25. sep. 2006

VERDENS ENERGIFORBRUK OG KILDER

Figuren ovenfor viser utviklingen i verdens energiforbruk og energimix i millioner tonn oljeekvivalenter (MTOE) for perioden 1965 - 2005.

Litt forenklet blir energimixen ofte beskrevet med at den viser en arbeidsdeling mellom de ulike energikildene.

Olje brukes primært for mobilitet (transportformål), og danner grunnlag for en rekke andre produkter etter å ha vært brukt som føde primært i petrokjemisk virksomhet.
Olje er også unik i den forstand at den kan erstatte alle de andre energikildene, mens en substitusjon andre veien er begrenset.

Naturgass brukes mye innenfor husholdningene for oppvarming og koking. Industrielt brukes naturgass til ”metallkoking” og som føde til petrokjemisk virksomhet, og naturgass har vunnet popularitet for produksjon av elektrisitet av økonomiske og miljømessige årsaker. Tyskland driver nå en utfasing av kjernekraftverk og planlegger å erstatte en del av elektrisitetsproduksjonen fra kjernekraftverk med naturgass.

De øvrige tre energikildene, kull, kjernekraft og vannkraft brukes til elektrisitetsproduksjon. Elektrisitet er som kjent ikke en energikilde, men en energibærer.


Figuren ovenfor viser utviklingen i verdens forbruk av olje, naturgass og elektrisitet for perioden 1990 - 2005.

MERK: Ingen av y-aksene er nullskalerte.

Utviklingen i verdens oljeforbruk er vist mot den høyre y-aksen, mens utviklingen i forbruk av naturgass og elektrisitet er vist mot den venstre y-aksen. Siden programmet som har vært brukt til å lage figuren ikke tillater tre y-akser, så er verdens naturgassforbruk multiplisert opp med en faktor på 7, altså for å få det virkelige tallet for naturgassforbruket må verdien fra diagrammet divideres med 7.

Figuren illustrerer at forbruket av olje, naturgass og elektrisitet vokser mer eller mindre i parallell.

Hva vil skje den dagen den globale oljeutvinningen tar en sørlig kurs?

Det er en utbredt oppfatning av at noe av de første industriene som vil falle som offer for ”Peak Oil” vil være industrier som produserer fremkomstmidler, og da i første omgang fly og biler. Allerede nå resulterer de økte bensinprisene i at amerikanske bilfabrikanter som tidligere produserte store og tunge kjøretøy (SUV, Sport Utility Vehicles) skifter produktutvalget til mindre og mer energiøkonomiske kjøretøy, og skalerer ned arbeidstokken i denne prosessen.

Produksjonen av ulike fremkomstmidler (kjøretøy, fly etc.) krever energiforbruk fra andre kilder. Aluminium, stål (og de fleste andre metaller) produseres ofte med energiinnsats fra elektrisitet og/eller naturgass. Dersom antallet kjøretøy forblir uendret mens størrelsen reduseres, med andre ord lettere kjøretøy med mindre stål og aluminium, skulle dette under ellers like forhold kreve mindre energi i fremstillingen.

Og etter oljetoppen er passert forventer de fleste at etterspørselen etter biler og fly blant annet, vil reduseres.

Dette indikerer at etter ”Peak Oil” kan etterspørselen og forbruket av energi fra andre kilder bli påvirket i den forstand at den synker.

Det vil kunne skje en viss substitusjon av olje med bruk av energi fra andre kilder, men mulighetene fremover synes etter hvert nokså begrenset.

En del land har tidligere erstattet olje med naturgass (i blant annet elektrisitetsproduksjonen) og noen av de samme landene opplever nå en fallende tilgjengelighet (fallende utvinning) av naturgass noe som begrenser fremtidige substitusjonsmuligheter for disse landene.

Naturgass kan brukes til fremstilling av energi i væskeform med GTL (Gas To Liquids), og mot 2012 ventes den globale kapasiteten for dette å kunne bli omtrent 0,5 millioner fat for dagen. Naturgass kan også brukes i gassform i kjøretøy gjennom enkle modifikasjoner av motoren.

Skulle naturgass bli mer utbredt vil det kreve utbygging av et separat distribusjonsnett der de landene som allerede har et godt distribusjonsnett for naturgass nå har klare fortrinn. En utvikling for bruk av mer naturgass til transportformål krever en del tid for gjennomføring.
For ordens skyld i dette innlegget er det med naturgass ment metan (ikke propan og butan).

Kull kan gjennom CTL (Coal To Liquids) også brukes til fremstilling av energi i væskeform, og nå er den globale kapasiteten for dette begrenset og primært Kina vurderer nå bygging av flere slike anlegg for å redusere importavhengigheten til olje.

Dersom arbeidsdelingen innenfor energimixen etter ”Peak Oil” opprettholdes mellom de ulike energikildene beskrevet ovenfor; vil det fremtidige fallet i den globale oljeutvinningen etter noe tid påvirke energiforbruket fra andre kilder?

Og i så fall hvordan?

Har leserne av ”Kveldssong for hydrokarbonar” noen synspunkter på dette er det fritt frem å kommentere.

KILDER:
[1] BP STATISTICAL REVIEW, JUNE 2006

8 kommentarer:

Isotopen sa...

Coal To Liquids. Hvordan er den prosessen? Kan man bruke hva som helst av kull?

elgisolnedgang sa...

Klikk deg inn på denne URLen så får du vite ein del:

http://www.zero.no/transport/bio/hva-er-syntetisk-biodiesel

Klikk på linken "Zeros støttespillere" før du let deg overmanne av entusiasme.

yahoo sa...

Ved å studere disse grafene (-og jeg har god tillit til din faktasjekk -) og med viten om at fossile brennstoffer, før snarere enn siden, vil reduseres kraftig -forså å "forsvinne helt" - skjønner men at NOE MÅ GJØRES - eller mer korrekt NOE VIL SKJE !

Jeg har en fornæmmelse av at dette fenomenet/faktum er FOR STORT TIL Å FORHOLDE SEG TIL for oss menesker, inklusive våre politikere. Vi er dømt til at virkeligheten er nødt til å hente oss inn på dette punktet ... vi er nødt til kjenne realitetene direkte på kroppen - før vi simpelt hen bare må innordne oss, og ta "det som kommer".
Vi norske nordmenn fra Norge - er unisone i at demokrati er løsningen - og vi har det så godt og lar oss styre av regjering/politiske partier. Det er ingen politiske partier - som tør å "rote nedi ormebol og dommedagsprofetier" a' typen "OLJEN vil ta slutt" - for det betyr jo at vi ikke lengre kan "hive oss in i bilen og komme oss til Geilo for helgen" - det er jo helgen "vi lever for..er det ikke?"

Jeg lurer på hvilket parti som først tør ta bladet fra munnen (?) - vil gjette på at RV .. med SV i helene er de som har mest virkelighetskontakt på dette punktet.Høyresiden vil slite kraftig - da kapitalisme vel knapt kan sees på som funksjonelt i et slik scenario.
Når Peak-oil kikker in - og blir allment akseptert som "TEORIEN som viste seg å likevel ikke være en teori", tenker jeg nye tankesett må på banen. Kanskje kommunismen eller "pseudo kommunistiske" tankesett vinner fram (!!??). Se til Cuba - der lever folk der ennå gitt - og det hender de gliser !

Igjen - Takk for fantastisk folkeopplysning her! !

e.i. sa...

Interessante vinklinger i denne siste kommentaren!

Noe vil skje, ENTEN VI VIL ELLER IKKE. Dette er noe det politiske systemet ikke er vant til å takle, for har ikke alle sidene i politikken forsøkt å slå seg opp på å love stadig MER goder? Høyresiden på at vi må skape MER goder før de ( motvillig) kan fordeles, venstresida på å "dele godene", underforstått at det alltid vil være en overflod å ta av.

Ingen av disse antagelsene vil komme til å stemme etter at toppen i olje- og gassutvinning er passert. Den heseblesende enigheten om viktigheten av fortsatt ØKONOMISK VEKST i alle politiske leire og alle land viser at dette er FUNDAMENTET i vårt nåværende økonomisk system. Og når fundamentet raser ut går byggverket med i dragsuget.

Når konsekvensene av Pak Oil diskuteres er det oftest med en vinkling på hvilke erstatninger vi skal finne for olje/bensin/diesel slik at vi fortsatt kan komme oss til Geilo eller liknende steder i våre private biler, eller til syden i jetfly for den saks skyld. Altså: hvordan få livet til å gå videre som før.

Virkeligheten er imidlertid den at det ikke er dette som vil bli det primære problemet. Problemet vil bli at manglende vekst i tilgangen på energi vil PUNKTERE VEKSTEN I VERDENSØKONOMIEN. Og når det går opp for investorer, forbrukere og ARBEIDSTAKERE at utsiktene til vekst, og dermed avkastning er borte FOR GODT, får vi en økonmisk krise uten sidestykke.

Som privatperson ( arbeidstaker ) vil jeg umiddelbart skjære forbruket mitt til beinet i håp om "å berge stumpene", og denne reaksjonen vil spre seg som en lavine i verdenssamfunnet. Forbruket av alt utenom det mest nødvendige ( og hva er strengt tatt "nødvendig" i dagens forbrukersamfunn..? ) vil stoppe opp, og verdensøkonomien består løst gjettet av 75% ting vi strengt tatt ikke trenger.

Investeringer vil tørke helt inn, og en økonomi i fritt fall vil være et faktum.

Etter dette vil ikke problemet for de fleste av oss bli om bilen skal tankes med biodisel eller noe annet eksotisk, problemet vil være at vi ikke har en jobb lenger. Renter og avdrag på hytta, vel, de løper selvsagt videre.... Livet vil forhåpentligvis likevel gå videre, MEN IKKE SOM FØR.

Jeg vil gi forfatter av forrige kommentar rett i at dette sprenger rammene for hele vårt politiske system. Det vil nok bli satt i gang en masse tiltak for "å få i gang hjula", men det vil bli sørgelig forgjeves.

Så finnes det en løsning? Jeg betviler at noe som er grunleggende nok vil bli gjort før NOE SKJER. Og når dette "noe" skjer VIL REGLENE I SPILLET VÆRE HELT GRUNNLEGGENDE ENDRA.

Når Cuba bringes på bane dukker selvsagt hele det 20. århundres bakteppe av vestlig kapitalisme kontra sovjetisk kommunisme opp. Og med det en haug fastlåste posisjoner. Men hele den diskusjonen er passé. Den bygger på den historiske epoken med vekst, og det kan på sett og vis slåes fast at kapitalismen vant. I alle fall dersom vi avgrenser diskusjonen til den delen av verdens befolkning som var på "riktig" side... 1/4 av oss kanskje.

Når vi i dag yter "hjelp" til den underutvikla delen av verden for å trekke dem inn i den globaliserte økonomien og opp på vårt nivå er dette en total tragedie. Verden vil ALDRI kunne gi alle en vestlig levestandard, og etter Peak Oil vil ikke en gang vi som har denne levestandarden fortsette å ha den!
Å trekke fattige land inn i vårt økonomiske system er defor å legge grunnlaget for en dobbel tragedie: Først den utestengingen de har vært utsatt for til denne tid, så å legge det som er igjen åpent for det kommende kollapset.

Det er med dette bakteppet Cuba må forstås: Et fattig land som faktisk har klart å skape et samfunn med et avansert helse- og utdanningssystem, i mangt på høyde med den mest utvikla delen av verden, bla. med en forventa levealder som langt overstiger resten av den 3. verden, omtrent på nivå med oss.

Så legg bort den gamle ideologiske brillene: Cuba viser at et verdig liv er mulig også i en langt "fattigere" verden en den vi lever i her i vesten.

Cuba kan, og skal selvsagt kritiseres for en rekke forhold. Men disse må ses i en historisk sammenheng, og ikke minst i lys av den høyst reelle trusselen fra USA.

Som det ble sagt i en diskusjon blant noen venner om framtiden etter Peak Oil: Vi har i grunnen to valg: Global Cuba eller Global Somalia!

Energimann sa...

Når det gjelder grafene er disse basert på data som angitt i kildehenvisningene, dette gir leserne muligheter til å sjekke på egen hånd.

(Det kan selvfølgelig (og forhåpentligvis unntaksvis) hende at det oppstår feil ved utarbeidelse av grafikken, skulle det være, setter jeg pris på tilbakemelding.

Ved å bruke fakta presentert som grafikk skapes det en felles plattform å diskutere ut ifra.

For øvrig er det gledelig å registrere at det finnes lesere der ute som har gjort seg noen gode refleksjoner om hva en redusert tilgang til energi i væskeform vil kunne innebære.
Jeg sitter selvfølgelig ikke på svarene, motivasjonen min er i hovedsak å presentere fakta og så håpe at disse danner grunnlag for (gode og konstruktive) debatter som jeg mener er svært viktige og allerede langt på overtid.

Det å omtale ”Peak Oil” som en teori er etter mitt syn et forsøke på marginalisering.
De som enda er oppegående (Ref TOTAL, Chevron, EIA/USGS etc) er enige om at den globale forsyningen av energi i væskeform vil nå toppen på et eller annet tidspunkt, det uenigheten blant disse dreier seg om er tidspunktet og ved hvilken kapasitet.

Politikk handler mye om fordelingsmekanismer innenfor et samfunn, og historien har så langt vist at kapitalismen/markedskreftene har vært det mest effektive redskapet for å få fordelingsmekanismene til å fungere (dette innebærer ikke at alle får like mye), og så langt er det en fremherskende politikk å overlate til markedet å finne løsninger.

Kapitalismen fungerer etter prinsippet om at det må skapes et finansielt overskudd for å få til vekst, og tar ikke inn over seg at noen av de viktigste innsatsfaktorene til å realisere dette er ikke fornybare, som energikildene olje og naturgass. Det er i en rekke sammenhenger dokumentert at det er en sterk kobling mellom økonomisk vekst og vekst i energiforbruket.

En redusert forsyning av energi i væskeform vil måtte få konsekvenser, faktumet er at verden i nyere tid ikke har opplevd at naturen introduserer begrensninger, og derfor blir det vanskelig å prøve å forutsi konsekvensene, og jeg tror at det etter noe tid vil introduseres en del kaskadeeffekter som vanskelig kunne forutses.

Noe av dette kommer i form av, hva tidligere kommentarer til innlegget er inne på, psykologiske reaksjoner. Det å kommunisere til folk flest at grunnlaget for i fremtiden å opprettholde nåværende levestandard blir å sammenligne med legen som må fortelle pasienten sin at vedkommende lider av en dødelig sykdom har kun 6 måneder igjen å leve.

Første normale reaksjon hos pasienten vil være fornektelse.

Kanskje ”Peak Oil” kan gi folk flest muligheten til å oppdage at det finnes andre ting å leve for enn bare ”helgen”?

norse sa...

Takk til deg/dere som holder Norges beste Peak Oil blogg igang.

Industrivekstsamfunnet går mot en snarlig død,og vi med om vi ikke innser/innrømmer fakta og begrenser oss.

Må si det er helt uforståelig at så mange tydeligvis lever i den tro at alternative energi skal kunne erstatte fossilene.

Men det er vel som en svenske har sagt: "Det uhyggelige med menneskene er at de ikke våger å tenke.Om de virkelig tenkte ut konsekvensene av den virkelighet de lever i,skulle de dø av skrekk-eller forandre verden."

yahoo sa...

Jeg greier ikke helt å sleppe disse tabellene/grafene - Forøvrig gode kommentarer/refleksjoner i ovenstående innlegg.

Altså - regner med at energimann og de andre her inne er enige om at noen bør foreta seg noe - fra og med idag (les:igår) for å forberede situasjonen for en mykest mulig overgang "til framtiden", uten flytende remedier for drivstofftanken - hverken "hydrogen eller bio-drivstoff" vil drive mange norske privatbiler ..
Hvem er så disse noen, vel først og framst vil jeg si at du Energimann er en slik noen(!) - og takker deg for det. Den info du skaffer tilveie er offentlig tilgjengelig - og kan som du selv sier etterprøves ved å gå til referansekildene du bruker. Denne info som du presenterer er altoverskyggende i forhold til å kunne mene noe som helst - om nettopp energisituasjonen for Norge og verden forøvrig. Alle forstår godt at du bruker timer på å innhente, redigere og tabellføre dette - på en klokkeklar måte ! Du har sågar en edruelig og gjennomtenkt følgetekst med alle dine tabeller som topper det opp - slik at dette blir meget lettfattelig å forstå for oss som leser disse.

Noen raskt sammensatte tanker -
Når det gjelder scenariene som vil åpenbare seg når peak-oil står skrevet på veggen - kan disse sikkert ta forskjellige former. Jeg har bla. sett "End of suburbia" og andre filmer/ dokumentarer som tar for seg temaet, der skrekksenarier blir beskrevet som konsekvenser - noen skal sågar ha oss helt tilbake til steinalderen ...eller liknende. Nå er det jo slik at "vi er ferdige med den industrielle revolusjon - og denne er godt dokumentert". Vi lever idag i HYPERsamfunn, der egoismen er rimelig framtredende på det personlige plan - mens på statlig plan synes jeg det er gode sosialistiske mønstre (snakker her om Norge, selv med høyre-siden i førersetet). Helsevesen og pensjonsfond skal jo sikre alle normenn å kunne feire 100-årsdagen sin - hurra. Det som mangler for nettopp disse "positive" framtidsvyene er - enda mer framsynthet - nemlig hva skjer "dersom at det atte ....oljen forsvinner.... ?" Til dato - dagen idag - har det vært slik at samtlige av dagens politikere og mennesker i vesten - har levd under en eneste økonomisk opptur......... slike oppturer gjør noe med en - vi vil enda høyere - lengre -mer - langtur - fest - morro - skaffe kule ting - bli 100. Hovedproblemer er å se sammenhengen mellom alt dette positive - hva er det egentlig som gjør at det er slik ?? Vi som leser her på bloggen - er opplyst og vet sammenhengene - nemlig "ubegrenset med petroleum" har gjort dette mulig. Vi vet også at oljekurvene globalt snart vil peke ubønnhørlig ned - og at vi pga dette må "få snudd oss" mens vi ennå kan bruke RESToljen som en det av tilpassningen / overgangen(!) - til alternativene , dersom disse finnes.... Personlig mener jeg (hvis mulig) en maksimal oppbremsing av personlig oljeforbruk - les privatbilisme - bør skje umiddelbart - kollektivtransport neste. Dette ville gjøre Peake'en mye lengre / slakkere, vi vinner tid. Man kan høyst sannsynligvis forsvare å bruke strøm/landareal til å skaffe tilveie hydrogen/biofuel - for kollektivtrafikken - dette vil ta år med planlegging - men ganske realistisk slik jeg ser det. Dette vil være permanent 1000 årspolitikk, og sustainable som det heter på nynorsk. Jeg mener RESToljen bør benyttes til petrokjemisk industri - denne vil kunne resirkuleres for mange produkter - og det tar ikke mye olje for å lage noen hodepinetabletter - som man sikkert vil kunne sette pris på også i framtiden. Det bør også tilrettelegges systemer "der hele framtiden kan resirkuleres" - Alle produkter av "syltetøy-typen" i framtidens "Rema1000" ,kommer på samme kjedelige glass - kjedelig ja - men like godt = energi spart! ..... osv....


Tilbake til at "noen" må gjøre noe .... Vel, i tillegg til Energimann som allerede gjør noe - er vel alle nordmenn (for Norges vedkommede) en potensiell "noen", så er spørsmålet hvem skal gjøre hva - hvor og når ?? - Det er lett å peke på politikerene - å be de få "finger'n ut og se tegningen" - men så er det jo sånn at vi alle (meg selv inklusive) kan starte et politisk parti og kjempe en snever sak... For øyeblikket så er Peak-oil (and beyond) en snever sak - få vet noe - og ferre gjør noe. Dog på den positive siden -kjennskapen til realitetene øker, sakte men sikkert. Som jeg var inne på i mitt innlegg lengre oppe - så tror jeg at TAMPEN MÅ BRENNE enda litt varmere. Råoljen må premanent opp i 100$+, det er det magiske triggersignalet - signalet som får øyner til "å se" og ører til "å høre" - dette vil så i tur "presse hjernen til å måtte tenke vanskelige tanker ".

Tre siffre permanent - det er det som skal til. Disse tre siffrene er ikke det som får Norge på alerten - men andre deler av verden vil føle trykket kraftig og dette vil resonere "verden over" - nyhetssendinger vil renne over -
TRE PERMANENTE SIFFRE - det er det som skal til ....
( nå har riktignok Sverige skjønt det bare med to siffre -salutt sendes )

Energimann sa...

Takk for hyggelige tilbakemeldinger og gode, reflekterte bidrag!

Utfordringen med å få ”Peak Oil” og konsekvensene til i større og bredere grad bli en del av debatten om hva fremtiden har i vente synes nå formidabel. Nettopp som YAHOO peker på, det er skapt forventninger om at denne økonomiske oppturen skal fortsette inn i evigheten…og helst et stykke bortenfor.

Det å skulle få til en myk landing vil kunne kreve at folk flest må være villige til å endre forventningene sine og konsentrere seg om hva kan en klare seg med og fortsatt være fornøyde.

Jeg tror bevisstgjøringen må starte hos folk flest og så må de fortelle politikerne om hva fremtiden har i vente og så orientere seg mot dem som har de mest troverdige og fremtidsrettede programmene. Det kan være at mange av politikerne allerede har orientert seg omkring ”Peak Oil” og konsekvensene, og innerst inne er oppmerksomme på at det å skulle begynne å skissere en politikk som tar konsekvensene av dette langt på vei vil innebære å begå politisk selvmord….nå.

Folk flest skjønner ikke konsekvensen av uttrykket ”bærekraftig vekst” og kan lett blande dette sammen med uttrykket ”bærekraftig utvikling” og mange av dere som leser denne bloggen forstår at de to begrepene ikke er kompatible.

Det å bruke for voldsomme virkemidler for å formidle verden etter ”Peak Oil” kan resultere i at folk får ”piggene” ut, og dermed ikke undersøker mer på egen hånd om hva dette handler om.

Det å skulle forberede samfunnet for et liv etter ”oljetoppen” krever noen tiår å planlegge og gjennomføre. Norge er nå i en unik situasjon med ressurser til å kunne starte en utvikling med blant annet å bygge infrastruktur (les: jernbane, andre kollektivløsninger) som ville bedre situasjonen etter ”Peak Oil”.

Sveits var under siste verdenskrig gjenstand for en oljeblokade som gjorde at de fikk kun noen usle prosenter av sin oljeforsyning fra før krigen. Dette medførte utbygging av skinnegående transport og elektrifisering av denne. Sverige har relativt sett en større andel av sitt jernbanenett elektrifisert enn Norge. (Om dette også er en konsekvens av Sveriges nøytralitet under siste verdenskrig vet jeg ikke.)

Forbrukersamfunnet som skaper all denne illusoriske ”lykken” vil etter ”Peak Oil” bli en saga blott og hvordan vil folk skaffe seg ”lykke” når den ikke lenger er på tilbud på storsentrene?

Jeg mener YAHOO treffer spikeren så midt på hodet det overhodet er mulig når han beskriver at det er mangel på reell fremsynthet.

”Peak Oil” omfattes nå med sterk interesse av ultra blå partier blant annet British National Party (jeg håper jeg har fått den offisielle betegnelsen riktig) som på sitt nettsted omtaler ”Peak Oil”.

Det er klart at med synkende tilgjengelighet til energi i væskeform vil misnøyen fort spre seg og en storstilt jakt på syndebukker begynne, og i den oppiskede stemningen som vil oppstå gjelder det å fiske i misnøyen.

Jeg tror at de politikerne som først begynner å snakke om ”Peak Oil” er de som vil vise seg å representere ansvarlighet og langsiktighet.

En høyere oljepris vil nok øke oppmerksomheten omkring ”Peak Oil”, men det er interessant å registrere det at den betydelige korreksjonen nedover i det siste har fjernet noe av oppmerksomheten fra hva som ligger og lurer. Det har ikke skjedd noe fundamentalt med hensyn til forsyningssituasjonen, så de underliggende forholdene tilsier at oljeprisen vil stige over tid. Vi får se når det nærmer seg juletider.

APROPOS HODEPINETABLETTER

Når og like i bakkant av ”Peak Oil” vil nok forbruket av hodepinetabletter øke dramatisk, så det kan være at en større del av restoljen blir brukt til hodepinetablettproduksjon. ;-)

Legg inn en kommentar