15. nov. 2006

OLJEUTVINNINGEN PÅ NORSK SOKKEL OG OD/OED SIN PROGNOSE MOT 2010.

Figuren ovenfor viser utviklingen i total petroleumsutvinning fra norsk sokkel fra 2002 og frem til september i år. Videre viser figuren en prognose utarbeidet av meg for årene mot 2010 (lysere farger) og de blå strekene (MOE; Ministry of Oil and Energy) viser prognosen fra Oljedirektoratet (MOE/NPD). Figuren illustrerer et voksende gap fra 2007 og mot 2010 mellom prognosene.

Prognosen som er presentert er antatt å ha en nøyaktighet på inntil 3 % i begge retninger. Prognosen inkluderer alle sanksjonerte felt per 31.12. 2005. Videre er det lagt til grunn en oppbygging av gassutvinningen fra Ormen Lange til platå på 18 - 20 milliarder kubikkmeter årlig fra høsten 2009, dette innebærer at full effekt fra Ormen Lange og Snøhvit inntreffer i 2010. Prognosen for gassutvinningen er inklusive forventede effekter fra etter hvert fallende utvinning fra Sleipnerområdet og andre gassfelt. Prognosen for naturgass forutsetter et årlig salgsvolum på 105 - 110 milliarder kubikkmeter i 2010.

For 2008 er avviket mellom prognosene 0,8 MBOE/D og vokser til 1,1 MBOE/D i 2010, og avviket består hovedsakelig av olje. For 2010 er min prognose med andre ord under 80 % av OD sin prognose.

(Det er vel nå jeg risikerer å bli kalt for en festbrems.)

(MBOE/D; MILLIONER FAT OLJEEKVIVALENTER PER DAG)

Figuren illustrerer også at jeg mener norsk total petroleumsutvinning toppet i 2004, ref dette tidligere innlegget.

For feltene som var i, eller hadde startet utvinning før årsskiftet 2001/2002 har den kollektive fallraten (dokumentert i dette innlegget) vært mellom 13 - 15 % gjennom de siste to årene. Disse feltene hadde en gjennomsnittlig utvinning på 1,86 Mb/d i de første 9 månedene av 2006.

For feltene som startet utvinning etter 2001/2002 hadde disse en gjennomsnittlig utvinning på 0,48 Mb/d i de 9 første månedene av 2006. Den totale utvinningen fra disse feltene synes nå å være på platå og ventes å få en fallende utvinning i tiden fremover.

Årlig gjennomsnitt for nye felt, som enda ikke er kommet i utvinning, for 2007 er estimert til 0,15 Mb/d.

Skal OD sin prognose for 2007 og senere oppfylles vil dette innebære at den kollektive fallraten for feltene som var i utvinning før 2001/2002 kraftig reverseres og kollektivt må disse feltene vise en vekst i utvinningen på rundt 10 % fra 2006 til 2007, og etter 2007 må den kollektive årlige fallraten for disse holdes mellom 5 - 10 %.

Dette står i kontrast til R/P analysen som ble presentert her, og vil stille spørsmål ved profilet fra Hubberts analyse.

Igjen det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner, men analysene med ulike metoder presentert her på ”Kveldssong for hydrokarbonar” peker entydig i samme retning.

Jeg var lenge i tvil om jeg skulle legge dette innlegget ut på bloggen. Dette da det kunne bli oppfattet som kommentarer til Olje og energiministerens presentasjon (i beste fall).

Det er overhodet ikke intensjonen, men det er en utfordring av prognosene for norsk petroleumsutvinning som ble presentert på Hydro sitt energiseminar i Bergen 7. november i år, og disse prognosene er utarbeidet av statsrådens faginstans, Oljedirektoratet.

Det vil fremkomme av innlegget hvorfor jeg mener det er viktig å operere med såkalte forventningsrette prognoser. Jeg kan selvfølgelig ikke på nåværende tidspunkt si noe definitivt om hvem sine prognoser som er mest forventningsriktige.

I dette innlegget vil jeg i hovedsak kommentere forventningene til petroleumsutvinningen for perioden 2007 - 2010 basert på mine prognoser. Jeg har gjennom flere år utarbeidet prognoser for petroleumsutvinningen fra felt på norsk sokkel, og det er basert på denne innsikten at prognosene fra OD ……”skurrer”…….for å si det mildt.

Ved å synliggjøre min prognose kan jeg selvfølgelig oppnå å dokumentere for leserne at jeg har en innsikt og forståelse av norsk petroleumsutvinning som ikke rettferdiggjør en presentasjon av disse.

Det er selvfølgelig kun tiden som vil felle den endelige dommen over hvilken av prognosene som traff best.

En temporær reversering av fallraten er observert (basert på feltvise data fra Oljedirektoratet) for noen felt (Brage, Gyda og Veslefrikk) og har hatt en varighet på et års tid hvorpå utvinningen faller brattere enn før reverseringen. Dette kan indikere at det som i enkelte kretser blir tolket som økt utvinning, i realiteten, og med tiden kan vise seg å være en akselerert utvinning.


TILFELLET GYDA

Figuren ovenfor viser utviklingen i oljeutvinningen fra oljefeltet Gyda. Legg merke til at fallet i utvinningen ble reversert høsten 2004 og at utvinningen økte mot vinteren 2006 for deretter å falle bratt igjen.

For lettere å identifisere og dokumentere trendene er de årlige relative endringene og en glatting av disse vist i figuren nedenfor. Hensikten med den glattede kurven er å redusere effekten fra store månedlige svingninger, som blant annet kan ha sitt opphav i planlagte vedlikeholdsstanser, og lettere identifiserer trender over noe tid.


Figuren illustrerer at den relative årlige fallraten kan svinge mye over tid, og at den for Gyda var høy inntil høsten 2004. Bakgrunnen for reverseringen er ikke kjent, men kan ha sin årsak i kombinasjoner av ”infill drilling”, utbedringer av flaskehalser i prosesseringsanlegget og/eller oppboring av nye prospekter/funn. Økningene i oljeprisene har nok også virket som en stimulans til å holde utvinningen høy.

Det figuren illustrerer er at reverseringen av fallraten synes å ha vært temporær og de siste utvinningsdataene viser igjen et voksende fall i utvinningen, og dataene for de nærmeste månedene vil gi en klarere indikasjon på den fremtidige utviklingen i utvinningen fra Gyda.

Formålet mitt med å vise og beskrive utviklingen med hva som har skjedd på Gyda er at det kan være at OD i forbindelse med utarbeidelsen av sine prognoser for årene fremover har diskontert inn en slik kollektiv effekt for alle feltene på norsk sokkel som startet utvinningen før 2001/2002. Dette er så langt den eneste forklaringen jeg kan komme opp med som kan forklare OD sine prognoser for årene fremover.

På den andre siden skulle en slik effekt etter hvert begynne å bli synlig nå, ettersom en reversering av den kollektive fallraten tar tid og som beskrevet overfor vil OD sin prognose kunne oppfylles dersom den kollektive fall/vekstraten for felt som var i utvinning før 2001/2002 endres fra et fall på –15 % til en vekst på +10 % fra 2006 til 2007.

Skjer dette så vil det være unikt i verdens oljehistorie og gode nyheter for A/S Norge og en energihungrig verden.

PROGNOSER FRA ANDRE

IEA i sin Oil Market Report (figur på side 22) for oktober 2006 opererer med en prognose på omtrent 2,3 Mb/d råolje fra norsk sokkel for 2007.

EIA i sin STEO (Short Term Energy Outlook) for November 2006 forventer en nedgang i oljeutvinningen fra norsk sokkel på 50 kb/d for 2007 relativt 2006 (side 6 i figurgalleriet).

Både EIA (statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet) og IEA (OECD sitt energibyrå med hovedsete i Paris) har gjennom lengre tid truffet bedre med sine prognoser for norsk oljeutvinning enn det OD har. Det betyr selvfølgelig ikke at de (EIA og IEA) vil fortsette med det.

EN LITEN OPPSUMMERING

For de av dere som er interessert i økonomi kan det opplyses om at forskjellen for A/S Norge sine inntekter mellom OD sin og min prognose for årene 2007 - 2010 utgjør omtrent 400 000 000 000 kroner, som er 85 og 90 % av totale bruttoinntekter.

Dette er en marginalbetraktning ved en oljepris på 400 NOK/fat og 78% skatt (28 % selskapsskatt og 50 % petroleumsskatt) og det at staten gjennom Petoro (SDØE) har om lag 30 % av petroleumsutvinningen og staten sine eierandeler i Statoil og Norsk Hydro.

Det kan bygges mye jernbane i Norge for 400 milliarder kroner.

Det ovenfor er en dimensjon som forskjellene i prognosene beskriver, en annen dimensjon ligger i at Norge er medlem av OECD. OECD landene er netto importører av olje og nå er det fire av medlemslandene som er netto oljeeksportører, Canada, Danmark, Mexico og Norge, og i hovedsak eksporterer disse landene til andre land innenfor OECD området. Alle disse eksportørene har eller er nær ved å få fallende oljeutvinning samtidig med at nettoimporten til OECD er voksende.

Skulle det med tiden vise seg at prognosene fra OD har vært for optimistiske vil dette innebære at OECD landene vil måtte akselerere importen fra landene utenfor OECD området. I en tid der konkurransen om energiforsyningen hardner til vil et avvik i forsyningen innenfor OECD området på 1 Mb/d mot 2010 få konsekvenser.

Dette innlegget i Dagbladet av leder for Stortingets utenrikskomité, Olav Akselsen, burde ytterligere underbygge betydningen av energi og fremtidig energiforsyning, heri betydningen av å utarbeide forventningsrette utvinningsprognoser.


Som vist gjennom bruk av ulike metoder her på ”Kveldssong for hydrokarbonar”, som alle kommer ut med identiske prognoser for oljeutvinningen fra norsk sokkel for årene mot 2010 (og senere), fremstår OD sin prognose for samme periode som, mildt sagt, ”interessant”.

Herfra vil jeg overlate til leserne, som har lest innleggene her på ”Kveldssong for hydrokarbonar” til å danne seg egne oppfatninger om utviklingen i den fremtidige petroleumsutvinningen fra norsk sokkel.

Skulle den totale petroleumsutvinningen, og da i hovedsak oljeutvinningen fra norsk sokkel, med tiden vise seg å følge prognosene som gjennom flere innlegg har vært presentert her på ”Kveldssong for hydrokarbonar”, så tror jeg ingen i det politiske miljøet trenger råd fra denne bloggen om innholdet i en fremtidig samtale med faginstansen Oljedirektoratet.


I likhet med tidligere innlegg på denne bloggen oppfordres leserne til å komme med synspunkter/kommentarer.


KILDER:

[1] OD, PRESENTASJONER, DATA OG PRESSEMELDINGER
[2] IEA, OIL MARKET REPORT, OCTOBER 2006
[3] EIA, INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY sheet t34, NOVEMBER 2006
[4] EIA, SHORT TERM ENERGY OUTLOOK, NOVEMBER 2006
[5] “PERSPEKTIVER FOR ENERGINASJONEN NORGE”, Olje og energiministerens foredrag på Hydros energi seminar i Bergen 7. november 2006.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Utmärkt inlägg. Jag kan inte se att det finns några fakta att tillägga. Problemet, som jag bara inte förstår, och det gäller både i Sverige och Norge, är att dessa iskalla fakta inte får tydliga politiska effekter! Uppvaknandet på lite sikt är ju oundvikligt och blir ju bara brutalare ju längre vi skjuter det på framtiden.....

Isotopen sa...

Synes disse prognosene til energimannen virker meget veloverveide og troverdige, men hva skjer med oljeprisen, den synker. Burde den ikke være langt høyere mtp nær forestående peak oil?
Underlige mekanismer som styrer dette gamet synes jeg. Det virker som det er kun forutsigbart på veldig lang sikt.

Energimann sa...

Folk flest reagerer på hendelser, og i en daglig overveldende informasjonsstrøm med til dels motstridende meldinger vil folk flest velge å tro på informasjonen som de finner mest optimistisk og/eller som gir dem en god følelse der det er ingen grunn til å bekymre seg om fremtiden. Det som ligger lengre frem i tid vil ikke bli viet mye oppmerksomhet da de fremherskende holdningene vil være at ”det ordner seg nok”.

Oljeprisen har den siste tiden trukket seg noe tilbake. Mitt inntrykk er at dette hovedsakelig skyldes temporære spekulative effekter. Oljelagrene i USA er relativt høye, noen spekulanter med lange posisjoner har kommet i en skvis og blitt tvunget til å kvitte seg med sine posisjoner, og markedet venter på tydeligere signaler på effekten av OPEC sine kvotekutt av 1. november i år. Har disse kvotekuttene blitt effektive vil ikke dette vises før 4 - 6 uker etter at kuttene ble iverksatt. (Det er omtrent den tiden oljen bruker med skip fra Midt Østen til sine kjøperland.)

Status for oljelagrene i USA oppfatter jeg er det signalet mange markedsaktører har som en fast referanse, og den siste tiden har totale lagertrekk vært store. Dersom dette fortsetter samtidig med at oljeimporten til USA synker, så er fortsatt min oppfatning at markedet vil reagere med å sende oljeprisen oppover i månedsskiftet november/desember. Jeg tror det kun er et fåtall av aktørene i markedet som følger ”Peak Oil” debattene tett.

Jeg har registrert at når oljeprisene vokser følger interessen for ”Peak Oil”, og når oljeprisene trekker seg tilbake, så faller interessen. Dette gjør det vanskelig å opprettholde interessen hos en ”kritisk masse” over tilstrekkelig tid til å få debattene inn i det offentlige rom.

Siden slutten av september i år har fraktratene fra den persiske golfen vært under gjennomsnittet for de siste 5 årene. Dette indikerer at det er en viss overkapasitet på transportsiden, med andre ord, større konkurranse om å frakte mindre olje. Fraktratene i forrige uke var 53 % av nivået i fjor (rundreise fra den persiske golfen til Mexico-golfen).

OD sin prognose vil (om den har noen effekt) virke prisdempende (Prognosene for Norge presentert på ”Kveldssong for hydrokarbonar” er det neppe noen aktører av betydning som bryr seg med.)

Oljeprisen er syklisk gjennom året og har de siste årene falt en hel del om høsten. Dersom global oljeutvinning nå er på platå, så kan det ventes en prisstigning senere i vinter, og denne kan bli sterk dersom OPEC sine produksjonskutt er effektive.

Det at oljeprisen er volatil (viser store prissvingninger) er i seg selv et signal om fundamentale forhold. Den fremherskende oppfatningen er at markedet har rett, og det tror jeg er riktig på kort sikt (maks noen måneder frem i tid) effektene fra ”Peak Oil” mener jeg er langsiktige, og jeg tror ikke markedet opererer med en slik tidshorisont.

Det er grunnen til at også jeg tror at det er først når ”Peak Oil” er passert, at allmennheten begynner å fatte interesse. Da tror jeg de vil oppdage at det blir vanskeligere med korrektive tiltak, og da blir nok veien til panikk……kort.

Tomtønna sa...

Eg har svært liten kunnskap om korleis oljemarknaden fungerer. Men eg har fått med meg at kortsiktige forhold influerer sterkare på prisen enn langsiktige. Dersom Saudi Arabia seier: "Vi har problem med å levere som forutsett dei neste 6 månadane, men deretter vil vi kunne levere i bøtter&spann", vil dette kunne føre til sterk auke i prisen. Dersom dei seier at "forsyningssituasjonen vil vere svært god dei neste 6 månadane, men så vil det bli vanskeleg framover", vil marknaden truleg reagere med prisnedgang. Den sist skisserte situasjonen er sjølvsagt den mest alvorlege, mitt poeng er at marknaden i liten grad gjev prissignal i tide for å kunne innrette oss på ei meir eller mindre permanent knipe.

Curt Cobb (link på høgre side i bloggen) har skrive ein del om dette. No sist om den volatile ("manisk depressive") oljemarknaden: http://resourceinsights.blogspot.com/2006/10/mr-market-manic-depressive-is-there_22.html

Elles hadde det britiske Energy Institute eit seminar 7.november, der dei ulike presentasjonane er lagt ut her: http://www.energyinst.org.uk/index.cfm?PageID=1106

Eg vil be dykk spesielt legge merke til Chris Skrebowski sin presentasjon, side 11-13 og nesten på slutten. Ei god referanse for Energimann!

Den direkte utfordringa til OD, -faginstansen til våre "beslutningstakarar", som Energimann kjem med i denne posten, skal det bli uhyre interessant å følgje. Med "Peak-oil-problematikken" er det ikkje lett å kome i inngrep med dagens politikarar. Men 400 miliardar kroner til eller frå tilsvarar jo omlag 1280 vfe (valfleskekvivalentar), og burde såleis kunne avstadkome ei viss interesse hos "the chattering classes".

Elles vil eg tilrå Michael Smith sin presentasjon på same sida.(http://www.energyinst.org.uk/events/files/oildep/msmith.pdf )Ein god (men i overkant optimistisk?) illustrasjon av kva dei ulike kjeldene av energi i væskeform + energiøkonomisering kan bidra med for å fylle gapet mellom tilbod og etterspurnad fram mot 2025.

odin sa...

Nok en gang er jeg evig takknemlig for den innsikten du deler med oss. Jeg lærer masse når jeg leser denne bloggen.
Det som frustrerer meg mest rundt denne problemstillingen er at mye av oljefondet ble opptjent med en fatspris rundt 20 gringo dollares(eller billigere).
det er jo rett og slett skremmende å mene at prisen på olje aldri ville komme over 20 dollar? Nå er ikke jeg noen spesialist, men etter hva jeg har fått med meg har det blitt iverksatt flere tiltak for å maksimere oljeutvinning av nordsjøen i lang tid.
hvis man ser dette i lys av en oljetopp i overskuelig framtid(10år?) blir det rimelig klart at statens pensjonsfond, utland= luftslott, mens olje i bakke= uvurderlig realkapital?

Er det ikke en større gave til våre barn og barnebarn å sette en propp i (noen av) oljereservoarene enn å investere penger i de som bruker den opp?

det er jo liten vilje til å gjøre noe med denne utviklingen. ikke hos noen. derfor takker jeg alle som bruker tid og energi på å spe denne ordet, som kommer til å være på alles tunger om ikke så veldig lenge.
peak oil is here...

elgisolnedgang sa...

Eg har av og til moro av å sjekke ordbruken finansanalytikarar og andre innanfor miljøet nyttar når dei kommenterer faktiske hendingar.Å få boltre seg i denne fagterminologien måtte være sjølve Nirvana for Sylfest Lomheim&co

Eit lite døme, det kraftige fallet i oljeprisen i førre veke sende olje- og offshoreaksjene ned i kjellaren.

En kjøpsmulighet, mener oljeanalytiker John A. Olaisen i meglerhuset Carnegie til DN.
Han tror oljemarkedet vil stramme seg til de neste to-tre månedene.
- Etterspørselen er fortsatt ganske bra, og vi ser fortsatt forsinkelser i produksjonen. Da ligger det an til et ganske stramt markedet for de nærmeste månedene.


På bakgrunn av innhaldet i innlegget dette er ein kommentar til, er bruken av ordet "forsinkelser" interessant. Skal tru kva ord dei vil nytte dersom Energimann si prognose slår til.

Energimann sa...

For årene 1983 - 2003 var årlig gjennomsnittlig nominell (løpende) oljepris (Brent datert) under $30/fat. I denne perioden utvant Norge 15 - 16 milliarder fat (konvensjonell) olje.

OD, i sine årlige ressursregnskap, har estimert totale utvinnbare oljereserver for norsk sokkel gjennom årene 2000 - 2005 til mellom 29,4 - 30,4 milliarder fat (tallet er å oppfatte som et øvre ”tak”). Ved utløpet av 2005 var det hentet ut omtent 19 milliarder fat (rå)olje fra norsk sokkel.

Ytterligere kommentarer skulle være unødvendig, men ja alt tyder på at det å spare på realkapitalen olje for fremtiden ville kunne lette tilpasningen til et annet økonomisk paradigme.

Det er all grunn til å vente at de som skal felle en historisk dom over denne epoken vil være rettferdige og jeg er ikke overbevist om at de som nå lever vil like ordlyden i denne dommen.

Jeg har under ferdigstillelse et innlegg som omhandler økonomivurderinger og som vil inneholde en illustrasjon som viser historisk oljeutvinning fra norsk sokkel og oljeprisutvikling.

---------
Hva menes med at ”oljemarkedet vil stramme seg til”?

Jeg har all grunn til å tro at prognosen min vil treffe nærmest. (For all del kun tiden vil felle den endelige dommen).

Bakgrunnen for min ”pessimisme” (som egentlig kan vise seg å være hard realisme) er at det som nå kan observeres av fallrater, basert på OD sine data, for mange av feltene burde vekke oppmerksomhet langt utover kretsen til en blogg i en av ”utgruppene”.

Kan det være at den fremtidige språkbruken til mange av disse analytikerne blir en nærmest utømmelig kilde for ideer til et nytt underholdningsprogram a la ”NYTT PÅ NYTT”?

Ideen er herved lansert.

Odin sa...

Hei igen! Da har Helge Lund kommentert IEA's World energy outlook.
-Alle enkle fat er tatt
i følge Lund sliter industrien med å levere den veksten som er lovet. "Alle enkle fat er tatt, fremover ser vi mer og mer krevende prosjekter som LNG, gass til olje og oljesand" sier han. kompetansemangel er også et problem sier lund. etterpå advarer han mot peak oil som han ikke har noe tro på. men en ting vet han for sikkert, det er at peak oil teoretikerne vil til sist få rett...

Hoho! Fantastisk artikkel. Dette virker på meg som en utrolig selvmotsigende artikkel. Tror nok jeg setter en knapp på prognosen som er presentert her.

Artikkelen har en forklaring på hva Peak oil teorien er, men nevner ikke at den ble brukt av hubbert til å fastlå usa's(lower-48) peak i 1971. det nevnes bare hans feilaktige verdensprognose.

Energimann sa...

Jeg reagerte også på at reportasjen var selvmotsigende (har med utformingen å gjøre), men jeg velger å tro at det skyldes journalisten (som for lengst burde funnet seg noe annet å gjøre).

Legg inn en kommentar