14. jun. 2007

VERDENS ENERGIFORBRUK OG BP STATISTICAL REVIEW 2007

BP Statistical Review of World Energy June 2007 (Kort: BP Statistical Review 2007) er dokumentet som i mange kretser blir betraktet som en autoritativ kilde for mye av verdens energidata.

”Kveldssong…..” planlegges det noen innlegg basert på informasjonene fra den ferskeste utgaven og her vil det presenteres noen få, foreløpige og ferske inntrykk fra BP Statistical Review 2007.

Figuren ovenfor viser utviklingen i verdens energiforbruk i MTOE (Millioner Tonn Olje Ekvivalenter) fra 1965 til 2006 splittet på kilder. Verdens energiforbruk vokste med 2,4 % i 2006 relativt 2005. Størst vekst, absolutt og relativt, var det i kullforbruket der Kina sto for størstedelen av veksten.

Oljeutvinningen i verden viste en økning på 0,4 % i 2006, noe som er på linje med økningen vist i Energy Information Administration sin International Petroleum Monthly.

Kull er nå verdens nest største energikilde med en andel på vel 28 % i 2006, olje med vel 35 %, naturgass med knappe 24 %, kjernekraft med knappe 6 % og vannkraft med vel 6 %. (BP sine data inkluderer ikke energi fra ulike biobrensler som ved, torv etc. og heller ikke vindkraft, geotermisk og elektrisitet fra solceller.) Dataene viser at vel 85 % av verdens energiforsyning i 2006 kom fra fossile energikilder.

Verdens oljeforbruk vokste med 0,7 % i 2006 og det er forskjeller mellom land der Kina med en vekst på nesten 7 % i oljeforbruket og oljeprodusenten Indonesia med en nedgang på nesten 12 % relativt 2005. Dataene i BP Statistical Review 2007 indikerer at oljeforbruket hos oljeeksporterende land vokser med inntektene og at mange av de som er svakere stilt viser små endringer eller synkende oljeforbruk.


Oljeprodusentene Russland og Saudi Arabia er oppgitt med en vekst i oljeforbruket gjennom 2006 på henholdsvis vel 4 % og 6 % relativt 2005.

OECD landene hadde i 2006 vel 51 % av det globale energiforbruket.Diagrammet ovenfor viser utviklingen i verdens påviste oljereserver (antatt å inkludere råolje, kondensat og NGL) etter regioner for perioden 1980 til 2006 (dette er eksklusivt reserveestimatene for oljesanden i Canada). Diagrammet viser de sterke økningene i oljereservene i Midt Østen i andre halvdel av åttitallet. For Europa og Eurasia har reserveksten skjedd i landene i tidligere Sovjetunionen. Diagrammet illustrerer nedtapningen av oljereservene for Nord Amerika.

Når det gjelder verdens gjenværende påviste utvinnbare oljereserver var det en mindre nedgang og det såkalte R/P forholdet falt noe relativt forrige år til 40,5 (R/P var 40,6 ved slutten av 2005 i følge BP Statistical Review 2006). Ellers er oljesanden i Canada (”first time ever”) rapportert separat i BP Statistical Review 2007. Reservene for OPEC 11 er uforandret fra 2005 og var listet med en R/P på 72,5 ved siste årsskiftet.


For OECD landene fortsetter reservene og utvinningen å falle og disse landene hadde en R/P på 11,3 ved siste årsskiftet.

Figuren ovenfor viser utviklingen i energiforbruket for regioner slik disse er definert i BP Statistical Review 2007. De siste årene har Sør Øst Asia vist den sterkeste veksten i verdens energiforbruk, drevet primært av veksten i Kina.

For perioden 2000 til 2006 skjedde nesten 47 % av veksten i verdens energiforbruk i Kina som hadde en vekst i sitt energiforbruk på nesten 70 % i denne perioden (veksten i energiforbruket er nesten identisk med den økonomiske veksten). Til sammenlikning hadde USA en vekst i sitt energiforbruk på mindre enn 1 % og EU 25 omtrent 4 % i samme periode.

For naturgass var det en mindre økning i verdens utvinnbare reserver og det globale R/P forholdet var 63,3 ved siste årsskiftet. Naturgassforbruket viser en merkbar vekst hovedsakelig i Russland og Sør Øst Asia. For EU 25 viser dataene fortsatt synkende reserver og fallende utvinning (noe som jeg vil komme tilbake til i et fremtidig innlegg).

Kina sitt kullforbruk i 2006 har vokst med nesten 80 % siden 2000 og var i 2006 mer enn dobbelt så høyt som i USA. Kina sitt energiforbruk var i 2006 omtrent 75 % av USA sitt.

Verdens kullreserver hadde en R/P på 147 ved siste årsskifte, ned fra 155 som ble rapportert i BP Statistical Review 2006.

EU 25 hadde ved siste årsskifte rundt 4 % av verdens kullreserver, og kull startet den industrielle revolusjonen i Europa.

OPPSUMMERING

For de som fortsatt argumenterer for en overflod av energiressurser for fortsatt økonomisk vekst for verden noen tiår fremover gir nå dataene fra BP Statistical Review 2007 svake støtter for slike oppfatninger.

Videre viser årets utgave at nedtapningen av de fossile energiressursene for Vest Europa fortsetter og forsterker dermed inntrykket av at Vest Europa snart vil kunne oppleve en tilstramning i sin energiforsyning uten at det synes at nye potente løsninger har startet en reell ferd gjennom de politiske beslutningsapparatene.

Verdens fremtidige energiforsyning synes for enkelte regioner stadig å komme nærmere en tilstand som i beste fall kan karakteriseres som………….interessant.

Har leserne observasjoner og/eller kommentarer de ønsker å dele?

11 kommentarer:

Mriswith sa...

Eg trur det viktigaste å huska på når ein les bp statistical review, er konversjonsfaktoren mellom elektrisk energi og energi i form av hydrokarbonar. I følgje bp, er ein joule elektrisk energi verdt det same som 2.58 joule varmeenergi. Dette gir vann- og atomkraft ei betydeleg større rolle ein dei elles ville hatt.

Det illustrerer også dei enorme energimengdene som går tapt når ein konverterer hydrokarbonar til elektrisitet eller kraft, enten det skjer i eit stasjonært kraftverk eller i mobile kraftverk i bilar, skip og andre transportmiddel.

For min eigen del, kan eg berre sei at eg ventar i spenning på ein oppdatering av denne figuren

Rune Likvern sa...

Hallo Mriswith,

Takk for respons, våken observasjon og viktig presisering.

Konverteringen for elektrisitet anbefalt av BP vil (som du påpeker) redusere den relative betydningen av elektrisitet produsert fra vannkraft og kjernekraft (samt de andre fornybare metodene).

Ved å regne en virkningsgrad på 40 % for omdanning av olje til elektrisitet (eller omvendt) vil bildet måtte justeres. Måten vannkraft og kjernekraft er rapportert på i BP Statistical Review reduserer betydningen av elektrisitet fra vannkraft og kjernekraft.

(Jeg har konsekvent holdt meg til rapporteringen i BP Statistical Review i innleggene av hensyn til transparens og etterprøvbarhet.)

Det å skulle måle den relative betydningen av ulike energikilder har sine svakheter med den nåværende rapporteringen i MTOE, som sannsynligvis er gjort i et forsøk på å sammenlikne epler mot epler.

Rapporteringen av elektrisitet i BP Statistical Review er basert på brutto elektrisitetsproduksjon, altså ingen korreksjoner for overføringstap.

Det kan være at det skulle gjøres sammenlikninger mellom mengden av nyttig energi (noe jeg vet har blitt gjort av flere institusjoner som Lawrence Livermore og DTI?) fra de ulike kildene sammen med graden av substitusjonsmuligheter for på det viset å tegne et bedre bilde av den relative betydningen av de ulike energikildene samt å forsøke å forbedre rangeringen av den relative betydningen av energikildene.

Med hensyn til utviklingen i netto eksport og netto import til OECD, Kina og øvrige planlegger jeg en oppdatering av deler av innlegget PEAK OIL OG NETTO OLJEEKSPORT FRA 15 LAND fra oktober 2006 her på ”Kveldssong……”.

En foreløpig gjennomgang av BP Statistical Review 2007 viser nærmest flat forsyning av olje, voksende forbruk hos oljeeksportørene, svak importøkning innen OECD og importøkning for Kina, noe som indikerer fortsatt redusert import fra kategorien ”øvrige importland”.

EIA IPM (International Petroleum Monthly) for juni 2007 viser et fall i forsyningen av all energi i væskeform på rundt 0,1 Mb/d for de tre første månedene av 2007 relativt samme periode i 2006.

De ferskeste dataene fra EIA IPM viser så langt (og på årlig basis) at verdens forsyning av all energi i væskeform hadde en topp i 2005, og mai 2005 er fortsatt og foreløpig den måneden med en topp i verdens forsyning av råolje, kondensat og NGL. (Dataene var denne gangen revidert hovedsakelig ned fra januar 2005.)

Tomtønna sa...

Eg ser at BP rapporterer ein nedgang i norsk (primær)energibruk på heile 8,1% frå 2005 til 2006 (tabell side 40). Dette finn eg ikkje att i SSB sin statistikk. Veit du Rune korleis dette heng ihop?

Rune Likvern sa...

Det norske oljeforbruket vokste litt i 2006 relativt 2005, naturgassforbruket var uendret (hovedsakelig i tilknytning til petroleumsvirksomheten), kullforbruket (ubetydelig riktignok) sank noe, og BP Statistical Review 2007 oppgir at vannkraftforbruket sank fra 30,9 MTOE i 2005 til 27,1 MTOE i 2006.

2006 var kanskje mildere enn 2005? Eller er det mer sammensatte årsaker?

Ellers skulle BP dataene harmonere med SSB sin statistikk, noe de gjør mot andre offisielle data som OD, EIA, Dti, Den Danske Energistyrelsen osv..

Per Gunnar Sætre sa...

Ja, i 2006 var det mildt, faktisk det varmaste året sidan 1900 (deler rekorden med 1934 og 1990)noko som var sterkt medverkande til at vi unngjekk den frykta kraftkrisa.

Dokumentasjon finn du her:
http://met.no/observasjoner/maned/2006/2006-12.html#hittil

Mriswith sa...

Tomtønna, det bp rapporterer som vannkraftforbruk i Norge (og andre land), er eigentleg produksjon. I tillegg til den ekstra vekt elektrisk energi blir gitt i rapporteringa, er dette forklaringa på den 8.1% store nedgangen i "forbruk".

Rune Likvern sa...

Fra BP Statstical Review 2007 om elektrisitetsproduksjon;

”* Based on gross generation and not accounting for cross-border electricity supply. Converted on the basis of thermal equivalence assuming 38% conversion efficiency in a modern thermal power station.”

Det blir mao ikke korrigert for overføringer i samkjøringsnettet og det som er oppgitt er bruttoproduksjonen.

Som Mriswith påpeker bruker BP en konvertering for elektrisitet der 1 tonn olje er oppgitt å gi omtrent 4,5 MWh elektrisitet i et moderne kraftverk (og omvendt; dette skulle innebære (og med BP sine konverteringer) at en gjennomsnittlig norsk husholdning årlig forbruker omtrent 5 - 6 TOE med elektrisitet og med 1 000 liter bensin/diesel i året rundt 1 TOE for mobilitet).

1 TOE tilsvarer omtrent 7,33 fat olje. Målt i TOE og de anbefalte konverteringene fra BP ligger Norge en del høyere enn USA når det kommer til spesifikt årlig energiforbruk (energiforbruk pr. innbygger).

(På brennverdibasis er 1 tonn olje ekvivalent konvertert med 12 MWh elektrisitet.)

Årsakene til den rapporterte nedgangen synes å være mer sammensatte enn hva tallene umiddelbart gir inntrykk av.

Rune Likvern sa...

God artikkel From Peak Oil to Dark Age? i Business Week som oppsummerer Peak Oil kort og greit med noen kommentarer fra leserne.

Det synes som at PO får en voksende oppmerksomhet og fokus på utviklingen i netto oljeeksport som jeg vil presentere en oppdatering av basert på de ferskeste dataene fra BP.

yahoo sa...

Ved første øyekast ser jo grafene meget lovende ut de .... peker opp-opp-opp, men det er jo når man nå zoomer inn på toppen det begynner å blinke rødt.

Er det ikke slik at vi mennesker normalt stopper opp og vurderer/tenker littegrann dersom vi blir overumplet av noe eller står overfor en ukjent problemstilling ? Dersom det ligger noe som minner om en klapperslange lengre borte på stien - så stopper ihvertfall jeg og sjekker om det er en slange eller en kvist - og tar affære deretter ...

Disse forhold gjelder ikke Peak-Oil , her er det tut og kjør for det sier EIA, IEA, og BP sier det er 40 år igjen av stoffet ... og deeet er lenge det...

A) Det store spørsmålet er-

- har Norge noen Yber-politisk-strategisk-tenketank, som prøver å se inn i framtiden, helt uavhengig av politiske vinklinger, dvs kun real-tenkning ?
... eller er det kun her på blogene dette skjer (?)

B) Grøss og gru-

.... var det ikke "lavutslipps-utvalget?" ved Randers og Co , som kom fram til at Klimaspøkelset kan løses ved 1% av GDP ?.......
Herre-jerimias ....... går det an å sette slik på trykk og samtidig inbille seg at de blir trodd på dette ? IPCC sjefen støtter disse "tulle tallene" på lang vei... og ja politikerene tar bølgen til denne 1%'eren ......hæææ

Enten har vi et klimaproblem - eller så har vi det ikke.
Et problem som kan løses ved en reduksjon på 1% av noe, er IKKE NOE PROBLEM Å SNAKKE OM I DET HELE TATT (slik jeg ser det) ...

Er det ikke bare å foreta de nødvendige trekken i inneværende år, slik at mediene kan begynne å konse på de viktige tingene ?? ...hva nå disse finner viktig (?) men Idol, farmen, Posh og ops jeg holdt på å glemme Paris ....

amen

Rune Likvern sa...

Jeg vet ikke om det eksisterer noe norsk fora som vurderer hvordan Norge skal forberede seg på Peak Oil (og de øvrige energikrisene) som nå synes å utvikle seg.

Dette får vel ikke skikkelig oppmerksomhet før noen ønsker å sjekke innholdet i slagordet;

”Houston……….we have an opportunity!”

Tomtønna sa...

Eg takkar for forklaringa på "nedgangen" i norsk energiforbruk.

Legg inn en kommentar