut. De har også gardert seg noe nå og kan i ettertid si at ”..vi kunne umulig vite at det skulle gå slik, men hadde våre anbefalinger om små og bensingjerrige biler og alternativt drivstoff blitt fulgt...blablabla”

ferieelgen sa...

Takk for hjelp til "En skremt en". Eg leita meg gjennom heile kommentarfeltet til artikkelen utan å finne utsegna eg sikta til. Ho stod i sjølve artikkelen.

Menighet

Figenschou er langt fra alene om å varsle katastrofen. Advarslene fra verdens peak oil-tilhengerne er mange, og ikke alle er like balanserte. Det har ført til at de lenge er avskrevet som fanatikere. På nettsider som energikrise.no....


Til Rune Likvern (å nei, eg har fått med meg mange utruleg flotte solnedgangar då det har vore godt å vere til)

Du skriv:
At matvareprisene er et av de første ofrene for ”Peak Oil” har vel vært forutsett en stund,..

Dette har du sjølvsagt heilt rett i. Det som er litt interessant er at medan ein har peika på at redusert tilgang på diesel, kunstgjødsel og sprøytemiddel vil spele hovudrolla i denne utviklinga, så er det no jordsmonnet, det mest sjølvsagde av allt, som er flaskehalsen. Men det må nemnast at eg har ei sterk kjensle av at det å "føde verda" ikkje lenger er hovudoppgåva til jordbruket. Då hadde nemleg utviklinga både nasjonalt og internasjonalt vore ei heilt anna enn det vi no er vitne til.

Vi er rett og slett i ferd med å erfare realitetane i utsegna:

Ingenting kan vekse uendeleg i ei endeleg verd.

Tomtønna sa...

Hallo elg med variabel status..

Var det Voltaire som sa:

"Naturen har sine grenser, berre fantasien er grenselaus.." ?

Det er nesten ufatteleg at det skal vere så vanskeleg for menneska å ta innover seg ein slik banalitet (..nesten på linje med "mat er godt").

Bartlett si forelesning "Arithmetic, Population and Energy" burde vore obligatorisk pensum for alle.

Denne kjem forresten i teksta versjon frå energikrise.no i løpet av september.

Anonym sa...

For de som ikke klarer å vente kan jeg opplyse om at foredraget til Bartlett ligger på youtube.com i 8 deler.

Meget interessant og lettforståelig selv om det er på engelsk.

Her er den første delen:

http://youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

Legg inn en kommentar