8. mar. 2007

NATURGASS I EUROPA OG NORD AMERIKA

Denne gangen har jeg igjen valgt å fokusere på naturgass. Bakgrunnen er at i diskusjoner om ”Peak Oil” og forventninger til utviklingen for energi i væskeform, blir ofte argumenter om naturgass og GTL trukket frem som kilder for substitusjon for olje. Det er selvfølgelig mulig i varierende grad å foreta substitusjoner mellom olje og naturgass.

Isolert sett er substitusjonsargumentet godt……….inntil det foretas en ”Reality Check” av utvinnings og reserveutviklingen for naturgass i industrialiserte regioner som Europa og Nord Amerika (Canada og USA), som nå står for 45 % av det globale forbruket av naturgass.

Hvert land eller region har en blanding av ulike energikilder i sin energiforsyning, ofte omtalt som energimix. Litt forenklet kan dette illustreres ved å beskrive det som at det eksisterer en arbeidsdeling mellom de ulike energikildene innenfor denne mixen. Oljen brukes primært for mobilitet (transport av personer og varer), mens energi fra andre kilder brukes blant annet for fremstilling av oljedrevne fremkomstmidler (biler, fly, båter etc.), eller til oppvarming og belysning (naturgass, elektrisitet fra kjerne og/eller vannkraft).

Utviklingen i naturgassutvinningen og hvordan denne nå synes å treffe i tid med ”Peak Oil” har i liten grad blitt berørt i de fleste åpne diskusjonsfora (om i noen i det hele tatt).

Olje som energikilde kan som sagt erstatte alle de andre energikildene, mens en substitusjon andre veien er (mildt sagt) mer begrenset (derfor omtales oljen i mange sammenhenger som Kongen blant energikildene). Med andre ord er en fremherskende oppfatning at dersom det blir mindre olje, er det nok av naturgass som kan overta mange av oppgavene til oljen.

Ofte oppleves det som at debattene fokuserer på olje og naturgass som separate, og at det i liten grad gjøres koblinger til at forsyningssituasjonen for disse må ses under ett. Utviklingen i olje og naturgassutvinningen for Europa og Nord Amerika vil fremover i økende grad påvirke hverandre gjensidig.

Det jeg forsøker å sette fokus på i dette innlegget er at mange fremherskende oppfatninger nå er i ferd med å få et brutalt møte med virkeligheten der utviklingen for naturgassutvinningen i Europa og Nord Amerika gradvis vil bidra til å øke etterspørselen etter olje………….for å substituere den fallende naturgassutvinningen.


NATURGASS I EUROPA OG NORD AMERIKA
Figuren ovenfor (som er ”lånt” fra The Oil Drum) viser historisk utvinning av naturgass for Europa og Nord Amerika frem til nå, og prognoser (utarbeidet av ASPO) til 2030.

Videre i dette innlegget vil jeg legge til grunn at historien vil vise at naturgassutvinningen i Europa og Nord Amerika i hovedsak følger ASPO sin prognose. Skulle dette fortsette, og så langt støtter historiske data profilene til ASPO, så vil dette få meget store konsekvenser og kan til og med komme til å stille ”Peak Oil” i skyggen (for en periode) fra effektene fra fallende naturgassutvinning.

Europa (inklusiv Norge) hadde sin topp i naturgassutvinningen i 2004 og Nord Amerika i 2001. Europa og Nord Amerika hadde vel 45 % av det globale naturgassforbruket i 2005.

Europa sin naturgassutvinning vil falle kontinuerlig og det kan nå virke som om naturgassforbruket i Europa vil oppleve det som krevende å opprettholde nivået fra 2005 mot 2010, selv med økt import fra Nord Afrika (Algerie), Russland og av LNG (Liquified Natural Gas; metangass nedkjølt til flytende form). Den fallende utvinningen i Europa (Norge sin økte utvinning bidrar til å dempe fallet) vil hardne konkurransen om naturgass i Europa i årene fremover.

Basert på de ferskeste publiserte offisielle historiske utvinningsdataene fra Danmark, Norge og Storbritannia synes prognosen til ASPO så langt å ”treffe” godt. For Europa vil det kontinuerlige fallet i naturgassutvinningen i økende grad kompenseres ved økt import fra mer fjerntliggende kilder. Nå synes en vekst i naturgassforbruket i Europa mot 2020 å kunne stå overfor store utfordringer for å kompensere for fall i egen utvinning og sikre forbruksvekst gjennom økt import.

LITT OM ENHETER

1 kubikkfot = 0,02832 kubikkmeter
1 Mcf = 1 000 kubikkfot = 28,32 kubikkmeter
1 Gcf = 1 000 000 000 eller mer vanlig 1 Bcf; Giga (Billion) cubic feet = 28,32 millioner (Mega) kubikkmeter; Mcm
1 Tcf = 1 000 000 000 000 = 28,32 milliarder (Giga) kubikkmeter; Gcm
Tcf; Trillion (Tera) cubic feet; billion kubikkfot;
……………

NATURGASSRESERVER

ASPO sine prognoser forutsetter noe reservevekst mot 2030, som for Europa synes rimelig, men som nå synes høy for Nord Amerika.

Europa (inklusive Norge) hadde reserver på vel 175 Tcf og et R/P (R/P; reserver dividert med årlig produksjon, som er lavere enn årlig forbruk, Kilde: BP SR 2006) forhold på vel 17 ved slutten av 2005, og ASPO sin prognose legger til grunn en akkumulert utvinning av 170 Tcf for perioden 2006 til 2030.

For Nord Amerika legger ASPO sin prognose til grunn en akkumulert utvinning av knappe 400 Tcf for perioden 2006 til 2030 mot påviste reserver på rundt 260 Tcf og et R/P forhold på under 10 ved slutten av 2005 (R/P; reserver dividert med årlig produksjon, som er lavere enn årlig forbruk, Kilde: BP SR 2006). Prognosen fra ASPO legger med andre ord til grunn en god reservevekst (nye funn og oppgraderinger av produserende funn) for naturgass i Nord Amerika i årene fremover.

USA er nettoimportør av naturgass hovedsakelig fra sin nabo i nord, Canada, som i 2005 var verdens nest største eksportør av naturgass etter Russland. Canada har også en fallend utvinning og har varslet om lavere eksport til sin nabo i sør.

Mexico er nettoimportør av naturgass (fra USA) noe som også forklarer hvorfor nitrogen ble valgt som injeksjonsmedium på oljefeltet Cantarell.

Naturgass utgjør nå rundt 25 % av det primære energiforbruket både innenfor EU (25) og i Nord Amerika.

NORD AMERIKA

Figuren ovenfor viser utviklingen i innenlandsk forsyning, netto import, totalt forbruk og nominell prisutvikling for naturgass i USA. EIA har så langt publisert data til og med november 2006, og disse viser en ubetydelig (mindre enn 1 %) oppgang i den totale forsyningen relativt samme periode for 2005 som skyldes effektene fra orkanene Katrina og Rita. I den siste tiden har naturgass blitt omsatt rundt $7,50/Mcf (rundt 1,60 - 1,70 NOK per standard kubikkmeter) på Henry Hub.

Lagertrekk og forventninger til forsyningsutviklingen gir nå grunn til å vente en høy naturgasspris i tiden fremover.

Dataene fra EIA viser at naturgassutvinningen hadde en topp i USA i 1973, og en ny sekundær topp i 2001.

I USA forbrukte den industrielle sektoren omtrent 8 Tcf (220 – 230 Gcm) naturgass i 2005, etter at denne har falt jevnt gjennom noen år. Årsaken til dette fallet ligger i at prisøkningene for naturgass gradvis førte til nedstengninger av industri som mistet sin konkurransekraft. ”Demand destruction” i praksis, og disse nedleggelsene rammer selvsagt en masse mennesker.

Det prognosen fra ASPO legger til grunn er et årlig fall i naturgassutvinningen for Nord Amerika på gjennomsnittlig rundt 7 % fra nå av. Dette er høyt og figuren viser et totalt fall på rundt 10 Tcf/år (250 - 300 Gcm/år)! fra 2006 til 2010 (til sammenlikning kan det nevnes at Norge i 2006 utvant knappe 90 Gcm). De fleste har neppe noe forhold til 10Tcf/år, så lenger ned i innlegget vil tallet bli forsøkt satt inn i et perspektiv.

En fallende naturgassutvinning i Nord Amerika vil erodere amerikansk industriell kapasitet, og dette vil påvirke utviklingen av BNP (Brutto Nasjonal Produkt) og den fremtidige evnen til å betjene handels og budsjettunderskudd.

Mange, blant annet Matt Simmons, har lenge snakket om at naturgassutvinningen i Nord Amerika snart vil kunne komme til ”å falle utfor stupet” eller utvikle seg til et fossefall.

Det finnes og er heller ikke under bygging LNG kapasitet på verdens basis som fullt ut kan dekke gapet i prognosen for den nordamerikanske gassforsyningen. I beste fall kan 10 % av det prognoserte gapet mot 2010 dekkes med LNG. Snøhvit vil ved oppstart denne høsten ha en kapasitet (som senere kan utvides) på rundt 0,2 Tcf/år, hvorav rundt halvparten nå er planlagt levert Nord Amerika.

Hvor kan resten komme fra?

10 Tcf/år naturgass tilsvarer vel 4,8 Mb/d med olje om det blir brukt energikonverteringer som anbefalt av BP.

Vil det være realistisk å substituere det prognoserte fallet i naturgassutvinningen for Nord Amerika til 2010 fullt ut med olje?……….Vi er som kjent nå i 2007.

Kull vil også være en reell mulighet til å erstatte noe av den naturgassbasert elektrisitetsproduksjonen, men i motsetning til olje krever kull teknologiske løsninger som har gjennomføringstider på 5 – 6 år.

Kjernekraftverk har lengre realiseringstider.

Hva vil konsekvensene av ASPO sine prognoser kunne bli?

Ovenfor ble det vist til at de industrielle brukerne i USA brukte rundt 8 Tcf med naturgass i 2005. Et årlig fall på 10 Tcf ville (isolert og noe forenklet) kunne bety en gradvis avvikling av industriell bruk av naturgass i USA mot 2010.

Prognosen illustrerer at naturgassprisene vil måtte bli gjenstand for kontinuerlig vekst for å presse ut tilstrekkelig forbruk for å balansere tilbud og etterspørsel. Dette er antatt først vil ramme de industrielle virksomhetene. Naturgass brukes i stor utstrekning til ”metallkoking” (aluminium og stålindustri) og til fremstilling av kunstgjødsel (Haber – Bosch) som jordbruket har en voksende avhengighet av for fremstilling av noe vi alle setter pris på………mat.

Kan det være at det nås et punkt i den nære fremtid der amerikansk kapasitet for metallfremstilling (og annen naturgassbasert industri) når en strategisk terskel der regjeringer (myndigheter) griper inn for å sikre tilstrekkelig innenlandsk kapasitet?

Naturgass brukes i stor utstrekning i Canada for utvinning av olje fra oljesanden. Det har lenge vært stilt spørsmål om hvordan en fallende naturgassutvinning vil kunne påvirke utvinningstempoet av oljesanden. Noen aktører har lansert planer om å bygge kjernekraftverk for å gjøre seg uavhengige av naturgassforsyningen. Dette kan tjene som illustrasjon på at den fallende naturgassutvinningen i Canada vil påvirke utvinningen fra oljesanden.

Prisen på naturgass kan i perioder og på energibasis blir dyrere enn olje. Dette vil skape incentiver for noen aktører til å skifte fra naturgass til oljebaserte produkter (fyringsolje eller andre destillater). Dette bidrar til økt oljeetterspørsel og prisøkninger.

Går naturgassprisen over oljeprisen på energibasis, så vil en del produsenter tjene mer penger på å selge noe NGL (Natural Gas Liquids) som naturgass enn som NGL. Da går væskeproduksjonen ned, og skaper ytterligere prispress mot energi i væskeform.

Begynner det nå å bli synlig hvorfor naturgass og oljeforsyningen i voksende grad nå må ses under et? Videre illustrerer dette at utviklingen i naturgassforsyningen i Nord Amerika også påvirker norsk økonomi ved å skape prispress mot olje som bidrar til økte inntekter for A/S Norge, bedret lønnsomhet av marginale felt med økt aktivitet etc..

Forbrukerne møter effektene ved drivstoffpumpen og etter hvert økte transportkostnader som også tas igjen i matbutikkene. Satsingen på bio etanol (med korn) skyter så fart med press mot kornprisene. Slik kunne det være mulig å ramse opp flere av effektene, men det finnes garantert også mange og vidtrekkende som det er vanskeligere å få øye på………..før de er der.

Noe som er mindre kjent er at naturgass i gjennomsnitt gir langt mer nyttig energi enn olje per fat oljeekvivalent. Med nyttig energi justeres det for den termodynamiske virkningsgraden ved forbrenningsprosessen for de ulike energikildene. En bilmotor utnytter i gjennomsnitt 15 - 20 % av den potensielle energien fra drivstoffet, mens for naturgass (avhengig av prosess) utnyttes i gjennomsnitt 60 - 70 % av den potensielle energien.

OPPSUMMERING

  • La det være klart at på global basis viser offentlig statistikk at det er store naturgassreserver, men det de færreste er oppmerksomme på er at det finnes regionale forskjeller og at det er og vil fortsette å utvikle seg naturgasskriser i noen av de regionene med det høyeste naturgassforbruket.
  • Utviklingen i naturgassforsyningen i noen av de største forbruksregionene synes nå å sammenfalle med ”Peak Oil”. Dette vil forsterke energikrisene (og kaskade effektene, som det som sagt er vanskelig å spå om) ved at forsyningen fra to av verdens viktigste energikilder starter å falle omtrent samtidig i noen av verdens største økonomier. Naturgassreservene som finnes i andre regioner er enda ikke utviklet til å kunne bidra til å erstatte det akselererende fallet i utvinningen hos noen av de største forbrukerne.
  • Argumentet om at naturgass vil kunne substituere olje i Europa og Nord Amerika kan snart vise seg å være en farlig illusjon.
  • Det spiler ingen rolle om energiforbruk utgjør 4 %, 9 % eller 22 % av et lands BNP (Brutto Nasjonal Produkt). Uten energi blir økonomien (BNP) en brøkdel av hva den er nå.

NOE ANNET

De siste dagene har det pågått flere tankevekkende og informative diskusjoner på THE OIL DRUM om årsakene til svingningene i Saudi Arabia sin oljeutvinning og den siste tidens fall.

I dag postet Stuart Staniford analysen og diskusjonsinnlegget "A nosedive into the desert" som jeg vil anbefale denne bloggens lesere å besøke og lese.

Har leserne synspunkter eller kommentarer de ønsker å dele?

Dette innlegget kommer også utenfor ”ruta” pga en intern ”backlog”.

KILDER:
[1] BP Statistical Review 2006
[2] EIA, Natural Gas

8 kommentarer:

e.i. sa...

Jeg håper at forfatteren ikke er altfor skuffa over manglende respons på dette inlegget.. Den manglende responsen skydes at vi har ramla av stolen alle sammen...

Jeg skal ta av meg hatten når jeg bare kommer meg på beina igjen!!

Energimann sa...

Signaturen e.i. skrev;

Jeg håper at forfatteren ikke er altfor skuffa over manglende respons på dette innlegget.. Den manglende responsen skyldes at vi har ramla av stolen alle sammen...

Jeg håper det ikke tar lang tid før du/dere er tilbake i stolen.;-)

Intensjonen min var aldeles ikke å ”skremme” leserne vekk fra temaet om energi, men så som mye annet i vår komplekse hverdag henger en rekke ting sammen, og jeg forventer ikke at dette skal være like tydelig på netthinnen til alle sammen hele tiden.

På den andre siden er jeg av den oppfatning at det kan være nyttig å beskrive hvordan systemene som muliggjør vår komplekse hverdag henger sammen, og hva som er i emning.

Inntrykket mitt er at mange av leserne av denne bloggen klarer å ekstrapolere konsekvensene et stykke frem i tid dersom de gis god bakgrunnsinformasjon. Jeg tror at ingen kjenner alle svarene, men dersom vi forstår noen av sammenhengene og årsakene kan det forhåpentligvis legge grunnlag for konstruktive og reelle tiltak for hvordan vi kan møte den fremtidige energisituasjonen.

Jeg fikk forøvrig nylig en e-post som beskrev innleggene mine som autorative og som kunne forklare manglende respons fra leserne.

Er de det?

Isotopen sa...

Nei de er ikke autorative. De er informative og svært troværdige.

Anonym sa...

Inläggen i denna blogg är mycket informativa och håller en saklig och trevlig ton. Fortsätt gärna i samma stil och tack för att Du använder så mycket av Din tid på att med jämna mellanrum komma med ny intressant information.

Bristen på respons från läsarna beror nog ganska ofta på att vi inte har något i sak att tillägga för stunden. Åtminstone gäller det mig!

elgisolnedgang sa...

autorisere(av lat.,auctoritas, myndighet), gi (off.) godkjenning el. bemyndigelse. — autoritativ, som har autoritet, ansett, pålitelig, sakkyndig.

Skulle ynskje at årsaka til at innlegga på min eigen blogg stort sett står med "0 Comments" var at dei var autorative. Så vel er det nok ikkje. Nei, hald fram som du stemner, Energimann. Ingen grunn til å endre stil. Når det gjeld innhald derimot, kunne vi nok alle tenkt oss meir lysteleg lesnad, men ynskjetenking får vi meir enn nok av andre stader.

“If you look for truth, you may find comfort in the end; if you look for comfort you will not get either comfort or truth only soft soap and wishful thinking to begin, and in the end, despair.”

-C.S. Lewis

Energimann sa...

Først så vil jeg takke dere eksklusive få som aktivt bidrar i denne, etter mitt syn, viktige debatten, og derigjennom tilfører den eksotiske og smakfulle krydder (for å bruke et ord i temporær mangel av alternativ).

elgisolnedgang, har sjenerøst lett opp definisjonen på autoritativ (dermed har også jeg nå forhåpentligvis forbedret egen rettskrivning og definisjonsområde);-)

Ser en på konsekvensene av innholdet i det jeg presenterer så er dette absolutt ikke lystelig lesning. Jeg er på den andre siden av den oppfatning at det er viktig å utarbeide og presentere faktabaserte innlegg som dokumentasjon til å kunne forstå hva som er i ferd med å skje.

Litt forenklet ser jeg på min rolle som å levere noen premisser for denne store debatten, så registrerer jeg det som oppmuntrende at nettsteder/blogger som CQD og oljekrisa opptrer inkluderende og iherdig bidrar til ytterligere å spre informasjonen.

Noen hevdet i et radiointervju på P2 nylig at noe av styrkene til mange blogger(e) var at de kunne tilføre mange debatter momentan og verdifull substans, og på meg virker det som at etter hvert som bakrusen, fra det som i ettertid kan vise seg å bli omtalt som verdenshistoriens verste kjøpefest (jeg bruker her bevisst ordet verste fremfor største, siden jeg mener dette ikke er noe å feire) har gitt seg, så vil forhåpentligvis (riktig; jeg er hva enkelte vil kalle en betinget optimist) noen begynne å gå på leting etter noe som er mer reelt. Vi får håpe at vår beskjedne innsats etter hvert har en smittende interesse på flere.

Det at vi nå utgjør en marginal uorganisert gruppe er absolutt ikke noe argument mot det substansielle i det vi presenterer. Det handler nå i første omgang mer om å vekke oppmerksomhet hos de som på en troverdig og konstruktiv måte kan og vil bidra til i større grad å øke synliggjøringen av denne debatten.

Mange av dere er sikkert oppmerksomme på det gode ordet VIRKELIGHETSOPPFATNING, ……..la oss fortsette med å gi dette flotte ordet tilbake sitt reelle innhold.

…………….

God artikkel i Financial Times The new seven Sisters med god grafikk som omhandler hvordan makten og styrken nå skiftes fra børsnoterte oljeselskaper til nasjonale oljeselskaper.

Videre preges nå noe presse om innføring av fartsgrenser på autobahn, anmodninger til folk om å redusere sine flyreiser, politikere og konsernsjefer som i offentlighet begynner å snakke om nasjonal energi og miljøpolitikk (hva er i ferd med å skje med troen på markedet og ”Adam Smiths usynlige hånd”?, kanskje er realitetene nå i ferd med å kle av denne misbrukte metafysiske ”usynlige hånden”.)

yahoo sa...

Igjen Energimann - leser deg alltid - men som noen hinter, det er lite å legge til / trekke fra.
Du er min helt sammen med oljekrisa.no - "en dag står dere på sokkel..." hehe...

Innhold og presentasjon av "kveldssong.." finnes ikke autorative - med mindre man har en meget sart sjel da.

Men når man leser disse saklige og dokumenterte blog-innleggene - (OG prøver å anskueliggjøre konsekvensen denne informasjon) - som nødvendigvis samfunnet "en vakker dag må fjese" (fritt fra engelsk)- så får ihvertfall jeg en anelse utenpå-meg-selv følelse.

.. og den kan muligens sammenliknes med noe autorativt ...underforstått "noe" du kan gjøre lite med ... det bare er sånn

Johannes sa...

Enda en grunn til bekymring for norges del (klippet fra DN.no):

Olje og gassutvinningen sank med 0,9 prosent fra januar til februar, viser SSBs omsetningsstatistikk for olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning for februar 2007

Ser man på de siste tre månedene økte utvinningen fattige 0,1 prosent, men investeringene i oljesektoren førte til større pluss andre steder i statistikken. Gruppen "innsatsvarer" økte mest med 5,7 prosent siste tre måneder. Bakgrunnen for dette var i hovedsak en omsetningsvekst innen oljeraffinering og kjemisk industri. Investeringsvarer fikk en fremgang på 4,8 prosent, og her var det omsetning innen oljeplattformer som bidro mest.

Legg inn en kommentar