8. jan. 2007

VAR ”PEAK OIL” I 2005 (forts. 01)?

Først vil jeg benytte anledningen til å ønske mine/våre lesere et riktig spennende nytt år!

Jeg har avviklet en noe lengre juleferie enn normalt. Det er bakgrunnen til at det har gått en stund siden mitt forrige innlegg. Tomtønna avsluttet forrige innlegg med følgende ønske;

Likevel har eg ei bøn om at han (Energimann) held fram med å vere eit lys i vintermørket!”

Jeg vil ikke nå gi noen garantier for hvor lenge jeg vil/kan bidra på ”Kveldssong for hydrokarbonar”, og kan heller ikke garantere å være……..et lys i vintermørket.

”Peak Oil” innevarsler en ”mørkere” fremtid og basert på kombinasjoner av fakta, innsikt og begrunnet intuisjon (i følge enkelte har menn kun instinkt!) opparbeidet gjennom mange år, begynner det for meg å virke som at ”Peak Oil” kan være passert (noe jeg skal komme nærmere tilbake til lengre nede i innlegget) og dermed risikerer jeg nå å bli en av de som dokumenterer starten på…………nettopp, det som kan bli en lengre ”mørketid”.

Det å bringe bud om dårlig nytt har gjennom hele historien vært en risikosport med stooor fallhøyde. Jeg har heller ikke noe ønske om å bli karakterisert som ”dommedagsprofet”, dette fordi jeg er av den oppfatning at de fleste ”dommedagsprofetene” er alt for………….optimistiske.
;-)

Jeg har en del nær ferdigstilte innlegg som jeg vil poste her på bloggen i tiden fremover, og noen av disse mener jeg har et godt og interessant innhold.
--------------------------------------

RETUREN TIL VIRKELIGHETEN……

Statistikkenheten i det amerikanske energidepartementets månedlige internasjonale petroleumsoversikt (Energy Information Administration, International Petroleum Monthly) ble publisert nå i januar og inkluderer data til og med oktober 2006.


Diagrammet ovenfor viser utviklingen i total global forsyning av all energi i væskeform (i millioner fat per dag; Mb/d splittet på olje/kondensat, NGL og annen energi i væskeform, som blant annet CTL, GTL, etanol, metanol, biodiesel etc.) slik dette ble rapportert av EIA i januar 2007 for perioden januar 2001 til og med oktober 2006.

Den primære y-aksen viser forsyningen av all energi i væskeform og den sekundære y-aksen viser utviklingen i den daglige (handledager) nominelle oljeprisen (Brent spot) markert med små sorte sirkler

MERK: Den primære y-aksen er ikke nullskalert.

Diagrammet synes langt på vei å speile viktige globale hendelser siden 2001 og frem til nå gjennom bevegelsene i oljeprisen.

Nedgangen i oljeprisen etter 11. september 2001 synes å være etterspørseldreven, noe som styrkes ved at oljeforsyningen ble gjenstand for en tidsforsinket reduksjon (lavere etterspørsel). Etterspørselen (forsyningen) begynte igjen å vokse omtrent et års tid senere.

Etter at krigen i Irak var over våren 2003 trakk oljeprisen seg tilbake da forsyningssituasjonen syntes avklart.

Prisstigningene fra midten av 2003 brakte mer olje ut på markedet. Siden sent 2004 bremset veksten i forsyningen opp (og har for alle praktiske formål vært flat gjennom de to siste årene) mens prisen enda fortsatte nordover. Dette illustrerer prisrasjonering i praksis, og det er de landene med svakest betalingsevne som først gir seg i den globale budkrigen. Bakgrunnen for at prisen har trukket seg noe tilbake de siste månedene er forklart som en kombinasjon av effektene fra spekulanter, en mild høst på den nordlige halvkulen (klimaendringer?), beroligende lagernivå (i USA), reduserte geopolitiske spenninger, manglende kvotedisiplin innenfor OPEC og noe permanent ”demand destruction” (noe som kan være en indikator på svakere økonomisk vekst hos noen store forbruksnasjoner).

Siden prisene begynte å legge på seg for snart tre år siden skulle dette ha gitt forsyningsaktørene rimelig tid til å bringe mer olje ut i markedet. Det er dette som er kjernen i tilbudsøkonomien; økte priser vil (etter noe tid) gi økt tilbud. Så langt har denne effekten uteblitt for den globale oljeforsyningen, noe som forsterker inntrykket av at oljeforsyningen den siste tiden har vært gjenstand for geologiske beskrankninger.

Diagrammet illustrerer godt den økende volatiliteten for oljeprisen og det siste året har oljeprisen variert med omtrent $25/fat mellom topp og bunnotering. Dette skulle i seg selv avstedkomme spørsmål om de fundamentale årsakene til disse dramatiske svingningene. Legg merke til at det ikke har vært slike kraftige svingninger i oljeprisen i noen som helst av 12 måneders periodene siden 2001.

Dette forsøkes tåkelagt av enkelte ved å forklare at olje til $25/fat tilhører historien, og at oljen i fremtiden blir langt dyrere, noe som ikke er annet enn et patetisk forsøk på å bortforklare at tilbudsøkonomien virker dårlig for en strategisk ikke fornybar ressurs som olje (og naturgass).

I diagrammet er også tegnet inn et bevegelig gjennomsnitt for de siste 12 månedene for å glatte ut svingninger fra den ene måneden til den andre, og for å tydeliggjøre trenden i utviklingen i total global forsyning.

EIA rapporterer normalt offisielle data (fra de landene der disse er tilgjengelige) og dataene fra EIA for Norge vil derfor være identiske med dataene for råolje og kondensat fra OD (Oljedirektoratet).

Diagrammet illustrerer den voksende volatiliteten til oljeprisen gjennom de siste to årene og at pristrenden har vært nordlig. I øyeblikket ligger oljeprisen rundt $55/fat etter å ha trukket seg tilbake fra en nominell ”all time high” på $78/fat i august 2006. Isolert sett skulle dette være gode nyheter, men det er grunn til å tro at prisen igjen vil bevege seg raskt mot $80/fat senere i år. Jeg oppfatter det som skjer som reelt nok, men det er mange tilfeller i den nære historie der prisen for energi har vært gjenstand for såkalte ”falske prissignaler”. I dette tilfellet skulle den lave prisen indikere at forsyningssituasjonen (”the fundamentals”) har bedret seg, noe som er vanskelig å spore fra troverdige offisielle kilder, noe som skaper inntrykk av at den siste tids sterke prisøkninger på energi nå kan bidra til å dempe veksten i økonomien og dermed etterspørselen etter energi (olje og naturgass).

Bakgrunnen for at jeg karakteriserer den siste tids prisnedgang som et ”falsk prissignal” har sin bakgrunn at noe tilsvarende skjedde med naturgass i USA i 2002, da en mild vinter reduserte lagertrekkene samtidig med at forsyningen sank, med det resultat at prisen falt til rundt $3/Mscf (Henry Hub, Mscf = 1 000 kubikkfot; 1 000 kubkkfot = 28,3 kubikkmeter) og neste fyringssesong (2002/2003) ble markedet oppmerksomme på de grunnleggende forholdene og prisen doblet seg (Henry Hub).

OPEC besluttet å redusere utvinningen med 1,2 Mb/d fra 01. november i fjor og ytterligere 0,5 Mb/d fra 01. februar i år, og blir reduksjonene effektive, vil effekten vises igjen gjennom økte lagertrekk og etter hvert fornyet press mot oljeprisen.

Relativt desember utgaven av EIA International Petroleum Monthly har data for olje og kondensat utvinningen for månedene januar 2005 til og med september 2006 blitt gjenstand for revisjoner i januar rapporten.

For de 10 første månedene i 2006 er den globale forsyningen av all energi i væskeform 41 000 fat/dag høyere (eller mindre enn 0,05 prosent) enn samme periode i fjor. (EIA og IEA forventet i 2005 at oljeforbruket (og forsyningen) ville vokse med 1,5 - 2,0 % i 2006 relativt 2005.)

Dataene viser nå at den globale forsyningen av all energi i væskeform hadde en topp i juli 2006 på 85,491 Mb/d, og nest høyeste registrering (så langt) var for mai 2005 på 85,313 Mb/d. Mai 2005 er også den måneden, så langt, som viser en topp i utvinningen av råolje, kondensat og NGL.

Husk at effektene fra Katrina og Rita, hovedsakelig i september og oktober i fjor kan medføre at gjennomsnittverdien i disse månedene for 2006 øker noe relativt 2005, på den annen side vil effekten fra reduksjonene i OPEC kunne bringe gjennomsnittsverdien ned for november og desember i år.

Pr oktober 2006 er høyeste oppgitte utvinning (i millioner fat for dagen; Mb/d) for råolje, kondensat (R + K) og NGL eller kombinasjonen av disse (R + K + NGL) som oppgitt nedenfor;

· (R + K) MAI 2005 (74,15 Mb/d)
· (NGL) FEB 2005 (8,05 Mb/d)
· (R + K + NGL) MAI 2005 (82,08 Mb/d)


Den observante leser vil nå registrere at professor Deffeyes sine beregninger kan vise seg å ha vært noe optimistiske.

For de 10 første månedene av 2006 var ( R + K + NGL ) 46 kb/d lavere enn samme periode i 2005. Selvfølgelig er ikke dette signifikant og vil enda ikke kunne rettferdiggjøre at endelige konklusjoner kan trekkes.

Den aritmetiske gjennomsnittsverdien for de siste 24 månedene (november 2004 - oktober 2006) er 84,503 Mb/d. Avviket fra denne gjennomsnittsverdien for den enkelte måned har svingt rundt 1 % i begge retninger gjennom disse 24 månedene.

EIA sine data viser at den globale forsyningen av råolje og kondensat hadde en topp i mai 2005 med 74,15 Mb/d.

Forsyningen av råolje og kondensat var 119 000 fat/dag lavere for de 10 første månedene i år relativt samme periode i fjor. Justert for effektene fra Katrina og Rita blir nedgangen for 2006 større.

Så langt viser offisielle data fra EIA at den måneden med den nest høyeste råolje og kondensat utvinningen var desember 2005 med 74,12 Mb/d.

Dataene fra EIA er jevnlig gjenstand for revisjoner, men summen av disse har over tid vist seg å ligge godt under 1 % i begge retninger.

UTVINNINGEN AV NGL

For NGL (Natural Gas Liquids) viser dataene fra EIA at NGL fortsatt hadde en topp i februar 2005.

Data for NGL utvinningen i Russland viser at denne har falt med mer enn 13 % i de ti første månedene av 2006 relativt samme periode i 2005. Dette kan karakteriseres som et dramatisk fall.

Annen energi i væskeform hadde en foreløpig topp i august 2006 på 3,54 Mb/d som er 0,07 Mb/d over den forrige toppen fra juli 2006. Denne kategorien er den eneste som nå viser vekst, og skal den etter hvert kunne fylle gapet for olje, kondensat og NGL må veksten bli langt sterkere enn hva dataene nå viser.

RUSSLAND

Russland har siden august 2006 innehatt posisjonen som verdens største oljeprodusent. Veksten i oljeforsyningen fra Russland har bremset kraftig opp de siste månedene.

Figuren ovenfor viser utviklingen i råolje, kondensat og NGL forsyningen fra Russland for perioden januar 2001 til oktober 2006. Figuren illustrerer at veksten i Russland har nærmest stoppet opp, og justert for et voksende innenlandsk forbruk er det grunn til å tro at den russiske netto eksporten nå viser en svak nedgang.

Så langt viser dataene at Russland hadde en topp utvinningen i august 2006 på 9,33 Mb/d, som er 0,05 Mb/d over den rapporterte utvinningen for oktober 2006.

Russland og Saudi Arabia har nå til sammen omtrent 25 % av den globale utvinningen av råolje, kondensat og NGL og kollektivt hadde disse to landene en topp i september 2005 med 20,67 Mb/d og i oktober 2006 var denne 19,96 Mb/d. Med andre ord en nedgang på vel 3 % på et år.

Den øvrige verden, med unntak av OPEC og Russland, hadde fortsatt sin kollektive topp for utvinningen av råolje, kondensat og NGL i desember 2003.

SAUDI ARABIA

Dataene fra EIA viser en markert nedgang i olje og kondensatutvinningen for Iran, Nigeria og Saudi Arabia (SA ned 0,77 Mb/d siden september 2005).

Figuren ovenfor viser utviklingen i råolje, kondensat og NGL forsyningen fra Saudi Arabia for perioden januar 2001 til oktober 2006.

I øyeblikket er ratene for skipstransport fra den persiske gulf til Mexico-golfen under snittet for de siste fem årene, noe som indikerer mindre behov for skipstransport fra den persiske gulf.

Dette skjer samtidig med at Saudi Arabia har et rekordhøyt antall leterigger i aktivitet. Dette har innenfor visse kretser gitt ny næring til spekulasjoner om utvinningen fra verdens største oljefelt Ghawar, og om Saudi Arabia har passert oljetoppen. Næring til spekulasjonene hentes gjennom sammenlikninger med hva som skjedde i Texas etter at utvinningstoppen ble passert der. Boreaktiviteten i Texas økte uten at dette klarte å reversere fallet i utvinningen.

UTVINNINGEN I OPEC

Så langt har den rapporterte utvinningen (all energi i væskeform) innenfor OPEC vist en topp i september 2005, og siden et svakt fall. Dette er før de vedtatte produksjonskuttene av 01. november 2006 ble iverksatt.

For OPEC er det en nedgang på gjennomsnittlig 302 kb/d (altså rundt 1 %) i årets ti første måneder relativt samme periode i fjor. Dette gjelder råolje, kondensat og NGL.

OPEC har vedtatt ytterligere et kutt på 0,5 Mb/d med virkning fra 01. februar 2007, da Angola blir medlem av organisasjonen og flere land, blant annet Ecuador, vurderer å gjenoppta medlemskapet sitt.


”THE PRIZE”

”THE PRIZE, the Epic Quest for Oil, Money & Power” er tittelen til en bok av Daniel Yergin som utkom i 1991 og ble belønnet med Pulitzerprisen.

Boken tar for seg oljens historie siden 1859 (Titusville) og frem til den første Gulfkrigen. Til de av leserne som er interesserte i å få mer innsikt i oljens historiske betydning i kriger, konflikter, økonomi, politikk, samfunnsutvikling, oljeselskapenes og OPECs historie, personlighetene etc., er dette en bok jeg trygt kan anbefale. Sjelden har jeg opplevd å bli så sterkt engasjert av en bok (NB! Murstein) der forfatteren gjennom grundig ”research” og engasjerende fortellerkunst tar leserne med på en fascinerende reise i oljens voksende rolle og hva dilemmaer den har skapt i nyere tid. Boken er lettelest og inneholder en rekke fotografier, illustrasjoner og noe statistikk. For de som er genuint interesserte i oljens historie vil jeg karakterisere boken som et ”must read”.

(”THE PRIZE” har i lengre tid stått på listen min og jeg leste boken i sammenheng med andre bøker, blant annet ”The Guns of August” (1962) av Barbara Tuchman (som også ble belønnet med Pulitzer prisen).

OPPSUMMERING

Etter som jeg fikk bearbeidet de ferskeste dataene fra EIA dempet det min tvil om valg av overskrift for dette innlegget, og en detaljert gjennomgang av de ferskeste dataene forsterker inntrykket av muligheten for at ”Peak Oil” var i 2005.

Riktignok er ikke avviket hittil i år relativt samme periode i fjor av en slik størrelsesorden at det kan karakteriseres som signifikant.

Basert på fakta ovenfor, observasjoner og forventninger synes jeg at overskriften kunne rettferdiggjøres;

·
Den globale forsyningen av all energi i væskeform har stagnert de siste to årene.

· Veksten fra de landene (Angola, Brasil og Canada), som så langt har dekket inn mye av etterspørselgapet, svekkes fortsatt.

· Det forventes fortsatt nedgang i oljeutvinningen i Nordsjøen (OD nedjusterte nylig prognosen for oljeutvinningen fra norsk sokkel for 2007 med 0,4 Mb/d (eller 15 %!) relativt prognosen i fjor), USA og det mexicanske feltet Cantarell ventes å få et dramatisk fall i utvinningen i nær fremtid.

· Oljeforsyningen fra OPEC har vist en fallende trend gjennom det siste året.

· 2007 vil starte med kutt i leveransene fra OPEC (1,2 Mb/d), og allerede ytterligere kutt (0,5 Mb/d) innenfor OPEC er vedtatt med virkning fra 01. februar 2007.

Det blir åpenbart fortsatt interessant å følge utviklingen i rapporteringen av forsyningsdataene fra EIA i tiden fremover, og på ettersommeren 2007 kan det være at dataene fjerner grunnlag for spørsmålet i overskriften.

Jeg stilte et spørsmål i overskriften av dette innlegget, så nå oppfordres leserne til å komme med synspunkter/kommentarer.

-----------------------------------

KILDER:

[1] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY, JANUARY 2007
[2] EIA STEO, DECEMBER 2006

2 kommentarer:

Syklist sa...

Godt nyttår!

Det er veldig interessant det du påpeker med at produksjonen fra Saudi begynte å synke før de fastsatte kvotekuttene. Det blir spennende å se hva som skjer neste gang olje-etterspørselen øker. Jeg håper selvsagt at Saudi, mot alle odds, har alle de 260M fatene de skryter av...

Ellers er "The Prize" bestilt. Den har sto på ønskelisten til jul, men måtte ta saken i egne hender.

Anonym sa...

Ett Gott Nytt År även till Dig "Energimann" som med ditt klara språk och dina pedagogiska tabeller så tydligt visar vad många läsare av denna blogg anar och inser men absolut inte hoppas på.

Citat från texten: ”Peak Oil” innevarsler en ”mørkere” fremtid (og) basert på kombinasjoner av fakta, innsikt og begrunnet intuisjon" (slut citat). Tyvärr finns det väl en sanning i detta men ingen önskar ju vara en grå, trist och pessimistisk domedagsprofet. Framför allt inte i jul och nyårstider!

Vi har alla ett spännande år och inte minst en spännande sommar framför oss. Låt oss hoppas att sommarvädret blir lagom varmt och orkanerna få. Paradoxen just nu är väl att det varma vädret både i Nordamerika och Europa håller oljepriset i schack och "main steam media" tror att oljeproduktionsproblemet är löst p.g.a. fallande priser!

Legg inn en kommentar