24. mai 2007

“DECLINE RATES ARE THE ELEPHANT IN THE ROOM!”

Fallratene (decline rates) for olje og gassfelt synes å være et fenomen som er dårlig forstått (og kanskje fullstendig oversett) av de som utarbeider institusjonelle prognoser, faginstanser og oljeselskapene.

Dette blir stadig hyppigere dokumentert gjennom nedreviderte prognoser og produksjonsmål fra faginstanser og oljeselskaper. Dette burde være tankevekkende (for ikke å si skremmende) siden disse enhetene i utgangspunktet sitter på de beste dataene og folkene til å kunne utarbeide forventningsrette regionale og feltvise kort og langtidsprognoser.

Denne gangen skal jeg gjennom illustrasjoner med historiske data igjen sette litt fokus på dette fenomenet. Oljen eller gassen som kommer fra reservoarene må forholde seg til en rekke komplekse fysiske forhold, men her er betraktningen forenklet ved å se på utviklingen i den historiske fallraten.

Det har vært, pågår og vil pågå detaljerte, veldokumenterte og gode diskusjoner på THE OIL DRUM om status for verdens største oljefelt Ghawar i Saudi Arabia og forventninger omkring fremtidig utvikling i utvinningen fra feltet.Diagrammet ovenfor viser hvordan vekst og fallraten for oljeutvinningen fra Troll har utviklet seg siden januar 2000 og til mars 2007 basert på data fra Oljedirektoratet. Figuren viser utviklingen i vekst/fallraten fra en måned i et år til den samme måned i påfølgende år sammen med en glattet (sorte sirkler) løpende 12 måneders gjennomsnitt.

Det som det søkes rettet oppmerksomhet mot her er utviklingen i fallraten, og gjennom de vel to siste årene har den årlige fallraten for oljeutvinningen fra Troll vært mer enn 20 % (med andre ord faller oljeutvinningen fra det ene året til det andre med mer enn 20 %).

Oljesonen i Troll er tynn og teknologisk krevende å utvinne og ville ikke latt seg utvinne uten anvendelse av ny teknologi (horisontale brønner), så la det være klart at uten denne teknologiinnsatsen kunne oljen i Trollfeltet ha forblitt i bakken.

Formålet her er ikke å beskrive de teknologiske dreneringsløsningene i detalj, men å rette fokus på fallraten. Dette fordi den samme teknologien som er anvendt på Troll også er anvendt i deler av Ghawar. Ulike kilder har oppgitt oljeutvinningen i Ghawar til rundt 5 Mb/d, og mange venter nå at den nordlige delen av Ghawar kan bli eller allerede er gjenstand for dramatisk fall i oljeutvinningen.

Det er bakgrunnen for å illustrere utvinningen fra Troll for å kunne gi et inntrykk av hvor dramatisk fallet i utvinningen for deler av Ghawar kan bli. Mange av leserne av denne bloggen er sikkert oppmerksomme på den siste tids dramatiske fall i utvinningen fra det mexicanske feltet Cantarell som har vært gjenstand for massiv nitrogeninjeksjon.


Figuren ovenfor viser utviklingen i forsyningen av salgsgass fra britisk sektor basert på data fra DTI (Department of Trade and Industry).

Diagrammet dokumenterer at den glattede årlige fallraten for den totale britiske salgsgassforsyningen har vært rundt 10 % de siste årene. Legg merke til at denne vinteren har fallraten vært rundt 20 % relativt forrige vinter. Dette innebærer at utvinningen denne vinteren falt med rundt 50 MSm3 (millioner standard kubikkmeter) relativt forrige vinter. Dette illustrerer utfordringen for britisk naturgassforsyning fremover som nå synes å måtte akselerere importen for å dekke forbruket. Det er interessant å registrere at i enkelte kretser hersker det oppfatninger om at bare det bygges nye rørledninger og/eller mottaksanlegg for LNG (Liquified Natural Gas) så vil naurgass som ved ren magi bli tilgjengelig (det er dette som Catton ville klassifisert som ”cargoisme”).


Diagrammet ovenfor viser utviklingen i den fysiske forsyningen av salgsgass fra britisk sektor. Diagrammet illustrerer også det voksende importbehovet for å møte forbruket. Diagrammet viser at for de tre siste årene har forsyningen falt med omtrent 30 % eller omtrent 90 MSm3/d. Fallet i utvinningen (eller fallraten) synes å akselerere fra høsten 2006, noe R/P forholdet gav en indikasjon på.

Ved utløpet av 2005 var gjenværende utvinnbare naturgassreserver på britisk sektor 510 GSm3 (milliarder standard kubikkmeter; Kilde BP Statistical Review 2006), og det såkalte R/P forholdet (Reserver dividert med Produksjon) på 6,0, noe som indikerer et fortsatt bratt fall i den fremtidige naturgassutvinningen på britisk sektor.

I dette tidligere innlegget dokumentert jeg hvordan utvinnings og reserveutviklingen for naturgass i Vest Europa har vært gjennom noen år, og at markedet for naturgass i Vest Europa nå bærer tydelige tegn til å bli merkbart strammere mot 2010. (Jeg planlegger et innlegg med oppdatering av figurene og noe av innholdet etter at BP Statistical Review 2007 er publisert.)

Ved å forholde seg til de harde dataene er det god grunn til å vente at mange spaltemeter vil bli viet naturgassforsyning i Vest Europa i årene fremover, og at mange vil lansere løsninger som innebærer bytte (”fuel switching”) fra naturgass til oljebaserte brennstoff, spesielt ved elektrisitetsgenerering. Igjen så synes de harde dataene å indikere at det vil oppstå en nærmest simultan tilstramming i regionale markeder for naturgass og globalt for olje i nær fremtid.

PEAK OIL som fenomen har enda svak forståelse og lite oppmerksomhet i det offentlige rom. Det er riktignok ikke noe problem å overbevise folk om at fenomenet vil inntreffe siden olje og naturgass er fossile og ikke fornybare energiressurser. Ofte blir begrepene utvinningskapasitet og reserver blandet sammen, og PEAK OIL argumentet forsøkt svekket ved blant annet å vise til reservetall for Midt Østen og Russland.

Her ligger også noe av utfordringene i å forklare at reservedataene fra eksempelvis BP Statistical Review bare er..…..nettopp tall, som ikke har vært gjenstand for verifisering fra uavhengige tredjeparter. Den som hengir seg til en detaljert gjennomgang av tallene vil finne at det er mye som virker merkelig med reservedataene for en del land i Midt Østen. Andre vil med utgangspunkt i reservedataene stille spørsmål om hvorfor ikke en del av oljeprodusentene i Midt Østen kan øke utvinningen siden de har så store reserver.

Jeg startet dette innlegget med overskriften ”DECLINE RATES ARE THE ELEPHANT IN THE ROOM!”, og håper at jeg gjennom dette kortfattede innlegget har fått satt litt fokus på et av de fenomenene som både synes å være undervurdert og dårlig forstått av mange, fallraten. Det er fallraten som jeg mener vil gjøre det vanskelig å utarbeide gode prognoser for den globale olje og naturgassforsyningen i nær fremtid. Dette støttes av de hyppigere revisjonene fra de som i utgangspunktet skulle ha de beste tilgjengelige ressursene til å utarbeide gode prognoser.

Det blir i noen sammenhenger snakket om at det gjelder å planlegge for det uforutsette, og med den sparsomme oppmerksomheten omkring ”PEAK OIL” og tilsynelatende dårlige forståelsen av fallraten, så bør det ventes at den globale oljeforsyningen og naturgassforsyningen i enkelte regioner kan by på en del overraskeleser i den nære fremtid, og da vil det være liten trøst å hente fra prognosene for forsyning eller produksjonsmål fra etablerte organer.

Ettersom avvikene mellom prognoser og produksjonsmål blir betydelige (med betydelig mener jeg avvik på mer enn 3 %), vil nok organene som utarbeidet prognosene stadig måtte bli mer kreative i å forklare avvikene mellom prognose og faktisk forsyning. Dette vil nok skjerpe tonen mellom institusjoner som overvåker energiforsyningen og produsentlandene og det samme kan skje fra eierne av oljeselskapene overfor sine styrer og administrasjoner.

Hva mener leserne?

12 kommentarer:

Anonym sa...

Tack än en gång för en utmärkt blogg. Förståelsen för "Peak Oil" bland många människor är fortfarande mycket dålig. I egna försök att förklara problemet så möts jag ofta av kommentarer om jättereserver över hela planeten inklusive Canada och Norge. Tydligen är det svårt för många att förstå "flödesbegreppet". Som samhälle är vi fortfarade i utbildningsfasen så tjata vidare bara!

När det gäller framtida "fallrater" så finns ju många indikationer på att de kan bli betydligt mera dramatiska än 2-3 % om några år. Naturligtvis är detta mycket oroande. För mig känns det som att vi skulle kunna hantera ett par procent på ett någorlunda civiliserat sätt. Men kommer vi upp i 7-8 % per år på global basis så blir nog starka spänningar följda av ociviliserat beteende i samhället ofrånkomliga. Risk finns att betalningssystemet hamnar under mycket stor stress. Det kommer att bli svårt att byta olja mot papperspengar...

Rune Likvern sa...

Takk for kommentaren fra anonym svensk leser.

"Risk finns att betalningssystemet hamnar under mycket stor stress. Det kommer att bli svårt att byta olja mot papperspengar..."

Allerede nå finnes tegn til at enkelte land anvender energieksport til i større grad å også bygge allianser enn å fokusere på fortjeneste. Dersom tilliten til noen valutaer (som US Dollar) svekkes kan det ikke utelukkes at energi i den nære fremtid foreslås byttet mot realverdier hos importland.

Vi har energi og det har ikke dere!
………..
Det er vel nå flere tegn i tiden på at det å sikre tilgjengelighet til energi avdekker avvikende prioriteringer mellom politikere og energiselskaper, og de landene som er energieksportører og har politiske motiver og ambisjoner er nok bevisste situasjonen som er under utvikling i energimarkedene.

Denne artikkelen fra International Herald Tribune viser hvordan tre av Europas største energiselskaper nå ønsker et enda tettere samarbeide med Gazprom for å sikre egne lands energiforsyning, samtidig med at de uttrykker ønske om at politiske uenigheter (mellom EU og Russland) ikke må ødelegge for energisikkerhet.

LENKE: http://www.iht.com/articles/2007/05/23/business/rusoil.php

CQD (ny webside fra og med 27. juni) sa...

*ironi*

Himmel og hav! Et klarere bevis på de globale klimaforandringene kunne du ikke klart å demonstrere!

Algekultur sa...

Mulig forfatteren av energikrise.no er smittet av samme optimisme som prognoseavdelingen til Oljedirektoratet.

MEN jeg tror ikke det i den nærmeste fremtid blir forståelse for fallrater hos hverken de styrende eller i opinionen. Ved søk på de forskjellige partiers websider etter "peak oil" og "peakoil" får man kun treff på Venstre og SVs sider. Ikke i program og styrende dokumenter, men i referanser til lokallag. Merkelig nok er det lokallagene i Volda fenomenet peakoil er nevnt. Men legger man sammen 2+2 skjønner man .........

http://www.venstre.no/moreogromsdal/volda/artikkel/1595
http://www.sv.no/moreogromsdal/nyheter/dbaFile114834.html

regjeringen.no har ingen ting om peakoil.

På http://www.npd.no er peakoil kun nevnt på en relativt nedlatende måte.

nrk.no har heller ingen treff.

Så konklusjonen min er:

For de styrende "eksisterer" ikke peakoil.

I opinionen vil ikke forståelse for fallrate komme før enn vi møter det ved pumpen, tror jeg.(Rasjoneringskortene blir mindre og mindre! :-) )

Rune Likvern sa...

CQD

Dokumentasjonen om fallratene er sterk kost. Det som er påfallende er i hvor liten grad disse har blitt gjort gjenstand for oppmerksomhet fra faginstanser og oljeselskaper.

Cantarell har nå fallrater i tråd med de mest pessimistiske scenariene, uten at det kan generaliseres på et slikt grunnlag.

Fra det tidspunktet at olje og naturgassutvinning faller i en global målestokk, vil også utslippene av klimagasser kunne reduseres. Jeg er av den oppfatning at det er fallratene som vil gi det største bidraget til klimagassutslippene, med andre ord de fysiske realitetene vil stille politiske målsetninger fullstendig i skyggen.

PHYSICS TRUMPS POLITICS.

Selv om det vil gjøres forsøk på substitusjon med kull blant annet, er det lite som tyder på at kull vil kunne dekke det voksende gapet da kull primært brukes til produksjon av elektrisitet (hvis ikke dampskip og damplokomotiv gjeninnføres i et forrykende tempo).


Algekultur

Først takk for kommentar, jeg ser av kommentaren din at du søker å orientere deg på egen hånd om temaet, noe som er svært bra da dette vil være en god måte å kvalitetssikre informasjon og videre den beste måten å modne frem egen forståelse for Peak Oil.

Jeg har gjennom flere innlegg gjennom noe tid her på ”Kveldssong…” dokumentert hvorfor jeg ikke har samme optimistiske syn på fremtidig oljeutvinning fra norsk sokkel som OD og OED (søk på bloggen eller sjekk bloggarkivet). Dette er dokumentert gjennom analyser av R/P (Reserver dividert med Produksjon) for de enkelte felt på norsk sokkel, utviklingen i fallratene for feltene på norsk sokkel og utviklingen i reservevekst og nye funn (reserveerstatningsraten). Så langt har de analysene jeg har presentert i diverse innlegg truffet bedre enn de offisielle prognosene (og også prognosene fra de største norske oljeselskapene, som jeg planlegger et eget innlegg om senere i forbindelse med fusjonen av de to største norske selskapene).
Det var reklamen!

En analyse med Hubbert’s metode for norsk sokkel viser også store avvik mot offisielle prognoser.

Det er enkelt å forstå at dårlige nyheter blir gjemt bort, et fenomen som kalles fortrengning. Det er selvfølgelig flere måter å kommunisere at det bør rettes mer oppmerksomhet omkring hva som nå er realitetene for utviklingen i forsyningen av all energi i væskeform.

Sannheten kan være at forståelsen av den gjennomgripende rollen til oljen i økonomiene er dårlig forstått eller enda verre…… fullstendig fraværende.

Det er å håpe at et voksende antall mennesker vil søke informasjon om Peak Oil på egen hånd, og trekke egne konklusjoner. Det vil være den beste måten å sikre at det modnes frem en god forståelse av hva som ligger og lurer der fremme hos en kritisk masse.

Peak Oil innebærer slutten på paradigmet med økonomisk vekst, derfor vil ingen politiske partier nå risikere å akseptere og kommunisere det, da dette vil være dårlig for ”businessen” deres. Den brutale sannheten er at ingen politiske partier nå har noen planer for hvordan Peak Oil som utfordring skal møtes. Dette burde være urovekkende da dette indikerer at det ikke er modnet frem noen strategi for hvordan det skal styres gjennom effektene fra Peak Oil.

Det kommer til å kreve langt mer enn rasjoneringskort.

Her finnes det riktignok unntak som Sveriges og Frankrikes forrige statsministere. Så kan det jo spekuleres i hva for eksempel lederne i G-8 er informert om, men ting tyder på at det allerede er etablert nye allianser (eks BRIC) som er bevisste den kommende globale energivirkeligheten.

yahoo sa...

Rune Likvern aka Energimann - I presume .

Med slikt innhold kan du trygt stå fram med fullt navn - dette er utrolig lærerikt og mange flere burde vite sin besøkelsestid.

Undertegnede er framdeles bare Yahoo - som gjør at jeg slepper "å tenke meg om... for hver bidige setning...hehe", uten å måtte gå kannossogang endag i framtiden pga yttringer idag .

Apropos kanossagang - det er endel mennesker idag som sitter i visse viktige posisjoner som "billedlig sett" må ut i kanossagang om noen år - Stoltenberg-regjeringen havner ikke på "sokkel" noen_steds_hen - da det er framtidens generasjon (de unge idag) som setter opp statuer, og dagens politikk og energiforståelse hos sentrale styresmakter har avgjort ikke disse unge menneskene i mente - mht utmeislingen av morgendagens Norge.

Stoltenberg kom seg til å si her for noen måneder siden at "framtidens pensjoner skal øke ???? ...hæææææ"...det er skremmende- det samme gjelder finansministeren "spiralen går opp"... hæææ?
Hvis framtiden er neste år og året etter kan de få rett, men framtiden for meg i slike vendinger er 10-år pluss...


Så til saken “DECLINE RATES ARE THE ELEPHANT IN THE ROOM!”

Fallratene for norsk sokkel oppfattes nok av OD/myndigheter - MEN det er ingen indikasjoner på at de skjønner hva det betyr ...! Og for å være ærlig, jeg tror ikke de vet hva dette betyr i det hele tatt. Hadde de det gjort så ville nasjonen fått innsyn - straks. Jeg tror ikke på ideene som noen hevder at de strenge foreslåtte CO2 tiltakene har noe med peak-oil å gjør, da peak-oil tross alt er en ganske "fersk" sak .....for almuen / at det virkelig skjer nåfortiden.

Peak Oil har forøvrig utspunnet seg for alle praktiske formål i mange år i Afrika, rent økonomisk, og man ser jo hvordan det fungerer. Men stopp - det fungerer jo på et vis ute på landsbygda, gjør det ikke ? Afrikansk landsbygd er relativt selvhjulpen (tror jeg) - selvsagt er det lite med gadgets , men livet rusler vel i en hensiktsmessig tralt ... Antakelig mye bedre enn en seriøs POWER-DOWN i Europa og ikke minst i Yankee-land, grøss.

Har nylig lest endel artikler om UK/energi ... går det virkelig an ..(?)
Snakk om planlegging, her går de fra max eksportør ==>> til importør i løpet av ca 7 år. HER kan du snakke om å forstå fallrater Rune - og hva det innebærer ... tror Blairs ettermæle blir mye værre enn Chamberlains, ikke bare pga Irak.... men energi-politikken.

Her er link til TheTimes -artikkelen
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article1813006.ece

Jeg tror vi skal få høre mye om UK/energi på nyhetene i tiden som kommer - "det er liksom litt lettere for TV2/nrk å rapportere om elendigheten i andre land - enn å skjekke om der er noe nytt skummelt her på berget ..."
(amatører)

- ble litt blanda drops dette ..

yahoo sa...

"Peak oil- og public awareness", som det jo heter på nynorsk!
Dette er psykologi - foreløpig er det å -hevde PeakOil er her- det samme som å påstå at i morgen vil himmelen bli grønn ..

MEN NÅRTID SKJER DET ? -

Her er jeg nesten på linje med Algekultur (holdt på å si alge-avkok... for det er jo de som fabler om dette også.... for fuel), som insinuerer at dette skjer ved "rasjonering på pumpen"..... skjønt prisen på pumpen vil jo stige etter markeds-mekanismene først ....
En bensinpris i Norge rundt 11-13 kr/l varsler intet nytt, bortsett fra framdeles for dyrt da :)


Så lenge norsk MSM og det offentlige Norge (ved OD,statlige institusjoner, Bellona, osv) ikke enser Peak-oil med konsekvenser, så tror jeg nok dette vil treffe folk flest FØRST ved en irreversibel økning av bensinprisen på pumpen, som ikke harmonerer med konsumprisindexen.

FOR husk pumpen er minste felles multiplum -for den norske befolkning- SAMT at lunch-rommet er det nest minste felles multiplum ...... her blir det "snakkis" om noe tid -
OG FØRST DA vil MSM / politikerene kveppe til ... ja for de er jo folk flest de også. Enkelt tillegger politikerene en slags "overopphøyet nesegrusbeundrende status - de som fikser alt ... " ... det gjelder ikke undertegnede i hvertfall, etterhvert som min horisont utvides ...

PeakOil vil deretter være "sluppet fri fra den kommersielle og kapitalistiske knebling" - og hasteknapper for nedskaleringer vil trykkes på - og smart-moves vil "flomme over i Holmgang og redaksjonEN".
Og det vil være mange forslag som vil kune underbygge spørsmålet ..."Are humans smarter than Yeast?"

ER forøvrig noe forudret over at ikke UREDDE Framtiden-i-våre-hender v/Steinar Lem og co, har begynt nå trekke peak-oil inn i de forskjellige debattene . Er FIVH også redd for å bli stigmatisert og latterliggjort (?) - Husk vi er på maks topp nå , så det har aldri sett lysere ut "enn akkurat idag" !Jeg antar at amerikanere flest så småningom begynner å smatte på den bittre pillen "peak-oil", da pumpeprisene derover skyter kraftig opp, sågar uavhengig av råoljeprisen ...


-den norske oljens ironi, vil kunne oppsummeres i framtiden slik -

"Oljen var med på festen - men stillte faan ikke opp på nachspilet ....og langt mindre hjalp til med oppvasken dagen derpå...."
TIPS: Meget proffesjonelle og forseggjorte oljefilmer på Australske ABC-networks ... har sett den første selv nå, meget bra ... og gleder meg til resten ... ( fant linken på theoildrum.com)

Rundt 3-timer med folkeopplysning .......... GO here

http://www.abc.net.au/science/crude/

Rune Likvern sa...

Yahoo

Du har mye du ønsker å dele,…….og det er bra og takk for linker.

Peak Oil, eller mer generelt den gryende tilstramningen i energimarkedene, vil nok ikke være synlig for folk flest før fysisk mangel inntreffer. Misnøye mot prisøkninger vil nok fortsatt rettes mot oljeselskaper og skatte og avgiftssystem, og jeg venter ikke at oppmerksomheten vil bli rettet mot de grunnleggende forholdene…..enda. Når de grunnleggende forholdene får oppmerksomhet vil nok mange realisere at denne erkjennelsen kommer noe i seneste laget.

Årsaken til manglende synliggjøring tror jeg handler om fokus og at eksisterende offisielle institusjonelle prognoser som viser fortsatt vekst i etterspørselen og for de fleste vil det være krevende å utfordre de offisielle prognosene. Mange kan i farten ha vansker med å skille mellom etterspørsel og forsyning.

Når det gjelder fallraten på norsk sokkel er nok den brutale virkeligheten oppfattet av de som sitter nærmest, faginstanser og oljeselskaper. Imidlertid vil de fleste ikke registrere denne, da den har blitt ”maskert” av de kraftige prisøkningene de siste årene, så det folk flest foreløpig ser er at inntektene fra petroleumsvirksomheten vokser. Derfor ingen grunn til uro.

Storbritannia (UK) tror jeg kan bli interessant å følge mot 2010, og jeg vil ikke nå utelukke at det i perioder vil oppstå problemer med å dekke all etterspørselen etter naturgass i årene fremover. UK sin nettoeksport nådde en topp i 2000 som du påpeker.

Som du påpeker er Peak Oil allerede en realitet for mange av de fattigste landene som Senegal, Ghana, Bangladesh, Nepal, Uganda (og sikkert flere) som nå sliter med stabile energiforsyninger som rammer privat og offentlig aktivitet.

Jeg tror ikke at Peak Oil bevisst blir holdt unna av media, dette begrunnet med at i dag overtar internett mye av den alternative formidlingen av nyheter og seriøse og autorative blogger kan nå ligge noen hestehoder foran media. Jeg tror at ettersom historiske utvinningsdata blir tilgjengelige fra EIA og IEA vil disse fortelle realitetene.

Det kan være at før 2007 er omme at det er mulig å tegne uangripelige bilder med historiske data samtidig med at andre energinyheter forhåpentligvis vil vekke interesse hos flere.

Har du lest ”The Party is over” ?

Jeg likte den noe ”skrå” festanalogien din.

yahoo sa...

Heisann Rune

Har aldri komt så langt å fått lest ”The Party is over”... men den er i "rørledningen" som det vel heter her.

Føler muligens den kanskje er "akterutseilt på fakta" allerede ... det går jo raskt i disse hete-energitider ...

Men - jeg har sett de fleste Peak-oil filmene som er å få fatt i på nettet via ulovlige ( ? hyss) p2p-nettverk.

yahoo sa...

Rune-
Denne setningen din er nok ganske nærme sanheten :

Jeg tror ikke at Peak Oil bevisst blir holdt unna av media, dette begrunnet med at i dag overtar internett mye av den alternative formidlingen av nyheter og seriøse og autorative blogger kan nå ligge noen hestehoder foran media. Jeg tror at ettersom historiske utvinningsdata blir tilgjengelige fra EIA og IEA vil disse fortelle realitetene.

yahoo sier :

Jeg tror nok Peak-oil blir "løselig" diskutert i enkelte redsaksjoner, men at norsk MSM venter på EU, USA ... andre til å stake ut "formuleringene på dette innhold".... da vi (Norge) jo uansette er de som vil lide minst i historisk framtid ... slik jeg selv ser det

FORDELER NORGE :
100% vannkraftdrevet på el, framdeles masse olje/gass , liten befolkning, stort/langt land, mye fisk og frisk luft , poteter/kålrabi vokser greit i Norge, fordeler med klima-oppvarmingen (mere grønt kan vokse, kanskje mais :) for fuel på Hardangervidda ? hehe) ....


"the rest of the pack" sliter altså vesentlig mer enn Norge for alle horisonter
- mer innvandring til Norge ? .... helt klart ...

En skremt en.. sa...

Hvilke filmer er det du snakker om ?

yahoo sa...

Har nettopp komt hjem fra fylla - seriøst ??
Skrømteren tell me ---
saken er at "disse filmene har" ikke godkjenning for politikere (sterke og vanskelige saker)


Finn selv ut hvordan du får fatt i disse ( ingen hjel gis ... sorry...)


En skremt en er heldig ………idag…

( og andre som behersker p2p-teknikkene)

ALLE Disse filmene er ”hanket inn av Yahoo via overnevnte metoder”)

Disse dokumentarene (herunder) har jeg maktet å få fatt i via nettet –
Søk etter det jeg har oppgitt – enkelte filmer ser jeg at jeg har ”forkortet” ... endel – etter download –

Såsom : peakoil-128k.wmv, Heinberg.wmv ..... msjekke selv...

PRIORITET :::::::: +MÅ SkAFFES OG SEEEEEEES -
==>> (meget anbefALT- mengde forståelse +++++ det ER dette A-L T dreier seg OM - ....... dett var dett - følg nøye med ..... eXXXXXponensialforstÅPÅÅÅelse KAN IKKE MISFORSTÅS)


Bartlett.avi ( få fatt i denne – ”gammel men beriiiiiiiiiiiikende)


Ellers .....

If The Oil Runs Out Xvid.avi

TheTruthAboutGlobalWarming.PassionateEye.avi

Oil Factor, The.avi

crude impact.avi

Inconvenient.Truth.2006.CAM.DivX-www.eee.si.avi

Discovery Channel - Addicted to Oil, Thomas L. Friedman Reporting (2006.TVRip.SoS)

The End of OiL 2004 (Suburbia, Collapse of the American Dream) Nwo DVD-Rip

The.Future.of.Food[XviD](High Compression,

Quality)[Eng][documentary.by.the.widow.of.Jerry.Garcia].avi

TheTruthAboutGlobalWarming.PassionateEye.avi

A.Crude.Awakening.The.Oil.Crash.2006.DVDRip.XviD-HNRpeakoil-128k.wmv

Heinberg.wmv

Legg inn en kommentar