18. jun. 2007

1. DYKK I BP STATISTICAL REVIEW 2007

Den årlige utgave av Statistical Review of World Energy fra BP er i mange kretser holdt for å være en autoritativ kilde for verdens energi data. Dette har den fordelen at dokumentet kan tjene som en omforent plattform for diskusjoner om energi.

I det forrige innlegget ble det presentert noen bilder på utviklingen i verdens energiforbruk splittet på energikilder og regioner basert på data fra BP Statistical Review of World Energy 2007. Det er gjerne disse bildene de fleste relaterer til, og det er ingenting i disse bildene som avdekker at regioner og verden ellers kan være på vei inn i en fremtid med, i beste fall, strammere energiforsyning. Det er de samme bildene som gjør det utfordrende å kommunisere for omverdenen om at noe er i ferd med å skje med deler av den globale energiforsyningen uten ensidig å være henvist til prissignalet.
I noen innlegg fremover vil det bli foretatt ”dykk” i dataene fra BP Statistical Review 2007 for å dokumentere at ”it’s more to it than meets the eye”.


LAND/GRUPPER MED FALLENDE OLJEUTVINNING

Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeutvinningen fra 19 land og noen øvrige samlet under de berørte regionene for perioden 1965 til 2006, som har hatt en fallende trend i oljeutvinningen for perioden 2002 til 2006. Mange av disse landene har brukt den best tilgjengelige teknologien i sin oljeutvinning. Figuren illustrerer at den moderne teknologien bremser fallet i oljeutvinningen og noen vil i tillegg hevde akselerer nedtapningen av oljereservene. Figuren dokumenterer at kombinasjonen av ny teknologi og innfasing av nye felt bare bremser fallet i den kollektive oljeutvinningen fra disse landene. Kollektivt sto disse landene for omtrent 28 % av verdens oljeutvinning i 2006. (Med olje menes her råolje, kondensat og NGL.)

Se forøvrig dette tidligere innlegget "DECLINE RATES ARE THE ELEPHANT IN THE ROOM!” om fallrater.

Figuren viser at disse landene samlet var på platå i årene 1995 til 2002 og har siden mistet 12 - 13 % (eller rundt 4 % årlig, noe som indikerer en underliggende årlig fallrate på mer enn de 5 % som synes å være konvensjonell oppfatning) av sin utvinningskapasitet i perioden fra 2002 til 2006.

Dette kan tjene som en tankevekker for fallraten fra verdens oljeutvinning når denne starter sin irreversible sørlige ferd (om det da ikke allerede har skjedd). Jeg vil her minne om noe av arbeidene til Robert Hirsch som dokumenterte at ”peaking” skjer uten noe forvarsel, og at fallratene på baksiden har vist seg å bli brattere enn hva som ble spådd i forkant.

Trenden de siste årene, utvinningsdata så langt i 2007 fra EIA, reserveutviklingen, det kollektive R/P forholdet (se figur og beskrivelse lenger ned), som i 2006 var rundt 12, indikerer at denne gruppen av land kan miste ytterligere 15 - 20 % av sin utvinningskapasitet innen utløpet av 2010 (R/P forholdet har vært mellom 11 og 12 siden 1998 for denne gruppen av land). Dette utgjør 3 - 4 millioner fat for dagen, og vil skjerpe forventningene til vekst i utvinningen fra andre oljeprodusenter om disse skal kompensere for fallet fra landene beskrevet her, og samtidig møte en forventet årlig vekst på 1,5 - 2,0 % i forbruket, som fortsatt blir spådd av blant annet EIA og IEA.

RESERVEUTVIKLINGEN OG R/P

Ovenfor ble utviklingen i utvinningskapasiteten presentert for mange av verdens oljeprodusenter som nå synes å være i irreversibelt fall. Nå følger en presentasjon av utviklingen i de utvinnbare reservene for de samme landene for perioden 1980 til 2006 som vist i figuren nedenfor.

Figuren illustrerer at veksten i reservene for disse 19+ landene de siste årene ikke har kompensert for nedtapningen. Reserver for år N er definert som reserver ved årsslutt N-1 minus utvunnet, pluss nye funn og pluss/minus endringer i utvinnbare volumer fra produserende felt i år N.
Det er verdt å merke seg at mange av de presenterte landene rapporterer reserver etter retningslinjene gitt av US SEC (Security and Exchange Commission). Figuren illustrerer den kraftige nedjusteringen av Mexicos reserver i 1998 etter at det ble krevd at dette skulle gjøres før USA innvilget nye lån, som blant annet gikk med til å finansiere nitrogeninjeksjonen i Cantarell feltet.

Det kollektivet R/P forholdet for disse landene var knapt 12 ved årsslutt 2006, noe som indikerer at reservene nå gir lite grunnlag for fremtidig vekst i utvinningen. Det er selvsagt individuelle forskjeller mellom landene og utvinningen i Nordsjøen skiller seg ut med et R/P forhold på under 8 ved siste årsskifte og Nordsjøen (Danmark, Norge og Storbritannia) hadde i 2006 omtrent 20 % av utvinningen for denne gruppen land.

VERDENS OLJEPRODUKSJON

BP Statistical Review 2007 viser en vekst i verdens oljeutvinning på 0,41 Mb/d fra 2005 til 81,66 Mb/d i 2006, mens EIA International Petroleum Monthly viser en nedgang på 0,12 Mb/d fra 2005 til 81,31 Mb/d i 2006 (råolje, kondensat og NGL). Avvikene mellom de to rapportene er små og kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner.

Uansett vil fallet fra landene presentert ovenfor måtte kompenseres med vekst blant andre grupper, og i figuren lenger ned er utviklingen i verdens forsyning for perioden 1985 til 2006 splittet i 4 grupper;

1) Land med fall i utvinningen
2) Land med vekst i utvinningen
3) Russland
4) OPEC 11

OPEC 11 landene er; Algerie, Forente Arabiske Emirater (UAE), Indonesia, Irak, Iran, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia og Venezuela.
Da Indonesia lenger oppe var rapportert blant landene med fall i utvinningen, er Indonesia i figuren ovenfor inkludert i OPEC 11, og landene med fall vist eksklusiv Indonesia. Dette sammen med skalaeffekter bidrar til å endre inntrykket av det bratte fallet for 19+ landene med fall i utvinningen.

R/P forholdet for disse landene kan gi en indikasjon på hva som kan ventes fremover.

Land med fall i utvinningen hadde i 2006 en R/P på under 12.

Land med vekst i utvinningen hadde i 2006 en R/P på vel 22. I denne gruppen finnes Angola, Azerbaijan, Kasakhstan, Brasil, Canada, og Kina (de tre siste hadde alle en svekket vekst (både absolutt og relativt) gjennom 2006). Kina er den største produsenten innen denne gruppen og hadde i 2006 en R/P på vel 12.

Russland (som fortsatt har vekst i utvinningen) hadde i 2006 en R/P på vel 22.

OPEC 11 (som også viser vekst) hadde i 2006 en R/P på vel 72.

R/P forholdene for de presenterte gruppene indikerer at en fremtidig vekst i den globale oljeforsyningen i hovedsak vil måtte ventes fra OPEC 11 (basert på offisielle data for reservene), som i øyeblikket har redusert utvinningen for å harmonisere denne med kvotene fra februar 2007, som vil bli diskutert ved neste OPEC møte medio september.
Isolert sett indikerer R/P forholdene for tre av gruppene grunnlag for ytterligere vekst for en periode, men utviklingen i de rapporterte historiske dataene viser at denne veksten stadig blir vanskeligere å realisere.

OPPSUMMERING

Dette første dykket i BP Statistical Review 2007 viser at det stadig blir mer utfordrende å få til vekst i den globale oljeforsyningen, og det er ikke bare kapasitetsproblemer i leverandørindustrien som nå synes å sette grenser for veksten i oljeforsyningen. Utviklingen i oljeutvinningen og gjenværende utvinnbare reserver for de landene, som nå opplever fallende utvinning, gir konkret dokumentasjon på at årsakene er mer sammensatte enn hva tabloidforklaringene skaper inntrykk av.

I et fremtidig innlegg vil utviklingen i verdens netto oljeeksport (basert på data fra BP Statistical Review 2007) bli presentert sammen med utviklingen i oljeimporten for Kina, OECD og øvrige (innlegget vil i hovedsak være en oppdatering av et innlegg fra september 2006 her på ”Kveldssong…”; netto eksport er her definert å være nær identisk med netto import).

For de som er interesserte postet Euan Mearns nylig innlegget "Lies, Damned Lies, and BP Statistics"” på The Oil Drum som presenterer ytterligere analyser.

”Peak Oil” får nå en gryende oppmerksomhet fra internasjonale og anerkjente tidsskrifter, som artikkelen From Peak Oil to Dark Age? i det økonomiske tidsskriftet BusinessWeek vitner om.

Er det som tidligere var ansett som kontroversielt i ferd med å bli en del av virkeligheten for flere?

Har leserne nå kommentarer/synspunkter de ønsker å dele?
--------------
KILDER:
[1] BP Statistical Review of World Energy, June 2007
[2] EIA International Petroleum Monthly, June 2007

4 kommentarer:

Anonym sa...

Ytterligare ett välformulerat och genomtänkt inlägg från vår "Energimann".

Nedresta diagrammet ("Summary of countries in decline, with growth, Russia and OPEC") tycker jag var särskilt elegant! Ger en oerhört tydlig bild av var vi befinner oss.

Det största problemet blir nog inte "Peak Oil" som sådan utan det faktum att vi förmodligen kommer att gå in i "global decline" utan att gemene man fattar vad som egentligen händer.

Rune Likvern sa...

Takk for tilbakemeldingen.
……………………..

Oljen tar aldri slutt var overskriften i en fersk reportasje i E24 der en BP økonom presenterte BP Statistical Review of World Energy 2007 som nærmest skapte et inntrykk av at olje vil være viktig ut dette århundret, og at det ikke var ventet noen ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

Det kan synes som at kommunikasjon av forventninger om fremtidig forsyning av verdens viktigste energiressurser har bevegd seg inn i en fase der retorikk blir………. viktig.

"Det er mer enn nok olje i verden,……"

Utsagnet er på sett og vis riktig,………. for 3-4 år siden gikk verden tom for olje til $30/fat og nylig olje til $50/fat. Det varer vel ikke lenge før verden er tom for olje til $100/fat og litt etter til $500/fat, og når ingen lenger har råd til å kjøpe olje er verden ………….tom for olje.

"– Det er ikke et ressursproblem å snakke om i det hele tatt."

En side av ”Peak Oil” debatten er størrelsen på gjenværende reserver, en annen og mer presserende side er utviklingen i fremtidig utvinningskapasitet (som ikke synes berørt av presentasjonen fra BP).

Det kan ikke herske noen tvil om at olje vil være viktig i lang tid fremover; noe som blant annet denne bloggen forsøker å sette fokus på er blant annet den historiske og fremtidige utviklingen i oljeforsyningen, gitt at veksten nå har stoppet opp, olje er en ikke fornybar fossil energikilde og prisene har enda ikke funnet ”taket”.

I noen innlegg her på ”Kveldssong…..” vil jeg presentere noen analyser basert på dataene fra BP Statistical Review of World Energy 2007, og innleggene burde være tankevekkende for flere enn de eksklusive få leserne.
Det er interessant at avhengig av hvordan dataene presenteres kan det oppnås ulike tilsiktede effekter over for publikum.

BP er/var den største produsenten av hydrokarboner i USA . I går ble det i en reportasje på BBC World News rapportert at demokratene i USAs kongress vil fremme forslag om å skattelegge oljeselskapene hardere, og bruke pengene til å subsidiere tiltak (etanol, hybridbiler etc.) for å redusere USAs avhengighet av oljeimport. Videre har nå oljeprisen passert $70/fat og det er bred konsensus om at den vil fortsette å legge på seg. Dette og oljeselskapenes kvartals/årsrapporter gir åpenbart en del representanter for lovgiverne vann på mølla.

Oljeprisen stiger, enkelte oljeselskaper gjentar budskapet om at det er ingen grunn til bekymring for forsyningen, noe som kan skape inntrykk av at enkelte aktører utnytter situasjonen til å høste stort (Hvorfor stiger prisene dersom forsyningen er adekvat? Er dette en ukjent variant av loven om tilbud og etterspørsel,… som enda er dårlig forstått? Eller har oljeselskapene investert for lite i ny utvinningskapasitet?).
Ikke rart at enkelte lovmakere nå ønsker å tilbakeføre noe av profitten fra oljeselskaper til forbrukerne.

Kanskje hadde enkelte oljeselskaper gjort det lettere for seg selv om de nå hadde begynt å kommunisere hva som virkelig er i ferd med å skje, for på det viset å svekke argumentasjonen om økt beskatning av oljeselskapene. (Økt beskatning er etter mitt syn et virkemiddel som bare vil forverre situasjonen.)

Basert på reportasjen i E24 kan det synes som at enkelte oljeselskaper nå er i ferd med å gjøre det vanskeligere for seg selv overfor lovmakerne og forbrukerne.

Og enkelte får til og med godt betalt for det…… (det kalles ”å skyte seg selv i foten” eller er det slik at ”det er håpløst å få en person til å forstå noe, dersom lønnen til vedkommende er avhengig av at vedkommende………..ikke skal forstå det).


Andre?

yahoo sa...

takke og bukker Rune !
(ser vi streifer borti noe av det samme - ref din replikk herover)


- du skraper borti det viktigste av alt her,jeg mener for å forstå hva man står overfor.
R/P - er DEN kvotienten som sier mer enn det meste om hva vi står overfor her, og det er ingen i "intelligensiaen" som fortrekker en mine. Lurer av og til om det er bare meg det har "tiltet" for - men når jeg kniper meg i armen så mener jeg å oppfatte at de fleste er enige om at fossiler er en avgrenset ressurs - samt at PO tross alt er kraftig debattert på weben, dersom man vet hvor man skal lete opp slik info da.

apropos - denne BPreview

Det som setter meg i alarmberedskap er at BP (selveste transparante og edruelige BP) hevder at det er 40 år igjen av stoffet ...samtidig så kommer de med påstander -som sier dette i overskriften "- Oljen tar aldri slutt" http://e24.no/makro-og-politikk/article1844075.ece


Dersom man sammenholder denne info med annet som er å lese om energisituasjonen i bla UK - er det sannelig ikke lette å begripe hva man skal fatte av politiske vedtak. Britiske politiske myndigheter sa nylig at de ikke kom til å satse på å stimulere til atom-utbygging .... og en nylig rapport sier "power deficit could reach 23% , at peak-times in only 7 years ...."
Samtidig skal de skrape 9 av 10 nuke-stasjoner innen 2020, og deres domestik kullreserver et under 10% av hva de engang hadde -

Britene fabler om å demme opp deres største elv Severn, og utnytte tidevannspotansialet her - er man da gått tom for konvensjonelle ressurser tro..


Er BP-uttalelsene samfunnsansvarlige handlinger - og hvor har BP sine bio-fuel eroei-kalkyler fra ? Har de kontakter med folk som sitter på et ukjent vidundermiddel ?

Grunnen til at jeg er litt "giret" på UK-energi, er at det er nærme og at de er i seriøs ferd med å male seg godt inn i et hjørne ... Hva om det ikke var noe Ormen Lange-felt i det hele tatt ??" - OG EU generelt henger jo i denne navlestrengen som går til øst-Sibir, snakk om å henge i en tynn tråd...


DET var altså fra denne lille øyen den industrielle revolusjon startet - men det er tydeligvis ikke her den kommer til å ende. God shave the Queen!

yahoo sa...

FØRST OG FREMST Rune - dine analyser hører hjemme på the-oil-drum , punktum !

... og avslutningsreplikken din - er en overhengende sannhet (dessverre) - OG det er derfor jeg etterlyser en over-politisk intelligansia, et nasjonalt sikkerhets forum som skal "spå" på vegne av nasjonen - UAVHENGIG AV ALT !

Se bare på SAS de siste årene - de har ikke tjent "en krone" - alt blir slukt av lønnsjaget og omkalfatringer i dette systemet.

Legg inn en kommentar