14. feb. 2007

VAR ”PEAK OIL” I 2005? (forts. 02)

Matt Simmons erklærte for kort tid tilbake ”We have hit Peak Oil” på Bloomberg Television, og her på Kveldssong for hydrokarbonar publiseres mye harde data fra ulike offisielle kilder. Så langt er det ingenting i de historiske dataene og forventninger til utviklingen i den nære fremtid som svekker Simmons erklæring.

EIA IPM FEBRUAR 2007

Statistikkenheten i det amerikanske energidepartementets månedlige internasjonale petroleumsoversikt (Energy Information Administration, International Petroleum Monthly) ble publisert nå i februar og inkluderer data til og med november 2006.


Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på råolje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform, som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i februar 2007 for perioden januar 2001 til og med november 2006.

Forsyningen av all energi i væskeform er plottet mot den primære y-aksen og mot den sekundære y-aksen er utviklingen i den daglige (handledager) nominelle oljeprisen (Brent spot) markert med små sorte sirkler

MERK: Den primære y-aksen er ikke nullskalert.

Siden prisene begynte å legge på seg for snart tre år siden skulle dette ha gitt forsyningsaktørene rimelig tid til å bringe mer olje ut i markedet. Det er dette som er kjernen i tilbudsøkonomien; økte priser vil (etter noe tid) gi økt tilbud. Så langt har denne effekten uteblitt for den globale oljeforsyningen, noe som forsterker inntrykket av at oljeforsyningen den siste tiden har vært gjenstand for geologiske beskrankninger som nylig er blitt forsterket gjennom politiske vedtak.

Diagrammet illustrerer godt den økende volatiliteten og nordlige trenden for oljeprisen og det siste året har oljeprisen variert med omtrent $30/fat mellom topp og bunnotering. Dette skulle i seg selv avstedkomme spørsmål om de fundamentale årsakene til disse dramatiske svingningene. Legg merke til at det ikke har vært slike kraftige svingninger i oljeprisen i noen som helst av 12 måneders periodene siden 2001.

Dette forsøkes tåkelagt av enkelte ved å forklare at olje til $30/fat tilhører historien, og at oljen i fremtiden blir langt dyrere, noe som ikke er annet enn et patetisk forsøk på å bortforklare at tilbudsøkonomien virker dårlig for en strategisk ikke fornybar ressurs som olje (og naturgass).

Siden forsyningen flatet ut har den nominelle oljeprisen bare med unntak beveget seg under $50/fat. Fredag 12. januar i år sluttet olje prisen rett under $50/fat, og tre uker senere hadde den lagt på seg $8/fat.

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i utviklingen i total global forsyning.

Jeg oppfatter det som skjer som reelt nok, men det er mange tilfeller i den nære historie der prisen for energi har vært gjenstand for såkalte ”falske prissignaler”. I dette tilfellet skulle den lave prisen indikere at forsyningssituasjonen (”the fundamentals”) har bedret seg, noe som er vanskelig å spore fra data og informasjon fra troverdige offisielle kilder, noe som skaper inntrykk av at den siste tids sterke prisøkninger på energi nå kan bidra til å dempe veksten i økonomien og dermed etterspørselen etter energi (olje og naturgass).

OPEC besluttet å redusere utvinningen med 1,2 Mb/d fra 01. november 2006 og ytterligere 0,5 Mb/d fra 01. februar 2007, og blir reduksjonene effektive, vil effekten vises igjen gjennom økte lagertrekk hos importnasjonene og etter hvert fornyet press mot oljeprisen.

For de 11 første månedene i 2006 er den globale forsyningen av all energi i væskeform 39 kb/d (39 000 fat/dag) høyere (eller mindre enn 0,05 prosent) enn samme periode i fjor. (EIA og IEA forventet i 2005 at oljeforbruket (og forsyningen) ville vokse med 1,5 - 2,0 % i 2006 relativt 2005.)

Tallene fra EIA kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner, og enda gjenstår data for desember 2006 før en kan bruke harde tall til å sammenlikne 2005 og 2006, men i alle tilfelle har nå den globale oljeforsyningen for alle praktiske formål vært flat gjennom de to siste årene.

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i juli 2006 på 85,471 Mb/d (revidert ned 0,020 Mb/d siden forrige rapport), og nest høyeste registrering (så langt) var for mai 2005 på 85,313 Mb/d. Mai 2005 er også den måneden, så langt, som viser en topp i utvinningen av råolje, kondensat og NGL.

Pr november 2006 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;·

  • (R + K) MAI 2005 (74,15 Mb/d)
  • (NGL) FEB 2005 (8,05 Mb/d)
  • (R + K + NGL) MAI 2005 (82,08 Mb/d)
  • ALL ENERGI I VÆSKEFORM JULI 2006 (85,47 Mb/d)

Professor Deffeyes har denne kommentaren til at mai 2005 så langt viser seg å være den måneden med den høyeste utvinningen av råolje og kondensat. Beregningene hans hadde kommet til november/desember 2005 som den måneden der den globale oljeutvinningen ville toppe. Kan det være at beregningsresultatene har blitt forpurret av orkanene Katrina og Rita?

For de 11 første månedene av 2006 var ( R + K + NGL ) 34 kb/d lavere enn samme periode i 2005. Selvfølgelig er ikke dette signifikant og vil enda ikke kunne rettferdiggjøre at endelige konklusjoner kan trekkes, men det sier noe om trenden i forsyningen.

EIA sine data viser at den globale forsyningen av råolje og kondensat hadde en topp i mai 2005 med 74,15 Mb/d.

Forsyningen av råolje og kondensat var 125 kb/d lavere for de 11 første månedene i 2006 relativt samme periode i 2005.

Så langt viser offisielle data fra EIA at den måneden med den nest høyeste råolje og kondensat utvinningen var desember 2005 med 74,12 Mb/d.

UTVINNINGEN AV NGL

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL fortsatt hadde en topp i februar 2005.

Data for NGL utvinningen i Russland viser at denne har falt med rundt 12 % i de elleve første månedene av 2006 relativt samme periode i 2005. Dette kan karakteriseres som et dramatisk fall.

Annen energi i væskeform hadde en foreløpig topp i august 2006 på 3,54 Mb/d som er 0,07 Mb/d over den forrige toppen fra juli 2006. I denne kategorien er blant annet etanol, metanol bio diesel inkludert, og som kjent har mange av disse energikildene en lavere energitetthet enn råolje og kondensat. Denne kategorien viser vekst, og det blir stadig stilt kritiske spørsmål, ikke minst av etisk karakter, ved å bruke mais og hvete for fremstilling av etanol. Videre viser mange beregninger at energigevinsten for fremstilling av etanol og metanol med bruk av korn i beste fall…….er svært usikker.

NORSK SEKTOR

Oljedirektoratet publiserte nylig data for utvinningen for hele 2006 og foreløpige data for januar 2007.

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total petroleumsutvinning fra norsk sokkel splittet etter produktklassene som OD bruker. Siden oktober 2006 er kondensat fra Kristin, Mikkel og Åsgard rapportert som råolje (Halten Blend). Av den grunn bør utviklingen i totalen av råolje og kondensat følges for å identifisere trender. Gjennomsnittet av råolje og kondensat var i 2006 omtrent 0,2 Mb/d lavere enn for 2005.

Diagrammet viser også gjennomsnittlig daglig utvinning over året med heltrukne streker, og så langt toppet total norsk petroleumsutvinning i 2004.

I følge data fra EIA for de 11 første månedene av 2006 var Norge verdens 11. største oljeprodusent (råolje og kondensat).

MEXICO

Diagrammet ovenfor viser utviklingen i olje, kondensat og NGL utvinningen for Mexico fra januar 2001 til desember 2006.

Utviklingen i det mexicanske oljefeltet Cantarell har blitt viet mye spalteplass de siste ukene, og den årlige fallraten for feltet blir av representanter for Pemex oppgitt til 15 %.

Dette er identisk med den kollektive fallraten som er beregnet for de av feltene på norsk sokkel som startet utvinning før 2002 og som er omtalt her.

En fallrate på 15 % er svært høyt, og medfører en halvering av utvinningen på litt over 4 år.

Mexico var i 2006 verdens 6. største oljeprodusent og 8. største nettoeksportør.

Det er fallraten(e) som har overasket både i og utenfor oljemiljøet, og det burde være et tankekors at denne kan by på ubehagelige overraskelser for den globale oljeutvinningen i den nære fremtid.

UTVINNINGEN I OPEC

Så langt har den rapporterte utvinningen (R + K + NGL) innenfor OPEC vist en topp i september 2005, og siden et svakt fall.

For OPEC er det for R + K + NGL rapportert en nedgang på gjennomsnittlig 366 kb/d (eller vel 1 %) i de elleve første månedene av 2006 relativt samme periode i 2005.

OPEC hadde en foreløpig topp i september 2005 på 34,51 Mb/d (R + K + NGL), og pr november 2006 hadde utvinningen falt med 1,28 Mb/d.

OLJEPRISEN

I ulike fora og av ulike analytikere blir det synset mye om oljeprisen, og enhver analytiker med respekt for seg selv har (i hvert fall!!) en mening om oljeprisen. Jeg har forsøkt å forstå retningen av generell karakter basert på de fundamentale forholdene for forsyningen.

Noe jeg mener er av betydning å følge er utviklingen i råoljeimporten og råoljelagrene hos verdens største importør og forbruker USA.

Det at oljen bruker tid på å forflytte seg fra eksportører (da tenker jeg her på Midt Østen og Vest Afrika) til importører (USA/Europa) innebærer at det vil ta tid fra at kjøperne begynner å by opp prisen (for å sikre flere kontrakter) til at oljen fysisk blir levert. Derfor virker det en smule underlig når tradere begynner å by opp prisen rett etter meteorologene har varslet kaldere vær for en periode. Det er som at bare prisen blir bydd tilstrekkelig opp like i etterkant av værevarselet, så vil olje omtrent som ved ren magi være øyeblikkelig tilgjengelig til å bekjempe effektene fra kuldegradene.

Jeg har ikke forstått det globale forsyningssystemet for olje til å ha en slik respons. Saken stiller seg annerledes for naturgass og elektrisitet.

Dersom mønstret for de siste årene i USA skulle gjenta seg i år, skulle dette innebære at importen igjen skulle begynne å vokse omtrent nå, og da også lagrene for å bygge en større buffer før ”driving season”.

Dette har så langt ikke skjedd, noe som begynner å få meg til å tro at denne forsinkede årlige budkrigen kan komme til å gi kraftigere utslag i år enn tidligere år. Det som også vil forsterke presset mot oljeprisen er forventingene om fortsatt fall i forsyningene på grunn av OPEC kutt og i hovedsak fallende utvinning i den øvrige verden.

OPPSUMMERING

En detaljert gjennomgang av de ferskeste dataene fra EIA forsterker inntrykket av muligheten for at ”Peak Oil” var i 2005 og nå har både Deffeyes og Simmons sagt klart og tydelig fra.

  • Den globale forsyningen av all energi i væskeform viser fortsatt stagnasjon.
  • Veksten fra de landene (Angola, Brasil og Canada), som så langt har stått for mye av veksten, svekkes fortsatt.
  • Det forventes fortsatt nedgang i oljeutvinningen i Nordsjøen (OD nedjusterte nylig prognosen for oljeutvinningen fra norsk sokkel for 2007 med 0,4 Mb/d (eller 15 %!) relativt prognosen i fjor), det mexicanske feltet Cantarell ventes å få et dramatisk fall i utvinningen i nær fremtid.
  • Oljeforsyningen fra OPEC har vist en fallende trend gjennom det siste året.
  • 2007 vil starte med kutt i leveransene fra OPEC (1,2 Mb/d), og allerede ytterligere kutt (0,5 Mb/d) innenfor OPEC er vedtatt med virkning fra 01. februar 2007.
  • Denne meldingen fra Financial Times (Oil and gas production in the North Sea is now expected to be about 10 per cent lower over the next few years than previously thought, according to the leading survey of the state of the industry.) viser bekymring over utviklingen på britisk sektor og nedjusterte forventninger. Det synes som regelen mer er at offisielle prognoser er for optimistiske enn forventningsrette.


Det blir åpenbart fortsatt interessant å følge utviklingen i rapporteringen av forsyningsdataene fra EIA i tiden fremover, og på ettersommeren 2007 kan det være at dataene fjerner grunnlaget for spørsmålet i overskriften.

Jeg lar spørsmålet fra tidligere overskrifter fortsatt følge rapporteringene i den globale oljeforsyningen basert på historiske data fra EIA.

-----------------------------------

KILDER:

[1] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, FEBRUARY 2007
[2] EIA STEO, FEBRUARY 2006
[3] OLJEDIREKTORATET, MÅNEDLIGE UTVINNINGSDATA, PUBLISERT FEBRUAR 2007
[4] PEMEX, UTVINNINGSDATA, PUBLISERT JANUAR 2007

7 kommentarer:

Anonym sa...

Skal oljeprisen nordover eller sørover? Denne analysen:

http://www.dn.no/energi/article1024491.ece?WT.svl=article_readmore

spår en kraftig sørlig kurs. Interessant nok uten å nevne noe særlig om hvor mye olje som finnes i markedet..

syklist sa...

Spekulantenes veier er uransaklige...

Så vidt jeg skjønte dreier ikke spådommen seg så mye om reelle endringer i tilbud og etterspørsel, men mer at traderene har satt litt mye penger inn på en kontrakt i forhold til en annen. Det var også snakk om en oljeboble.. Jeg forstår det som at mange analytikere ser på oljemarkedet som velforsynt siden OPEC kutter og reservekapasiteten og oljelagrene øker. Siden prisen er historisk høy kan dette kanskje oppleves som en boble. Og hvis nok tradere og analytikere tror det er en boble - så blir det gjerne sånn. Jeg blir ikke så overrasket om prisen raser nedover igjen på kort sikt. Men 30$ hørtes vel noe lavt ut?

Det vil overraske meg mer dersom vi ikke ser prisen over 80$ i løpet av sommeren. (Innbakt i denne setningen ligger det en forutsetning om at det generelt er kort mellom overraskelsene i oljemarkedet..)

Sommeren blir spennende. Jeg har inntrykk av at de fleste anser problemene med oljeforsyningen i 2005/2006 som løst og at problematikken hovedsaklig var knyttet til orkanene. Bensinprisen er tilbake rundt 2$ og alt ser tilsynelatende gullende grønt ut. Hvis etterspørselen stiger kraftig og markedet ber om økt OPEC produksjon kan det være duket for en sviende overraskelse.

Hvis det viser seg at Saudi Arabia nå har begynner å slite med produksjonen, og kanskje er mer komfortable med 8,5 Mb/d enn 9,5 Mb/d, hvordan vil dette foreløpe seg fremover? Vi må anta at S.A ønsker å fremstå som en buffer-produsent så lenge som mulig og derfor ønsker å fortsette å gi inntrykk av "ubegrensede" oljereserver. Hva vil skje når etterspørselen begynner å stige? Vi må forvente at OPEC kommer til å øke kvotene som vanlig, men at SA kanskje ikke klarer å produsere mer en 9,0-9,5 Mb/d i forhold til den fulle kvoten på 10,5 Mb/d. Hvor lenge er det mulig å holde dette gående før markedet begynner å innse at det kanskje aldri kommer til å bli noen produksjonsøkning i området 12-15 Mb/d fra SA?

Eller sagt på en annen måte: Når kommer markedet med det som er av spekulanter, tradere og analytikere til å oppfatte den globale Peak Oil? Vil det komme gradvis eller vil det komme som lyn fra klar himmel? Hvor lang tid etter peak kan det ta? 5 år? 10 år? Jeg tror det er først når markedet begynner å jobbe ut fra en forutsetning om fremtidig fallende oljeproduksjon at vi virkelig får se effekten av peak oil.

Energimann sa...

Hallo,

Det såkalte markedet har for meg med årene fortonet seg mer og mer som et ”underlig dyr”. Jeg er ikke like overbevist om at markedet hele tiden klarer å fange opp fundamentale og langsiktige trender i forkant. På meg kan det også synes som at det såkalte markedet lar seg påvirke av rykter, myter, håp, tro og uttalelser fra ”autoriteter” (både kommersielle og politiske) (kall det gjerne psykologi) og det kan være vanskelig å forutse retning og utslag av slike fenomener.

At det har foregått en viss spekulasjon i råvaremarkedet synes det å være bred konsensus om, og er markedet (balansen mellom forsyning og tilbud) stramt så kan små endringer i en av parametrene gi store utslag i pris.

Det jeg har problemer med å forstå er at volumet av olje som ”spekulanter” sitter på skulle være stort (dette på grunn av kostnader ved lagring og nettopp det faktumet at de kan bli ”brennende inne” med denne oljen ved et kraftig prisfall), og uansett om disse volumene blir frigitt så har jeg problemer med å se at effekten vil bli langvarig.

Jeg ville fortsatt velge å legge til grunn de harde fakta, slik som råoljeimporten og endringene i råoljelagrene i USA (dette fordi dette rapporteres som ”ferske” data og skulle som sådan tjene som gode indikatorer på utviklingen i de underliggende faktorene i oljemarkedet), som (om historien har en tendens til å gjenta seg) indikerer at det vil komme en økning i råoljeimporten til USA, og nå synes den å la vente på seg, noe som kan resultere at det bygger seg opp et press mot prisen ved en forestående budkrig på olje.

Jeg tror i likhet med syklist at det er større mulighet for at vi ser $80/fat enn $30/fat, og at $80/fat nås i løpet av sommeren (2007).

Når ”markedet” fornemmer ”Peak Oil” og konsekvensene, vil nok prisvolatiliteten øke, men hva som skjer deretter (med pris) er det vanskelig å spå om, men forutsigbarheten for mange aktører blir nok kraftig redusert.

Legg merke til de villere prissvingningene innenfor den enkelte kalendermåned som illustrert i den første figuren til dette innlegget.

Så sent som i 2003, og tidligere, kunne prissvingningene innenfor en kalendermåned være $3 - 5/fat, mens i den senere tid er normalen mer $10 - 12/fat. Det er denne ”støyen” som burde få flere til å lure på hva som er de(n) underliggende årsaken(e).

Christopher Briggs fra CQD sa...

Dette synes bare å bekrefte noe jeg har tidligere kommentert. "Peak Oil has been and gone", og at OPEC kutter utvinningen fordi i realiteten de må gjøre det. Som du selv kriver, kan situasjonen til ettersommeren fjerner enhver tvil i dette spørsmålet.

Allerede ser vi noe i gjær i Storbritania (viser til bloggen mi, CQD). Selvsagt er den ofisielle forklaringen klimaet, eller å redusere trafikk og utslipp, men jeg skuer begynnelsen av et helt nytt samfunn som knappheten på energi påtvinger oss.

Altså bomringer - til og med flere bomringer i én by, rasjonering (Tradable Energy Quota, som jeg ellers foretrekker til det europeiske karbonkvota, siden dette systemmet på sikt vil tvinge både rike og fattige til å tilpasse den nye realiteten istedenfor å la de rike kjøpe seg retten til å fortsette som før), og det å måtte betale PER 1,6 kilometer man kjører etter en sats som blir dyrere på noen veger enn andre.

Jeg er ikke i tvil. I praksis er disse forskriftene begynnelsen på enden av dagens masse bilkultur. For ikke å snakke om flyindustrien.

Energimann sa...

Hallo Christopher, det er kjekt å se at du igjen er “online”.

Trives du i Leirfjorden? Jeg så på CQD at du allerede har gjort en tilpasning til ”Peak Oil” og tatt i bruk……..sparkstøttingen (GT versjonen formoder jeg). :-)
………….

Når det gjelder OPEC er det kun tiden som vil vise hva som er de harde realitetene, imidlertid merker jeg meg at flere analytikere etter hvert kommer til og stiller gode spørsmål om blant annet ”timingen” for de frivillige kuttene i Saudi Arabia som startet mens den nominelle prisen var rekordhøy og før de offisielle kuttene ble iverksatt.

Andre kobler det til økt spenningsnivå i golfen (Iran) og at det kan være at SA holder igjen for å dekke et potensielt bortfall fra Iran.

Det at klimaendringer vekker oppmerksomhet synes jeg er positivt, og om det skulle være det argumentet folk flest trenger for å endre forbruksvanene sine, vel………så synes jeg det er helt greitt. ”Peak Oil” og utslipp av klimagasser er to sider av samme sak.

Uansett bakgrunn for en del politiske tilpasninger kan det vise seg at geologiske (les fysiske) beskrankninger i nær fremtid kan vise seg å bli en meget ujevn ”match” mot politiske.

Jeg tenker da også på utviklingen i forsyningssituasjonen av naturgass for store forbruksregioner som Nord Amerika og Europa, og mye peker nå i retning av at disse regionene snart vil havne i en dobbel ”squeeze” med………”Peak Oil” og ”Peak Natural Gas”.

Jeg kommer med et innlegg om naturgass i Europa og Nord Amerika om kort tid.

elgisolnedgaang sa...

I dag les eg fylgjande i Dagens Næringsliv:

Oljeprisen opp 20% på en måned

Oljeanalytikar John A. Olaisen kommenterer:

-De store oljeselskapene sliter med å klare produksjonsmålene sine, samtidig som de opplever en veldig kostnadsinflasjon.

Kvifor er eg ikkje overraska ?

Anonym sa...

-Fordi du har evnen til å se ting i et litt mer langsiktig perspektiv; en evne som er fullstendig fraværende hos børs-blårussen

Legg inn en kommentar