22. okt. 2006

OLJEUTVINNINGEN PÅ NORSK SOKKEL, OG OD SIN PROGNOSE MOT 2010……..EN GANG TIL.

(KLIKK PÅ BILDET (og åpne i nytt vindu) FOR STØRRE VERSJON)

Da det kan være vanskelig å få øye på dramatikken i fallet i den norske oljeutvinningen (med olje menes her det som av OD er klassifisert som råolje) fra figurer som brukt i dette innlegget, har jeg denne gangen valgt å illustrere det med å endre tidsskalaen som vist i figuren ovenfor.

I diagrammet er også tegnet inn OD (Oljedirektoratet) sin prognose fra januar i år, illustrert med gule sirkler forbundet med en sort heltrukken linje.

I figuren er utvinningen fra felt som startet utvinning før 2001/2002 vist med grønt og alle nye felt (med oppstart etter 2001/2002) som hittil i 2006 har hatt en utvinning på mer enn 30 000 fat/dag er vist separat, og felt med mindre utvinning er samlet under andre (others). Det lysere partiet i diagrammet representerer 2006 og viser utviklingen på dagsbasis for perioden januar til august i år basert på data fra OD.

Det er det underliggeinede fallet fra de modne feltene (illustrert med grønt) som virker overraskende (på noen).

Disse feltene har siden 2002 ”mistet” en kapasitet på 1,1 - 1,2 Mb/d!

Disse (modne) feltene har hittil i år ”mistet” en kapasitet på nesten 0,35 Mb/d relativt samme periode i fjor. En tilsvarende kapasitet ble ”mistet” fra 2004 til 2005.

Det er i et sånt perspektiv at OD sin prognose for oljeutvinningen fra norsk sokkel for perioden 2007 til 2010 fremstår som interessant.

Lenger ned i dette innlegget følger en resultatet fra en analyse med bruk av det såkalte R/P forholdet, og hva det kan indikere om oljeutvinningen fra norsk sokkel fremover.

En prognose utviklet fra HL (Hubberts Lineærisering) ble presentert i dette innlegget og for 2015 viser den en oljeutvinning fra norsk sokkel på omtrent 1,0 Mb/d, og Norge forbruker nå 0,21 - 0,22 Mb/d.

1,0 Mb/d i 2015 er i samsvar med en ”bottom up” analyse gjennomført av forfatteren som inkluderer forventninger om sanksjonering av nye feltutbygginger som blant annet Gjøa, Goliat og Skarv.

HVA R/P FORHOLDET FORTELLER

Det såkalte R/P forholdet er en størrelse som forteller om hvor mange år gjenværende utvinnbare oljereserver ved et årsslutt vil vare om utvinningen fortsetter i samme tempo som det forløpne året. Ofte kan R/P forholdet skape en del skjeve forestillinger hos mottakere, eller av de som har liten innsikt i hva R/P forholdet kan fortelle.

Dette fordi det er ingen oljefelt som fortsetter utvinningen lineært slik noen oppfatter R/P forholdet å beskrive. Alle oljefelt har eller vil få en halefase der utvinningen asymptotisk beveger seg mot null. Her er det selvfølgelig forskjeller mellom feltene som er avhengige av fysiske forhold i reservoaret, men ofte viser en eksponentiell tilpasning av historiske utvinningsdata fra det enkelte felt å gi en god beskrivelse av fremtidig utvinning.

Et felt som nå har et R/P forhold på 5 kan 5 år senere og etter at utvinningen har falt til det halve, ha et R/P forhold på 7. Det skulle illustrere at å isolert bruke R/P forholdet til å beskrive utviklingen av et felt, kan gi rom for mange underlige fortolkninger.

For en som er fortrolig med R/P kan tallet gi mye nyttig informasjon om hva som kan forventes av et oljefelt (og gassfelt, men gassfelt oppfører seg en del annerledes enn oljefelt) i umiddelbar fremtid. Et lavt R/P forhold (5 eller mindre) vil normalt signalisere en forventning om raskt fall i oljeutvinningen enten dette gjelder et felt eller en region.

Et lavt R/P forhold samtidig med høy utvinning kan være en indikasjon på at reservene i et felt eller en region kan være høyere enn hva R/P forholdet indikerer.

Videre i dette innlegget følger en presentasjon fra en R/P analyse der feltene, basert på reserve og utvinningsdata data fra OD, på norsk sokkel er gruppert i tre grupper.

A) Felt som ved årsslutt 2005 hadde en R/P på mindre enn 5.
B) Felt som ved årsslutt 2005 hadde en R/P høyere enn 5 og mindre enn 10.
C) Felt som ved årsslutt 2005 hadde en R/P høyere enn 10.(KLIKK PÅ BILDET (og åpne i nytt vindu) FOR STØRRE VERSJON)

Figuren ovenfor oppsummerer noen av resultatene fra denne analysen. Figuren viser utviklingen i total utvinning for de tre gruppene for januar - august i år relativt samme periode i 2005.

For gruppe A av felt, med R/P mindre enn 5 viser historiske data at oljeutvinningen falt med 19 % i årets første åtte måneder relativt samme periode i fjor, og det er bratt.

Gruppe A feltene hadde en total R/P på noe mindre enn 4, og disse feltene har hittil i år ”mistet” en kapasitet på rundt 0,2 Mb/d og står nå for 38 % av oljeutvinningen på norsk sokkel og hadde ved årsslutt 2005 rundt 22 % av gjenværende utvinnbare oljereserver. R/P forholdet for gruppe A indikerer at utvinningen fra disse feltene enda vil fortsette å falle bratt i tiden fremover.

For gruppe B av felt, med R/P høyere enn 5 og mindre enn 10, viser historiske data at oljeutvinningen er flat. En nøyere gjennomgang av utvinningsdataene viser at feltene Grane og Kvitebjørn, som har vært i en oppbyggingsfase mot platå, har bidratt til å holde utvinningen for gruppe B feltene flat (litt positiv) hittil i år.

Justert for effektene fra Grane og Kvitebjørn viser disse feltene et årlig fall på 5 - 10 %, eller rundt 50 kb/d. Gruppe B feltene hadde en total R/P på rundt 7,5 og står nå for 32 % av oljeutvinningen fra norsk sokkel og hadde ved årsslutt 2005 rundt 30 % av gjenværende utvinnbare oljereserver.

R/P forholdet kan indikere at utvinningen fra disse feltene, i beste fall, vil kunne være flat i enda to år, siden gruppen hovedsakelig er representert med felt som har hatt fallende utvinning gjennom flere år, og feltene som har gitt vekst (Grane og Kvitebjørn) nå er på platå, forventes det at Gruppe B feltene vil forsette å falle i tiden fremover.

For gruppe C av felt, med R/P høyere enn 10 viser historiske data at utvinningen faller svakt, det vil si totalt mindre enn 5 % på årlig basis. Normalt skulle et R/P forhold høyere enn 10 indikere et felt eller en gruppe av felt der det kunne ventes noe vekst i utvinningen.

Total R/P for gruppe C var 12,5 ved årsslutt 2005 og denne gruppen felt representerer nå 30 % av oljeutvinningen og rundt 48 % av de gjenværende utvinnbare norske oljereservene.

I gruppe C finnes felt som Ekofisk, Snorre og Valhall, og felt der utvinning nylig har startet som Ringhorne Øst og Urd, som bidrar til å redusere fallet i utvinningen fra denne gruppen med felt.

EN LITEN OPPSUMMERING

Norsk sokkel hadde ved årsskiftet et R/P forhold på 7,5 - 8,0. Isolert sett skulle dette kunne indikere et svakt (om noe) fall i oljeutvinningen. Det R/P forholdet ikke fanger opp er at de fleste feltene på norsk sokkel er såkalte ”modne” og at det er forskjeller i reservoaregenskapene mellom feltene.

I innleggets første figur ble det dramatiske fallet i oljeutvinningen fra norsk sokkel illustrert, og videre ble det vist at ved å gruppere feltene etter R/P forhold og andel av utvinningen, skulle dette alene underbygge fortsatt fall i oljeutvinningen for norsk sokkel.

Nå er det 8 felt på norsk sokkel som har en oljeutvinning på mer enn 100 000 fat/dag, og disse representerer rundt 56 % av den norske oljeutvinningen.

Disse 8 hadde en R/P på rundt 7,5 og rundt 54 % av gjenværende utvinnbare oljereserver.

17 felt på norsk sokkel har nå en utvinning på mer enn 50 000 fat/dag og står nå for mer enn 82 % av den norske oljeutvinningen.

Disse 17 hadde en R/P på rundt 7,7 og rundt 84 % av gjenværende utvinnbare oljereserver.

Disse 17 feltene ”mistet” en kapasitet på nesten 9 % (190 kb/d) i årets første åtte måneder, relativt samme periode i 2005.

Hva R/P analysen skaper av forventning om oljeutvinningen for 2007?

Basert på de harde dataene ovenfor kan følgende utvinningsendringer ventes for 2007;

For gruppe A feltene: - 0,18 Mb/d
For gruppe B feltene: - 0,06 Mb/d
For gruppe C feltene: - 0,06 Mb/d

Med andre ord, og tas det høyde for normale usikkerheter, er forventningene nå at feltene som er i utvinning vil kunne ”miste” ytterligere en kapasitet på 0,25 - 0,30 Mb/d i 2007.

Per august 2006 var gjennomsnittlig oljeutvinning fra disse feltene 2,35 Mb/d.

Årlig bidrag fra nye felt, som vil starte, er nå estimert til 0,15 Mb/d for 2007.

Dette resulterer i en prognose for 20072,20 - 2,25 Mb/d, basert på en analyse ved bruk av R/P forholdet for de norske oljefeltene. Denne prognosen samsvarer med prognosen fra HL og en detaljert ”bottom up” prognose.

Som vist gjennom bruk av ulike metoder her på ”Kveldssong for hydrokarbonar”, som alle kommer ut med identiske prognoser for oljeutvinningen fra norsk sokkel for 2007 og årene mot 2010, at OD sin prognose fra januar i år for samme periode fremstår som, mildt sagt, ”interessant”.

Herfra vil jeg overlate til leserne, som har sett figurene som viser historisk oljeutvinning og lest hva en analyse med bruk av R/P forholdet indikerer, til å danne seg egne oppfatninger om utviklingen i den fremtidige oljeutvinningen fra norsk sokkel.


I likhet med tidligere innlegg på denne bloggen er synspunkter/kommentarer fra leserne av interesse.


KILDER:

[1] OD, PRESENTASJONER, DATA OG PRESSEMELDINGER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar