11. okt. 2006

OKTOBER OPPDATERING OM OLJEUTVINNINGEN FRA NORSK SOKKEL MED HISTORISKE DATA FRA OD

(KLIKK PÅ BILDET (og åpne i nytt vindu) FOR STØRRE VERSJON)

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av (regulær) olje fra norsk sokkel for perioden januar 2002 til august 2006 slik dette har blitt rapportert av Oljedirektoratet (OD). Foreløpige tall publisert fra OD viser at utvinningen for september 2006 har vært 2,25 millioner fat for dagen.

I figuren er også tegnet inn OD sin prognose fra januar i år for årene 2006 - 2008.

Jeg er oppmerksom på at opplisting av data og statistikk kan for noen av de få og eksklusive leserne av denne bloggen virke trettende, men i en tid der fakta og fokus på fundamentale realiteter stadig må vike for ”forklaringene” fra de offentlige ”merkevare” utøverne av ”tro og synsing”, er jeg av den oppfatning at det å bruke harde fakta reduserer mulighetene for bortforklaringer for mange av utøverne av denne nye populære sporten.

I dette innlegget ble det gjort en sammenlikning mellom utvinningsprofiler utviklet med Hubbert’s lineærisering mot ODs.

Senere i dette innlegget følger en kortfattet analyse på utviklingen i fallet for total utvinningsrate fra de feltene som startet opp før årsskiftet 2001/2002.

Figuren illustrerer at nye felt (fra 2002) har bidratt til å dempe fallet i den totale oljeutvinningen fra norsk sokkel. Det er fallet i utvinningen fra feltene som startet utvinning før 2002 som vekker oppmerksomhet og som blir hyppig diskutert i en rekke fora. Disse feltene har siden 2003 (på mindre enn 4 år!) ”mistet” 1,1 - 1,2 Mb/d i utvinningskapasitet.

Norsk oljeutvinning toppet i 2001 med disse feltene med 3,12 Mb/d.

Nye felt under utvikling, som Alvheim, Fram Øst, Vilje og Volve for å nevne noen, er estimert vil bidra med totalt 0,15 Mb/d på årlig basis i ”ny” kapasitet i 2007.

(KLIKK PÅ BILDET (og åpne i nytt vindu) FOR STØRRE VERSJON)

Figuren ovenfor dokumenterer på månedlig basis år til år kollektivt relativt fall i oljeutvinningen for felt der utvinningen startet før årsskiftet 2001/2002 (de grønne søylene i forrige figur).

Verdien for januar 2003 er den relative endringen fra januar 2002 til januar 2003, og så videre markert med de sorte sirklene forbundet med sort linje i figuren.

Det som er påfallende er at det kollektive fallet i utvinningsraten, så langt, har vært akselererende med tiden.

For å redusere effekten fra ”støy” i dataene fra den ene måneden til den andre er det brukt et glattet 12 måneders gjennomsnitt. Den glattede kurven (røde sirkler forbundet med rød linje) viser tydeligere trenden med akselererende fall, som det siste året har svingt mellom 13 og 15 % på årlig basis.

Som et forsøk på en kurvetilpasning (en idealisering) og for å undersøke hvilken grenseverdi fallraten nå trender mot er det brukt en logaritmiske tilpasning, som synes å gi et akseptabelt resultat, og som indikerer at gjennomsnittlig kollektiv fallrate, for feltene der utvinning startet før 2001/2002, nå beveger seg mot 15 % årlig.

Basert på OD sine data per august 2006 er det individuelle forskjeller i fall/vekstraten som spenner fra + 72 % (Hod) til – 25 % (Statfjord), og kollektivt var den glattede årlige fallraten – 13,8 %.
(Dette gjelder feltene som startet før 2001/2002.)

Profilerte energianalytikere som blant annet Matthew R. Simmons har gjennom en årrekke hevdet at ”nye teknologier” i hovedsak bidrar til å akselerere oljeutvinningen, og at disse vil resultere i ”monstrous decline rates” på nedsiden av utvinningskurven.

Et konstant kollektivt årlig fall i utvinningsraten på vel 15 % ville halvere utvinningen i løpet av 4 år, noe som ville innebære at utvinningen (for feltene der utvinning startet før 2001/2002) vil falle fra omtrent 1,82 Mb/d for hele 2006, til omtrent 1,55 Mb/d i 2007 og 0,95 Mb/d i 2010.

For feltene som er startet opp siden 2002, har disse vært eller er i en oppbygningsfase og gir nå omtrent 0,5 Mb/d og det forventes at disse etter hvert får fallrater som de øvrige feltene på norsk sokkel. Figuren nedenfor viser utviklingen i utvinningen fra disse feltene, og noen av disse har allerede sterkt fallende utvinning.

(KLIKK PÅ BILDET (og åpne i nytt vindu) FOR STØRRE VERSJON)

Fram som startet utvinning i oktober 2003 hadde et fall i utvinningen på mer enn 36 % fra 2004 til 2005, og for de 8 første månedene i år nesten 25 % relativt samme periode i 2005.

Nye felt (der utvinning vil starte) er av forfatteren estimert vil bidra med 0,15 Mb/d i ”ny” kapasitet for hele 2007.

HVA MED OLJEUTVINNINGEN FOR 2007?

For å oppsummere dette innlegget forventes for hele 2007 følgende utvinning av regulær olje (eksklusiv kondensat og NGL) fra norsk sokkel;

Felt før 2001/2002:...........1,55 – 1,60 Mb/d
Nye felt til 2007/2008:......0,63 – 0,65 Mb/d
TOTALT:.........................2,18 – 2,25 Mb/d

OD sin prognose fra januar i år viser en forventet utvinning på vel 2,6 Mb/d (regulær olje) for 2007.

En prognose (”top down” analyse) utviklet ved Hubberts lineærisering (Hubberts metode) av OD sine utvinningsdata (regulær olje) for perioden 1982 - 1998 gir rundt 2,25 Mb/d for 2007 for norsk sokkel.

Forfatterens metode er basert på en ”bottom up” analyse av individuelle felt med historiske data fra OD og en fremskrivning av disse (der det er tatt hensyn til gjenværende utvinnbart og såkalt ”reservevekst”) samt data fra eierne om forventet utvinning fra og oppstart av nye felt og/eller utvidelser av eksisterende.

Enhver utarbeidelse av prognoser er forbundet med usikkerheter, og det er forfatterens oppfatning at det er viktig å utarbeide forventningsrette prognoser og at datagrunnlaget for norsk sokkel er så godt at en offisiell 3 årsprognose burde ha en nøyaktighet på 2 - 3 %.

Hva som blir den faktiske utvinningen for 2007 (og senere) vil selvsagt kun vites i ettertid når historiske data blir tilgjengelige.

PROGNOSER FRA ANDRE FOR NORSK SOKKEL

EIA (Energy Information Administration; statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet) i sin STEO (Short Term Energy Outlook) for oktober 2006 i diagrammet (på side 6) viser at EIA forventer en nedgang i utvinningen fra norsk sokkel på omtrent 0,1 Mb/d fra 2006 til 2007.

IEA (International Energy Agency) i sin OMR (Oil Market Report) for september 2006 (på side 19) har en prognose for utvinningen av regulær olje for 2007 fra norsk sokkel på 2,27 Mb/d.

Det hører med til historien at IEA i sin OMR for februar 2005 (på side 17) opererte med en prognose for oljeutvinningen fra norsk sokkel på 2,65 Mb/d mot OD sin samtidige på 2,80 Mb/d.

Fasiten ble 2,55 Mb/d.

OG POENGET ER……

I øyeblikket er den globale forsyningssituasjonen for olje svært stram. Enheter som har til oppgave å utarbeide prognoser over den globale forsyningen av olje (all energi i væskeform) som EIA og IEA bruker offisielle data og prognoser fra ulike land i sine planleggingsmodeller som igjen blir brukt til å utarbeide blant annet prisprognoser. Disse organene har som oppgave å prøve å forutse den fremtidige globale etterspørsels og forsyningssituasjonen for blant annet olje. Disse rapportene danner så grunnlag for en rekke studier og beslutninger innenfor offentlig og privat virksomhet.

IEA, som månedlig utgir OMR (som er en god rapport med mye god statistikk om olje, for de som leter etter det), får i enkelte fora gjennomgå om de reviderer tallene for total global oljeforsyning fra den ene måneden til den andre med noe som er langt mindre enn 1 %.

Utvinningen fra store produsenter som Saudi Arabia følges med argusøyne, og ethvert avvik (1 % eller så) fra forventningene gir opphav til spekulasjoner om den fremtidige utviklingen i utvinningen i kongedømmet.

Det som indikeres ovenfor er at OD sin prognose for 2007 (fra januar 2006) kan vise seg å være 15 - 17 % (eller rundt 0,4 Mb/d!) over det som blir virkeligheten. Det vil de fleste kunne komme til å hevde ikke er av noen betydning, siden oljeprisen nå er så høy og fortsatt vil vise tegn til å vokse.

Det finnes imidlertid en annen virkelighet, og det er at etter hvert som ”Peak Oil” (i realiteten vissheten om fremtidig knapphet på energi) siger inn i bevisstheten hos regjeringer (Sverige, Frankrike, G-8) og folk flest, sammen med meldinger om at politikere i land som Kuwait og Algerie begynner å se på hva som er et fornuftig utvinningsnivå av hensyn til fremtidige generasjoner og en voksende ressursnasjonalisme, vil potensielle store avvik i offisielle prognoser, som beskrevet her, i den veldig nære fremtid skape reell grobunn for internasjonale spekulasjoner om at Norge har startet å spare på oljen……....for fremtiden.

Norge er nå som kjent verdens tredje største netto eksportør av olje.
Skulle det etter hvert vise seg at OD sin prognose for 2007 og senere “overshoots, big time”, så bør det forventes at det blir stilt en rekke spørsmål fra en energihungrig verden,……..om ingen andre, om Norge sine intensjoner, mens den (OD sin prognose) kan vise seg å være et produkt av velment optimisme der erkjennelsen av realitetene omkring fallratene har blitt ofret for kortsiktighet og nærsynthet……….i tråd med den rådende tidsånd.


Det er mange som seriøst anvender OD sine utvinningsprognoser som grunnlag for langtrekkende beslutninger. Dersom disse gjentatte ganger dokumenterer å bomme med 10 % eller mer, så vil dette systematisk undergrave troverdigheten til de som leverer prognosene.

Virkeligheten tar som kjent aldri ferie, men det er mulig å fortrenge den………..for en stund.

Som noen en gang har sagt; ”Den som ikke er i stand til å ta lærdom av historien er dømt til å gjenta den.”

I dette innlegget er prognosen(e) for oljeutvinningen fra norsk sokkel for 2007 fra en representant i ”utgruppene” presentert sammen med prognosene fra verdens ledende leverandører av sådanne, og alle viser en sterk konvergens. For all del, dette tjener enda ikke som bevis på at noen av disse er riktige.

Er det noen av leserne som har synspunkter omkring dette, så er det fritt frem å kommentere/dele disse.

KILDER:

[1] OD, PRESENTASJONER, DATA OG PRESSEMELDINGER
[2] IEA, OIL MARKET REPORTS (OMR) February 2005, September 2006
[3] EIA, STEO (Short Term Energy Outlook) October 2006

5 kommentarer:

Anonym sa...

Ser idag at Snorre A og Draugen blir stengt, hva vil dette ha å si for norsk oljeproduksjon på kort sikt? Var inne på OD sine sider, men hadde problemer med å orientere meg, og fant ikke det jeg lette etter. ;)

Energimann sa...

Om Draugen og Snorre blir stengt, vil dette redusere utvinningen med totalt 200 - 250 kb/d (om Vigdis som følge av en (eventuell) nedstengning av Snorre også blir stengt ned vil ytterligere 70 kb/d bli vekke). Dette er olje av god kvalitet.

Dette er mye og om nedstengningene blir langvarig så vil nok markedet reagere med å la oljeprisen legge på seg.

Jeg vet ikke hva du så etter, men dette er en sak som handteres av Petroleumstilsynet, link nedenfor:

http://www.ptil.no/Norsk/Frontpage.htm

Anonym sa...

mange takk, det var utvinningsraten på de aktuelle plattformene jeg var ute etter. 200-250kb/d, det høres mye ut i norsk sammenheng ja. Alltid spennende å følge med på energiforsyningen!

CQD Norway sa...

Dette burde vært obligatorisk lesestoff for oss oljebloggere! Litt interessant det du viser til med Matthew Simmons. Jeg hører stadig vekk at "teknologien" kommer til å gi oss mer olje fra eksisterende felt. Selv er jeg av den mening at dette er en illusjon: den gir riktignok større utvinning, men dette må betales for ved et større fall på nedsiden av kurvet. Altså har man egentlig ikke fått mer, man har bare fått det man ville ha fått i små mengder mot slutten av oljebrønnens liv i store mengder alt med en gang. Kanskje for enkelt sagt - jeg er jo ingen fagmann her. Men det sier seg selv at det er bare så mye råoljen som kan hentes. Dersom det ikke er olje å finnes, så kan man heller ikke finne den!

Energimann sa...

Hallo CQD Norway,

Så vidt jeg vet er det enda lite tilgjengelige historiske data som kan gi entydige svar på effektene fra å bruke ”nye teknologier”.

Diskusjonene i fagmiljøene viser et spenn fra at ”nye teknologier” gir økt utvinning, akselerert utvinning eller en kombinasjon. Her vil det også være forskjeller mellom feltene.

Prinsipielt er det riktig å hente ut så mye økonomisk drivverdig olje som mulig fra et felt, dette da olje er en unik (energi)ressurs. Dette tror jeg de fleste som har orientert seg om ”Peak Oil” vil være enige om.

Statfjord feltet ligger nå an til å oppnå en utvinningsgrad på vel 68 % i følge ressursregnskapet til OD ved slutten av 2005. Dette er under alle omstendigheter høyt, og beskriver også de unike reservoaregenskapene til Statfjord. Utvinningsgraden gir et mål på hvor mye av de opprinnelige tilstedeværende ressursene som totalt er estimert å bli hentet ut. For Statfjord var per august 2006 mer enn 97 % av de utvinnbare reservene hentet ut.

Imidlertid viser utvinningen fra Statfjord feltet i den siste tiden noe interessant. Den glattede (12 MMA) relative årlige fallraten for Statfjord for perioden sent 1999/tidlig 2000 til sommeren 2004 svingte rundt (+/-) 10 %.

Siden sommeren 2004 har denne (den glattede (12 MMA) relative årlige fallraten) akselerert, og ligger nå rundt 25 %, noe som er ekstremt høyt når det i tillegg tas i betraktning at Statfjord gikk av platå i 1993/1994 og har siden vært i den såkalte halefasen. For Statfjord ble det nylig bestemt å utsette gassnedblåsningen av hensyn til oljeutvinningen.

Det videre utvinningsforløpet for Statfjord vil kunne gi indikasjoner på om dette er en anormalitet eller noe som er effekter fra akselerert utvinning.

Oljeutvinningen fra Troll viser et identisk forløp og tilsvarende nivå for den relative årlige fallraten (nå på 20 – 22 %), og en kommentar jeg mottok fra en av de som i sin tid var med å gjøre reservoar studier for Troll, var undring over at ikke fallraten var høyere. Hva den kommentaren er verdt vet jeg ikke.

Generelt synes fallratene for feltene på norsk sokkel nå å vise en akselererende trend (her finnes selvsagt store individuelle forskjeller), noe som kan synes har overrasket en del aktører på norsk sokkel. Dette indikerer nå at foreløpig vises ikke effektene fra ”nye teknologier” igjen i utvinningsdataene for feltene, og gir derfor næring til M. Simmons sin påstand om ”New technology created monstrous decline rates”. Simmons har nok historiske data fra en del felt til å underbygge påstanden sin med.

Igjen, så vil kun historiske data kunne gi et bilde, men neppe en fullgod forklaring på årsakene til de akselererende relative fallratene for feltene på norsk sokkel.

Legg inn en kommentar