10. mai 2007

VAR ”PEAK OIL” I 2005? (forts. 05)

Her følger et nytt månedlig kapittel om utviklingen i den globale forsyningen av all energi i væskeform.

EIA IPM MAI 2007

Statistikkenheten i det amerikanske energidepartementets månedlige internasjonale petroleumsoversikt (Energy Information Administration, International Petroleum Monthly) ble publisert nå i mai og inkluderer data til og med februar 2007. For de to første månedene av 2007 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 176 kb/d lavere enn for samme periode i 2006.

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i mai 2007 for perioden januar 2001 til og med februar 2007.

Forsyningen av all energi i væskeform er plottet mot den primære y-aksen og mot den sekundære y-aksen er utviklingen i den daglige (handledager) nominelle oljeprisen (Brent spot) markert med små turkis firkanter.

MERK: Den primære y-aksen er ikke nullskalert.

Diagrammet illustrerer den økende volatiliteten og nordlige trenden for oljeprisen, og det siste året har oljeprisen variert med omtrent $30/fat mellom topp og bunnotering. Dette skulle i seg selv avstedkomme spørsmål om de fundamentale årsakene til disse dramatiske svingningene. Legg merke til at det ikke har vært slike kraftige svingninger i oljeprisen i noen som helst av 12 måneders periodene siden 2001.

Siden forsyningen flatet ut har den nominelle oljeprisen bare med unntak beveget seg under $50/fat. Fredag 12. januar i år sluttet olje prisen (Brent) rett under $50/fat.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i utviklingen i total global forsyning.

For hele 2006 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 53 kb/d (53 000 fat/dag) lavere (mindre enn 0,06 prosent) enn i 2005. (EIA og IEA forventet i 2005 at oljeforbruket (og forsyningen) ville vokse med 1,50 - 2,00 % i 2006 relativt 2005.)

De faste leserne av denne bloggen vil nå registrere at tallene fra EIA sin månedsrapport for mai 2007 innebærer revisjoner ned av dataene fra rapporten i april 2007. Revisjoner ned har vært trenden gjennom de siste månedene.

Tallene fra EIA kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner, men for alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen nå vært flat gjennom en periode på mer enn 2 år.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i juli 2006 på 85,427 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var for mai 2005 på 85,313 Mb/d. Mai 2005 er fortsatt den måneden, så langt, som viser en topp i totalutvinningen av råolje, kondensat og NGL.

Pr februar 2007 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

  • (R + K) MAI 2005 (74,15 Mb/d)
  • (NGL) FEB 2007 (8,24 Mb/d)
  • (R + K + NGL) MAI 2005 (82,08 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM JULI 2006 (85,43 Mb/d)

Verdens forsyning av råolje og kondensat var 0,266 Mb/d lavere for hele 2006 relativt 2005 og råolje og kondensat var 0,81 Mb/d lavere i februar 2007 relativt mai 2005.

For hele 2006 var (R + K + NGL) 117 kb/d lavere enn i 2005. Selvfølgelig er ikke dette signifikant og vil enda ikke kunne rettferdiggjøre at endelige konklusjoner kan trekkes, men viser en nedadgående trend i forsyningen.

Så langt viser offisielle data fra EIA at den måneden med den nest høyeste råolje og kondensat utvinningen var desember 2005 med 74,12 Mb/d.

UTVINNINGEN AV NGL

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL hadde en ny topp i februar 2007. I følge EIA økte NGL forsyningen i 2006 til 7 948 kb/d (7,95 Mb/d) som er en økning på 150 kb/d relativt 2005.

Annen energi i væskeform (AEV) hadde en foreløpig topp i august 2006 på 3,54 Mb/d som er 0,07 Mb/d over den forrige toppen fra juli 2006. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol og bio diesel inkludert, og som kjent har mange av disse energikildene en lavere volumetrisk energitetthet enn råolje og kondensat.

I følge EIA sine data vokste denne kategorien med 63 kb/d i 2006 relativt 2005.

Denne kategorien viser svak vekst, og det blir stadig stilt kritiske spørsmål, ikke minst av etisk karakter, ved å bruke mais og hvete for fremstilling av etanol. Videre viser mange beregninger at energigevinsten for fremstilling av etanol og metanol med bruk av korn i beste fall…….er svært usikker.

LITT OM FORSKJELLER I ENERGIINNHOLD

Det å bruke en overskrift formulert som et spørsmål i noen innlegg har vært en bevisst strategi fra meg.

Rapportering av forsyning av energi i væskeform på volumbasis er noe misledende da det skulle vært korrigert for energiinnhold.

Siden gruppene rapporteres samlet uten angivelse av sammensetning, vil jeg bruke konverteringer som følger;

1 fat NGL = 0,75 fat råolje
1 fat annen energi i væskeform (AEV) = 0,70 fat råolje.

Når det nå gjøres et bedre forsøk på å sammenlikne epler mot epler;

NGL: +150 kb/d = + 113 kb/d råolje
AEV: + 63 kb/d = + 44 kb/d råolje
TOTAL (NGL + AEV) = + 157 kb/d råolje

Nedgangen i råolje og kondensat i 2006 var - 266 kb/d råolje og en vekst på + 157 kb/d råolje (i form av NGL og AEV) gir en nedgang i verdens totale forsyning av energi i væskeform og på energibasis på rundt - 109 kb/d råolje for 2006 relativt 2005.

(De som føler for å etterprøve beregningene kan for eksempel bruke data på energiinnhold fra Gas Processors Suppliers Association, SI Engineering Data Book)

UTVINNINGEN INNEN OPEC 12

Så langt har den rapporterte utvinningen (R + K + NGL) innenfor OPEC 12 (inklusiv Angola) vist en topp i september 2005, og siden et svakt fall.

For OPEC 12 er det for (R + K + NGL) rapportert en nedgang på 0,22 Mb/d i 2006 relativt 2005.

OPEC 12 hadde en foreløpig topp i september 2005 på 35,92 Mb/d (R + K + NGL), og pr februar 2007 er utvinningen redusert med 1,50 Mb/d.

Ved OPEC møtet i mars ble det besluttet å opprettholde kvotene og å ikke avholde noe nytt møte før i september 2007. Ecuador har besluttet å gjeninntre i OPEC.

SAUDI ARABIA

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i olje, kondensat og NGL utvinningen for Saudi Arabia fra januar 2001 til februar 2007 sammen med en glattet 12 måneders kurve.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Saudi Arabia viser at denne er redusert fra 9,30 Mb/d i august 2006, da oljeprisene så langt hadde en ”all time high”, til 8,60 Mb/d i februar 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

OPPSUMMERING

Historiske data bekrefter en fortsatt flat global forsyning av all energi i væskeform og en pris som etter vinterdvalen har begynt å trekke nordover.

Så langt viser fortsatt data fra EIA at den totale globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i 2005.

Nedgangen i 2006, som er under 1 %, er selvfølgelig ikke signifikant. Imidlertid om den nå ses i sammenheng med data fra EIA for februar 2007, ytterligere kutt fra OPEC fra februar, Cantarell (i Mexico) som nå stuper, at sannsynligheten [basert på tilgjengelig analysert dokumentasjon] for at den mest produktive delen av verdens største oljefelt Ghawar i Saudi Arabia nå opplever redusert utvinning, fallende utvinning fra andre produktive regioner som ikke blir balansert med økninger fra regioner i fortsatt vekst, vil jeg opprettholde min tro om at den globale forsyningen av all energi i væskeform for 2007 blir rundt 1 Mb/d lavere enn i 2006. 2008 og bortenfor lar jeg fortsatt være åpen.

For å opprettholde økonomisk vekst vil tilgjengelig energi for sektorer utenfor energi måtte vokse, og siden oljemarkedet nå er strammere vil en vekst kunne sikres gjennom prisrasjonering, som stadig vil ramme høyere i næringskjeden.

Interessen for tjæresanden (i hovedsak bitumen) i Canada er voksende, og i følge denne artikkelen fra The Globe and Mail er investeringene for anlegg på 200 000 fat for dagen nå oppe i rundt $15 milliarder, mens oppstarten skyves ut i tid og det kan bli utfordrende å sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft for bygging av anleggene.

Artikkelen illustrerer utfordringene forbundet med å utvide utvinningen fra tjæresanden, og en av operatørene har med bakgrunn i utviklingen i naturgassforsyningen i Canada i en periode sett på mulighetene for å bygge kjernekraftverk for å skaffe energi til utvinningen fra tjæresanden.
……….

OVERHØRT…

”Peak Stupidity strikes again!”

“Nonsense, we will never reach Peak Stupidity.”


Har leserne NÅ kommentarer de ønsker å dele?

-----------------------------------

KILDER:

[1] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, MAY 2007


10 kommentarer:

elgisolnedgang sa...

Eg hadde ein kommenar til det forrige innlegget på denne bloggen med ei lenke til ein artikkel på E24. Denne kommentaren har Energimann for så vidt allereie sett i perspektiv, men eg har eit lite spørsmål? Korleis er det mogleg for oljeministeren i Saudi Arabia å hevde at noverande dagsproduksjon er 10.5 mill fat om dagen ? At ein er usamde om framtidige prognoser er (ev. kan vere)ei ærleg sak, men er det verkeleg mogleg å ha så avikande tal på status quo ?

Energimann sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Energimann sa...

Fra artikkelen til lenken fra elgisolnedgang i forrige innlegg

Han [Saudi-Arabias energiminister Ali al-Naimi] opplyste at Saudi-Arabia nå er i gang med å øke produksjonskapasiteten fra 10,5 millioner fat om dagen til 12,5 millioner innen 2009. En ytterligere økning, muligens til 15 millioner fat pr. dag, vil bli vurdert i lys av markedsutsiktene neste år. Dette som gardering mot fremtidige "oljesjokk".

Legg merke til at det brukes ordet produksjonskapasitet, noe gitt data fra EIA, indikerer å være riktig. Ofte omtales råolje, kondensat og NGL samlet som olje.

Fra Bloomberg Saudis May Not Need to Raise Oil Capacity After 2009 (Update1)

Der det står blant annet;

``As we approach 2009, we will look at our plan and see if demand warrants additional increase in capacity,'' the minister, Ali al-Naimi, said at a press conference after a conference with Asian energy officials in the Saudi capital of Riyadh.

Ministeren kan få rett i at etterspørselsutviklingen rettferdiggjør en revidert plan for oppbygging av Saudi Arabias kapasitet på grunn av kombinasjoner av pris og energisparetiltak. Dersom han tror feil, og beklageligvis er det lite som tyder på at effektiviseringstiltak vil ta bort mye etterspørsel til 2009, så blir spørsmålet om Saudi Arabia kan bidra i noen særlig grad til å møte en etterspørselsvekst.

Noen har kommentert utspillet med at dette kan være en dekkhistorie for stagnerende og/eller fallende utvinning i Saudi Arabia.
………….

Lederen for det canadiske oljeselksapet Talisman mener den globale oljeutvinningen har nådd sitt maksimum.
World oil production has maxed out: Talisman
.........

Litt plunder med linkene

Energimann sa...

Lenke til artikkelen i Bloomberg: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602099&sid=ataHAA7GX3js&refer=energy

Anonym sa...

mye bra på denne bloggen

syklist sa...

DN Energi/Espen Bjerke har en brukbar artikkel om bensinforsyningen i USA i nettavisen i dag.

Så vidt jeg skjønner så skyldes bensinknappheten mer raffineriproblemer enn mangel på råolje. Men kan knappheten allikevel knyttes til peak oil?

Etterhvert som produksjonsratene begynner å synke for de lette råoljene (det er tross alt denne oljen som alltid blir produsert først) må det kunne antas at man må klare seg på stadig tyngre oljekvaliteter. Etter som oljen må raffineres "grundigere", med synkende netto energi resultat kan det tenkes at peak oil først vil gjøre seg gjeldene hos lettolje brukerene. Er de gjeldene besinlagrene et resulatat av dette? Skyldes det økt forbruk? Eller generelt dårlig raffinerikapasitet? (En kombinasjon kanskje? :-D)

Dagens oljesitat:
En samlet industri kjemper med å nå kortsiktige produksjonsmål og erstatte reserver for langsiktige vekst. Det er en knallhard konkurranse over hele verden for hvert ekstra fat. Som jeg har sagt før, de enkle fatene er tatt.
-Helge Lund

En skremt en.. sa...

Noen som kan forklare hvorfor prisen på råolje går opp dersom det er raffineriproblemer som er årsak til at bensinprisen går opp?

Dersom færre raffineri vil ta imot oljen burde prisen synke?

Eller er det ventet knapphet på olje når alle raffineri skal gå på 100%.

Rune Likvern sa...

For de som er interesserte i å følge utviklingen i det amerikanske petroleumsmarkedet kan jeg anbefale EIA sin ukentlige rapportering ”This Week In Petroleum” som normalt publiseres hver onsdag.

Bensinforbruket i USA er høyt, noen raffinerier sliter med tekniske problemer (og bruker stadig tyngre og mer svovelholdig råolje som føde) og importen av bensin er høy og etterspørselen balanseres gjennom lagertrekk. Bensin omsette i et globalt marked og i øyeblikket synes etterspørselen etter bensin å være høyere enn tilbudet, så dermed blir pris rasjoneringsmekanismen.

Noen amerikanske bensinstasjoner har visstnok gått tomme, og dette kan gi den psykologiske effekten at det driver etterspørselen videre oppover og kan som i syttiårene sette distribusjonssystemet under alvorlig press.

Det er ingenting i lagertallene for råolje som rettferdiggjør den siste tids prisoppgang på råolje. Her får vi bare vente å se hva historiske data kan fortelle etter hvert som disse publiseres, men noe kan vel forklares med uro i Nigeria og andre geopolitiske hendelser.

Noe etterspørsel er nok permanent ødelagt, da blant de med minst betalingsevne, og i en av de ferskeste Oil Market Reports fra IEA var det en artikkel som viste fallende bensinforbruk i Thailand.

Jeg merker meg at OPEC mener markedet er vel forsynt, mens IEA (OECD organet; det internasjonale energibyrået) kommer med jevnlige oppfordringer til OPEC om å øke utvinningen.

Det er også verdt å merke seg at OPEC har avtalt å møtes i september 2007 for å diskutere oljemarkedet og kvoter etter siste møte i mars 2007 og mener videre at det nå er nok olje på lager innenfor OECD området.

Det synes etter hvert å være tegn til at det kan bygge opp til en intensivert budkrig på olje og bensin mot sommeren og høsten.

Det er vel en fremherskende oppfatning, også i det internasjonale “Peak Oil” miljøet, at de enkle fatene er tatt. Det gjelder å følge med på hva oljeselskapene nå investerer i (tjæresand eksempelvis) og det at de etter hvert bruker store beløp på å kjøpe tilbake egne aksjer burde tale for seg selv.

Apropos tjæresand så publiserte canadiske myndigheter nylig en rapport som uttrykte bekymring for tilgangen til ferskvann (Athabasca River) for å dekke veksten i utvinningen fra tjæresanden. Fra før av har det vært satt fokus på tilgangen til naturgass, kvalifisert personell, voksende stålpriser etc..

Jeg har til vurdering et separat innlegg om tjæresand her på ”Kveldssong….”.

yahoo sa...

Senegal sliter .....
De har tydeligvis møtt peak-oil rent pengemessig ...

DAKAR, May 17 (Reuters) - A wave of power cuts in Senegal could reach "unprecedented" levels as the West African state has a maximum of eight days of fuel left to run its power plants, energy sector sources said on Thursday-

http://africa.reuters.com/wire/news/usnL17141538.html

Anonym sa...

Jeg ser frem til ditt innlegg Rune om tjæresand.

Legg inn en kommentar