19. jan. 2007

HVOR SKAL OLJEPRISEN I 2007?

Siden august 2006 har oljeprisen falt med nær $30/fat fra en foreløpig nominell høy på $78/fat. Dette skaper nå inntrykk av et marked der forsyning er større enn etterspørsel. Det å kvantifisere denne ubalansen kan være vanskelig, men det er mulig å se på noen av de fundamentale forholdene som kan forklare denne dramatiske nedgangen. En foreløpig mild vinter og reduserte geopolitiske spenninger er også medvirkende. Ser en grundigere etter i historiske data, avdekkes etter hvert forhold som også gir indikasjoner på hva som kan ligge og vente i nær fremtid.

Jeg skal innrømme at hadde noen spurt meg for 6 måneder siden ville jeg ikke kunne gjettet at oljeprisen ville vise så dramatiske svingninger som det den har. Dermed bestemte jeg meg for å besøke databasen til EIA for å se om noe i de historiske dataene kunne bidra til å avdekke et mønster som kunne bidra til å kaste lys over mulige forklaringer, og hva som kan være i vente. USA er verdens største forbruker og importør av olje, og endringer i forbruk og etterspørsel av olje i dette markedet påvirker det globale markedet.

Naturlig nok, en oljepris som nærmest kollapser, bringer ”Peak Oil” igjen under radaren og skaper inntrykk av at faren er over,…….og bjørnene kan igjen trekke ut fra skogen.)

Det kan være vanskelig å få øye på om det er et mønster i den siste tids prissvingninger for råolje uten at en ser et stykke tilbake i tid.


Dette kan fortone seg som noe ukonvensjonelt siden det vanlige i voksende grad synes å være å operere med en tidshorisont som maksimalt strekker seg 90 dager frem eller tilbake i tid. De som forsøker å gå lenger frem eller tilbake i tid vil nærmest automatisk kunne risikere å bli oppfattet som verneverdige kuorisiteter.Det øverste diagrammet viser utviklingen i den amerikanske råoljeimporten (slik den rapporteres av EIA), med en glattet 5 ukers bevegelig gjennomsnitt plottet mot den primære y-aksen og utviklingen i råoljelagrene siden 01. januar 2000 og frem til nå (plottet mot den sekundære y-aksen). Videre er det vist en trendlinje for råoljeimporten til USA.

MERK: y-aksene er ikke nullskalerte.

Det andre diagrammet viser utviklingen i den nominelle råoljeprisen siden 01. januar 2000 og frem til nå. Begge diagrammene har samme tidsskala.

Diagrammet som viser utviklingen i den amerikanske råoljeimporten, viser at starten for fallet i prisen sensommeren/høsten 2006 harmonerer godt med en fallende import av råolje til USA. Det er antatt at det ligger inne en viss tidsforsinkelse ifra prisendringer til endringer i den fysiske importen. Fallet i importen siden den foreløpige høyeste nominelle prisnoteringen for olje, er omtrent 1 Mb/d. Diagrammet viser også effektene fra Katrina og Rita (høsten 2005) med lagertrekk og fallende import på grunn av, for en periode, begrenset tilgang til losseanleggene utenfor Louisiana.

Normalt vil det være en tidsforsinkelse mellom tidspunktene fra endret etterspørsel til endret pris vises igjen i dataene for import og lagerbevegelser. Normalt bruker oljen 4 - 6 uker fra den persiske gulf til Mexicogulfen.

I de siste tre årene har det vært en lagerbygging som startet tidlig på året. Legg merke til at normalt øker importen til USA et sted i mars - mai med 1 Mb/d eller mer over en periode på flere uker for å bygge lagrene og øke raffinerigjennomstrømningene foran den årlige ”driving season”.

Selv om den siste rapporten fra EIA (torsdag 18. januar 2007), viste en lagerbygging og en uventet høy import, så er ikke data fra en uke alene tilstrekkelig til å dokumentere en trend. En trend er noe som mange aktører i denne forbindelsen relaterer til en glattet utvikling (gjerne 4 - 5 uker) over en periode.


Det er grunnen til at en bedret forståelse av hva som har skjedd og hva som kan ventes å skje i nær fremtid kan være å finne i å se på den historiske utviklingen i det amerikanske markedet, og her vil sykliske endringer i råoljelagre og råoljeimporten kunne være gode indikatorer på hva som kan ventes et stykke lenger frem i tid.

Siden høsten 2004 har for alle praktiske formål den globale oljeutvinningen gått for full maskin, selv om offisielle data har vist at det har vært noe global reservekapasitet. Før høsten 2004 var det betydelig mer global reservekapasitet, noe som reflekteres i en stabil pris, med andre ord, tidligere når etterspørselen vokste kunne produsentene møte veksten ved bokstavelig talt bare å åpne kranene mer.

Etter at kapasitetsgrensen ble nådd (høsten 2004) ble prissvingningene voldsommere (i dette innlegget er den siste tids utvikling i global oljeforsyning presentert), med andre ord den eneste måten et for lavt tilbud kunne møte en for høy etterspørsel var gjennom prisrasjonering………noen forbrukere måtte presses ut gjennom bruk av pris.

”DEMAND DESTRUCTION”

Den bratte stigningen i oljeprisen har hatt som effekt at de som var sårbare på grunn av svak betalingsevne (med andre ord de forbrukerne som befant seg nederst i næringskjeden) ikke klarte å henge med i budkrigen. Hvorvidt disse permanent har gitt opp, er vanskelig å fastslå. Det kan være at disse igjen melder seg på ved utsikter til lavere oljepris, noe som vil øke etterspørselen.

”Demand destruction” innebærer at prisen bys opp inntil tilbud og etterspørsel bringes i balanse. Den voldsomme prisstigningen i fjor presset, temporært eller permanent, noe etterspørsel ut.

En annen side ved de dramatiske prissviningene er at disse svekker forutsigbarheten for de aktørene der oljepris utgjør en betydelig andel av driftskostnadene, som for eksempel flyselskap. I de to siste kalenderårene har prisen svingt med $25/fat mellom topp og bunn, for perioden fra 2000 til våren 2004 lå prisen nokså stabilt rundt $30/fat. Det er disse ville prissviningene og den voksende pristrenden som av mange ble spådd ville være en effekt fra ”Peak Oil.

For land med god betalingsevne viser det seg å være liten priselastisitet, det vil si forbruket påvirkes lite av prisendringer. For land med dårlig betalingsevne er priselastisiteten større.

Jeg tror oljeprisen fremover blir gjenstand for jevnlige oppadgående sykluser der pris brukes til å justere etterspørselen. Med andre ord den oppadgående ”sagtannede” prisutviklingen i oljeprisen, som har blitt tydeligere gjennom de tre siste årene (som vises i diagrammet over oljeprisen) kan være noe verden må lære å leve med. (Jeg vil ikke diskutere effektene fra en resesjon her (eller annet økonomisk tilbakeslag), utover at jeg tror dette temporært kan gi perioder med tilbudsoverskudd som vil ha likhetstrekk med en periode på åttiårene med temporært fall i oljeprisen).

NETTO EKSPORT

I dette innlegget presenterte jeg utviklingen i den globale netto eksportkapasiteten for olje. Ferske data fra EIA viser at utvinningen fra de femten største eksportørene har vist en svakt synkende tendens gjennom 2006 (per oktober 2006). Videre er det ventet at mange av disse eksportørene vil øke sitt innenlandske forbruk, noe som vil ytterligere bidra til å redusere netto eksportpotensial. Data fra EIA viser også at OECD øker sin import, og meldinger i media, fra kinesiske myndigheter, viser at Kina fortsatte å øke sin import gjennom 2006.

Basert på foreløpige data fra EIA og media synes nå med andre ord netto eksporten å ha falt ytterligere i 2006 relativt 2005, samtidig med at OECD og Kina har økt sin import. Dette kan kun gå opp dersom de forbrukerne med svakest betalingsevne fortsetter å gi etter i den globale budkrigen om oljen, og dermed fortsetter å redusere sitt oljeforbruk.


HVA ER FORSKJELLIG NÅ RELATIVT 2006?

Ved inngangen til 2007 hadde OPEC iverksatt kutt i kvotene med 1,2 Mb/d og vil kutte ytterligere med 0,5 Mb/d fra februar 2007. Om kuttene fullt ut etterleves (foreløpige meldinger tyder på at OPEC ikke har kuttet så mye som det var enighet om) vil egentlig inngangen til 2007 relativt sett se en strammere global oljeforsyning enn samme periode i 2006.

IEA meldte nylig om at de nå venter en svakere vekst i oljeforsyningen fra landene utenfor OPEC i 2007 enn hva som tidligere var lagt til grunn for prognosene deres.

Det kan også være at noe etterspørsel, som ble presset ut i 2006, oppmuntret av den siste tids prisnedgang, igjen kommer på banen.

OLJEPRISEN I 2007

  • Prissvingningene har gjennom de to siste årene blitt stadig mer dramatiske. Dette forventer jeg vil fortsette i 2007.
  • Det synes å være en sammenheng mellom oljepris og renter (effekten kan være høyst ulik mellom land som er store eksportører og importører). En høy og volatil oljepris kan etter hvert smitte over i rentemarkedet. Børsmarkedet vil også bli mer følsomt for svingningene i oljeprisen.
  • Den globale forsyningssituasjonen, netto eksport, i 2007 ventes nå å bli strammere enn den var i 2006.
  • Skal ”demand destruction” (prisrasjonering) fortsatt brukes, vil det med tiden ramme stadig høyere i næringskjeden.
  • Etterspørselen etter råolje ventes å øke mot våren og sommeren, da vil også prisen bevege seg merkbart oppover. For USA ventes det nå at importen vil øke med 1,2 - 1,5 Mb/d mot våren.

    Hvor mye skal prisen opp for å sikre en slik vekst i USA sin import?

  • Geopolitiske hendelser, psykologi og spekulasjoner vil i tilegg kunne virke som forsterkere eller moderatorer på prisen….også gjennom 2007.
  • Så var det vær og naturkatastrofer, som det er vanskelig å komme med spådommer om.

Fra det jeg har sett venter jeg at oljeprisen igjen vil legge kraftig på seg i nær fremtid og gjennom 2007 vil jeg nå, med referanse til en strammere forsyningssituasjon, vente mer dramatiske prissvingninger enn i de to foregående årene.


Nå har jeg brukt litt tid på å samle inn, bearbeide og presentere en del historiske fakta og synspunkter, så nå kunne det være interessant å se kommentarer/synspunkter fra leserne.


KILDER:
[1] EIA, THIS WEEK IN PETROLEUM

6 kommentarer:

Syklist sa...

Hei!

Det er det bra du snakker i STORE linjer når du estimerer oljeprisen :-) Man kan jo virkelig begynne å lure hva diverse meglerhus og analytikere har skjønt av statestikk og usikkerhetsanalyse når de estimerer fremtidig oljepris med to desimaler. (for så å bomme med to dekader..)

Men jeg slutter aldri å bli overrasket over hvor stor innvirkning spekulantene har på den kortsiktige oljeprisen. Jeg sitter med et inntrykk av at den siste tids lavere oljepris i like stor grad skyldes direkte spekulasjon i olje som av faktiske forksyvninger tilbud/etterspørsel forholdet.


-Keep up the good work!

elgisolnedgang sa...

Dagens utsegn ?

Oljepanikken gir seg

-De siste dagers oppgang kommer fordi folk er kommet over panikken for at oljeprisen skulle ned til under 50 dollar fatet igjen, skriver Dagens Næringsliv

Isotopen sa...

Jeg er enig med energimannen, her står vi på trappene til en bøs prisvekst på olje og gass.
Se på prisen til andre sentrale råvarer som uran, nikkel, platina og aluminium.
Noe er på gang.

Energimann sa...

Fra det jeg har forstått er det bare en meget liten del av den totale oljeomsetningen som er gjenstand for spekulasjoner. Mye av oljen er i voksende grad bundet opp i langsiktige kontrakter.

At spekulantenes aktiviteter bidrar i prisfastsettelsen og er med å gjøre toppene høyere og dalene dypere mener jeg er riktig. Å kvantifisere dette bidraget vil jeg ikke gi meg ut på.

Prisbevegelsene de to - tre siste årene skulle tilsi at spekulasjonene blir stadig mer risikable, voksende muligheter for gevinst og ditto for tap.

Slik jeg forstår dette er dette et samvirke mellom de som inntar såkalte ”long” og ”short” posisjoner.

De som gikk ”short” rundt midten av august 2006, og som i det siste har blitt tvunget til å dekke sine posisjoner, har uten tvil tjent pent på prisfallet.

Disse spekulasjonene er tveeggede sverd, da de er med å forsterker svingningene.

Våren 2003 var det en rekke aktører som gikk ”short” på naturgass i USA (med andre solgte gass som de selv ikke hadde fysisk, men som de fant dekning hos aktører som var villige til å gi dekning mot at de dekket sine ”lån” innen en avtalt fremtidig dato).

Vinteren hadde vært kald med store lagertrekk, noe som ved etterfylling av lagrene mens utvinningen var fallende, drev prisene videre oppover. De som kom inn sist her (for dette er et flokkfenomen, eller ”psykologisk dreven” som noen vil si, opplevde at ved det tidspunktet de skulle dekke inn sine lån, så hadde naturgassprisen steget kraftig, med det resultat at de måtte ta tap.

Det er likevel flere interessante trekk ved prisnedgangen(e) denne gangen. Prisen er nå lavere enn det den var tilsvarende periode i fjor, dette samtidig med at en rekke data tyder å at forsyningssituasjonen (for olje) i år er strammere enn i fjor. Isolert skulle dette (i følge ”Economics 101”) innebære høyere pris nå. Så er det værets betydning, lagernivåene, psykologi, spekulanter og flokkmentalitet etc..

Jeg mener fortsatt at det fundamentale i forsyningssituasjonen tilsier at prisen skal opp, men hvor mye og når, gjenstår å se, men kanskje før påske?

Anonym sa...

Ja den som visste svaret på det...


Jeg prøver å følge markedet ganske tett, og av det jeg har skjønt er det for alle praktiske formål svært vanskelig å presse ned prisen på olje særlig lenge, uten at det er "backet opp" av et større tilbud enn det etterspørselen er. Dette blant annet fordi det er snakk om så store summer. Forbruket på verdensbasis tilsvarer en dagsomsetning på ca. 30 mrd. I tillegg handles kontraktene med...

Nå er nok mye av årsakene til fallet fond som har gått ut av bl.a. olje, samt "giga-shorter" for å bruke det uttrykket. Det er likevel forhold rundt forsyningssituasjonen som driver dette. Disse aktørene hadde ikke prøvd seg på dette i et stramt marked.

Det som akkurat nå fremstår sannsynlig er at markedet er drevet av vær og "supply"/tilbud. De siste dagene har jeg merket meg at været igjen har spilt en rolle på prisingen, samt at Buskens(hehe) tale til nasjonen om forbruk og transport klart hadde en innvirkning da dette kom som en lekkasje - og sendte oljeprisen opp over 2 dollar.

I dag kom imt. lagertall som for 7. (?) uken på rad viser høy import til usa. Tar en da hensyn til transporttid, så er dette en indikator på at det nå er en god forsyningssituasjon i markedet. Markedet er imt. svært volatilt, og usa er langt fra eneste aktør, så flere prosents svingninger er nesten daglig kost.

Saudi Arabia har også vært ute med indikatorer på at leveringssituasjonen er god. Merkelig nok. De sier det er nok olje i markedet, og at det ikke er behov for hverken møter eller kutt fra OPEC. Uttalelser fra flere hold går imt. på at det er ml. 2-4 millioner fat pr. dag i overskudd i markedet. (Bl.a. Chavez og Nigeria's oljeminister).

Noe skurrer. Og så lenge oljeprisen fremdeles har moment til fall (senest nå i ettermiddag), så sier det meg at den totale forsyningen ansees av markedet som god. Bl.a. fordi usa øker sin import på fallende oljepris. Det motsatte hadde skjedd med prisen om forsyningen virkelig var stram. SA sine utspill forsterker dette synet.

Kilde:http://www.businessday.co.za/articles/world.aspx?ID=BD4A361449

At dette er kortsiktig formoder også jeg. Jeg støtter dine betraktninger og vurderinger mht. utviklingen fundamentalt 100 %, men akkurat nå kan det synes som om vi er i et bearish oljemarked.

Det blir spennende å følge med fremover.

Og takk for kveldssong for hydrokarboner!

Energimann sa...

Oljemarkedet har utvilsomt blitt mer interessant de 2 - 3 siste årene. I følge data fra EIA falt utvinningen i Saudi Arabia med omtrent 0,5 Mb/d fra august 2006 (da oljeprisen nådde sitt hittil høyeste nominelle nivå) til oktober 2006.

Bidraget fra spekulanter består mye av ”papirfat” og kan bidra til å tilsløre den faktiske fysiske forsyningssituasjonen.

Kan det marginale bidraget/fraværet fra disse ”papirfatene” bidra til å skape sykliske illusjoner av et velforsynt/underforsynt marked?

Kan det være aktører (hovedsakelig nettoimportører av olje) som er tjent med å utnytte disse mekanismene for å holde oljeprisen lav………..for en periode?

Det er vel ikke gitt noen å vite hvordan markedet er en gitt dag, da aktørene i stor grad vil måtte basere sine oppfatninger av den globale fysiske utviklingen basert på data som i beste fall publiseres med 2 - 3 måneders forsinkelse (eksempelvis EIA og IEA).

Derfor tjener de ukentlige dataene fra EIA (som ofte er estimater for den største importøren og forbrukeren av olje) om lager og importutvikling, som indikatorer på tilstanden i det global markedet.

Uttalelsene fra representanter fra OPEC spriker også. OPEC har neppe interesse av å svekke tilliten til olje ved å ”prate” prisen (for høyt) opp og dermed risikere å fremme fokus på alternativer som igjen vil kunne senke oljeprisen.

Siste SOTU (State Of The Union) hadde vel blandede signaler til markedet; Økning i SPR (Strategic Petroleum Reserve) og mål om å redusere bensinforbruket med 20 % innen 10 år (20 in 10) blant annet gjennom en sterk økning i bruk av etanol.

Oljeprisen steg betydelig ettersom noe av innholdet fra talen lekket ut, men importnasjoner skulle vel i liten grad ha interesse av å ”prate” prisen opp?

I følge nylig publiserte data fra Pemex faller nå utvinningen i Mexico bratt, 0,3 Mb/d fra september 2006 til desember 2006. Virker ikke som markedet har tatt det til etterretning.

Fallet i Nordsjøen fra januar 2006 til januar 2007 ventes nå å bli 0,4 - 0,5 Mb/d.

OPEC har redusert kvotene og ferske data fra MEES viser fortsatt fall fra OPEC.

Dersom oppfatningen min om en strammere global forsyningssituasjon i januar 2007 (størrelsesorden 1,0 – 1,5 Mb/d) relativt samme måned i 2006, og at dette vil forsette et stykke videre i 2007 er noenlunde riktig, så kan ”markedet” komme til å bråvåkne på et aller annet tidspunkt, og det tror jeg blir omtrent når bjørnene forberederer seg på å trekke ut av hiet. ;-)

Legg inn en kommentar