24. jul. 2007

3. DYKK I BP STATISTICAL REVIEW 2007

VEST EUROPA OG ENERGISIKKERHET

I dette innlegget vil det bli presentert litt om utviklingen i forbruk, utvinning, netto import og reserver for olje, naturgass og kull for Vest Europa. Med Vest Europa menes her de 25 landene som var medlemmer av EU (heretter referert til som EU25) ved årsskiftet 2006 (siden har EU fått to nye medlemmer) og Norge som er en betydelig leverandør av olje og naturgass til EU25.

Ordet energisikkerhet blir stadig oftere brukt av høytstående representanter for EU25. Ofte blir mye oppmerksomhet viet USA sin forsyningssituasjon for energi (primært olje), og lite oppmerksomhet synes gitt Vest Europa om dette temaet. Etter å ha fulgt og deltatt i debattene om energi gjennom noen år synes det å være en voksende oppmerksomhet om energi i USA, mens temaet ikke synes viet den samme oppmerksomheten i Vest Europa, i hvert fall ikke i det offentlige rom.

Som dette innlegget vil vise har Vest Europa gjennom knappe to tiår hatt nærhet til kildene for olje og naturgass, noe som har dempet importbehovet fra fjernliggende regioner og bidratt til god forsyningssikkerhet gjennom at en stor del av oljen og naturgassen har vært levert fra hovedsakelig Nordsjøen. Kildene i Nordsjøen er nå i ferd med å tømmes, og gjennom de siste årene har Vest Europa i økende grad måtte basere å balansere sitt forbruk gjennom en voksende import fra mer fjerntliggende områder.

Figurene i dette innlegget kan for enkelte av leserne synes som komprimerte og rotete (en kommentar jeg har mottatt var at diagrammene burde søkes antatt for Høstutstillingen), men for de av leserne som tar seg den nødvendige tiden til å studere dem, vil diagrammene forhåpentligvis kunne gi en rask og god oversikt over den historiske utviklingen for noen av nøkkelparametrene i den vest europeiske energiforsyningen. Det er ofte ved å vise utviklingen av flere parametre over tid i samme diagram at det er mulig å synliggjøre en mer samlet trend for utviklingen.

Et annet formål med innlegget er å dokumentere at en ensidig referanse til totale globale reserver, eller R/P forhold for energiressurser, ikke tar inn over seg at det eksisterer store (noen vil hevde dramatiske) forskjeller mellom regioner, og disse forskjellene vil bli mer synlige ettersom forsyningssituasjonen blir strammere og den kontinuerlige nedtapningen reduserer utvinningen i enkelte regioner.

OLJE


Reservene er vist mot den primære y-aksen og utviklingen i forbruk, utvinning og netto import er vist mot den sekundære y-aksen MERK SKALERINGEN.

(EU25 + Norge) sine reserver nådde en topp i 1997 og som figuren illustrerer har disse falt bratt siden, og ventes å fortsette med det ettersom feltene tømmes. Vest Europa vil i voksende grad måtte balansere sitt fremtidige oljeforbruk gjennom voksende import fra mer fjerntliggende kilder.

NATURGASS

Utviklingen i naturgassreservene uttrykt i Tcm (TERA (billioner) kubikkmeter) for EU25 og (EU25 + Norge) er vist med heltrukne linjer mot den primære y-aksen.

Figuren illustrerer den raske nedtapningen av naturgassreservene i Vest Europa, og at den økte utvinningen fra norsk sokkel nå kun bidrar til å dempe fallet i naturgassutvinningen og økningen av naturgassimporten for Vest Europa. MERK SKALERINGEN

Figurene for olje og naturgass for Vest Europa illustrerer også at reservene siden 2000 ikke blir erstattet i samme tempo som de blir utvunnet.

KULL
Diagrammet ovenfor viser utviklingen av forbruk, utvinning og netto import av kull for EU 25 for årene 1981 til 2006 i Mtoe (Millioner tonn oljeekvivalenter). I EU25 utgjorde kull knappe 18 % av primærenergiforbruket i 2006.

Kull startet den industrielle revolusjonen i Europa og var Vest Europas viktigste energikilde inntil olje overtok i andre halvdel av 1960 årene.

Kullforbruket innenfor EU25 synes å ha stabilisert seg siden midten av 90 tallet og kullutvinningen faller og importen vokser. I 2006 ble omtrent 45 % av EU25 sitt kullforbruk dekt gjennom import.

EU25 hadde et R/P forhold på 65 for kull ved årslutt 2006. I slutten av 1980 og tidlig av 1990 årene sank kullforbruket i EU25 samtidig med at naturgassforbruket vokste sterkt (ref figuren ovenfor som viser utviklingen i naturgassforbruket for EU25). Det kan her nevnes at Storbritannia ved slutten av 2006 hadde et R/P forhold på 12 for kull og at Polen, Tsjekkia og Tyskland er blant de landene i EU25 som nå har de største kullreservene.

Noe av effektene fra det voksende naturgassforbruket, på bekostning av kull, er at en rekke kullgruver av lønnsomhetshensyn har blitt nedstengte og flere er under avvikling. Det hører med til historien at substitusjon av kull med naturgass har vært drevet av miljøhensyn (klimagasser) og naturgassens bedre egenskaper som energikilde.

Når en kullgruve først er nedstengt, tar det mange år å gjenåpne den, og videre vil det ta tid å gjenopprette infrastrukturen av kullforbrukere om Vest Europa en gang i fremtiden igjen skulle la kull få en mer fremtredende rolle i energimixen.

LITT OM KULL OG CTL

Argumentet fra ”the Cornucopians” (har noen av leserne et godt nordisk uttrykk for ”the Cornucopians” ?) på utsiktene til at oljeforsyningen i fremtiden vil bli strammere er at prisøkningene vil gjøre det lønnsomt å utvinne drivstoff fra kull, CTL (Coal to Liquids), slik det ble gjort under andre verdenskrig og som blant annet Sør Afrika (som har store kullreserver) nå gjør.

Det å skulle allokere en del av Vest Europas kullreserver for CTL vil bidra til raskere å tappe ned de gjenværende kullreservene, og det vil ta noen år å skalere opp CTL kapasitet.

To tredjedeler av verdens kullreserver er i 4 land, USA, Russland, Kina og India og med en voksende erkjennelse av energiressursenes betydning, vil nok disse landene bli bevisste på fremtidig eksport av kull.

OPPSUMMERING

Vest Europa hadde sin ”Peak Oil” i 2000, ”Peak Natural Gas” i 2004 og sin ”Peak Coal” for noen tiår siden.

Artikkelen "When the wells dry up" i tradisjonsrike og velrenommerte The Economist hadde en megetsigende figur over historisk olje og naturgassutvinning og prognose fra UKOOA (United Kingdom Offshore Operators Association; som er det britiske motstykket til OLF; Oljeindustriens landsforening) mot 2020 for britisk sektor. Prognosen harmonerer godt med andre prognoser fra Peak Oil miljøet og burde være en alvorlig tankevekker omkring nedtapningen av petroleumsreservene i Nordsjøen og dermed illustrere Vest Europas voksende energiutfordringer.

Vest Europa vil i nær fremtid i voksende grad få føling med en ny energivirkelighet, av enkelte betegnet som en voksende energiklemme.

Miljø, klima og reduksjoner av klimagassutslipp er viktige og komplekse tema, men nedtapningen av energiressursene i Vest Europa synes snart å bli premissleverandørene som setter mange spørsmål inn i et riktigere perspektiv………og forhåpentligvis får orden på prioriteringene.

Som vist i dette innlegget vil Vest Europa i voksende grad måtte basere sin fremtidige absolutte og relative forsyning av olje, naturgass og kull fra mer fjerntliggende kilder. Dette vil være med å forme Vest Europa sin politikk. En gjennomgang av tilgjengelige kilder viser at det er vanskelig å få øye på at det eksisterer reelle og langsiktig strategier som har tatt inn over seg realitetene omkring utviklingen av energireservene i Vest Europa.

Det er disse realitetene som i voksende grad vil lede til en sterkere integrering av Vest Europas utenriks og energipolitikk, spørsmålet er bare om denne erkjennelsen kommer tidsnok?

Hva er lesernes observasjoner?

KILDER:


[1] BP STATSTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, June 2007

9 kommentarer:

P.G.Sætre sa...

Takk for nok eit viktig bidrag til folkeopplysninga.

Eg har inntrykk av at usikkerheita i statistkkane er større når det gjeld kolreservar enn for olje/gass. Kan det stemme?

I fylgje BP sin statistikk for 2001, var R/P då 227 for påviste utvinnbare reservar. Det tilsvarande talet for utgangen av 2006 var 147. Det er elles verdt å merke seg at Kina no er nede på ein R/P på 48, framleis i fylgje BP.

Størsteparten av kolet går i dag med til produksjon av elektrisk kraft. Ein stor del vert også nytta til produksjon av stål. Dette er verdt å ha i bakhovudet når potensialet til CTL vert diskutert. Ein stor CTL-produksjon vil nødvendigvis gå ut over eksisterande forbrukarar. Eg tvilar på at desse vil stå med lua i handa å sjå på at dette skjer.

P.S. Det nærmar seg jakttid og alle elgane går no i dekning.

Rune Likvern sa...

Hallo PG,

Det er nok en utbredt oppfatning om at usikkerhetene om verdens kullreserver er større enn for olje og naturgass.

Dette kan illustreres med data for verdens kullreserver fra BP Statistical Review (BP SR) for noen år;

BP SR 2002….984 453 Mill. tonn
BP SR 2003….984 453 Mill. tonn
BP SR 2004….984 453 Mill. tonn
BP SR 2005….909 064 Mill. tonn
BP SR 2006….909 064 Mill. tonn
BP SR 2007….909 064 Mill. tonn

Det kan mao synes som at interessen for nøyaktigheten for kullreservene enda ikke har nådd samme nivå som for olje og naturgass.

Kina sitt kullforbruk har vokst enormt de siste årene og har nærmest doblet seg i perioden mellom 1993 til 2006. Kina har i noen år vært verdens største kullforbruker, og har nå et forbruk som er mer enn dobbelt så stort som USA, som nå er verdens nest største kullforbruker. Kina vil nok etter hvert nå ”Peak Coal”.


Ellers har fallratene nylig bydd på overraskelser for både oljeselskaper og myndigheter i oljeutvinningen i Alaska som denne
reportasjen beskriver.


P.S.
Elgisolnedgang……..er lett å få øye på mot horisonten,….så det gjelder også å håpe på gråvær med grøttjukk tåke…..noen uker fremover.;-D

Tomtønna sa...

"Energitryggleik" synest å vere eit honnørord som politikarane likar å slå om seg med samstundes med at det bokstaveleg tala blir tømt for reelt innhald.Utviklinga har vel utvetydig gått i feil retning for dei aller fleste industrialiserte land. Er det andre enn Norge, Canada og Russland som for tida nyt det som kan kallast "energitryggleik"?

Euan Mearns hadde ein interessant artikkel om Storbritannia sin låke lagnad no nyss på The Oildrum. Dei er no verkelg komne i ei knipe som det er vanskeleg å sjå korleis dei kan kome seg ut av. Det same gjeld vel i varierande grad for resten av Europa også.

Eg såg på TV2-nyheitene i går kveld at investor Jens Ulltveit-Moe meinte næringslivet no måtte ta "dei tøffe valga" som politikarane vegra seg for å ta. Dette for å berge kloden, ikkje noko mindre. For hans del innebar dette ei investering på 100 mill. i sukkerplantasje og destilleri i Brasil. På spørsmål om dei miljømessige sidene ved dette, svarte han at menneska var dei som no var i største vanskar. Dette er eg heilt samd i, spørsmålet er om bioetanol er noko godt svar. Det er i alle fall "eit tøft val" som blir gjort på vegne av dei som blir avskorne frå matfatet.

William Engdahl har ein ok gjennomgang av biodrivstoffet si rolle her

Anonym sa...

"Cornucopians" blir förstås:
"Særimneriter" här i Norden

http://en.wikipedia.org/wiki/Cornucopian

http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%A6rimne

:) / Olle

p.g.sætre sa...

Alle barn og unge i norsk skule lærer at menneske og miljø deler lagnad. Dette burde også ein mann som Jens Ulltveit-Moe ta inn over seg. Denne lagnadsfellesskapen vil også verte tettare dess hardare vi utnyttar og forbruker naturressursane. Vi har etter kvart fint lite å gå på.

Algekultur sa...

Hei

Fikk morgenkaffen i vrangstrupen i dag!

PeakOil debatten har som Elgisolnedgang nevner tatt kvantesprang denne sommeren.

Siste nå er at Helge Lund (StatoilHydro) snakker om PeakOil utenfor Opec i 2012 senest.
Når vi som lesere her på bloggen kjenner til at OPEC i beste fall ligger på platå eller går ned slik som innlegget "10 mai 2007
VAR ”PEAK OIL” I 2005? (forts. 05)" viser, vil det si at han er nesten i tråd med ASPO som sier PeakOil i 2010.

Er glad for dette utspillet da dette vil gjøre det mye lettere å overbevise folk om at det "muligens" vil komme en aldri så "liten" krise i løpet av de neste 5-7 årene, uten å bli kallt dommedagsprofet.

http://www.dn.no/energi/article1145608.ece

Har ikke selv funnet rapporten han nevner men regner med at det er denne som her er omtalt.

Ha en fortsatt god sommer!

Rune Likvern sa...

For de av leserne som er interesserte i NPC (National Petroleum Council) rapporten, ”Facing the Hard Truths About Energy” som Lund refererer fra, kan denne lastes ned fra NPC sin hjemmeside her.

Legg merke til at det er et ”Executive Summary” på 1,4 MB og et utkast på 11 MB (store filer).

Rapporten ble i sin bestilt av daværende energiminister Bodman.

Legg merke til at NPC ikke gjør egne estimater, men presenterer estimater fra andre kilder.

Jeg planlegger å komme tilbake med et innlegg her på ”Kveldssong…” med høydedragene fra både NPC sin rapport og IEA sin MTOMR (Medium-Term Oil Market Report) fra 09. juli i år der de uttrykker bekymring for balansen mellom tilbud og etterspørsel for olje i nær fremtid (2012?).

”Peak Oil” er i ferd med å gå ”mainstream”, selv om det gis en annen betegnelse. Denne høsten kan bli interessant.

Tomtønna sa...

Eg høyrde Jens Ulltveit-Moe på "Dagsnytt Atten" i dag. Han heldt fram sine synspunkt om at maten må bli dyrare for at vi skal "berge miljøet", -gjennom etanolproduksjon. Han verka ikkje heilt godt informert, påsto mellom anna fleire gongar at det vart laga biodiesel frå amerikansk mais. I det heile ein merkeleg seanse, der bistandsministeren heller ikkje verka å vere "up to speed" når det gjeld energi og CO2-utlepp frå bioetanol. Han er ca. 10 minutt ut i sendinga som du kan høyre frå P2 sine sider

Anonym sa...

Ulltveit-Moe gir bare uttrykk for at det skal koste penger å berge miljøet, og det å være miljøbevisst blir etter hvert bare en annen måte å demonstrere for omverdenen.........at en er velstående.

Legg inn en kommentar