25. jun. 2007

2. DYKK I BP STATISTICAL REVIEW 2007

UTVIKLINGEN I VERDENS NETTO OLJEEKSPORT

Her følger andre innlegg av en serie som presenterer noe av utviklingen i verdens energiforsyning basert på data fra BP Statistical Review of World Energy 2007. Bakgrunnen for å bruke data fra dette dokumentet er at det gir en omforent plattform å diskutere fra, sikrer etterprøvbarhet og transparens. Formålet er videre å dokumentere at nærmere studier av dataene støtter oppunder bilder av at fortsatt vekst i verdens energiforsyning stadig blir mer utfordrende.

Dette er en oppdatering av et innlegg fra oktober 2006 her på “Kveldssong… ” der det ble sett nærmere på utviklingen i netto eksport/import av olje fra land og grupper av land i verden. Netto eksport/import for land/grupper av land er her definert å være differensen mellom total oljeutvinning
og innenlandsk konsum innenfor samme kalenderår.

UTVIKLINGEN I NETTO OLJEEKSPORT

Figuren ovenfor viser utviklingen i netto oljeeksport for noen land/grupper av land. Figuren viser at verdens vekst i netto oljeeksport nå har bremset kraftig opp og har for alle praktiske formål vært tilnærmet flat siden 2004. Saudi Arabia er verdens største netto eksportør av olje, og i 2006 falt nettoeksporten med 0,4 Mb/d relativt 2005. Russland, verdens nest største nettoeksportør av olje, hadde en redusert vekst i 2006.

Land som Mexico og Norge hadde en betydelig nedgang i sin nettoeksport, mens dataene viser at Afrika og Midt Østen utenom OPEC hadde svak vekst i sin eksport. Storbritannia gikk fra å være nettoeksportør til nettoimportør i løpet av 2005.

UTVIKLINGEN I NETTO OLJEIMPORT VED TRE GRUPPER

Da netto oljeeksport bør være tilnærmet lik netto oljeimport skal det her kort presenteres litt om utviklingen i netto oljeimport mellom tre grupper; Kina, OECD og øvrige importører.Diagrammet ovenfor viser utviklingen i netto oljeimport for disse tre gruppene mot den sekundære y-aksen sammen med den nominelle (Brent datert) prisutviklingen (linje med gule sirkelindikatorer) mot den primære y-aksen.

Diagrammet indikerer at øvrige importører startet å gi etter i budkrigen når oljeprisen beveget seg over $40/fat.

Figuren illustrerer at øvrige importører hadde en topp i 1998 samtidig med at oljeprisen var svært lav. Diagrammet viser at øvrige importører gjennom 2006 fortsatte å gi etter i budkrigen om olje og reduserte sin netto import.

OECD landene hadde gjennom 2006 en neglisjerbar vekst i netto oljeimport og forbruket i USA og Japan var totalt 0,4 Mb/d lavere i 2006 enn i 2005. Årsakene til dette kan være sammensatte og blant annet relatert til vær, lagertrekk, pris (endringer i forbruksmønster), justeringer av energimix.

For OECD landene falt oljeutvinningen med 0,43 Mb/d fra 19,83 Mb/d i 2005 til 19,40 Mb/d i 2006. Oljeutvinningen for OECD landene hadde en topp i 1997 og har siden falt. Ved årslutt 2006 var R/P forholdet (forholdet mellom økonomiske utvinnbare reserver ved årslutt og produksjon i samme år) for OECD landene vel 11, noe som indikerer fortsatt fall som under ellers like forhold ventes å bli kompensert gjennom økt import.

Kina viser fortsatt sterk vekst i sin oljeimport. Oljeutvinningen i Kina viser fortsatt vekst selv om denne er svekket i det siste. Kina hadde ved utgangen av 2006 et R/P forhold på vel 12, noe som indikerer at fortsatt vekst i oljeutvinningen stadig blir mer utfordrende.

India, med sin voksende økonomi, hadde en mindre vekst i sitt oljeforbruk og oljeutvinning med en neglisjerbar reduksjon av sin oljeimport fra 2005 til 2006.

Påfallende er OPEC medlemmet Indonesia med sitt omtrent 12 % fall i oljeforbruket fra 2005 til 2006, og at landet igjen ble en mindre nettoeksportør av olje i fjor. Naturgassforbruket vokste med omtrent 6 % og kullforbruket med omtrent 18 % i 2006 relativt til 2005. Dette indikerer at Indonesia kan ha endret sin energimix gjennom økt bruk av naturgass og kull for å redusere oljeforbruket.

Data fra EIA for de første to månedene av 2007 viser en nedgang i netto oljeimport for OECD landene sammenlignet med samme periode i 2006. Data for to måneder er for lite til å kunne bekrefte en trend, og noe av den reduserte oljeimporten kan være relatert til en mild vinter og lagertrekk.

Nedenfor blir det presentert litt mer om to av de største nettoeksportørene innenfor OECD, Canada og Mexico.

CANADA

Canadas oppgitte utvinnbare reserver var ved utgangen av 2006 oppgitt til 17,1 Gb (Giga barrels, milliarder fat, 1 fat = 159 liter).

Nedenfor er et sitat fra en fotnote fra BP Statistical Review of World Energy, June 2007 (Oil – Proved reserves);

“Canadian proved reserves include an official estimate of 10.2 billion barrels for oil sands ‘under active development’.”

Nytt i årets utgave er at fotnoten denne gangen inkluderer et offisielt estimat på hvor mye av tjæresanden i Canada som nå regnes som økonomisk utvinnbar.

Dette indikerer at gjenværende utvinnbare reserver av ”konvensjonell” olje (råolje, kondensat og NGL) for Canada var omtrent 6,9 Gb ved årslutt 2006.

Canada utvant 3,15 Mb/d i 2006, og flere kilder oppgir bidraget fra tjæresanden til rundt 1 Mb/d, noe som gir en utvinning av drøyt 2 Mb/d med ”konvensjonell” olje for Canada i 2006 eller rundt 0,75 Gb/a.

Dette gir et R/P forhold på 9 - 10 for ”konvensjonell” olje for Canada ved utløpet av 2006. R/P forholdet for ”konvensjonell” olje indikerer at utvinningen av denne kan ventes å falle bratt i nær fremtid, og da gjenstår det å se om veksten i utvinningen fra tjæresanden vil opprettholde eller øke den totale utvinningen i Canada.

Mer om tjæresanden i Canada her.

MEXICO

Figuren nedenfor viser utviklingen av olje (råolje, kondensat og NGL) for Mexico for perioden januar 2001 til mai 2007 slik dette nylig ble rapportert av Pemex. Figuren viser også utviklingen med et glattet gjennomsnitt for de siste 12 månedene (12MMA).Data fra Pemex viser at oljeutvinningen i Mexico hadde en topp i 2004 med 3,83 Mb/d og gjennomsnittet for de 5 første månedene av 2007 var 3,57 Mb/d (med andre ord et fall i oljeutvinningen på mer enn 0,25 Mb/d), og utvinningsfallet har akselerert den siste tiden som illustrert med utviklingen av det glattede gjennomsnittet. Fallet i utvinningen er i hovedsak identifisert til Cantarell.

OPPSUMMERING

Som vist i dette andre dykket i data fra BP Statistical Review of World Energy 2007 viser dataene at veksten i verdens netto oljeeksport nå har bremset kraftig opp, og vokste med mindre enn 0,1 % fra 2005 til 2006.

For de fem første månedene av 2007 viser utvinningsdata fra EIA en noe lavere global oljeforsyning enn samme periode i 2006, oljeforbruket hos de folkerike nettoeksportørene vokser, det er ventet vekst i nettoimporten for Kina og OECD gjennom hele 2007 noe som indikerer at pris fortsatt vil bli brukt for å sikre at oljen flyter til de med størst betalingsvilje og evne.

IEA venter en etterspørsel på rundt 87,5 Mb/d for fjerde kvartal av 2007, verdens forsyning av olje (all energi i væskeform) er nå rundt 85 Mb/d, noe som nå indikerer et potensielt gap på 2 - 3 Mb/d mellom tilbud og etterspørsel senere i år.
Dette vil i så fall kunne resultere i økt oppmerksomhet omkring Peak Oil.

Utviklingen i den globale forsyningen av olje synes å være oppskriften for stadig vanskeligere tider for importørene av olje utenom Kina og OECD, og den kommende høsten og vinteren kan bli interessant i det globale oljemarkedet.


Har leserne kommentarer/synspunkter de ønsker å dele?
--------------
KILDER:

[1] BP Statistical Review of World Energy, June 2007
[2] EIA, International Petroleum Monthly, June 2007
[3] IEA, Oil Market Report, May 2007
[4] PEMEX, utvinningsdata for mai 2007

1 kommentar:

Tomtønna sa...

Dette er ei (enno udetonert) bombe!Ein tilspissa bodkrig vil gjere det dyrt å vere menneske...Kanskje eit krakk på bustadmarknaden kan roe tinga litt ned?

Legg inn en kommentar