12. sep. 2006

HVORFOR EN HØY OLJEPRIS ER BRA

I det forrige innlegget ble oppmerksomheten rettet mot fallraten, og det å forstå denne er viktig for å forstå hvorfor og hva som skjer når den globale oljeutvinningen tar en sørlig kurs.

Oljeprisen er også en av de parametrene som vil påvirke utvinningen, og i dette innlegget vil det bli presentert et eksempel med et norsk felt,…..det er ikke bare geologi og fysikk som setter begrensninger for utvinningen, men også lønnsomhet (oljepris).

Kanskje dette vil hjelpe til å skape aksept for at en høy oljepris burde hilses velkommen, og da ikke bare ut fra ønsket om å øke den norske oljeformuen, noe som vil være en bonus.

En høy oljepris bidrar til at så mye som mulig av denne unike ikke fornybare ressursen utvinnes.

Figuren ovenfor viser utviklingen i den historiske oljeutvinningen fra Jotun fra oppstart i 1999 til 2005, og en prognose mot 2015 basert på en eksponentiell tilpasning av halefasen. Kontinuerlig fall i utvinningen er det normale for felt i halefasen.

I diagrammet er også tegnet inn en kurve som viser kumulativt utvunnet og hvordan det fortsetter mot 2015 om den fremtidige utvinningen i hovedsak følger prognosen. Legg merke til at den fallende utvinningen gjør det stadig mer utfordrende å nå URR (Ultimate Recoverable Reserves) på 160 millioner fat som var OD sitt estimat i ressursregnskapet for 2005, markert med en heltrukken sort strek i diagrammet.

Ved årsslutt 2005 var omtrent 80 % av de estimerte totalt utvinnbare reservene i Jotun produsert.

Normalt vil estimatene for opprinnelige utvinnbare og gjenværende utvinnbare reserver i de enkelte reservoarene være gjenstand for revisjoner ettersom kunnskapen om reservoarene forbedres med tiden.

Jotun er med andre ord, basert på estimerte utvinnbare reserver, et mindre felt.

For Jotun har den gjennomsnittlige daglige utvinningen vært 11 500 fat for dagen for perioden januar til juli i år i følge data fra OD.
Figuren ovenfor er prognosen for utvinningen fra Jotun forstørret.

Videre i denne eksersisen er det antatt at de gjennomsnittlige årlige drifts og vedlikeholdskostnadene for Jotun er 100 millioner USD (selv om dette er en kvalifisert gjetning og ikke de virkelige tallene, er det ikke det som er poenget med denne eksersisen).

En årlig utvinning på 1 million fat tilsvarer et daglig snitt på 2 740 fat.

I figuren er markert hvor den økonomiske levetiden ved henholdsvis 40, 60 og 80 USD/fatet for feltet inntreffer.

Jo lavere pris, jo tidligere i tid inntreffer tidspunktet der dekningsbidraget blir null eller negativt (eller utvinningen er ikke økonomisk lønnsom).

Figuren illustrerer at dobles oljeprisen fra 40 USD/fatet til 80 USD/fatet, forlenges den økonomiske levetiden med omtrent 5 år, og totalt vil det kunne utvinnes omtrent 7 millioner fat olje mer.

Figuren hjelper også å illustrere hvorfor oljeforsyningene er så lite priselastisk, den fallende utvinningen lar seg ikke bremse gjennom økning av prisene, men vil forlenge den økonomiske levetiden til feltet.

Det er dette som inntreffer BIG TIME etter toppen i den globale oljeutvinningen er passert, og nedturen har begynt.

Legges det til grunn en oljepris på 80 USD/fatet, så vil feltet stenges ned i 2013, og med det så blir også en utvinningskapasitet på i overkant av 3 000 fat for dagen permanent vekke.

Ved en oljepris på 60 USD/fatet blir feltet nedstengt i 2011 og en utvinningskapasitet på i overkant av 4 500 fat for dagen blir permanent vekke.

Er et felt først blitt nedstengt og produksjonsinnretningene fjernet,……vel da skal oljeprisen bli svært høy før noen er villige til å påta seg den økonomiske risikoen ved å gjenoppta utvinningen av det som potensielt er igjen i reservoaret.

Tar en så eksemplet med dette feltet og overfører det til en global skala, er det lett å forstå hvorfor oljeselskapene ved vedvarende lave priser stenger ned utvinningen fra felt både til lands og til havs når oljeprisen krymper, og dette har også den effekten at det reduserer total utvinningskapasitet.

Det skal ikke her spekuleres vidt i hvor mye dette kan være på global skala, men en halvering av oljeprisen i et stramt marked vil fjerne noe kapasitet permanent, og etter noe tid gjenintrodusere en stram situasjon. Dette er særlig følsomt i en stram forsyningssituasjon og forsterkes etter hvert som den globale oljeutvinningen tar en sørlig kurs.

De prognosene jeg har sett for fremtidig global oljeforsyning inkluderer ikke denne effekten.

Mange av verdens oljefelt er nå i denne situasjonen og dersom utsiktene for den fremtidige oljeprisen er at den forblir lav, ja da fremskyndes både nedstengning av felt som blir ulønnsomme, samt viljen til leting og utbygging av ny kapasitet reduseres.

En lav oljepris er selvsagt hyggelig når tanken på bilen skal fylles, men etter kort tid vil dette føre til en akselerert nedstengning av ulønnsom kapasitet som etter en tid igjen vil skape fornyet etterspørselsoverskudd og press mot prisene.


REITEN HAR FORSTÅTT DET

I dette intervjuet med konsernsjef Reiten i Norsk Hydro i Aftenposten fremkommer blant mye annet godt;

- Den største svakheten er at politikerne ikke har akseptert hvor lang tid det tar å skaffe ny energi. Skulle vi ha unngått den situasjonen vi er i nå i 2006/2007, måtte vi gjort ting for fem-ti år siden.

Intervjuet lyder som et fjernt ekko fra et av Matt Simmons foredrag, og jeg fant at intervjuet ga uttrykk for en god virkelighetsoppfatning.

Norsk Hydro har i den siste tiden kjørt en annonsekampanje der fly, båter, biler, brødristere etc, er utstyrt med en ”trekk-opp” nøkkel, med spørsmål om hvor skal fremtidens energi komme fra.

Etter mitt syn en effektiv kampanje, der enkle virkemidler setter fokus på det som etter hvert er i ferd med å bli knapphetsvare….…ENERGI.

OLJE PRISER SEG UT

Var overskriften i denne reportasjen på N24 nylig i en presentasjon av en rapport fra Chatham House.

Kan endelig ”Peak Oil” og andre energikriser avlyses?

Med en vedvarende høy pris vil olje prise seg ut av markedet og gjøre andre alternativer langt mer konkurransedyktige, er konklusjonen i en britisk rapport.
-
-
Holder oljeprisen seg over 50 dollar per fat vil det føre til ny konkurranse som både vil redusere behovet for energi, øke tilbudet av olje og øke tempoet i overgangen fra olje til andre drivstoffer utenfor transportsektoren, fremgår det av rapporten med tittelen ”A new era for oil prices”.

Jeg prøvde flere ganger å finne logikken i det siste utsagnet, men klarte det ikke.

Ny konkurranse som vil redusere behovet for energi???

Og samtidig

Skal en oljepris på 50 dollar fatet øke tilbudet???

Den siste tiden har oljeprisen vært svært volatil med en foreløpig topp i juli over 78 USD/fat, og i øyeblikket midt på sekstitallet.

Det er nok mange som ville forvente en økt etterspørsel om oljeprisen blir 50 dollar fatet, dersom ikke den globale økonomien snubler i en resesjon før det.

Artikkelen fremsto for meg som et skrekkeksempel på energianalfabetismen som råder blant de som lever av å holde folk flest orientert.

Hva andre drivstoffer er det som vil erstatte olje, kunne ikke journalisten i det minste fått dette konkretisert som en service overfor sine lesere?

I rapporten blir det også pekt på at om bilparken i USA ble skiftet ut ville det kunne redusere det amerikanske oljeforbruket med 4,8 millioner fat for dagen. Isolert sett er dette riktig.

Levetiden for en gjennomsnittlig bil er 15 - 20 år, og en styrt overgang ville kunne redusere det amerikanske oljeforbruket med omtrent 300 000 fat for dagen……hvert år fremover inntil en fullstendig utskiftning var gjennomført, forutsatt at de da ikke ble fristet til å kjøre mer etter å ha byttet til mer bensingjerrige biler.

Den andre realiteten er at de som er en god gammel bil som bruker litt vel mye bensin fort finner at det lønner seg for dem å holde fast ved den……. og heller leve med økte drivstoffutgifter.

En annen faktor som åpenbart er mindre kjent for forfatterne av rapporten ”A new era for oil prices”, selv om informasjonen er tilgjengelig, er at naturgassutvinningen i Nord Amerika faller, og i en periode har destillater (og andre oljeprodukter) blitt brukt til å substituere naturgass, hovedsakelig innen kraftproduksjonen.

Økningen i oljeforbruket har ikke primært vært drevet av flere SUV’er de siste årene, men denne substitusjonen. Kombinasjonen av en mild vinter og økt oljepris har svingt denne pendelen tilbake der oljebaserte drivstoffer igjen substitueres med naturgass av prismessige årsaker.

Dette kan igjen bli reversert neste vår/sommer, med ny økning i oljeetterspørselen.

Mellom linjene erkjenner rapporten egentlig at det nå er et problem med å skaffe nok energi i væskeform, og foreslår da den enkle løsningen at amerikanerne ved å redusere sitt forbruk så løses problemet globalt.

Og dersom alle land gjør som russerne og bruker mer naturgass, så vil oljeforbruket gå ned. Vel, det er bare det at ikke all land har de samme mulighetene som Russland til å la naturgass utgjøre så stor andel av sin energimix.

Jeg venter nå bare på at noen seriøst foreslår at amerikanerne skal innføre metriske enheter ved salg av drivstoff,…..dette ville øyeblikkelig bringe bensinprisen ned under 1 dollar (for literen).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar