16. sep. 2006

NORSK PETROLEUMSUTVINNING, ET BLIKK MOT 2020

Som svar på en oppfordring/utfordring fra bloggen CQD vil jeg denne gangen presentere et bilde av historisk total petroleumsutvinning fra norsk sokkel og en prognose mot 2020 basert på hva som var kjente totale petroleumsreserver på norsk sokkel slik dette er presentert i OD sine ressursregnskap og hva felt som var besluttet utbygd ved årsslutt 2005.

Med det som nå vites vil Norge høste betydelig fra petroleumsutvinningen i årene frem mot 2020 med fallende, men fortsatt betydelige bidrag det følgende tiåret. Den totale utvinningen vil fortsette å falle mot 2030, og med det landets inntekter fra denne sektoren.En prognose vil av natur inneholde usikkerheter, og prognosen i figuren ovenfor ble utviklet sist vinter. For 2006 viste denne prognosen en total petroleumsutvinning for norsk sokkel på 4,33 millioner fat oljeekvivalenter for dagen (MFOE/D), og historiske utvinningsdata fra OD viser at gjennomsnittlig total petroleumsutvinning fra norsk sokkel i årets 7 første måneder var 4,33 MFOE/D.

I figuren er prognosene splittet på olje, kondensat og NGL (all energi i væskeform) og naturgass.

Ved konvertering tilsvarer 1 FOE (fat oljeekvivalent) naturgass 159 standard kubikkmeter, som er identisk med det OD, BP og andre anbefaler, det er med andre ord en industristandard.

Figuren illustrerer at foreløpig hadde den totale petroleumsutvinningen fra norsk sokkel en topp i 2004 med 4,53 MFOE/D.

Prognosen inkluderer Snøhvit (naturgass) som med oppstart sent i 2007 ikke vil gi vesentlig bidrag på årlig basis før i 2008.

Ormen Lange er vist separat med oppstart høsten 2007 og med oppbygging til platå høsten 2009, dette i følge nåværende offisiell informasjon fra eierne av feltet. På årlig basis vil ikke Ormen Lange gi stort bidrag i 2007, men gradvis blir bidraget betydelig, som illustrert i figuren.

Prognosen inkluderer ikke felt/funn som enda ikke er/var vedtatt utbygd ved årsslutt 2005, som Gjøa, Goliat, Gudrun, Onyx, Skarv, Victoria for å nevne noen. Vedtak om utbygging og utvinning fra disse feltene vil øke utvinningen av de totale volumene fra norsk sokkel og løfte søylene i diagrammet fra 2011 og årene fremover.

Bakgrunnen for at denne metodikken er lagt til grunn er at det samsvarer med OD sitt ressursklassifiseringssystem og ved utarbeidelsen av prognosen er det lagt vekk på at den skal være såkalt forventningsrett.

For ordens skyld, prognosen for oljeutvinningen er basert på en ”bottom-up” analyse.

Prognosen forventer en total petroleumsutvinning fra norsk sokkel på 3,85 MFOE/D i 2010, noe som vil være en nedgang på omtrent 15 % siden toppen i 2004.

Prognosene her avviker fra offisielle presenterte prognoser fra representanter (link til reportasje i Upstream Online) fra Olje og Energi Departementet (OED), som normalt utarbeides av deres øverste faginstans OD, som forventer en topp i total petroleumsutvinning fra norsk sokkel i 2008 eller senere.

Nye lønnsomme funn (Barentshavet og etter hvert Troms/Lofoten når/hvis disse åpnes for letevirksomhet) vil kunne løfte prognosen, og med det som vites nå vil det kunne bli en realitet et stykke inn i neste tiår.

Prognosen inkluderer ikke effektene fra nedstengninger av innretninger ettersom utvinningen fra disse blir ulønnsomme.

TILLEGGSOPPLYSNINGER
Søndag 17.09.

Basert på respons via e-post til dette innlegget kommer her noen tilleggsopplysninger;

De grønne søylene i figuren er regulær olje fra felt som er i utvinningsfasen eller som det var besluttet å starte utvinning fra ved årsslutt 2005.

Prognosen i diagrammet for regulær olje har en kumulativ på 7,2 milliarder fat (Gb) for perioden 2006 - 2020.

Ved årsslutt 2005 viste OD sitt ressursregnskap at gjenværende utvinnbare reserver fra disse feltene var estimert til 7,6 milliarder fat.

I tillegg kommer såkalte betingede ressurser estimert til totalt 2,8 milliarder fat fra funn i planleggingsfasen (blant annet Gjøa, Goliat, Gudrun, Skarv), utvinning som er uavklart og tillegg fra fremtidig mulig økt utvinning.

Diagrammet inneholder ikke bidrag fra felt som nå ikke er besluttet utbygd, men inneholder bidrag fra såkalt ”reservevekst”, fra økt utvinning eller tilleggsressurser i eksisterende felt, som kan realiseres ved blant annet ”infill drilling”, endringer i innløpstrykk til separatorer, endring for tidspunktet for økt gassutvinning etc..

Videre er noen av reservene i funn små (estimert til mindre enn 10 millioner fat utvinnbart) noe som nå gjør disse utfordrende med hensyn til lønnsomhet.

I dette er også såkalte tidskritiske ressurser, det vil si ressurser hvis lønnsomhet er avhengige av å dele på tjenester (strøm, prosessering, vann/gass for injeksjon etc.) fra nærliggende produserende innretninger som kan bidra til å bedre lønnsomheten.

Når utvinningen fra disse innretningene blir ulønnsomme, og de stenges ned, blir det vanskeligere for disse småfunnene å bli lønnsomme på egen hånd, og de risikerer å forbli ressurser i bakken.

Reserveestimatene er jevnlig gjenstand for revisjoner ettersom kunnskapene om reservoarene øker og erfaringer høstes fra ulike tiltak for økt utvinning.

Prognosen i diagrammet tar som tidligere beskrevet ikke høyde for effekten av tapt kapasitet fra nedstengninger av felt der utvinningen med tiden ikke blir lønnsom.

Prognosen legger til grunn en utvinning på omtrent 0,6 millioner fat for dagen i 2020 og indikerer at utvinningen vil fortsette etter 2020, selv om den vil være fallende.

OM BRUTTO INNTEKTER FRA PETROLEUMSVIRKSOMHETEN

Det å spå om oljeprisen lang tid fremover er i disse dager en risikosport da kurven over prisutviklingen kan få verdens mest ekstreme berg og dalbane til å fortone seg som en uskyldig barnehageinnretning.

Selv om jeg forventer at den fremtidige globale forsyningssituasjonen vil være stram, så kan endringer i den økonomiske veksten i verden komme til å gi store temporære utslag i etterspørselen etter olje og den fremtidige oljeprisen.

Norge forbruker nå i overkant av 0,2 millioner fat olje for dagen, og prognosen viser at Norge fortsatt vil være nettoeksportør av olje i 2020, og basert på det som vites i dag vil Norge igjen kunne bli nettoimportør av olje om 15 - 20 år. Nye betydelige og drivverdige funn vil selvsagt skyve dette tidspunktet ut i tid.

På energibasis (om industristandarden legges til grunn) eller fat oljeekvivalenter, vil naturgass bli størst av de eksporterte hydrokarbonene fra 2010 (husk Norges innenlandske forbruk er noe over 0,2 millioner fat olje for dagen).

Over tid har det vist seg at naturgass (og NGL) prises et sted mellom 50 og 80 % av olje på FOE basis og i snitt omtrent to tredjedeler av olje. Dette er basert på gjennomgang av prisdata over flere år fra blant annet det amerikanske energidepartementets statistikkenhet EIA.

Naturgass vil etter hvert overta som viktigste inntektskilde ettersom olje, kondensat og NGL utvinningen faller.

Legges det til grunn en prising basert på historiske data at 1 FOE naturgass = 2/3 fat olje, vil, med det som vites nå, bruttoinntektene fra naturgasseksport bli dominerende for Norge fra 2013 (HUSK: innenlandsk forbruk av olje).

Videre vil bruttoinntektene fra petroleumseksporten i 2020 kunne bli omtrent som fra salg av 1,7 millioner fat olje. Dette illustrerer at Norge i 2020 fortsatt vil høste betydelig fra petroleumsvirksomheten.

Norge vil i 2020 fortsatt være en av verdens største netto energieksportører med omtrent 2,4 MFOE/D.

Det å skulle si noe om utsiktene i 2030 faller nå vanskelig, men det er grunn til å tro at i 2030 har Norge igjen vært nettoimportør av olje i noen år (forutsatt dagens forbruksnivå) og det vil fortsatt være eksport av naturgass, selv om det forventes å være på et lavere nivå enn i 2020.
Den store ukjente er selvsagt at innen 2020 vil mest sannsynlig den globale oljeutvinningen ha vært på reise sørover i noen år, og det er klart at effektene fra dette på den internasjonale arenaen også vil påvirke utviklingen i Norge.

1 kommentar:

Mriswith sa...

Hei. Som ingeniørstudent vil eg i framtida kanskje få moglegheit til å arbeide for eit oljeselskap. Prognosen din får meg til å bli meir komfortabel med dei langsiktige karriereutsiktene.

Legg inn en kommentar