21. nov. 2006

BLIR ENERGI FREMTIDENS VALUTA?

Figuren ovenfor viser den historiske oljeutvinningen fra norsk sokkel mot inflasjonsjustert oljepris i US $/fat. Mer lenger ned i innlegget.


Dersom overskriften i dette innlegget spontant utløser massive hjerteattakk hos de som er ensidig genetisk disponert til utelukkende og uten motforestillinger å betrakte verden gjennom ”blåruss” øyne der markedets ”usynlige monetære hånd” alltid vil komme opp med løsninger, også for fossil energi,……….….så er nettopp det intensjonen.

Forekomstene av de viktigste, mest anvendelige og potente ikke fornybare energikildene våre, olje og naturgass, er geologisk begrenset.

Dette betyr, for de av dere som enda er i tvil, at det å tro at markedets ”usynlige hånd” vil legge mer olje og naturgass i bakken bare menneskene er villige til å legge mer penger på bordet ………kommer til å bli fryktelig, fryktelig skuffet. Flygende griser kommer til å bli et vanlig syn lenge før den beskrevne monetære metoden vil fungere.

For de av oss som har fulgt utviklingen i den globale energiforsyningen gjennom noe tid (dvs mange år), forstår energi mer enn de fleste, og gjennom flere tiår har jobbet med energi, studert og vurdert ulike bøker, artikler, avhandlinger om samspillet mellom energiforbruk og samfunnsutvikling er det på tide å presentere noen alternative oppfatninger.

I en periode der det har vært rikelig tilgang til billig energi har dette også muliggjort økonomiske modelleringer og fremskrivninger av utviklingen under forutsetninger av at billig og rikelig energi alltid vil være tilgjengelig til å sikre fortsatt økonomisk vekst inn i evigheten….. og aller helst et stykke langt bortenfor.

De økonomiske modellene er en abstraksjon av den virkelige verden. Prisutviklingen på energi de siste årene, og det som er klare politiske omposisjoneringer (les ressursnasjonalisme) fra noen av de landene med de største energireservene og eksport, har etter hvert fått noen (men fortsatt beklagelige få) til å forstå at noe er i ferd med fundamentalt å endre seg.

Spørsmålet er bare om de ser konturene av hva dette paradigmeskiftet reelt innebærer?

Det er selvfølgelig ikke gitt noen å kunne fullt ut se konsekvensene av en fremtidig fallende tilgjengelighet til energi (i første omgang olje og naturgass). Dette fordi manglende energiforsyning skaper en del kaskadeeffekter det er vanskelig å kunne forutse fullt ut rekkevidden av.

For noen år siden kom jeg ved en tilfeldighet i prat med en rådmann i en kommune som hadde solgt seg ned/ut av sine andeler i større kraftanlegg for å få kontanter til å dekke gode formål som barnehage, skole og sykehjem. Jeg har ingen problemer med å forstå at en del politikere bare må finne finansiering til valgløftene sine. Jeg spurte (på generisk grunnlag) denne rådmannen om hvilke vurderinger som var lagt till grunn ved salget av andelene i kraftanlegg. Svaret jeg fikk var ikke overraskende, kommunen hadde fått gjennomført flere ”uavhengige” verdivurderinger av økonomer, og selvfølgelig når de samme forutsetningene brukes i de samme likningene så kommer alle ut med omtrent identiske svar.

Siden har kraftprisene i Norge lagt kraftig på seg, så kjøperne har all grunn til å være fornøyde.

Spørsmålet nå (selv om det bare blir hypotetisk) er hvordan ville denne kommunen stått seg i dag om de hadde valgt å beholde sine andeler i kraftanleggene?


ENERGI OG NÅVERDIMETODEN

Det er allerede nå mulig å peke på svakhetene ved en del av de økonomiske metodene som legges til grunn for beslutninger innenfor energisektoren.

Ved beslutninger om utbygginger av olje og gassfelt legges ofte nåverdi (eller internrente) til grunn. I korthet innebærer dette at fremtidig netto kontantstrøm (normalt justert for inflasjon før og etter skatt), gitt en fast produktpris (som olje og gasspris) diskonteres (med en årlig sats, som for oljeselskaper normalt ligger mellom 6 - 10 %) for å gi verdien per i dag. Er denne verdien negativ så blir det ingen beslutning om utbygging, og prosjektet kan (i beste fall) bli liggende på is inntil at produktprisene har steget så mye at det møter lønnsomhetskriteriene. (Det kan også bli lønnsomt som følge av teknologiske nyvinninger over tid.)

De siste fire årene har olje og gassprisene årlig vokst med et gjennomsnitt på rundt 30 %, noe som langt overgår diskonteringssatsen brukt i analysene som danner grunnlaget for utbyggingsvedtak.

(Noen lesere vil nå hevde at dette kan løses med å justere de fremtidige produktprisene til å reflektere dette, og det er riktig,…….men det skjer sjelden eller aldri.)

Begynner leserne nå å se hva som ville skje dersom den årlige prisveksten på varer (som energi) er høyere enn diskonteringssatsen, og dette ble tatt hensyn til ved de økonomiske analysene?

Eierne av (eksempelvis) olje og gassfelt, som ikke er vedtatt utbygd, ville kunne utsette beslutninger inntil prisveksten på produktet (olje/gass) igjen ble mindre enn diskonteringssatsen. Paradokset er altså at verdien av olje og gass i bakken vokser mer ved å la den ligge i bakken så lenge prisveksten for disse er større enn diskonteringssatsen.

Nåverdimetoden gjør at 1 kWh i 2026, som i dag er priset til 0,50 NOK ved konstant kraftpris og 7 % diskontering, blir verdsatt til 0,12 NOK i dag. Det er her svakhetene ved utelukkende å legge økonomiske kriterier til grunn i verdisetting av (blant annet) energi kommer til syne. 1 kWh er en fysisk og tidsuavhengig størrelse, og ved å anvende nåverdimetoden konkluderer den med at 1 kWh i 2026 (uttrykt i monetære enheter, dvs penger) kun tilsvarer 0,24 kWh i dag!!

Nåverdimetoden er et godt verktøy til å rangere prosjekter/metoder etter, spørsmålet er om ikke metoden har åpenbare svakheter ved anvendelse på begrensede ikke fornybare ressurser (realverdier). Energi er som kjent en ikke fornybar ressurs, selv om enkelte energiprosesser i dagligtale (etter mitt syn feilaktig) blir omtalt som fornybare.
(Jeg skjønner hva som menes, vinden som blåser i dag vil blåse senere og lar seg også da høste for å omdannes til energi i form av mekanisk arbeide og/eller elektrisitet.)

Forbrukt energi er ikke fornybar, den har irreversibelt blitt omdannet til energi i annen form……..som ikke lar seg høste for gjenbruk. Altså, energi er ikke fornybar.

Energi er en fysisk vare og uttrykker evne til å gjøre arbeid. Oppfatningene av energi blir gjenstand for en forvrengning gjennom abstraksjoner i enkelte økonomiske modeller, og dette vil med tiden bli klarere for de fleste ettersom voksende energipriser vil bli brukt til å rasjonere forbruket.

Figuren innledningsvis viser den historiske oljeutvinningen fra norsk sokkel og inflasjonsjustert oljepris i US$/fat.

For årene 1983 - 2003 var årlig gjennomsnittlig nominell oljepris (Brent datert) under US $30/fat. I denne perioden utvant og solgte Norge 15 - 16 milliarder fat (konvensjonell) olje. Overskuddet fra dette salget ble løpende lagt inn i Statens Pensjonsfond - Utland. Ref. denne tidligere betraktningen.

OD, i sine årlige ressursregnskap, har estimert totale utvinnbare oljereserver for norsk sokkel gjennom årene 2000 - 2005 til mellom 29,4 - 30,4 milliarder fat (tallet er å oppfatte som et øvre ”tak” pr 2005). Ved utløpet av 2005 var det hentet ut omtent 19 milliarder fat (rå)olje fra norsk sokkel.

Gjennomsnittlig oljepris for perioden januar til september i år har vært US $66 - 67/fat, og dette er en økning på ca 20 % relativt hele 2005. (Riktignok har oljeprisen de siste ukene svingt rundt US$60/fat, noe som indikerer en noe svakere gjennomsnittlig vekst hittil i år, men så var det utviklingen resten av året da.)

Ytterligere kommentarer skulle være unødvendig, men mye tyder på at det å spare på noe av realkapitalen olje for fremtiden ville kunne lette tilpasningen til et annet økonomisk paradigme.

Det er all grunn til å vente at de som om 20 - 30 år skal felle en historisk dom over denne epoken vil være rettferdige, og jeg er ikke overbevist om at de som nå lever vil like ordlyden i denne dommen.

HVA SKJER I ANDRE ENERGINASJONER?

Oppmerksomheten om forestående knapphet på energi øker bevisstheten i de få landene som enda har betydelige fossile og mobile energiressurser, og disse endrer nå raskt det geopolitiske landskapet gjennom å etablere nye formelle og uformelle allianser. De har åpenbart forstått at energi er verdifull politisk kapital som langt overgår noen av verdens valutaer.

Utdraget nedenfor er hentet fra denne meldingen, og er med og underbygger det bildet som ble presentert i dette innlegget;

"The scramble for territory of the past may be replaced by a scramble for energy," Solana warned, adding: "Although energy markets are increasingly global, much of the world's gas and oil reserves lie in unstable and often undemocratic parts of the world."


Russland har (i følge offisielle kilder) verdens største naturgassreserver. Gassfeltet Shtokman vil, ved fortsatt utsatt oppstart, paradoksalt nok bare fortsette å vokse i verdi (slik dette uttrykkes gjennom monetære enheter, penger) dersom gassprisene fortsetter å vokse slik de har gjort de siste årene.

Kan det være at også slike vurderinger har ligget til grunn ettersom russerne ”skynder seg langsomt” med å få feltet utbygd?

(Utbyggingen innebærer riktignok også en rekke teknologiske utfordringer, men slike ting lar seg, som de fleste vet, løse med…nettopp……..penger.)

Kan det være at flere energileverandører har skjønt at verdien av unike energiressurser blir større ved å fordele utvinningen over lengre tid? Her kan det vises til at enkelte parlamentsmedlemmer i Kuwait både har uttrykt ønske om å få verifisert nåværende estimater på gjenværende utvinnbare oljereserver og luftet forslag om å introdusere et tak på utvinningen av hensyn til fremtidige generasjoner.

Tegn til en voksende ressursnasjonalisme finnes også i land som Algerie, Bolivia, Indonesia og Venezuela, bare for å nevne noen få.

--------

En tidligere stortingsrepresentant omtalte en gang et tiltak/forslag som ”å pisse i buksa en kald vinterdag for å holde varmen”.

Det kan av og til virke som at dette (”å pisse i buksa en kald vinterdag for å holde varmen”) har vært en populær sport når det gjelder energi, og vi kjenner godt fagbakgrunnen til de som ivrigst promoterer denne energianalfabetismen.

Kan det være at representantene for denne profesjonen i lengre tid har ment at ”det er bedre å pisse i buksa……….enn å drite seg ut”?

I så fall vil de etter hvert merke at denne ukritiske troen på at markedets ”usynlige hånd” vil løse fremtidens energiforsyning innebærer at resultatet blir……..både og.

---------------------

Jeg stilte et spørsmål i overskriften av dette innlegget, så nå oppfordres leserne til å komme med synspunkter/kommentarer.


KILDER:

[1] OD, PRESENTASJONER, DATA OG PRESSEMELDINGER
[2] BP STATISTICAL REVIEW, JUNE 2006
[3] EIA, PETROLEUM PRICES

13 kommentarer:

odin sa...

Takk nok en gang for denne bloggen, denne posten mailes i øyeblikket rundt til alle på maillista :)

finnes det et sted man kan se hvem disse 15 milliarer fatene har blitt eksportert til?

Etter min oppfatning er det slik at økonomisk utvikling, eller "framskritt" hvis man er blå henger ganske tett sammen med økt utvinning av energi. uten energi, ingen billig eksport fra kina for eksempel. hvis man forutsetter at peak oil er en realitet(noe som er vanskelig å benekte, ihvertfall i nordsjøens tilfelle) er det vel ikke så vanskelig å tro at den økonomiske veksten er noe av det første som vil gå dukken. Og deflasjon er som kjent ganske skummelt.
Olje som fremtidens valuta høres ikke veldig usannsynlig ut sett i lys av en framtidig global oljetopp.

elgisolnedgang sa...

Dette er eigentleg eit innspel til det førre innlegget til Energimann, men eg skriv kommentaren her likevel.

Dei fleste lesarane av denne bloggen abonnerer truleg på energinyhenda til DN og har lese dette før, men dei av dykk som ikkje allereie har vore innon, må ta seg ein tur hit:
http://www.dn.no/forsiden/energi/article933722.ece

Skulle tru Helge Lund har byrja å lese bloggen dykkar, karar.

elgisolnedgang sa...

oooops.

Ser at eg fær med gammalt nytt. Må visst skjerpe meg.

Anonym sa...

Hei!

Du skriver på noe som bør munne ut i en utgivelse - på papir altså. Veldig godt skrevet, underbygget og dokumentert.

Du rører i dypet av noe som vanlige mennesker ikke ønsker å bruke tankekraft på i det daglige. Det er nok noe av hovedgrunnen til at peak-oil og konsekvensene "er begravd".

At energi faktisk er kapital (også i dag) mener jeg at bl.a. Irak-krigen og Iran-retorikken omkring atomvåpen (eller ikke) er daglige beviser på. Det er et viktig emne du belyser, og våre politikere er forhåpentligvis klar over bindingene.

Ellers mener jeg at du bør prøve å bringe denne faktadebatten ut i media (hvis ikke du har prøvd da), og da tenker jeg spesielt på å få utfordret OD på tallmaterialet i prognosene. Det er ingenting å ha for stor respekt for.

Ellers vil jeg bare ønske deg lykke til videre.

Fakta over fiksjon.

Mvh.

A.D

Energimann sa...

Jeg vet ikke hvor det er statistikk over hvem Norge har solgt oljen til over tid, men det kan være at Statistisk Sentral Byrå har oversikt.

Deflasjon blir av enkelte karakterisert som et økonomisk ragnarokk


Nedenfor er en link til en, av flere artikler i en serie THE NEW WORLD OIL ORDER, Part 1 i ASIAN TIMES med tittelen, ”Russia attacks the West's Achilles' heel”

http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/HK22Ag01.html

En respons til denne artikkelen var at verdens oljemarked ville kollapse som en konekvens av ”Peak Oil” og bli regionalisert eller basert på politiske/militære/økonomiske blokker (Ref BRIC). Olje ville bli en for verdifull ressurs til å eksportere til ens rivaler.

Med andre ord energi behøver i nær fremtid ikke bli solgt til høystbydende, men til den ”foretrukne” kunden.

Dette kan sammenliknes med hva som gjaldt før andre verdenskrig der militære og politiske allierte var handelspartnere, eller herre – tjener forhold, der herren beskyttet tjeneren mot eksterne trusler.

Besøket til denne bloggen har vist en jevn vekst, og mange interessante personer har funnet veien til bloggen.

Det at konsernsjefen i Statoil er sitert på å ha brukt begrepet ”Peak Oil” er interessant og positivt og viser at noen oljeselskaper er oppmerksomme på fenomenet.

Til A.D.

Først takk for hyggelig tilbakemelding!

En bokutgivelse er en god ide, men jeg tror ikke tiden er riktig moden enda. Jeg tror det du beskriver om folk flest mht tid til å orientere seg om ”Peak Oil” er riktig. Men det er å håpe at flere etter hvert bytter ut noe tid med interiørmagasiner med å orientere seg om f. eks. energi. Dette da energi angår alle.

Etter mye diskusjoner kom jeg til at det å synliggjøre hva som er i ferd med å skje gjennom en åpen blogg kunne være det mest effektive siden informasjonen da blir tilgjengelig hele tiden for skoleelever, studenter, direktører (av begge kjønn), politikere, menigmann etc. og lett lar seg oppdatere, og så var det å håpe at innleggene vakte interesse og skapte en gryende debatt. En fordel til med bloggen er at den åpner for interaktivitet, dvs lesere er gitt anledning til å kommentere, dele synspunkter og tanker med andre lesere.

Alt er som kjent relativt, men så langt jeg kan registrere er nordmenn opptatte av/interesserte i ”Peak Oil”, og på spesifikk basis er nordmenn noen av de i verden som mest søker informasjon om ”Peak Oil”. Det er ikke verst i et land som nå er verdens tredje største energieksportør.

Det er gjort ulike forsøk på å bringe debatten ut gjennom media, men leser en artikler i media er det lett å få inntrykk av at mange av journalistene lider av energianalfabetisme, derfor er denne bloggen et alternativ til det MSM (Main Stram Media) serverer.

OD kan lese om prognosene mine her på bloggen og jeg kan nås gjennom en anonymisert e-post adresse i profilen. Så langt har ikke OD vist noen interesse.

Utover det kan jeg si at mye av det jeg presenterer på bloggen er ”relativt” snilt , og dersom en ønsker å få et innblikk i hva som ligger et lite stykke frem i tid og venter, kan jeg anbefale boken ”OVERSHOOT” av William R. Catton Jr.. Boken er ikke noe for de nervesvake.
------------

Helge Samuelsen sa...

Personlig tror jeg peak oil er overdramatisert. Det finnes allerede idag muligheter for andre energikilder, en er bare ikke villig til å bruke dem i fullt monn ennå.

At "verdens undergang" skulle komme fordi en ressurs tar slutt er spådd før, men har aldri materialisert seg.

Det virkelige spørsmålet er heller hvordan energi blir brukt som POLITISK VALUTA. Det er jo overhodet ikke slik at energi (for eksempel olje og gass eller elektrisk strøm) er i et fritt marked. Det er nøye politisk kontrollert, og er i stor grad styrt i forhold til for eksempel skatteinngang.

Men slike ting snakkes det jo minst mulig om, og det med god grunn.

Energimann sa...

Jeg tror flere enn meg ville sette pris på om Helge Samuelsen kan vise til referanser på hvilke andre energikilder som finnes, og som kan substituere de fossile. Jeg håper inderlig at han har rett.

Om ”Peak Oil”, betyr ”verdens undergang” finnes det ulike oppfatninger om, men de fleste som erkjenner ”Peak Oil” har uttrykt at dette vil medføre endringer, men det er selvsagt umulig å spå omfanget av disse endringene.

For tvilere har jeg tidligere dokumentert hvordan pris nå blir benyttet for å redusere forbruket av olje i de fattige landene.

Konsekvenser nå i det afrikanske landet Guinea kan leses mer om gjennom nedenstående lenke;

Lenke: http://web.wenxuecity.com/BBSView.php?SubID=finance&MsgID=569672

Videre apellen ”Africa over a barrel” av Senegals president som ble publisert i Washigton Post i slutten av forrige måned

Lenke Senegal: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/27/AR2006102701105.html

--------------
Statoil avholdte nylig et energiseminar i Oslo sammen med IEA (det internasjonale energibyrået). Det nedenfor er hentet fra Statoils hjemmeside som er en omtale av seminaret

The IEA presented the current energy situation and trend expectations towards 2030 at the Oslo seminar.

"On its current course, the future global energy situation is a vulnerable, dirty and expensive one," said the IEA's chief economist Dr Fatih Birol when he presented the analysis.

If current trends continue up to 2030, world energy security will be more vulnerable. Global energy consumption will increase and carbon emissions will increase even more, according to the IEA.

"This is not sustainable development," says Mr Birol.


Kanskje HS kunne opplyse oss andre om hva som skal legges i utsagnene fra en av verdens fremste energieksperter?

Det at energi blir brukt som politisk valuta har …….nettopp økonomiske konsekvenser.

Så langt jeg vet foregår mesteparten av prisfastsettelsen av verdens energi etter markedsprinsipper (med andre ord tilbud og etterspørsel).

Kan Helge Samuelsen, som åpenbart vet annerledes, orientere oss andre om hvordan prisfastsettelsen for olje foregår?

Anonym sa...

Vårt transisjonsproblem FRA oljen kan enklest oppsummeres i følgende spørsmål;

Hvor vil kritikerene (i dette tilfellet Helge Samuelsen) ta energien som trengs til å produsere nye transportmidler i fra ? Til en stadig mer mobil verden i stadig større bevegelse...

Har du svaret på det, har du løst det forestående problem.

Mvh.

A.D

Isotopen sa...

Jeg skrev et lite innlegg, men det fordampet, besynderlig.

Jeg tror Helge Samuelsen i likhet med mange andre ser på olje som en temporær energikilde som vil bli erstattet av noe tilsvarende når forskerne "får fingeren ut".
Det er vel her den store feilen blir begått. Det finnes ikke naturlig tilgang på så mye omsettelig energi i noe fossilt materiale som olje, eller andre organiske naturlig forekommende forbindelser for den saks skyld.
Sannheten er nok den at svært mange kommer til å få seg en stygg overraskelse mtp bensinpriser, flyreiser, transport generellt som naturligvis vil påvirke matvareprisene etc. Konklusjon: Alt vil bli betydelig dyrere, og forskjellene betydelig større mellom dem som har og dem som ikke.
Det skrives mye om produksjon av etanol og biodiesel noe som sikkert blir et viktig bidrag, men det skrives ikke mye om hvor mye energi som går med til å produsere dette, og hvor mye brutto areal må vi ha for å erstatte et fat olje ?.
Verden sulter, og så ender vi opp med å beslaglegge dyrkbar mark til etanol og biodiesel som sansynligvis vil bli en knapphetsvare som de fattigste landene ikke bemidler å kjøpe, med de konsekvenser det har.

Anonym sa...

Hei, jeg vil først takke for en veldig god blogg. Det er utrolig hvor mye kunnskap du sitter inne med, det som i tillegg er bra er at du dokumenterer det du sier.


Det er vel liten tvil om at Verden vil få et energiproblem en eller annen gang i fremtiden. Det store spørsmålet er når. At det finnes mye olje ute i verden som ikke er funnet er jeg temmelig sikker på, men det blir stadig vanskeligere og dyrere å få den opp. Men den vil bli funnet og den vil komme på markedet, men til hvilken pris ?

Et annet poeng er at når oljen blir dyrere minker forbruket, både pga av sparetiltak samt bruk av alternative energikilder. Men jeg er enig at ingen av de alternative kildene kan erstatte olje, spessielt på transportsiden.

Så en liten bønn til energimannen, ikke kritiser andre som har et litt annet syn enn deg. Det må også gå an å komme med et innlegg uten at det fullt ut er dokumentert.

Syklist sa...

Til Anonoym:

Du antyder at energimann kritiserer de som har andre syn enn sitt eget, og jeg antar at du sikter til innlegget til Helge Samuelsen.

Jeg er ikke helt enig i at kritikken er uberettiget. Energimann har i denne bloggen grundig begrunnet sitt syn i vitenskapelige fakta. Det er helt greit at Helge Samuelsen har en andre mening en energimann, men dersom han ønsker å tale energimann midt i mot i denne bloggen skylder han å komme med en god begrunnelse eller noe dokumentasjon som tilfører noe nytt til debatten.

Hovedproblemet med Peak Oil er nettopp folk som ikke ønsker å innse problemet.

Energimann sa...

Til syklist,

TAKK for at du kommer med en respons til ”Anonymus” kommentarer.

----------------------

Jeg kan ikke se at jeg i noen av mine replikker på denne bloggen har kritisert innspill fra andre, men jeg har etterspurt dokumentasjon og/eller utfordret påstander. Jeg sitter selvfølgelig heller ikke på alle svarene.

Bidragene mine i denne bloggen er basert på harde data med kildehenvisninger, slik at dette skal kunne etterprøves av hvem som helst. Kall meg gjerne en ”fakta freak”, men det har seg nå en gang slik at jeg sitter på tonnevis av faktainformasjon som jeg bearbeider (gjør lettere tilgjengelig) og noe av dette deler jeg med andre via denne bloggen. En rekke av disse dataene er nødvendigvis ikke perfekte (noe jeg også gjør oppmerksom på), men de er fortsatt bedre enn ingen data.

Kommentaren(e) fra ”anonymus” kan, om jeg velger å spille ”djevelens advokat”, også tolkes dit hen at det skal åpnes opp for asymmetriske diskusjoner på ”Kveldssong for hydrokarbonar”. Med andre ord de som skriver innlegg og ca. 99 % av de som kommenterer skal fullt ut oppgi kilder (som muliggjør full etterprøving av tredjeparter, noe som er et godt vitenskapelig prinsipp og som imøtekommer alle relevante krav til transparens) mens enkelt skal få ”synse” fritt og uimotsagt i forumet uten noe slags krav til å underbygge og/eller dokumentere sine påstander.

Bloggen er ment å være inkluderende, men det er også et godt prinsipp å få folk til å kvalifisere sine synspunkter, for på det viset å øke kvaliteten på innlegg og kommentarer.

Mitt råd er enkelt; dersom personer har synspunkter eller fremmer påstander som de ikke kan dokumentere eller sannsynliggjøre, og disse personene ikke tåler at dokumentasjon blir etterspurt og/eller at påstandene blir utfordret, bør de la være å kommentere i denne bloggen. Ved å skrive dette kan jeg anklages for at jeg skriver for ”eliten”, mens min intensjon er den stikk motsatte, nemlig å nå frem til så mange som mulig (aller helst alle). Mistanken min er imidlertid at det nettopp kun er ”eliten” som er fokusert på disse utfordringene……det gjør meg mildt sagt urolig.

Jeg tror på prinsippet om ”synliggjøring”, det vil si, det er fritt frem for enhver på ansvarlig måte å hevde sine meninger, så får leserne danne seg egne meninger på fritt grunnlag, og er det folk som er uenige………..så er det lov å være det.

Jeg har vært villig på ”dugnads” basis å temporært bidra til denne bloggen. Dette ut i fra en overbevisning, basert på årevis gjennomgang av data for energi, om at verden står overfor alvorlige energikriser, og allerede nå har noen land begynt å merke følgene av det. Dette har vært min måte å bidra til å dokumentere og skape oppmerksomhet (og forhåpentligvis konstruktiv debatt) om utfordringer som ligger og venter i den nære fremtid. Jeg har valgt en relativt ”mild” linje i bloggen av hensyn til at alle i prinsippet skal kunne lese innleggene, og så håper jeg at de fleste kan trekke linjene et stykke videre på egen hånd.

Kommentaren(e) fra ”anonymus” oppfatter jeg som et uttrykk for dårlig skjult forakt (jeg kjenner det ingen plasser) og støtte for ukvalifisert synsing…….noe vi etter mitt syn ikke har behov for i dette diskusjonsforumet.

Har andre lesere synspunkter her?
----------------------------

Fra mitt ståsted har ordet ”energi” nå blitt en hyppigere gjenganger i media. Politikerne har nå flyttet energispørsmål til øverst på agendaen, og den observante vil også kunne registrere at miljø (som også er viktig) i mindre grad blir viet oppmerksomhet av verdens ledere.

Ja, jeg er også overbevist om at det vi fremtiden vil gjøres flere funn av olje og naturgass. Verden forbruker nå omtrent 30 milliarder fat olje i året og har gjennom de siste ti årene funnet i gjennomsnitt omtrent 11 milliarder fat i året. Dette er faktisk mindre enn hva ”pessimistene” for en tid siden spådde. Det er 20 år siden det globalt ble funnet mer olje enn hva som ble forbrukt.

Det ”Peak Oil” i første omgang handler om er kapasitet, og en fallende global oljeutvinning vil få alvorlige konsekvenser, dersom det ikke blir iverksatt tiltak for å dempe effektene.

Konsekvensene av ”Peak Oil” handler ikke bare om økte priser.

Første steg handler om å gjøre flest mulig oppmerksomme på ”Peak Oil”.

Energimann

Helge Samuelsen sa...

Beklager min sene "turnaround" her. jeg har ikke lest kommentarene på min kommentar før nå.

Nå er jo hele poenget med nye teknologier at de av og til overhodet ikke kan forutsees i forkant. derfor behøver jeg ikke gå i detalj her. Jeg har ikke noen fullgod løsning, hvis noen mot formodning tror det.

Poenget mitt er enkelt: verdens undergang har blitt spådd før, uten at det har skjedd. Før en så potensialet i petroleumsprodukter var det ansett som av liten verdi, for eksempel.

At verden blir totalt snudd på hodet hva angår energi er jo uansett på det rene. Og jeg er ikke uenig i det som skrives her om "peak oil" per se.

Det etterlyses alternative energikilder. Alternative forslag kan være (altså med forbehold om at virkeligheten kan vise seg å være totalt annerledes):

Bølgekraft

Vindkraft

Vannkraft

Fusjonsteknologi

Solkraft

Fisjonsteknologi (allerede eksisterende som kjernekraft)

Bedre batteriteknologi (avløser i stor grad flytende drivstoff)

Hydrogenbaserte drivstoff (forutsetter annen energi for produksjon)

Kullkraft (verdens lager av kull er fremdeles store)

Geotermisk kraft

Og dette "off the top off my head".

Hvis noen synes det er ubegrunnet synsing, så er jo det deres problem.

Nå er det jo ikke slik at jeg ikke ser "peak oil" som et problem, alt jeg sier er at en ikke bør overdramatisere det. Det er dramatisk nok som det er.

Så til dokumentasjon. jeg uttaler meg her på generellt grunnlag, og kunne godt brukt dokumentasjon til å underbygge mitt syn. Dette er imidlertid ikke ment som noen avhandling. Bruken av alternative energikilder er for eksempel umulig å beregne, og bare en idiot ville fremlagt harde tall her. Poenget er at det ikke vil være slik at verden står uten energi den dagen oljen og gassen tar slutt, det kan vi jo være enige i.

Om det blir nok, kan diskuteres. Incentivene til å være kreative blir uansett store. Uansett vil vår levemåte måtte justere seg etter energinivået. Blir det umulig å kjøre bil, så kjører vi ikke bil. (et eksempel) Punktum. Så må samfunnet innrettes etter det. Så sparer vi den biten.

Det er jo umulig å forutsette at energibruken blir opprettholdt på et nivå som overstiger energitilførselen i samfunnet. Må vi tilbake til hest og kjerre, så må vi det. Comprende?

Omveltningene blir uansett enorme, og det er utrolig viktig å se det allerede idag. Desverre trodde jeg at en her kunne være åpen for ideer litt utenfor boksen, det ser jeg jo ikke var tilfelle. Så derfor stopper jeg der.

Legg inn en kommentar