15. mar. 2007

”PEAK OIL” OG OFFISIELLE OLJEPROGNOSER

Etter det foregående reklameinnslaget følger nå et nytt innlegg……..om olje.

Det kan selvfølgelig bli slitsomt (for enkelte av leserne) med en serie av innlegg som på kryss og tvers dokumenterer det dystre, men like fullt viktige temaet omkring uttømmingen av verdens viktigste energireserver, olje og naturgass, som nå sammen utgjør 60 - 65 % av verdens totale primære energiforbruk. Imidlertid eksisterer det en rekke tilbud av langt hyggeligere karakter andre steder…….om denne bloggen oppleves som et ”nerveslit” for de som er redde utviklingen utenfor sin egen ”boble”.

…………
Offisielle energiprognoser er viktige og interessante. Det er disse mer enn 99 % av menneskene i industrialiserte økonomier mer eller mindre bevisst nå baserer sine fremtidsplaner og…….tro på. I seg selv representerer prognoser usikkerheter, noe de fleste aksepterer, bare de kan ha tillit til at størrelsesorden og retningen av prognosene er noenlunde riktige.

De fleste erkjenner at fenomenet ”PEAK OIL” vil inntreffe en eller annen gang siden olje (og naturgass) er ikke fornybare ressurser. Det som er like viktig i debatten er å forsøke å få til et estimat for NÅR dette vil skje. Dette er selvsagt en utfordrende oppgave og her er det mange aktører med ulike agendaer som gjennom ivaretakelse av sine interesser vil gjøre seg synlige i mediebildet.

Jo mer prestisje og autoritet som er tilknyttet institusjonene som publiserer prognosene, dess større tillit gis disse i offentlige og private sammenhenger forsterket blant annet gjennom jevnlig omtale i media. Normalt er det (og det bør det også være!) vanskelig å argumentere mot prognoser utarbeidet av EIA, IEA, CERA, store oljeselskaper etc., det er jo tross alt velrenommerte og seriøse institusjoner/selskaper med store staber av godt utdannede, velgasjerte, artikulerte og velkledde mennesker med mange tiår av erfaringer, som utarbeider disse rapportene/publikasjonene, og sammenlikninger mellom prognosene fra de ulike institusjonene avdekker normalt små forskjeller. Dette bidrar til å forsterke tilliten til prognosene fra de etablerte, som dermed nærmest fremstår som garantister for utviklingen.

Offentlige og private beslutningstakere får disse prognosene lagt fram for seg i grunnlag for kort og langtrekkende vedtak som utvikling av pensjonsprogram, utbygging av infrastruktur som veier (inklusive broer) og flyplasser, og for tilrettelegging av mye annen offentlig og privat økonomisk aktivitet. Disse, bokstavelig talt, institusjonelle prognosene, har dannet og fortsetter å danne grunnlag for vidtrekkende beslutninger innen offentlige og private sektorer i mange land om hva utviklingen inntil 20 - 30 år fremover krever.

Når det gjelder energi har prognosene med 20 - 30 års tidshorisont gjennom flere tiår, i varierende grad og med få unntak, vist at forsyningsveksten ble innfridd fra alle energikilder, og dermed kontinuerlig kunne bekrefte paradigmet om fortsatt videreføring av økonomisk vekst. Med andre ord; historien dokumenterer at veksten er bærekraftig og de institusjonelle prognosene har enda ikke kommet opp med noen røde flagg.

I dette innlegget vil jeg presentere hvordan oljeprognosene fra EIA i sine IEOer (IEO, International Energy Outlook, publiseres normalt årlig på sensommeren eller tidlig høsten av US DOE EIA; US Department Of Energy, Energy Information Administration) i referansecasene for årene 2001 til 2006 har utviklet seg for verden, OECD og OPEC.

IEA (Det internasjonale energibyrået med hovedsete i Paris) sine prognoser presenteres i World Energy Outlook, og normalt er det små avvik mellom EIA og IEA sine prognoser.

I de fleste diagrammene i dette innlegget er ikke x-aksen nullskalert for å bedre synliggjøring.

MERK: Bakgrunnsdataene for diagrammene i dette innlegget er konsekvent hentet fra BP eller EIA for å unngå hybrider. Årsaken er at BP og EIA har litt ulike måter å rapportere data på, EIA rapporterer normalt all energi i væskeform og BP rapporterer normalt råolje, kondensat og NGL. Når det gjelder EIA IEO er det her konsekvent lagt til grunn referansecasene da det antas at disse i størst mulig grad representerer de normale forventningene. Å legge til grunn andre som høy og lav prognosene ville vise de samme trendene, men på andre nivå.

GLOBALE OLJEPROGNOSER

Figuren ovenfor viser utviklingen i globale oljeprognoser fra IEOene for perioden 2001 - 2006 og videre den historiske utviklingen (representert ved de grønne søylene) slik dette har blitt rapportert av EIA.

For 2010 venter IEO 2006 en økning i den globale oljeutvinningen på rundt 10 Mb/d (2 Ghawar (på max) eller 1,5 ganger Nordsjøen per 1999) over 2006 nivå.

Figuren illustrerer at med tiden har den globale oljekapasiteten blitt revidert ned, og nedjusteringen for de fire årene mellom IEO 2002 og IEO 2006 er over 10 % for år 2020. Videre viser figuren at nivået på 120 Mb/d som IEO 2002 spådde ville nås i 2020 er i IEO 2006 spådd vil nås i 2030.

Oljeprognoser (og andre energiprognoser) synes nå i voksende grad å ha blitt raske og bevegelige mål, eller mer volatile, som det heter i enkelte kretser.

Kan 2007 bli det året som innleder den historiske diskontinuiteten i global oljeutvinning?

OLJEPROGNOSER FOR OECD
Prognosene fra IEA for oljeutvinningen i OECD, vist i diagrammet ovenfor, har gjennom årene 2001 - 2006 vist en god ”samling” (som det heter med skytterterminologi), og det er verdt å merke seg at den ferskeste prognosen legger til grunn en svak vekst i oljeutvinningen for OECD mot 2030. I noen av de tidligere utgavene av IEO skimtes en topp i utvinningen av olje rundt 2015.

Diagrammet viser at de historiske utvinningsdataene (de grønne søylene) for OECD de siste årene nå trosser prognosene og søker nå åpenbart å leve sitt eget liv………..på et lavere nivå (vær oppmerksom på effektene fra Katrina og Rita som skaper noe ”clutter” for 2005 og 2006).

Oljeutvinningen fra OECD i 2006 ble omtrent 10 % lavere enn det som ble spådd i IEO 2006. Det at EIA i sin IEO 2006 ikke klarte å fange opp den nedadgående trenden for oljeutvinningen i OECD i sin ferskeste utgave av IEO……synes underlig.

Basert på ferske og hyppigere meldinger fra offisielle organer om utviklingen for oljeutvinningen i Nordsjøen og Nord Amerika inklusiv Mexico, som er de regionene der størstedelen av OECD sin oljeutvinning nå finner sted, vil jeg, Energimann, nå driste meg til å spå at oljeutvinningen innenfor OECD vil falle med ytterligere nærmere 4 Mb/d (dvs til rundt 18 Mb/d mot IEO 2006 sin prognose på 24 Mb/d) i 2010.

Under ellers like forhold vil dette (min prognose) innebære tilsvarende økt import (og mer ved fortsatt økonomisk vekst) fra land utenfor OECD, og lenger ned i innlegget vises det blant annet hvordan disse IEOene har ventet at OPEC ville øke oljeutvinningen.

Det blir interessant å følge med om EIA vil revidere sine prognoser for oljeutvinningen i OECD i fremtidige IEOer, og videre hvordan total global forsyning balanseres.

En ting er helt sikkert: Jeg, Energimann, og EIA IEO 2006 kan ikke begge ha rett samtidig om oljeutvinningen i OECD i 2010. Jeg er normalt forsiktig med å stikke hodet mitt for langt frem, men ved å se på reserveutviklingen innenfor OECD styrkes min tro på fortsatt fall i oljeutvinningen.

Diagrammet ovenfor, som er basert på BP Statistical Review 2006, viser utviklingen for reserver og oljeutvinning i OECD for årene 1980 - 2005. (Den observante leser vil registrere at BP rapporterer totalt lavere forsyning av energi i væskeform enn EIA, dette da BP ikke inkluderer etanol, metanol, oljesand, ”refinery gains” etc., forøvrig er trenden i utvinningen identiske mellom BP og EIA.) BP rapporterer om en topp i oljeutvinningen i OECD i 1997, omtrent samtidig med toppen i rapporterte reserver (jeg har foreløpig ikke funnet tilsvarende data fra EIA om OECD).

Diagrammet viser at rapporterte reserver i OECD har falt fra 100 Gb (Gb, Giga barrels; milliarder fat) i 2000 til rundt 80 Gb i 2005. Dette ga et R/P forhold på vel 11 ved årsslutt 2005. EIA IEO 2006 sin prognose legger til grunn vekst og en total akkumulert oljeutvinning på 135 Gb i OECD for perioden 2006 - 2020.

Det kan skje som kombinasjoner av økt utvinningsgrad og oppstart av nye funn, imidlertid gir utvinnings- og reserveutviklingen gjennom de siste 5 årene med bruk av de mest avanserte teknologiene liten støtte for å tro på det. De siste årene er det globalt funnet i gjennomsnitt 7 - 10 Gb mot et årlig forbruk på rundt 30 Gb. Om denne trenden fortsetter og alle funn ble utelukkende gjort i OECD land så fortoner fortsatt prognosen fra IEO 2006 seg som utfordrende.

For de fem årene 2001 - 2005 ble det utvunnet rundt 38 Gb i OECD, samtidig med at de rapporterte reservene ble redusert med rundt 20 Gb. Dette indikerer en såkalt reserveerstatningsrate (3R; Reserves Replacement Ratio) på rundt 47 % for denne femårsperioden. Med andre ord har oljeselskapene innen OECD i denne perioden klart å erstatte mindre enn halvparten av reservene som ble utvunnet. Det synes derfor nå klart at dersom den fallende oljeutvinningen i OECD skal kunne reverseres så må noe stort og gledelig skje med reservegrunnlaget i nær fremtid.

Diagrammet viser at OECD hadde en topp i påviste reserver (de grønne søylene plottet mot den primære y-aksen) gjennom 80-årene, og falt bratt fra 1997 til 1998 da Mexico ble pålagt å rapportere sine reserver etter SEC (US Security and Exchange Commission) retningslinjene, som en av betingelsene for å få lån fra sin store nabo i nord til blant annet å finansiere nitrogeninjeksjonen i Cantarell. BP sine data viser også en fallende trend i oljeutvinningen (gule sirkler) for OECD.

For kort å oppsummere; De siste årenes utvikling i oljeutvinning og reserver for OECD gir liten støtte for EIA IEO 2006 sin utvinningsprognose for OECD mot 2030.

OLJEPROGNOSER FOR OPEC

IEO 2002 la til grunn en ventet dobling av oljeutvinningen i OPEC til 2020. Som diagrammet ovenfor viser blir prognosen for oljeforsyningen fra OPEC med tiden revidert ned (med andre ord lavere vekst, men liten vekst er fortsatt vekst), og for de fire årene mellom IEO 2002 og IEO 2006 har prognosen for oljeleveranser fra OPEC for 2020 blitt revidert ned mer enn 25 %! (eller 3 Ghawar (på max) eller 2,5 ganger Nordsjøen per 1999).

Prognosene for OPEC viser at produksjonsnivået kontinuerlig nedjusteres og at byggingen av utvinningskapasitet stadig ventes å ta lengre tid. Prognosen fra IEO 2006 har en akkumulert utvinning fra OPEC på rundt 400 Gb for perioden 2006 - 2030, og ved slutten av 2005 var OPECs oljereserver vel 900 Gb ifølge åpne kilder.

Prognosen fra IEO 2002 la til grunn en utvinning på rundt 40 Mb/d i 2006 fra OPEC, fasiten ble rundt 34 Mb/d, og det er bred konsensus om at dette ble realisert ved at OPEC produserte for fullt.

Hva som er årsakene til nedjusteringene til IEOene er ikke fullt ut kjent; forventninger til lavere global økonomisk vekst? bedre utnyttelse av energi i oljen (energieffektivisering)? nye energikilder? eller en snikende realisering av hva som kreves av investeringer og fysiske betingelser for å nå prognosene?

Eller

Begynner myten om Midt Østens uuttømmelige oljereserver å møte virkeligheten?
Kan dette også skyldes effekter fra ”Twilight in the Desert”?

IEO 2006 venter en oljeutvinning på 40 Mb/d i 2010 fra OPEC (dette er før Angola ble medlem) mot omtrent 34 Mb/d rapportert for 2006, med andre ord en økning på 6 Mb/d.

Vent litt…..6 Mb/d var jo avviket mellom min og IEO 2006 sin prognose for OECD i 2010…….og Kina og andre økonomier ventes å øke sin import,…..så hvordan skal nå dette kunne balanseres?

Dersom OPEC ikke klarer å møte IEO prognosene vil nok fremtidige ”Call on OPEC” også inkludere hyppigere og mer høylydte anmodninger om å slippe til internasjonale oljeselskaper, IOC, (International Oil Companies) i årene fremover for å bedre veksten i den globale oljeutvinningen.


Denne korte gjennomgangen dokumenterer hvor raskt prognoser innen global oljeforsyning nå revideres, og innholdet burde være mer enn tankevekkende for beslutningstakere om å bevisstgjøre seg på disse fakta, og vurdere ubehaget med å innhente alternative utviklingsbaner for den globale oljeproduksjonen (og annen energiproduksjon) og hva rasjonale disse legger til grunn.

Mange beslutninger er fattet på bakgrunn av prognoser som allerede er utgått på dato, og det vil åpenbart være krevende i ettertid å skulle reversere eller justere disse beslutningene. Lite hint i etterkant; det er absolutt ingen garantier for at markedet med sin ”usynlige hånd” i fremtiden vil komme til unnsetning.

Prognoser som i nyere tid bokstavelig talt gikk ut på dato over natta var de som omhandlet naturgassutvinningen i USA. Det som skjer innen naturgassutvinningen i USA har mange prinsipielle likhetstrekk med det som vil skje med global oljeutvinning.

Prognosene og realitetene for naturgassutvinningen i USA kunne være et mulig tema for et fremtidig innlegg her på Kveldssong for hydrokarbonar.

Jeg har allerede laget et utkast til et fremtidig innlegg som viser hvordan prognosene fra EIA IEO 2001 – 2006 har truffet for enkelte land, deriblant Norge.

For de av leserne som ønsker å lese mer om offentlige oljeprognoser kan disse diskusjonsinnleggene være et sted å starte;

The Oil Drum Europe: "Lies, Damned Lies, and Government Oil Production Forecasts?"


Kveldssong for hydrokarbonar: SOKKELÅRET 2006 OG HUBBERTs "REVISITED"

…………
En skal ha respekt for at det å lage gode oljeprognoser er komplekse og krevende oppgaver med mange variable, men når en nå måler hvordan mange av de institusjonelle prognosene har utviklet seg over den siste 5 års perioden (Medium term), mot det som ble historiske fakta, virker det som at noen av disse prognosemakerne har behov for å sjekke terrenget hyppigere for å revidere kartet (prognosene), da de i realiteten nå kan ha lagt grunnlaget for å erodere egen institusjons troverdighet.

Dette kan etter hvert å få uoversiktlige konsekvenser for langt flere……….enn prognosemakerne.

……….
Etter dette kortfattede innlegget om den historiske utviklingen for noen oljeprognoser kunne det være interessant å høre om noen av leserne er, eller er i ferd med å bli, uhelbredelige avhengige av å innta store doser offisielle (energi)prognoser………..…for å sikre nattesøvnen?

KILDER:
[1] EIA IEO 2001 – 2006
[2] EIA International Petroleum Monthly
[3] BP Statistical Review 2006

8 kommentarer:

yahoo sa...

Igjen energimann - kommer du med disse skummle diagrammene.

Har forøvrig sett disse IEA/EIA diagrammene for et års tid siden og husker god min reaksjon til disse. Går det virkelig an å tegne slike prognoser ' når den nære historie' skisserer et helt annet forløp ? OG jeg stiller meg helt bak dine refleksjoner til disse grafer.

Naturlig nok vil der i en 'peak'-situasjon plutselig framkomme endel avvikende tolkninger av tilgjengelige data - og da ikke data er kjent for hele utvalget (les OPECs tall) - må der endel gjetninger og synsinger inn her - for å fylle gapet så og si.CERAs rapport som 'avblåser' peak-oil for den nære framtid har fått hard motstand i peak-oil miljøet - OG IEA er ikke hakket bedre en CERA - ikke ett hakk. IEA som representerer OECD- innbyggerene med tilhørende politikere - kommer med prognoser som (slik jeg ser det) ikke går an å tolke engang. Jeg mener faktisk at det (- gitt peak-oil vil skje før snarere enn siden -) er bedre at IEA melder dårligere energi-utsikter enn bedre - dersom de må inn med kvalifiserte (??) gjetninger. Dette begrunner jeg med at det er bedre å være 'safe than sorry'..... og som du selv sier 'fortsetter denne feilrapporteringen noe særlig lengre - så vil IEA utfase seg selv som en institusjon man kan lytte til' - mht å basere våre beslutnnger for vår felles framtid.

Den desidert styggeste IEA-grafen der den du/IEA har laget for OECD - denne stinker og EU (m/flere) må klø seg i hodet når de får seg dette presentert. Her finnes ikke noe logikk i det hele tatt - trenden er 'skarpt ned' og så er også 'hovedhorisonten for deltakende produsenter' - MEN likevel fatter de ikke at prognosekurven deres bør begynne å peke nedover ... helt utrolig altså ! Altså 25 år fram i tid så ser de for seg økninger /stabilisering på et høyt flatt nivå - mens de siste par årene indikerer indikerer 2% fall og sannsynligvis økende fallrater - jeg følger ditt resonnement om 18 mb/d mot IEAs 24mb/d - gitt tendensen i Nordsjøen og andre transparente områders ugjendrivelige nedganger de siste årene - "når skal disse byråene fatte at det er bare SÅ mye av stoffet - og ikke mer ?"

OPEC- grafene har muligens vist seg å ha en viss relevans fram til 'nylig', deres reserver baserer seg på alkimy-tall som tydelig gjenspeiler seg i prognosene til tabell-kunstnerene - og det kommer til å bli skummelt spennende i tiden framover nå som der spekuleres i at Ghawar har rundet middagshøyden og Matt Simmons har sagt "peak-oil".....

Etter å ha fulgt med på peak-oil debatten etpar år nå - så er det vanskelig ikke å bli "farget av tall og meninger" fra denne leiren ... bla også her på Kveldssong - som er den desesidert viktigste siten på norsk med deres tabeller som er etterprøvbare og dermed må betraktes som fakta "så langt det lar seg gjøre".

Nå har jo dette aktuelle innlegget ditt Energimann - satt fingeren på " hvor mye sannhet ligger det egentlig i en tabell ... med et seriøst stempel som fex. IEAs " .... og som vi vel kan konkludere det er den ultimate sannhet i form av GRØNNE SØYLER - og vi har også en tegneserie sannhet i form av STIPULERTE LINJER, og desto nærmere 2030 "de" kommer - desto mer ser jeg for meg en framtil i looni-town ...Stopp verden - jeg vil av !


med ærbødighet

Energimann sa...

Diagrammene mine gjengir data slik disse er presentert i referansematerialet. (Jeg registrerer at det har sneket seg inn en skrivefeil i et av dem der det mangler en N.)

Diagrammene burde være en øyenåpner, og det kan være at det vil kunne oppleves som skummelt.

Den eneste rapporten jeg kjenner til som anbefaler å vurdere ”Peak Oil” med risikovurderinger er den mye omtalte Hirsch rapporten, som ble sponset av det amerikanske energidepartementet.

Det jeg ønsket å sette fokus på i dette innlegget (og noen fremtidige) er at beslutningstakere blir påvirket av institusjonelle prognoser, mens de sjelden undersøker hvor godt tidligere prognoser har beskrevet det som nå er historikk. Videre kunne det hjelpe å sjekke utviklingen i reservegrunnlaget og om det gir støtte for utvinningsprognosene.

Utover det synes jeg det har kommet få kommentarer til innlegget. Har leserne igjen ramlet av stolene?

Anonym sa...

Utover det synes jeg det har kommet få kommentarer til innlegget. Har leserne igjen ramlet av stolene?

Det er kanskje ikkje så mykje meir å legge til? Dette burde vært publisert for et større publikum (les: europe.theoildrum.com). Diagramma er jo allerede i internasjonal språkdrakt :) Det blir uansett interessant å følge med etterkvert som fasit blir tilgjengelig.

elgisolnedgang sa...

Heile situasjonen verkar nesten uverkeleg for ein tilskodar. Allt skulle tyde på at fagmiljøet er fullstendig klar over situasjonen.(noko anna er vel utenkjeleg) Dermed skulle Enoksen & co også vere oppdaterte.
Her er eit par tilfeldige døme på NTB-meldingar daterte 15.03.2007, henta frå OLF si eiga heimeside:

Arild Moe, seniorforskar og assisterande direktør ved Fridtjof Nansens Institutt trur ikkje på Stockman-utbygging:
Utsettelsen av Stockman får store konsekvenser for Norge, spesielt Finnmark. Uansett om Statoil eller Hydro ikke kom med, ville en utbygging av Stockman gitt store ringvirkninger på norsk side, sier Moe.
Han ser få eller ingen alternativer i Barentshavet de kommende årene. Det er 7-8 år siden det russiske naturministerier proklamerte at de skulle lyse ut en rekke lisenser på sokkelen i Barentshavet.
- Ingenting har skjedd til nå. Jeg ser ingen sterke drivkrefter for oljeutbygginger i russisk del av Barentshavet, sier Moe til NTB.


Vil så gjerne bore utenfor Lofoten og Vesterålen

Administrerande direktør Johan Nic. Vold i Norske Shell seier i eit foradrag under Norskehavskonferansen på Rica Hell Hotel i Stjørdal torsdag 15.mars - Lofoten-Vesterålen er det siste området som ser ut til å ha et betydelig potensial

I denne situasjonen er det at regjeringa og miljøvernrørsla kranglar om ein skal ha målsetjing om 4% eller 5,75% innblanding av biodrivstoff i diesel og bensin innan 2010. At det å skaffe resten , dvs. om lag 95% nokon gong skulle verte eit problem vert ikkje nemnt med eit ord. Når kjem det første signalet om at det er 100%´en det må gjerast noko med?

Anonym sa...

Det er utrolig at det ikke er mer oppmerksomhet rundt disse temaene. Jeg er sikker på at ikke engang alle statsrådene er klar over at Norge er over toppen når det gjelder oljeproduksjon. Men det er ett poeng at det er vanskelig å ikke legge til grunn prognoser fra velrenomerte institusjoner. Det er omtrent umulig for enkeltpersoner, det være seg statsråder eller andre å trekke disse i tvil. Det er derfor slike innlegg som dette er så viktig. Uten at prognosermakerne kommer ned på jord vil det være vanskelig for politikere og vanlige folk å forholde seg til realitetene...

Energimann sa...

Hallo,

Jeg er primært ikke ute etter kommentarer for kommentarenes skyld, men det er selvfølgelig hyggelig med tilbakemeldinger når jeg først har lagt litt arbeide i å dele informasjon.

Selv om jeg prøver å gjøre innleggene så komplette og reflekterte som mulig, så ville det være rart om det ikke la grunnlag for alternative observasjoner blant leserne. I så måte vil konstruktive kommentarer bidra til å kunne gi utvidet innhold og mangfold til denne debatten.

Ja, jeg tror at det jeg omtaler som institusjonelle prognoser er det som ligger på netthinnen til beslutningstakere og det ville være overrakende (egentlig sensasjonelt!) om innleggene på en blogg, som de fleste vil oppfatte representerer en ”utgruppe”, ville bli lest og inkludert i vurderingene til beslutningstakere.

På tross av at historiske data etter hvert viser sterke avvik både for utvinning, reserveutvikling, nye strategiske allianser og ikke minst pris at dette isolert skulle danne grunnlag for å stille spørsmål ved de institusjonelle prognosene fra flere enn de eksklusive få som leser en blogg fra en ”utgruppe”.

Jeg har allerede tatt kontakt mot TOD Europe og planlegger en del andre initiativ for å skape mer oppmerksomhet spesielt om det som omhandler ”institusjonelle prognoser”. Jeg tror (og det har sikkert andre som Matt Simmons) funnet at dette er et svakt punkt som kan brukes til å skape mer oppmerksomhet om hva som skjer innen energiforsyning. Jeg har allerede et utkast for en fortsettelse som også ser på prognoser for naturgass, og som dere sikkert kan tenke dere er det like ille (i hvertfall!) når det gjelder naturgass som for olje.

Til elgisolnedgang

Jeg ville ikke holde pusten min mens jeg ventet på en bekreftelse på at fagmiljø og statsråder er oppmerksomme på dette. Det mener jeg selvsagt er urovekkende.

Når det gjelder utsettelsen av Shtokman er det etter hvert kommet meldinger som tyder på at investeringer i naturgassutvinning i Sibir (Yamal?) blir prioritert av Gazprom. Dette er ytterligere med på å forsterke inntrykket av at Shtokman er en ”høythengende frukt” eller illustrerer ”The law of diminsihing returns”).

Legg merke til kommentaren fra Moe, som tyder på at han ikke kjenner Gazprom sine prioriteringer. Blant uavhengige observatører har prioriteringen av Sibir (Yamal?) i noe tid vært ansett som en sterkere kandidat enn at Shtokman.

De kommersielle aktørene vil selvsagt fremme sine interesser så godt de kan.

I diskusjonen om 4 % eller 5,75 % biodrivstoff skal blandes inn i petroleumsbaserte drivstoff vet jeg lite, men jeg tror at dersom verden fortsatt forventer BAU (Business As Usual) fremover må nok andelen av innblandet biodrivstoff…………kraftig opp. :)

Prognosemakerne vil komme ned på jorda (og seismografen i Bergen vil registrere det), men som mange sikkert allerede aner da vil det være altfor sent.

En prognose som ikke er forventningsrett har ingen verdi. Det er prognosen som skal være kartet beslutningstakerne skal navigere etter, og er kartet dårlig……..så går skuta på grunn om ikke før……..så siden.

Energimann sa...

TOPP DISKUSJON MED GOD DOKUMENTASJON PÅ ”THE OIL DRUM” I DAG.

Jeg referer her til innlegget ”Saudi Production laid bare” av Euan Mearns.

Et nytt medlem, ”Fractional_Flow”, en erfaren reservoaringeniør kommer med en del tekniske forklaringer til hva som skjer, og det bildet (omtrent midtveis i diskusjonen) i innlegget som burde vekke oppsikt og virkelig gir innsyn om realitetene i Saudi Arabia er dette som viser utviklingen i olje vannmetningen med tiden.

Dersom det er en erfaren reservoaringeniør blant leserne, håper jeg han kan forklare i klartekst for legmann hva som skjer.

Jeg fant bildet SKREMMENDE, og det kan være at når OPEC publiserer sine data for 2006 senere i år at det gir grunnlag for ytterligere dokumentasjon for at oljeutvinningen i SA er i problemer og vil falle fremover.

(Jeg ble gjennomvåt av svette når jeg forsto hva bildet viste.)

Anonym sa...

Tack för informationen. Läste också "Fractional_Flow"- kommentaren på TOD.

Det ser ganska dystert ut...

Legg inn en kommentar