8. apr. 2007

VAR ”PEAK OIL” I 2005? (forts. 04)

Etter en god påske for alle håper jeg leserne igjen er klare for mer harde data og kommentarer om utviklingen i den globale oljeforsyningen.

EIA IPM APRIL 2007

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform (AEV), som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i april 2007 for perioden januar 2001 til og med januar 2007.

Forsyningen av all energi i væskeform er plottet mot den primære y-aksen og mot den sekundære y-aksen er utviklingen i den daglige (handledager) nominelle oljeprisen (Brent spot) markert med små turkis firkanter.

MERK: Den primære y-aksen er ikke nullskalert.

Diagrammet illustrerer godt den økende volatiliteten og nordlige trenden for oljeprisen, og det siste året har oljeprisen variert med omtrent $30/fat mellom topp og bunnotering. Dette skulle i seg selv avstedkomme spørsmål om de fundamentale årsakene til disse dramatiske svingningene. Legg merke til at det ikke har vært slike kraftige svingninger i oljeprisen i noen som helst av 12 måneders periodene siden 2001.

Siden forsyningen flatet ut har den nominelle oljeprisen bare med unntak beveget seg under $50/fat. Fredag 12. januar i år sluttet olje prisen (Brent) rett under $50/fat, og nå, tre måneder senere, har den lagt på seg rundt $18/fat.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i utviklingen i total global forsyning.

For hele 2006 var den globale forsyningen av all energi i væskeform 14 kb/d (14 000 fat/dag) høyere (mindre enn 0,02 prosent) enn i 2005. (EIA og IEA forventet i 2005 at oljeforbruket (og forsyningen) ville vokse med 1,50 - 2,00 % i 2006 relativt 2005.)

Tallene fra EIA kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner, men for alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen nå vært flat gjennom en periode på mer enn 2 år.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i juli 2006 på 85,450 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var for mai 2005 på 85,313 Mb/d. Mai 2005 er fortsatt den måneden, så langt, som viser en topp i totalutvinningen av råolje, kondensat og NGL.

Pr januar 2007 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;·

  • (R + K) MAI 2005 (74,15 Mb/d)
  • (NGL) JAN 2007 (8,14 Mb/d)
  • (R + K + NGL) MAI 2005 (82,08 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM JULI 2006 (85,45 Mb/d)

Verdens forsyning av råolje og kondensat var 0,186 Mb/d lavere for hele 2006 relativt 2005 og råolje og kondensat var 0,97 Mb/d lavere i januar 2007 relativt mai 2005.

For hele 2006 var (R + K + NGL) 51 kb/d lavere enn i 2005. Selvfølgelig er ikke dette signifikant og vil enda ikke kunne rettferdiggjøre at endelige konklusjoner kan trekkes, men viser en nedadgående trend i forsyningen.

Så langt viser offisielle data fra EIA at den måneden med den nest høyeste råolje og kondensat utvinningen var desember 2005 med 74,12 Mb/d.

UTVINNINGEN AV NGL

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL hadde en ny topp i januar 2007. I følge EIA økte NGL forsyningen i 2006 til 7 935 kb/d (7,94 Mb/d) som er en økning på 137 kb/d relativt 2005.

Annen energi i væskeform (AEV) hadde en foreløpig topp i august 2006 på 3,54 Mb/d som er 0,07 Mb/d over den forrige toppen fra juli 2006. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol og bio diesel inkludert, og som kjent har mange av disse energikildene en lavere volumetrisk energitetthet enn råolje og kondensat.

I følge EIA sine data vokste denne kategorien med 63 kb/d i 2006 relativt 2005.

Denne kategorien viser svak vekst, og det blir stadig stilt kritiske spørsmål, ikke minst av etisk karakter, ved å bruke mais og hvete for fremstilling av etanol. Videre viser mange beregninger at energigevinsten for fremstilling av etanol og metanol med bruk av korn i beste fall…….er svært usikker.

LITT OM FORSKJELLER I ENERGIINNHOLD

Det å bruke en overskrift formulert som et spørsmål i noen innlegg har vært en bevisst strategi fra meg.

Rapportering av forsyning av energi i væskeform på volumbasis er noe misledende da det skulle vært korrigert for energiinnhold.

Siden gruppene rapporteres samlet uten angivelse av sammensetning, vil jeg bruke konverteringer som følger;

1 fat NGL = 0,75 fat råolje
1 fat annen energi i væskeform (AEV) = 0,70 fat råolje.

Når det nå gjøres et bedre forsøk på å sammenlikne epler mot epler;

NGL: +137 kb/d = + 103 kb/d råolje
AEV: + 63 kb/d = + 44 kb/d råolje
TOTAL (NGL + AEV) = + 147 kb/d råolje

Nedgangen i råolje og kondensat i 2006 var - 186 kb/d råolje og en vekst på + 147 kb/d råolje (i form av NGL og AEV) gir en nedgang i verdens totale forsyning av energi i væskeform og på energibasis på rundt - 40 kb/d råolje for 2006 relativt 2005.

I gjennomsnitt steg oljeprisen fra rundt $56/fat i 2005 til rundt $65/fat i 2006. Prisøkningen økte ikke den totale globale forsyningen av energi i væskeform, men dempet muligens fallet.

(De som føler for å etterprøve beregningene kan for eksempel bruke data på energiinnhold fra Gas Processors Suppliers Association, SI Engineering Data Book)

Så for de av leserne som enda tviler kan jeg opplyse om at data fra EIA over flere år har vist en stigende trend på svovelinnhold og tetthet (dvs lavere API) for råolje som importeres til USA.

Stikkord her er NYTTIG ENERGI, og de som kjenner noen med raffineribakgrunn kan be dem forklare hva betydning [økt svovelinnhold og lavere API] har for produksjon av kommersielle energiprodukter på spesifikk basis, dvs hvordan de beskrevne parametrene påvirker utbytte av kommersielle produkter fra hvert fat.

UTVINNINGEN INNEN OPEC 12

Så langt har den rapporterte utvinningen (R + K + NGL) innenfor OPEC 12 (inklusiv Angola) vist en topp i september 2005, og siden et svakt fall.

For OPEC 12 er det for (R + K + NGL) rapportert en nedgang0,23 Mb/d i 2006 relativt 2005.

OPEC 12 hadde en foreløpig topp i september 2005 på 35,92 Mb/d (R + K + NGL), og pr januar 2007 er utvinningen redusert med 1,40 Mb/d.

Ved OPEC møtet i mars ble det besluttet å opprettholde kvotene og å ikke avholde noe nytt møte før i september 2007. Ecuador har besluttet å gjeninntre i OPEC.

Data for råolje og kondensat utvinningen i Saudi Arabia viser at denne er redusert fra 9,30 Mb/d i august 2006, da oljeprisene så langt hadde en ”all time high”, til 8,75 Mb/d i januar 2007.

De som er ytterligere interesserte i tilstanden på verdens største oljefelt Ghawar anbefales å lese innlegget "Further Saudi Arabia Discussions" med oppdateringen ”North ’Ain Dar is sooo over….” og "The Status of North Ghawar" på THE OIL DRUM nylig.

RUSSLAND

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i olje, kondensat og NGL utvinningen for Russland fra januar 2001 til januar 2007.

MERK: y-aksen er ikke nullskalert.

Legg merke til at veksten i det siste er betydelig svekket, samtidig som det meldes om økt innenlandsk forbruk.

OLJEPRISEN

Dersom mønstret for de siste årene i USA skulle gjenta seg i år, skulle dette innebære at importen til USA igjen ville begynne å vokse omtrent nå, og da også lagrene for å bygge en større buffer før ”driving season”.

Dette har fortsatt ikke skjedd, noe som begynner å få meg til å tro at en forsinket budkrig fortsatt kan komme, selv om oljeprisen i det siste har flørtet med $70/fat, og gi høyere priser enn tidligere.

OPPSUMMERING

Historiske data bekrefter en fortsatt flat global forsyning av all energi i væskeform og en pris som etter vinterdvalen atter har begynt å dra nordover (akkurat som trekkfuglene).

Så langt viser data fra EIA at den totale globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i 2005.

Nedgangen på rundt 0,05 % i 2006 er selvfølgelig ikke signifikant. Imidlertid om den nå ses i sammenheng med data fra EIA for januar 2007, ytterligere kutt fra OPEC fra februar, Cantarell (i Mexico) som nå stuper, at sannsynligheten [basert på tilgjengelig analysert dokumentasjon] for at den mest produktive delen av verdens største oljefelt Ghawar i Saudi Arabia nå opplever redusert utvinning, fallende utvinning fra andre produktive regioner som ikke blir balansert med økninger fra regioner i fortsatt vekst, vil jeg nå driste meg til å spå at den globale forsyningen av all energi i væskeform for 2007 blir rundt 1 Mb/d råolje lavere enn i 2006. 2008 og bortenfor lar jeg fortsatt være åpen.

For å opprettholde fortsatt økonomisk vekst vil tilgjengelig energi for sektorer utenfor energi måtte vokse, og siden oljemarkedet nå er strammere vil en vekst sikres gjennom fortsatt prisrasjonering, som vil ramme stadig høyere i næringskjeden. Etter mitt syn, og som beskrevet her på bloggen i tidligere innlegg, er det ikke en voksende oljepris som i første omgang bør oppfattes som en trussel, selv om oljeprisen vil øke det inflatoriske presset og på et tidspunkt bidra til å utløse en resesjon.

En resesjon vil med stor sannsynlighet bidra til redusert oljeforbruk og fallende oljepriser. Med andre ord, en oljepris som faller betydelig og over en periode viser problemer til ny vekst kan være en god indikator på en verdensøkonomi i alvorlig resesjon.
Den kommende resesjonen vil kunne bli langvarig.

US GAO (Government Accountability Office), hvis norske motstykke er Riksrevisjonen, publiserte en rapport datert februar 2007 (gjort tilgjengelig for offentligheten sent i mars) med tittelen;

”CRUDE OIL - Uncertainty about Future Oil Supply Makes It Important to Develop a Strategy for Addressing the Peak and Decline in Oil Production”.

Rapporten markerer en milepæl siden den konkluderer med at ”Peak Oil” er reell, og at dersom ”Peak Oil” skjer i nær fremtid vil den utløse en global resesjon, og dersom den [Peak Oil] kommer senere vil ikke ting være så ille.

Det at sentrale politikere nå ville gå ut i offentlighet og informere om ”Peak Oil” ville kunne få uoversiktlige og uønskede konsekvenser. Da kan det være bedre å få folk til gradvis å legge om vanene sine i retning av en mindre energiintensiv livsstil. Å gi næring til noe som kan utvikle seg til en panikk er ingen tjent med, men det at folk nå søker å orientere seg og planlegger alternativer må vel anses som positivt.
……….

UKENS SITAT

"We can do anything now that scientists have invented magic."

- Marge Simpson


Har leserne NÅ kommentarer de ønsker å dele?

-----------------------------------

KILDER:

[1] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, APRIL 2007
[2] EIA STEO, FEBRUARY 2006

18 kommentarer:

Christopher Briggs sa...

Skal lese dette igjen i morgen. Har lest fort nå, men nå skal legge meg.

Du skriver "rapporten markerer en milepæl", og ja, jeg merker selv at verden har nådd nettopp det - en milepæl. Jeg er overbevisst at den plutselige interessen politikerne våre ha fattet for miljø skyldes nettopp denne milepæren.

Det er klimaet, klimaet, klimaet, og deretter "miljøvennlige biler og drivstoffer" så går på nyheten. Biskopene oppfordrer regjeringen og folket i saken (vi må være forberedt "upopulære tiltak) for å kutte forbruket vårt...

I dag på BBC var det akkurat det samme som på de norske kanalene... FN-rapport osv, og Richard Branson med Al Gore som snakker om "draconian" tiltak for å tvinge folk til å kutte....

Alt for å berge klimaet, selvsagt. Ja, du liksom. Det har nok med at makteliten vet godt hva som nå er i ferd med å rulle seg ut...

... in my opinion of course:P

Energimann sa...

La det være klart at jeg anser klimaendringene for reelle. Klima har en rekke kompliserte sammenhenger hvor det over tid modnes frem en bedret forståelse av sammenhengene.

Når det gjelder ”Peak Oil” vil det være vanskelig for de fleste politikere (det er derfor de kalles politikere) å offentlig kunne si noe definitivt om når ”Peak Oil” inntreffer, da en for tidlig konstatering også vil kunne gi store og uønskede konsekvenser og kunne svekke troverdigheten til de som våget å ta dette skrittet.

Politikere flest er nå fanget av en CATCH 22 logikk. De stilte til valg på program som i bunnen la til grunn økonomisk vekst, forskjellen mellom partiene er bare hvordan denne økte verdiskapningen skal fordeles mellom aktørene innenfor økonomien. Utover det har de overlatt til markedet og teknologiutvikling å løse utfordringene. Vår tids hellige ku er ”økonomisk vekst” drevet av en nærmest blind religiøs tro på teknologi og marked.

På den andre siden vil jeg karakterisere det som grovt uansvarlig [på grensen til det kriminelle] av politikere å ikke orientere seg inn mot ”Peak Oil” og konsekvensene, dette basert på ”føre var” prinsippet.

Det å skulle styre på nedsiden av oljetoppen krever god innsikt i hva som er årsak og hva som blir konsekvens, og den brutale sannheten er at det ikke finnes noen Plan B i noe som helst land for å styre på nedsiden av oljetoppen. Det eneste landet jeg vet om som nå anbefaler berørte etater å se nærmere på løsninger er…USA (ref GAO rapporten).

For de som ønsker å se økonomier som nå er i ferd med å desintegrere på grunn av oljepris (dermed mangel på olje) er det bare å følge med på meldinger fra flere afrikanske land (Kenya, Uganda, Ghana, Senegal, Nigeria, bare for å nevne noen få) eller mer generelt; følg med på hva som skjer hos de som er nederst i næringskjeden.

Det å skulle skyve ”klima og miljø” foran seg for å dekke over at den reelle årsaken er ”Peak Oil”, velger jeg å tro ikke er tilfelle. Å skulle det være tilfelle så er det så idiotisk [et ord jeg normalt fraholder meg fra å bruke i det offentlige rom] at de som gjør det bør stilles til ansvar, og avstraffes med tilsvarende metoder som under Elizabeth I eller hos Mayaene.

Sannheten er at ”Peak Oil” på et eller annet tidspunkt i den nære fremtid blir innlysende for alle og enhver, og dermed ikke kan skjules bak ”miljø og klima” argumenter. Ved det tidspunktet vil lederne for de industrialiserte landene måtte stå frem å erkjenne den reelle årsaken, eller peke på andre ting som årsaker til problemene.
[Dersom andre årsaker gis skylden for det som kommer, så kan vi gå fremtiden i møte med mange komiske bortforklaringer som vil muntre opp en ellers grå hverdag.]

(Jeg er fredelig av natur, men ”Peak Oil” er alvorlig. Derfor er jeg tilbøyelig til å tro at frykten for konsekvensene av IKKE å forstå ”Peak Oil” kan virke ”motiverende” på politikerne.)

Begrunnelsen min; Det å skulle tro at det er mulig å innføre tiltak [pga ”Peak Oil”] under dekke av ”miljø og klima” dokumenterer på et skremmende vis at de [politikerne] ikke har forstått kreftene de står overfor. Den kommende kampen er den ujevne mellom fysikk og politikk,……… og ingen bør være i tvil om utfallet av den.

NATURE BATS LAST!

For å kunne gjøre det [bruke ”klima og miljø” som politisk påskudd] kreves det blant annet at den globale vekst/fallraten [i oljeutvinningen] i årene fremover er kjent.

Den brutale sannheten er at INGEN kjenner den globale fallraten, dermed har ikke politikerne det nødvendige styringssignalet de trenger for å dekke over ”Peak Oil” gjennom en eventuelt dårlig improvisert plan relatert til ”klima og miljø”.

Det er god grunn til å tro at det ikke er etablert tankesett som kan handtere ”Peak Oil” på en god måte. Jeg venter at løsningene som kommer fra politisk hold vil være av karakteren skaleringer/ekstrapoleringer fra kjente situasjoner.

Jeg vil her foreløpig avrunde med en mager trøst:

THE PROBLEM [Peak Oil] WILL SOLVE ITSELF.

BUT NOT IN A NICE WAY

Anonym sa...

Klimadebatten er feil fokus. Peak oil er den nært forestående virkelige trusselen.
Klimaendringene må vi leve med, de er ikke først og fremst menneskeskapte, de er et resultat av varierende kosmisk stråling og solaktivitet.
Konsekvensene av Peak Oil må vi deale med lenge før vi koker over.

Anonym sa...

Igjen utrolig bra innlegg. Men trenger å fordøye det over langs

Tomtønna sa...

Her er eg fullt ut på linje med Energimann... Eg har lenge meint at dei økonomiske konsekvensane av fallande oljeutvinning vil vere særs alvorlege. "Systemet" vil ikkje kunne takle noko slikt, det vil medføre ein alvorleg økonomisk depresjon. Men økonomisk vekst er vår heilage ku og kulturelle blindflekk. Det blir rett og slett latterleg (for ikkje å seie idiotisk) å sjå politikarane diskutere global oppvarming utan i det heile å nemne dette heilt grunnleggande problemet. Problema knytte til global oppvarming og peak oil vert ikkje løyste ved å skifte til sparepærer..

Eg såg i kveld "Planeten" på NRK1. Det håpar eg fleire gjorde.

Mange synest å meine at løysinga på energiproblema er å flytte meir folk til byane. Då kan ein til butikken og kjøpe fisken som har vore til Kina for å bli stelt. Dette i motsetning til miljøverstingane på bygda som på si milelange ferd til "buda" slepp ut ti gongar meir CO2 enn silda på sin flytur til og frå Kina..

No bur meir enn 50% av folket i verda i byar. God link her. I følgje vår Utviklings- og bistandsminister er dette ei utvikling som må til for at fattigdomsproblema i verda skal bli løyste... Les "Håpet ligger i byene"

Eg vil foreslå eit 5-årig studieopphald for Hr. Solheim i Mexico City etter valet i 2009!

Energimann sa...

Det at stoffet gir behov for ettertanke virker å være en sunn reaksjon.

Jeg oppfatter mange av leserne til å kunne sin energi ABC, men undres over at de ikke i større grad uttrykker bekymring, eller enda bedre, begynner å foreslå løsninger for å bringe temaet ”Peak Oil” i større grad ut i det offentlige rom.

Jeg har gjennom de siste innleggene lagt ut en del ledetråder, som jeg hadde håpet ville få noen av leserne til å stille spørsmål om ikke situasjonen er verre med hensyn til forsyningen av netto energi i væskeform enn slik den blir presentert med data fra EIA.

Jeg skal beskrive litt nærmere hva jeg mener.

Oljeselskapene som står for forsyningen av energi i væskeform bruker selv energi (seismikk, leting, utbygging, drift, transport, raffinering, distribusjon etc.) i denne prosessen og da hovedsakelig olje og/eller naturgass. Dette forbruket innenfor oljeselskapene er en forutsetning for å produsere et overskudd av nyttig energi i væskeform som resten av økonomien er avhengig av for å vokse.

Dette er mulig å estimere, men det skulle ikke være vanskelig å forestille seg at dette forbruket vokser ettersom hvert fat olje over tid krever mer energi for å bli hentet ut fra undergrunnen.

Det andre er at verdens befolkning er fortsatt i vekst, med andre ord må matproduksjonen stadig vokse for også å mette disse nye verdensborgerne. Olje er en viktig innsatsfaktor i matproduksjonen, så under ellers like forhold skulle oljeforbruket til matproduksjon også vokse.

For å holde et samfunnsmaskineri gående legger en del offentlige aktiviteter beslag på en andel av oljeforsyningen. Eksempelvis viser flere uavhengige estimater at det amerikanske forsvaret forbruker omtrent 2 % av det amerikanske oljeforbruket. Om det derfor legges til grunn at 5 – 6 % av verdens oljeforbruk er innenfor lands offentlige oppgaver og at disse kanskje vokser……

Så er det netto eksport som enkelt forklart er differensen mellom det et oljeproduserende land produserer og det som går til innenlandsk konsum. Dette kan illustreres med Russland som i 2006 økte oljeutvinningen sin, men reduserte eksporten på grunn av økt innenlandsk konsum.

Med andre ord figuren som viser utviklingen i den totale forsyningen viser bare en liten del av hva som skjer (dette er som det berømte isfjellet), mens en mer dypt pløyende analyse ville vise en situasjon som raskt utvikler seg mer dramatisk med hensyn til det som er utvikling i NETTO nyttig energi i væskeform som de industrialiserte økonomiene er avhengige av som føde for vekst.

Med andre ord; FIGUREN ER EN ILLUSJON når det gjelder utviklingen i tilgengelig netto nyttig energi som er noe av årsaken til at jeg korrigerte for energiinnhold mellom de ulike klassene.

En simulering i utviklingen av disse faktorene koplet sammen med mulige scenearier i total forsyning (som vist i forrige innlegg) ville avdekke et bilde på det jeg inntil videre vil omtale som ”utvikling mot KOLLAPS SONE”, som jeg av mangel på foreløpig bedre definisjoner har definert SENEST vil inntre når det oppstår et fall på rundt 20 % av NETTO nyttig energi i væskeform for verdensøkonomien.

Dette er selvsagt mindre enn 20 % av total forsyning av energi i væskeform.

Ble det mer å tenke på nå?

Energimann sa...

Tomtønna skrev

Problema knytte til global oppvarming og peak oil vert ikkje løyste ved å skifte til sparepærer..

Du må skjønne at først må vi bruke energi på alle løsningene som vi vet ikke virker.

Spøk til sides.
…………..
Denne bloggen er tilknyttet nettstedet energikrise.no. Med andre ord bloggen handler om en (forventet) fremtidig mangel på nyttig energi og da i første omgang energi i væskeform, og dette vil få alvorlige konsekvenser.

Før jeg går videre så la det være klart at jeg, Energimann, mener at det å søke å redusere utslipp av menneskeskapte klimagasser er et prinsipielt riktig prosjekt.

Så hvordan søker politikerne å løse en godt varslet energikrise?

Tiltak for å redusere CO2 utslipp fra norske gasskraftverk. Dette tiltaket krever energi, og bidrar således til å redusere tilgjengelig nyttig energi. (Om gassen ble brent på kontinentet ville den sannsynligvis ikke blitt gjenstand for CO2 behandling.)

For transport stiller samferdselministeren villig opp og lanserer hydrogen som er et energisluk som den ”rene” kilden for fremtiden. Ingen reportasjer forteller om at hydrogen er et energisluk, og heller ikke hva en hydrogendreven bil koster og hva slags konklusjoner blant annet det amerikanske energidepartementet har kommet til med hensyn til kostnader og levetider for brenselcellene for hydrogen.

Igjen lanseres det løsninger til problemet som reduserer tilgjengeligheten til nyttig energi og dermed redusert økonomisk vekst.

Økt økonomisk vekst er nødvendig for å gi overskudd til å finansiere tiltak for reduksjoner i klimagassutslipp.

Dette tjener også som indikasjon på at (norske) politikere ikke har skjønt hva som er i emning på energisiden. (Om de er orientert, så er ikke det ensbetydende med at de har forstått.)

Dette illustrerer også hva jeg mener med at politikerne nå er fanget av en CATCH 22 logikk.

I stedet for å promotere tiltak som skulle gå i retning av en mindre energiintensiv livsstil, så gir de heller gass……….uten å vite at de er på vei utfor stupet.
(Husk bildet med ”Per Ulv” som henger i løse luften og ikke blir påvirket av tyngdekraften ………….før han ser ned.)

Jeg skal likevel unnskylde politikerne, de skal tross alt ha oppegående rådgivere.

Representanter for industrien i Norge klarer heller ikke å kommunisere hva energi er, og hva utfordringer som ligger og venter………….og det er SKREMMENDE.

Anonym sa...

EN ANNEN SAK

Oljekrisa gjengir følgende under overskriften

Eksperten har ordet
"Selv en ny oljekrise vil i dag vanskelig bringe prisene over 30-40 $/fat over lang tid, i motsetning til på 1980-tallet."

Ole Gunnar Austvik, Fokus Europa, Norsk Institutt for strategiske studier, 5. oktober 2001

Den nominelle oljeprisen var over $30/fat i perioden 1979 - 1982, ”over lang tid” er med andre ord 3 - 4 år.

Nå skal det sies at Austvik ikke eksplisitt definerte tidsrommet ”over lang tid”, og som kjent er alt relativt, men fra det ovenfor relatert til 80 tallet mener Austvik at ”over lang tid” er 3 - 4 år.

Sist oljeprisen (Brent) sluttet under $30/fat var 09. februar 2004 og under $40/fat var 30. desember 2004.

…og media generelt snakker ikke om en oljekrise en gang. Hva er det som skjer?

Dersom Austvik skal få rett vil oljeprisen komme kraftig ned innen et år,……noe som kan skje, men da av årsaker Austvik ikke kunne forutsett.

Det er slike utsagn/råd noen betaler i ”bøtter og spann” for.

Johannes sa...

Her er en som faktisk skjønner en god del. Bra han får uttale seg i dagbladet:

http://www.dagbladet.no/kultur/2007/04/09/497216.html

elgisolnedgang sa...

Takk til johannes for ein "god" URL. Litt merkeleg at kronikken er arkivert under kultur og allereie har hamna utanfor oversikta til Dagbladet. (Mest lese i den skuffa er for tida "Se første episodene av Huset i Hollywood") Burde ikkje Dagbladet i staden ha arkivert kronikken under "Kunnskap"?

Vi treng fleire innspel av dette slaget. Miljødebatten er for tida, slik eg oppfattar han, dominert av dei som har falle i den grøfta Kalle Moene har reservert for dei han kallar "virkemiddelradikalere".Vi vert ein verkemiddelradikalar i den augneblinken vi misser det verkelege målet av syne og verkemiddelet i seg sjølv vert målet. Denne grøfta er utan rekkverk,har ubegrensa plass og føret er glatt. Vi har vel alle hatt våre opphald der, men det det er fullt mogleg å kome seg opp. Men føresetnaden er at ein stoppar opp ei lita stund og ser seg rundt.

Energimann sa...

Johannes, takk for link.

Desentralisert elektrisitetsproduksjon vil, etter mitt syn, kunne være en god løsning i en post ”Peak Oil” verden.

Noe jeg finner utfordrende å prøve å forstå er hvordan ting vil kunne komme til å utspille seg på nedsiden av oljetoppen.

Fra det lille innsynet jeg har opparbeidet meg har jeg problemer med å forstå at dagens monetære system som nå virker gjennom inflasjon og renter vil kunne virke etter de samme premissene på baksiden. Med andre ord jo mer innsyn og ettertanke jeg gir dette, jo sterkere virker sannsynligheten, på meg, at etter en periode med inflasjon at økonomiene etter hvert vil bevege seg over i deflasjon (mer om begrunnelser for dette kunne jeg legge ut om i et separat fremtidig innlegg). Deflasjon har som kjent verken politikere eller sentralbanker noen erfaring med, eller noen oppskrift til å handtere.

elgisolnedgang,

Igjen god refleksjon og påpekning av hva folk flest er opptatte av,….. det som de i det hele tatt ikke kan oppnå.
………………
Jeg har sterkt vurdert å skrive et innlegg med intime avsløringer (og bilder) om den pikante plasseringen av en føflekk på kjønnsorganet til fetteren til en av spillerne på fotballslandslaget. Ikke fordi at det er så viktig, men det skaper sånn enorm interesse blant folk flest.
…………..


IEA (det internasjonal energibyrået med hovedsete i Paris) har i følge denne meldingen

LINK: http://www.dn.no/energi/article1067354.ece?WT.svl=article_title

nedjustert sin etterspørselsprognose til 85,8 Mb/d og opprettholder sin tilbudsprognose på 84,4 Mb/d for 2007.

Det gir grunn til å vente at differensen mellom etterspørsel og tilbud på 0,4 Mb/d i 2007 vil bli dekt gjennom lagertrekk.

Alternativet er at pris brukes til å bringe tilbud og etterspørsel i balanse.

Begynner virkeligheten å demre for IEA?

syklist sa...

Hei,hei!

Aller først må jeg si at selv om jeg ikke har vært så aktiv på forumet i det siste så leser jeg alt som blir publisert her nøye, og gjerne flere ganger. Jeg setter stor pris på innsatsen til alle bidragsyterene. Jeg pløyer også gjennom det meste som dukker opp på "The Oil Drum" og det er med glede at jeg kan konstatere (ved sammenligning med TOD) at kvaliteten på artiklene som publiseres her er Top Notch.

De siste innleggene spenner over mange tema, og jeg vil nøye meg med å kommentere litt sporadisk:

Peak Oil, Politikk og Klima
Det ble foreslått her at klimaendringer blir eller kan bli brukt som et skalkeskjul for å gjennomføre Peak Oil tiltak. Dette kan muligens være et tema for større aktører som USA og GB da disse lenge har vært aktive internasjonalt for å sikre sin energiforsyning. Etterhvert som presset blir større kan det være mer ”publikumsvennlig” å argumentere for redusert forbruk på grunnlag av klimadebatten enn på grunnlag av knapphetsproblemer. GB trakk nettopp klimadebatten inn i sikkerhetsrådet (artikkel) med begrunnelsen at klimadebatten potensielt kan føre til krig. Dette er nok bare en liiiiiten del av sannheten?

Når det gjelder norge så tror jeg IKKE at dette er tilfellet. Jeg tror dessverre de fleste norske politikere har et stort tomt hull midt i hodet omtrent der hvor kunnskap om verdens viktigste energikilde skulle ha befunnet seg. Hos noen er hullet kanskje til og med fylt med en ide om uante ressurser rett uten for norskekysten. Jeg tror dessverre at de fleste norske politikere fortsatt arbeider på et "bensintank" plan og at de lever i den oppfattelse at oljeproblemene først oppstår når det er i ferd med å bli tomt.

Mange mener at Peak Oil er et problem som må frontes og løses av politikere. Men jeg tror ikke polikerene er sterkere enn gjennomsnittet av befolkningen. Så lenge vesentlig mer enn 50% av befolkningen ikke har den ringeste anelse om hva Peak Oil innebærer blir det neppe en het potet. I dag skulle jeg tro vi pendler rundt ca 99 % total uvidtenhet eller noe sånt?

Politikere kan, og bør, være et viktig instrument for å fronte problematikken. Men til syvende og sist er det norges befolkning kollektivt må ønske en endring for at vi skal kunne sette i gang tiltak som monner. Siden tilpasning til Peak Oil av de fleste vil oppleves som en endring til det verre, har vi det herlige dilemma som er beskrevet tidligere her og som gjør at hvertfall jeg er pesimistisk til nasjonen norges forberedelser til Peak Oil.

Beklager pessimismen. Men jeg føler at Peak Oil kampen i stor grad er en kamp mot folks ignoranse. Og denne kampen tror jeg vi er er dømt til å tape. For norges del så tror jeg vi har de tekniske løsnigene som er nødvendig for å håndtere Peak Oil. Det er innsatsviljen det skorter på.

Dette innlegget har blitt såpass langt at jeg for denne gang skal styre unna mine post peak spekulasjoner og preventive tiltak. God helg!

Energimann sa...

Jeg tror at lederne i verdens mektigste og rikeste nasjoner er informerte (og skjønner konsekvensene brukbart) om Peak Oil, men så langt jeg har registrert er de ikke offentlig blitt sitert på uttrykket. Imidlertid kan handlingene deres gi rom for refleksjoner også sett på bakgrunn av Peak Oil.

Det at politikere generelt kan operere med skjulte agendaer er ikke noe nytt.

Fra det jeg har sett av utviklingen i den globale oljeforsyningen og naturgassutvinningen i Nord Amerika og Vest Europa venter jeg at ordet energikrise vil stadig hyppigere bli brukt i media, og dette sammen med økte priser vil forhåpentligvis få flere til å stille spørsmål om årsakssammenhengene.

Dersom en kritisk masse ved et eller annet tidspunkt skjønner de reelle sammenhengene, så kan interessen omkring ”Peak Oil” komme til å nærmest eksplodere, og fra det tidspunktet vil folk flest i en del land plutselig kunne befinne seg i forkant av politikerne som så vil bli offer for sin CATCH 22 logikk og manglende fokus på Peak Oil.

Argumentene som legges til grunn for en overgang til en mindre energiintensiv livsstil mener jeg mindre viktige, resultatet blir uansett det samme, og det vil handle om å gjøre dette på bakgrunn av god informasjon eller at NATUREN selv tvinger gjennom endringene.

I øyeblikket virker det på meg som at NATUREN vil legge premissene, og dersom ikke politikerne er informerte om hva som er i ferd med å skje, så vil det være de få informerte som best vil handtere Peak Oil (og denne andelen tror jeg nå er langt under 1 % i Norge (og kun en liten andel av denne %en har en brukbar forståelse som fremdeles er under god modning)).

Jeg tror at kommentaren om at Peak Oil nå i stor grad handler om kampen mot folks ignoranse beskriver situasjonen godt.

syklist sa...

En annen ting som slår meg når jeg studerer grafen over global oljeforsyning nærmere er hvor lite "other liquid" har vokst siden 2001. Prosentvis er sikkert veksten anseelig, men totalt sett virker det ganske ubetydelig. Hvor blir det av de "kraftige" økningene fra tjeresand, kerogen og ikke minst biodiesel/etanol? Prisnivået i 2005 skulle vel ha vært nok til å stable det som var av muligheter på bena? Hvor er resultatene?

Hvis ikke produksjonen her tar seg kraftig opp litt brennkvikt kan det se ut som peak'en er i ferd med å gli inn i sladrespeilet...

Anonym sa...

Hva politikerene vet og ikke vet er usikkert. Noen andre er derimot tydeligvis uopplyst. Bank og finansnæringen ser optimistisk på fremtiden og låner ut til bolig og hytter - gjerne fullfinansiert og med opptil 30 års avdragsfrihet i enkelte tilfeller.
Dette bidrar til høye boligpriser i dag, da langt flere enn ved tidligere praksis har anledning til å komme inn på markedet som kjøpere. At disse vil kunne opprettholde sin forventete høye relle kjøpekraft i et post-peak scenario er vel svært lite trolig.
Hvem vil måtte ta denne regningen til slutt? Boligeierene? Bankene? Eller kommer staten inn?

Energimann sa...

syklist

Annen energi i væskeform (AEV) som inkluderer etanol, metanol, biodiesel GTL, CTL etc. som skal berge oss vokste ifølge EIA sine data i International Petroleum Monthly fra april 2007 fra

2,84 Mb/d i 2001
til
3,18 Mb/d i 2006

med andre ord en vekst på hele 0,34 Mb/d over nevnte 5 års periode.

(Husk å justere for brennverdi som for AEV er 0,6 – 0,7 av råolje på volumbasis).

Når det gjelder de økonomiske konsekvensene på nedsiden har jeg i en periode vurdert å skrive et eget innlegg som omhandler dette.

Dette er faktisk en interessant problemstilling der jeg tror mange håper at staten vil komme inn, men jeg mener det er ikke så enkelt og til syvende og sist vil nok hver enkelt stå til ansvar for sine økonomiske disposisjoner.

En deflasjon i det norske bolig og hytte markedet mener jeg er sannsynlig i nær fremtid.
Det vil si før 2010.

syklist sa...

Det var verre enn jeg trodde..

Jeg ble litt nysgjerrig på din spådom om deflasjon i boligmarkedet innen 2010. Hvordan ser du for deg at dette kommer til å starte? Gjennom en global nedkjøling som deretter drar med seg norsk økonomi eller tenker du på problemer direkte i norsk økonomi knyttet til økte oljepriser?

Aftenposten har en artikkel om det kommende G8 møtet i dag. Tyskerne tar initiativ til å kjøre hardt på klimautfordringene i deklarasjonen:
Kapittelet om klimatrusselen innledes med å slå fast at de to største utfordringene menneskeheten står overfor, er å unngå farlige klimaendringer og sikre verden nok energi til en rimelig pris.

Det virker som Tyskland har en ide om hva som er i vente. Så gjenstår det å se om de prøver å arbeide i et klima-skalkeskjul som foreslått i et tidligere innlegg her.. Gitt at Tyskland også er et bilelskende land så er det sikkert lite populært å forkynne peak oil.

Energimann sa...

La meg først få presisere at uttalelsen min er basert gjennom forståelse av å analysere en del tall og historiske hendelser.

1) Det som skjer med oljeprisen nå har mange likhetstrekk med det som skjedde tidlig på 80 tallet. Dette resulterte i voksende inflasjon og økte renter. Det kan observeres at renten i noen tiår har fulgt oljeprisen som en skygge.
2) Pristigningen på nye boliger (i Norge blant annet) ved å følge byggprisindeksen har vært langt lavere enn for brukte boliger gjennom de ti siste årene. Det indekserte spriket i prisveksten mellom ny og brukt bolig har nå vokst til omtrent 40 - 50 %. Dette indikerer at en korreksjon vil måtte skje en eller en annen gang.


Økte renter og sprik i prisutviklingen mellom nye og brukte boliger vil på et eller annet tidspunkt gi en korreksjon i boligprisene.

De økte oljeprisene bidrar nå til prisveksten i det norske boligmarkedet.

Så er det situasjonen i USA der det er tegn til en deflatering i boligmarkedet. Dette vil kunne spre seg til andre land.

Forsyningssituasjonen og prisutviklingen for energi skaper inflatorisk press og på et tidspunkt vil dette også påvirke den økonomiske veksten, og kunne utløse en resesjon.

Dersom likhetstrekkene fra 80 tallet er relevante og dette utløser en resesjon, vil det også påvirke oljeforbruk og oljeetterspørsel. På 80 tallet falt det globale oljeforbruket med omtrent 10 % i løpet av noen få år. Årsakene er mer sammensatte på grunn av substitusjon fra olje til naturgass og kjernekraft den gang. Denne gangen er disse substitusjonsmulighetene sterkt begrenset.

En resesjon med svekket oljeetterspørsel kan bringe oljemarkedet over i en periode med tilbudsoverskudd av olje og nedadgående prispress. OPEC kan komme til å forsøke å bremse et prisfall, men vil samtidig kunne ha interesse av å bruke situasjonen til å presse ut konkurrerende og dyrere oljeutvinning som i Nordsjøen og tjæresand. På det viset oppnår de økt markedskontroll i fremtiden.

Så er det utviklingen i dollaren, der mange venter at denne vil bli inflatert for å motvirke effektene fra handels og budsjettunderskudd. Dette er nok en vanskelig balansegang da USA også funger som en motor for andre økonomier, blant annet den kinesiske som bidrar til å finansiere det amerikanske forbruket som bidrar til veksten i den kinesiske økonomien. En svekket dollar kan gjøre kreditorer nervøse og på utkikk etter alternativer (som jeg ikke tror det finnes mange av). Skulle en kritisk masse av kreditorer trekke seg ut av dollar, vil det akselerere svekkelsen. Norsk økonomi er avhengig av styrken på dollar på grunn av oljen.

Dette kan sette den norske økonomien under samtidig press fra flere hold, smittevirkninger fra deflatering i det amerikanske og andre boligmarked, økte renter, økt inflasjon og en temporært svekket oljepris vil senke hastigheten i den norske økonomien og også påvirke boligmarkedet.

Timingen, dvs min antydning om at dette vil skje før 2010, er nå mer kvalifisert gjetning enn uangripelig vitenskap.
………

……sikre verden nok energi til en rimelig pris.

Uten nok energi bremses økonomisk vekst, og veksten i den globale energiforsyningen har nå problemer. Sammenhengene mellom økonomisk vekst og energiforbruk er godt dokumenterte.

Legg inn en kommentar