12. des. 2006

NORSK PETROLEUMSUTVINNING PR. OKT 2006

Mandag 11. desember 2006 publiserte OD utvinningsdata for petroleum fra norsk sokkel til og med oktober 2006. Da dataene fra oktober har reklassifisert væskeutvinningen fra Kristin, Mikkel og Åsgard fra kondensat til olje, vil jeg denne gangen bruke et annet format til å beskrive utviklingen i petroleumsutvinningen fra norsk sokkel.

EIA rapporterer normalt summen av råolje og kondensat utvinningen for en rekke land, derfor bør også utviklingen i totalen av råolje og kondensatutvinningen ses under ett ved studering av figuren nedenfor.

Figuren ovenfor viser total petroleumsutvinning, splittet på ulike produkter, fra norsk sokkel for perioden januar 2002 til oktober 2006 slik dette rapporteres av OD. Konverteringer er gjort som anbefalt av OD.

I figuren er også tegnet inn de årlige gjennomsnittene, og så langt hadde norsk petroleumsutvinning en topp i 2004 med 4,54 MFOE/D (millioner fat oljeekvivalenter pr dag), og i 2006 forventes utvinningen å bli rundt 4,29 MFOE/D (gassutvinningen øker normalt i vinterhalvåret på grunn av økt fyringsbehov). Figuren illustrerer den fallende trenden for olje og kondensat, som i oktober er noe reversert på grunn av økt væskeutvinning fra Kristin.

Den underliggende årlige kollektive og relative fallraten for feltene som var i utvinning før årsskiftet 2001/2002 har gjennom de siste to årene stabilisert seg på et gjennomsnitt mellom 13 og 15 %. Dette er høyt, og tilsvarende relative fallrater er også observert på britisk sektor i Nordsjøen. Den observerte fallraten vil halvere utvinningen for disse feltene i løpet av 5 år om denne forblir i det refererte intervallet. Disse feltene (som startet utvinningen før 2001/2002) hadde en estimert gjennomsnittlig oljeutvinning på 1,87 Mb/d for de 10 første månedene av 2006.

I ”Peak Oil” miljøet blir mye tid og krefter brukt til å forstå fallraten(e), og denne synes å være høyere enn hva som har vært lagt til grunn i de fleste publiserte estimatene brukt til å beregne tidspunktet for når den globale oljeutvinningen når toppen. Skulle dette vise seg å bli tilfelle på global basis (det mexicanske oljefeltet Cantarell er av Pemex spådd å få en årlig fallrate på 14 % de nærmeste årene), vil dette kunne innebære at fallet i den globale oljeutvinningen blir brattere enn hva de fleste spådommene så langt har indikert.

Dette er påpekt i en av Hirsch sine rapporter; at fallet kan bli brattere enn forventet, og videre at det er umulig å fastslå med sikkerhet at toppen er passert før noen år i ettertid.

Jeg har tidligere vist hvordan prisøkninger nå blir brukt til å senke forbruket for de landene som er nederst i næringskjeden, og således kan pris være en god indikator på balansen mellom forsyning og etterspørsel.

LITT MER OM FALLRATER

Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeutvinningen fra Statfjord (norsk andel; Statfjord strekker seg noe inn på britisk sektor) for perioden januar 1999 til oktober 2006.


Figuren ovenfor viser den relative utviklingen i år til år fallraten og videre er det tegnet inn en glattet kurve som viser det løpende 12 måneders gjennomsnittet. Figuren viser at fallraten har svingt rundt 10 % i noen år, men de siste månedene har denne relative fallraten akselerert, og ligger nå på rundt 25 % årlig.

Sa noen ”monstrous decline rates”?

Tilsvarende fallrater er observert for flere av de store feltene som nå utgjør størstedelen av oljeutvinningen fra norsk sokkel. En gjennomsnittlig årlig fallrate på 21 % halverer utvinningen på 3 år.


Kan det være at fallraten(e) kan by på ubehagelige overraskelser for den globale oljeforsyningen i nær fremtid?

KILDER.
[1] OD, MÅNEDLIGE UTVINNINGSDATA, NORSK SOKKEL

12 kommentarer:

CQD Norway sa...

Uff! Håper inderlig at fallraten globalt ikke blir så høy som disse datene!

Men jeg sitter igjen med en følelse av at (atter en gang) du er inne på noe.

Uff... dette her var skummelt, selv for én som for lengst har akseptert at oljetoppen enten skjer nå eller om kort tid.

Jeg håper vi tar alle fullstendig feil om disse tingene!

Energimann sa...

Siden dette innlegget også handler om fallrater, hadde LA TIMES nylig en reportasje om Cantarell

The nation's major oil field, Cantarell, is declining rapidly because of age. Production is down nearly 15% through the first 10 months of the year — more than twice the rate of decline predicted by Pemex officials last year. The company's worst-case projections show production plummeting to about 520,000 barrels a day by the end of 2008 — a nearly 70% freefall from October's average output of 1.65 million barrels a day.

LINK: http://www.latimes.com/business/la-fi-mexcolatax12dec12,0,5548785.story?coll=la-home-headlines

Sitatet fra reportasjen gir et inntrykk av hvor vanskelig det er å spå om fallrater, og hvor fort fallet i utvinningen skjer når det først starter.

Cantarell er nå det feltet i verden med nest høyest utvinning (produksjon) etter Ghawar i Saudi Arabia.

Energimann sa...

Dette synes å være dagen der nyhetene om fallrater står i kø.

EIA publiserte i dag sin STEO (Short Term Energy Outlook) for desember 2006.
Tabell 3a handler om råoljeutvinningen (dvs eksklusiv kondensat og NGL) innenfor OPEC

Totalt lister tabellen følgende data for råoljeutvinningen innenfor OPEC;

OKT 06: 29,460 Mb/d
NOV 06: 28,965 Mb/d

Med andre ord en nedgang på 0,495 Mb/d fra oktober til november innenfor OPEC.

OPEC annonserte et kvotekutt på 1,20 Mb/d med virkning fra november 2006.

For Saudi Arabia viser denne STEOen en råoljeproduksjon på 8,80 Mb/d for både oktober og november.

I november utgaven av STEO listet tabell 3a følgende data for råoljeutvinningen innen OPEC;

SEP 06: 29,640 Mb/d
OKT 06: 29,670 Mb/d

EIA har mao i STEO for desember 2006 revidert ned oljeutvinningen for OPEC i oktober med 0,21 Mb/d.

For Saudi Arabia viser november STEOen en produksjon på 9,20 Mb/d for både oktober og november.


April 06 utgaven av STEO listet en råoljeutvinning fra Saudi Arabia for mars 2006 på 9,40 Mb/d. Med andre ord har oljeutvinningen i Saudi Arabia falt med 0,60 Mb/d fra mars til oktober i år (dette er før kvotekuttene trådte i kraft) i følge desemberutgaven av STEO.
Kan utvinningen fra verdens største oljefelt Ghawar være i fritt fall?

Hvorfor sender OPEC nå jevnlig ut ”prøveballonger” om ytterligere kvotekutt mens oljeprisen ligger mellom $60 - $65/fat?

Syklist sa...

Hei...

Dette var mye dårlige nyheter på en gang.

Hva slags fallrater ser du for deg for Ghawar? Jeg har ikke særlig god oversikt ut over det jeg har lest i "Twilight in the Desert", men så vidt jeg har skjønt så har Saudi Aramco brukt stort sett alle tricksene i boken for å holde produksjonen i Ghawar oppe.

Jeg renger med at dette er omtrent det samme som for Cantarel? Begge to er gigant felter. Er det fare for at Ghawar kan stupe like raskt som Cantarel? Så vidt jeg husker så ligger Ghawar produksjonen rundt 5 MB/day og vil med et 15% fall gjøre et ganske drastisk kutt i global produksjon...

Energimann sa...

Min kunnskap om Ghawar er i hovedsak basert på ”Twilight in the Desert” av Matt Simmons samt flere av hans og andre sine foredrag.

Ferske data (reserver, utvikling i utvinningen) om Ghawar er vanskelig å finne i likhet med annen informasjon om oljereserver og utvinning fra de enkelte felt for OPEC medlemmene.

Som ”syklist” påpeker beskriver all den dokumentasjonen jeg har sett at ”state of the art” teknologier har vært anvendt ved utvinningen fra Ghawar som blant annet massiv vanninjeksjon og horisontale brønner.

Norsk sokkel har også anvendt ”state of the art” teknologier, og jeg har dokumentert i noen innlegg her på bloggen eksempler på utviklingen i den historiske utvinningen for noen norske felt.

Jeg tror de presenterte utvinningskurvene vil kunne frarøve nattesøvnen fra mange oljesjefer.

Ubekreftede rapporter viser at vanninjeksjonen i Ghawar øker og at vannkuttet øker, det vil si en økende mengde vann pr fat utvunnet olje.

Videre vil horisontale brønner miste sin produktive kapasitet i det olje/vannkontakten når disse.

Jeg vil være tilbakeholden med å spå om fallraten for Ghawar, men jeg tror at den rapporterte utviklingen i utvinningen for Saudi Arabia fra EIA, IEA, MEES (Middle East Economic Survey) kan være en god indikator på hvordan utvinningen fra Ghawar trender.

MEES publiserte i dag nye tall for OPEC og disse dataene viser et fall i utvinningen fra Saudi Arabia fra 9,45 Mb/d i mar-06 til 9,07 Mb/d i okt-06. Igjen, dette er før kvotekuttene fra 01. nov-06.

(Legg merke til at dataene kan sprike noe avhengig av kilde, men at de viser den samme trenden.)

elgisolnedgang sa...

Det er tankevekkande å sjå kor fort det går nedover med Cantarel trass "bloddopinga" som vart utført
for berre 5 år sidan. Store investeringar må tydelegvis nedbetalast over ganske få år.

Isotopen sa...

Nå vet ikke jeg når tid de begynte å pumpe vann inn i resevoarene i Ghawar, men at vanngehalten på det som kommer opp bare øker er ikke nytt.
Nei Herr energimann det er ikke bare oljesjefer som kommer til å miste nattesøvnen her.

CQD Norway sa...

Det er dog GLEDELIG og vel forkjent, Energimann, at endelig du får noen kommentarer til dine innlegg!

Kanskje vil oljetoppen etterhvert bli et "het"-tema også i "mainstream" media...

Det har jo vært så stilt! Faktisk jeg tror at alt oppspinnet om miljøet er en måte å forklede energiproblemet. Men slike spekulasjoner hører til min og andre blogg. Takk for at du er en arbeidshest for FAKTER, og at du gjør disse dataene tilgjengelig for oss på en så grundig og saklig presentert måte.

Energimann sa...

Jeg synes det er positivt og gledelig med så mange gode og innsiktsfulle kommentarer.
Selv om det kommer flere lesere til med tiden, vil jeg hevde at enda er det et godt stykke igjen til at ”Kveldssong…” (eller tilsvarende blogger) har et besøknivå som kan karakteriseres som en ”kritisk masse”…….tilstrekkelig til at debatten tar fart i det offentlige rom.

Cantarell sin ”bloddoping” (som elgisolnedgang omtaler det som) handler om et massivt nitrogeninjeksjons prosjekt (til en antatt investering av 10,5 milliarder USD; Kilde: Simmons, som omtalte dette prosjektet med at Mexico satset sin økonomiske fremtid på økt utvinning fra Cantarell) unnfanget i 1998 som skulle øke utvinningen fra Cantarell.

Cantarell, som ble funnet i 1976 var den siste ”kjempen” med en utvinningskapasitet over 1 Mb/d, og i dag er Cantarell det feltet i verden med nest høyest utvinning etter Ghawar.

Ghawar produserte første olje i 1951 og tidlig på 1960 tallet ble det startet opp forsøk med vanninjeksjon.

Flere internasjonale oljeselskaper har nå problemer med å levere den veksten som de har lovet sine aksjonærer.

Det finnes ulike strategier for utvinningen av felt som er relatert til tekniske forhold. Vanninjeksjon er nokså vanlig og kan starte fra dag 1. Normalt vil vannkuttet fra oljefelt øke med tiden og jeg har sett omtaler av felt som har 99 % vannkutt (dvs 99 % vann og 1 % olje, som av enkelte blir omtalt som ”saltvannsproduksjon forurenset med olje” ) noe som endrer kravene ved prosessering av oljen samt hvordan handtere disse vannmengdene.

Jeg håper jeg forstår kommentaren fra ”isotopen” riktig om at langt flere enn oljesjefer burde få forstyrret nattesøvnen sin av slike fallrater.

En observasjon fra flere av de norske feltene er at fallratene ble redusert/reversert i 2003 da oljeprisen var rundt $30/fat og har i den senere tid vist en akselererende fallende tendens.

Til CQD, jeg håper du får rett i at ”Peak Oil” og andre energirelaterte saker snart blir et hett tema i MSM. Jeg sporer økt fokus på det som har med energi og energiforsyning, ref Russland som nekter å underskrive energicharteret som åpner for at vestlige land i sterkere grad kan investere i energisektoren i Russland. Russland synes å ha fått fornyet selvtillit etter den siste tids økninger i energiprisene, og synes nå å bruke sin nye posisjon til å avdekke manglende enighet blant EU landene.

Skal jeg være en smule realist, tror jeg ikke ”Peak Oil” er på alles tunger før etter at dette er et ugjendrivelig dokumentert faktum. De fleste som leser denne bloggen vet hva det innebærer.

Anonym sa...

Det er så forbaska mye gnål om miljøtiltak i MSM i disse tider... Jeg får en krypende følelse av at peak oil rett og slett vil bli forkledd som miljøtiltak.

For den jevne leser av VG er dette god fisk, og noe nytt han kan banne over i lunchen.

Hva tror du?

Hilsen Person (Oljens tid er over, www.vgb.no/778/)

PS! Du må fikse litt på linkene dine øverst til høyre! oljekrisa.no fortjener en peker, ikke minst rustbanking, meg selv, CQD, etc... Sammen er vi sterkere! :-D

Lykke til videre, jeg er en jevn leser av denne bloggen.

Anonym sa...

Det skal en del til å kunne forkle noe slik bevisst som miljøproblemer over lang tid, så jeg er redd både peak-oil og global oppvarming er sørgelige, men sanne fakta. Et utall forskningsdata og ren hverdagsempiri bør være nok til å akseptere forurensingens konsekvenser. Lite skjer så lenge et globalt skruppelløst næringsliv ser sin sjanse til å tjene PÆNG på å selge skrot og ræl til et lykkelig konsumerende publikum. Tilstanden er temmelig deprimerende, det er jul uten snø og septembertemperaturer, men folk SUVer seg til kjøpesentrene og kjøper skrotet produsert av kinesiske kullkraftverk okke som. Ingen orker å se sammenhengen!

CQD Norway sa...

Jeg tror også på at miljødebatten er et "teppe" for å dekke over Peak Oil.

Anonymous viser til forskningen. Men hvis du skal bruke dette, mener selve vitenskapsmennene bak at disse forandringene har en MYE større tidsskal. Altså hvis man akseptere premissen at mennesker har skadet sitt miljø og dermed forandret klima inkluderes dermed ikke bare den dritten vi slipper løs i atmosfæren i dag - men også det som ble sluppet løs fra starten av den industrielle revolusjonen. Så lang tid tar det, hvilket også er en grunn til at hvis vi skulle stoppe nå vil det gå svært lang tid før ting retter seg...

Nå vil jeg ikke skjule at jeg er skeptisk til denne premissen (at det er mennesker som står bak). Det er også vitenskapelig konstatert at strålingen fra sola er blitt gradvis sterkere de siste årene. Fortsetter dette og viser det seg at dette ikke bare er noen sirklus er det selvsagt ille for kloden og livet her, men det er lite vi kan gjøre med saken. Personlig tror jeg at den sterkere utstrålingen fra sola er en langt fornuftigere forklaring på hva som er i ferd med å skje. Dessuten vet vi fra vikingtiden at Grønnland var mye "grønnere" før, og at pga at klimaet forandret ble vikingene bokstavelig talt frosset ut av Grønnland... kanskje verden er på vei tilbake til den varmere tilstand den har vært i fær.

Men jeg trenger ikke skaper debatt over dette i denne bloggen. Faktisk er det uinteressant. For selv om du mener at jo, det er menneskelig skapte problem i miljø, HELE argumentet om miljøforandringer som ventes i fremtiden faller på sin egen urimelighet - som også Colin Campbell har presisert.

NEMLIG at alle prognoser om globale oppvarming går ut ifra en vekst som vi VET 100% ikke kan skje. Det er de samme prognoser som ligger bak våre polikeres luftslott - nye veier, tunneler, og utvidede flyplasser. Altså prognoser som går ut ifra at den veksten vi har sett de siste 50år vil selvfølgelig fortsette i fremtiden.

Og uansett hva du måtte tro om global oppvarming og utslipp kommer vi til å REDUSERE våre utslipp enten vi vil eller ikke, enten det er en ny klimaavtale eller ikke. Vi skal kutte utslippene like sikkert som tilgangen til energi vil reduseres som følge av Peak Oil.

Det er sistenevnt som makthaverne er livsredd for - og med god grunn - og jeg støtter persons mening at alt snakk om miljø i dag fra myndighetene tjener to formål. 1) Å innføre nødvendige restriksjoner for å redusere bruken av olje og gass (forkledd som miljøtiltak) og 2) for at de unge "Belona" aktivistene, de som er opptatt av miljø skal avledes fra hva som virkelig er problemet (Peak Oil). Det er det vi på engelsk kaller en "red herring". Og siden mennesker er så innbilsk, myndighetene appelere også til disse menneskenes svakhet... de kommer ikke kritisk til å spørre om dette er en avledning, fordi miljøaktivistene gis ut hermed til å være svært viktige personer som lenge forstod hva myndighetene nå gjør noe med... Det er akkurat derfor miljø er den perfekte forkledning, da det finnes så mange "villige" man kan lure.

Mens virkelighet er at myndighetene vil gjør alt for å unngå at vi begynner å snakke og aksjonere over det reele problemet. Som Matthew Simmons har sagt, at hvis global oppvarming - på en skal 1 til 10 - utgjør en 3, er Peak Oil en 12!

Peak Oil, for å fortsette denne sitaten, er ytterst alvorlig, særlig hvis man mener det skjer nå eller til og med om 10 år. Verden har ingen plan B og dette er det ingen gode løsninger på.

Legg inn en kommentar