10. sep. 2006

FALLRATE OG OLJEUTVINNING

Livet til et oljefelt er forenklet beskrevet av 3 faser, oppbyggings-, platå- og halefasen. En av de tingene som jeg har observert er at i halefasen akselererer det relative årlige fallet, og i dette innlegget vil jeg gi ytterligere dokumentasjon på det, og komme med en oppdatering om utviklingen av oljeutvinningen fra norsk sokkel basert på de historiske utvinningsdataene fra OD per juli 2006.

I diskusjonene om ”Peak Oil” er mye fokus rettet mot gjenværende globale reserver. Dette er viktig, men det som nå synes å være den nærmeste og viktigste utfordringen er å få til vekst i forsyningen av all energi i væskeform, hvis ikke det skjer, ja da er vi allerede ved ”Peak Oil”.

Verdens reserveestimater for olje og naturgass er basert like mye på kunst som på vitenskap,….i beste fall.

Det som gjelder i den nære fremtid og som ”Peak Oil” handler om er følgende tre ting KAPASITET, KAPASITET og atter KAPASITET.

Toppsjefen i det franske multinasjonale oljeselskapet TOTAL har i følge TIMES ONLINE nylig uttalt;


THE world will struggle to raise oil output to levels much greater than 100 million barrels per day, Thierry Desmarest, chief executive of Total, has given warning.

I dette innlegget ble det dokumentert at i de siste to årene har det vært en utfordring å holde en varig global forsyning på rundt 85 millioner fat for dagen, noe som også forklarer den siste tids kraftige oljeprisøkninger som normalt skulle dempe etterspørselen.

Uttalelsene til toppsjefen i TOTAL synliggjør at det åpenbart er flere som stiller spørsmål om realismen i prognosene fra autorative organer som IEA og USDOE/EIA som begge ser en vekst til 120 millioner fat for dagen til 2030.

Figuren ovenfor beskriver utviklingen i den gjennomsnittlige daglige oljeutvinningen fra Trollfeltet slik dette har blitt rapportert av OD. Troll har en tynn oljesone som var en teknologisk utfordring (blant annet horisontale brønner) å få produsert før gassutvinningen hadde redusert reservoartrykket så mye at utvinning fra oljesonen ble ulønnsom.

Figuren viser at i løpet av de siste 3 årene har oljeutvinningen fra Troll blitt halvert. Det er et sånt bilde som ødelegger nattesøvnen til ledelsen i oljeselskapene. Troll var i en periode det feltet som hadde høyest oljeutvinning på norsk sokkel, og så langt har fallet i utvinningen vært omtrent 200 000 fat for dagen siden toppen. Det er åpenbart at det er en utfordring å skulle erstatte et sånt bortfall av kapasitet med innfasing av ”pytter”.


Dersom dataene for Troll blir brukt til å dokumentere det relative årlige fallet, fremkommer et bilde som beskrevet av diagrammet ovenfor. De blå sirklene beskriver det årlige relative fallet eller veksten (fra januar 2005 til januar 2006 osv).

I oppbyggingsfasen vokser utvinningen, inntil den stabiliserer seg (platåfasen) for så å falle (halefasen). Figuren viser at det årlige relative fallet er akselererende. De ”ville” svingningen skyldes effekten av periodiske vedlikeholds/revisjonsstanser.

For å dempe effekten fra de ”ville” svingningene er dataene glattet ved å bruke en 12 måneders (punkters) bevegelig gjennomsnitt, de sorte sirklene i diagrammet. Dette viser at nå er det årlige relative fallet for oljeutvinningen fra Troll på mer enn 20 %.

Det at det årlige relative fallet for oljefelt er akselererende kan dokumenteres for de fleste feltene på norsk sokkel. Fallraten er med andre ord ikke lineær, men kan godt beskrives med en forutsigbar eksponentialfunksjon som har et forløp som burde være en vekker for alle som er opptatt av oljeutvinning/forsyning. Akkurat det samme forløpet ser en for de fleste andre oljefelt i Nordsjøbassenget.

I halefasen vil utvinningen normalt følge en asymptote, og produksjonsinnretninger på norsk sokkel vil bli stengt ned når de totale driftsutgiftene overstiger bruttoinntektene (eller ved negativt dekningsbidrag som det heter på ”blårusspråket”).

Det ligger selvsagt ikke noe okkult bak dette, dette er en naturlig prosess for alle oljefelt. Det som mange spør seg om er om all den nye teknologien fører til akselerert utvinning, økt utvinning eller en kombinasjon. Svaret ligger nok ett sted i mellom, og det er klart at ny teknologi har hjulpet til å realisere feltutbygginger som tidligere ikke var lønnsomme.

Det må imidlertid også være lov til å spørre seg om denne teknologimedaljen også kommer med en bakside, og om denne nå begynner å gi seg sterkere til kjenne.

I denne reportasjen blir det (igjen) beskrevet av mexicanske Pemex at Cantarell (som i flere år har hatt massiv nitrogeninjeksjon), som nå er det oljefeltet i verden med nest høyest utvinningskapasitet har startet å falle og som vil ha, nettopp, et relativt akselererende årlig fall.

Det med årlige akselererende relative fall er nok mer regelen enn unntaket for all verdens oljefelt.

Så forestill dere nå flere av oljefeltene rundt om på kloden som har høy kapasitet, Burgan (Kuwait), Cantarell (Mexico), Troll (som beskrevet her), Ghawar (Saudi Arabia), Prudhoe Bay (USA) og alle de andre som har/vil få et akselererende fall i utvinningen (kapasitet) og den myriade av andre småfelt (det er stort sett det som er igjen, (så får vi se hva potensial Jack virkelig har om et års tid eller så) som må startes opp for å kompensere for den svinnende kapasiteten fra de ”store”, og det blir åpenbart at oljeindustrien har formidable utfordringer bare å skulle opprettholde nåværende kapasitet og i tillegg få til vekst for å dekke et voksende forbruk.

For meg fortoner nå det å bringe den globale kapasiteten til ”bare” 100 millioner fat for dagen (all energi i væskeform) mer og mer som den nye risikosporten for all verdens oljeselskaper.

Mon tro om sjefen i TOTAL har skjønt dette, og ved å gå ut nå reduserer han fallhøyden for eget selskap.

Nettopp, årsaken ligger i de harde fakta om fallratene jeg beskrev mer i detalj ovenfor.

OPPDATERING OM UTVINNINGEN FRA NORSK SOKKEL

OD publiserte nylig data for petroleumsutvinningen for juli 2006, og foreløpige tall for august 2006. (Lenke lenger oppe i innlegget.) og disse viser at gjennomsnittet for årets 7 første måneder er på 2,37 millioner fat for dagen.

Det at forløpige tall for august viser 2,27 millioner fat for dagen, bidrar selvfølgelig til å trekke ned årssnittet.

OD sin prognose for hele 2006 er på 2,43 millioner fat for dagen.

I dette innlegget dokumenterte jeg at det glattede årlige kollektive relative fallet for utvinningen fra feltene som startet før 2001/2002 i den siste tiden har beveget seg mellom 13 og 15 %. For dere som er i tvil,…….dette er ekstremt.

Så langt kan det dokumenteres at denne trenden fortsetter.

Disse feltene gav i 2002 3,0 millioner fat for dagen, og et snitt fra de samme for de 7 første månedene i år (knappe 4 år senere) er 1,9 millioner fat for dagen.

For de som er interesserte kan jeg opplyse om at kollektivt ”mister” disse feltene nå i snitt en kapasitet på omtrent 25 000 fat for dagen……hver måned.

Med andre ord må ny årlig kapasitet på nær 300 000 fat for dagen nå bringes inn for å eliminere dette bortfallet.

Det er i lys av blant annet denne dokumentasjonen, Cantarell og det som skjer i andre oljefelt at OD sin prognose for perioden 2006 - 2010 fremstår som spesielt interessant.

Basert på de ferskeste dataene (fra OD) opprettholder jeg min tidligere ”bottom-up” prognose for utvinningen av regulær olje fra norsk sokkel for 2007 på 2,18 - 2,25 millioner fat for dagen.

OD sin prognose for 2007 er fortsatt 2,63 millioner fat for dagen.

For 2010 er prognosen min på 1,6 - 1,7 millioner fat for dagen (”bottom-up” analyse). Prognose med Hubbert’s lineærisering (”top-down” analyse) gir rundt 1,6 millioner fat for dagen i 2010.

OD sin prognose for 2010 er fortsatt på 2,48 millioner fat for dagen (regulær olje).

Tiden vil nådeløst dømme hvilke av prognosene som treffer nærmest.

OD sine prognoser skaper en forventning om at den nære fremtid vil dokumentere effekten(e) fra bruk av ny og hittil ukjent teknologi som bremser og/eller endog reverserer fallraten.

Med andre ord, ”Shall technology finally trumph geology?”

En teknologi som bremser/reverserer fallraten (om den blir bekreftet virker) vil garantere eierne av den en rik fremtid.

KILDER.
[1] OD, MÅNEDLIGE UTVINNINGSDATA, NORSK SOKKEL

---------------------------------

Kanskje hjelper det om jeg slutter å bry meg med å studere og presentere harde fakta og data, og for fremtiden hengir meg til å spå om energiforsyningen ved å se i tarotkort/grisemilt eller tilsvarende. Dette selvfølgelig kun for å nå flere lesere.

Det er tross alt ikke de harde fakta som danner bilde av fremtiden folk flest er opptatte av,…..men illusjoner og visjoner og……..håpet om at en gang i fremtiden vil fyringsved kunne høstes………med tankekraft.

14 kommentarer:

e.i. sa...

Et formidabelt innlegg! Jeg takker for det arbeidet du legger i å gjøre de harde fakta om oljeutvinningen tilgjengelige og ikke minst forståelige.
Dette ligger an til å bli en ekte grøsser i åra som kommer.

Til slutt vil illusjoner og ønsketenking måtte gi etter for virkeligheten, og da er det viktig at fakta finnes, ett eller annet sted..
Så dropp tankene om å bli mystiker, det er da NOEN av oss som setter pris på fakta!

CQD Norway sa...

For min del håper jeg at du fortsette å studere harde fakta og data - denne bloggen er en perle for dette, og en ressurs som jeg vet ikke maken til. Det er et kjempe arbeid du gjør - nettopp pga de harde, eller skal vi si "nakne" fakta! Selvfølgelig forstår jeg frustrasjonen over at én burde hatt langt flere lesere i en så viktig sak... Men la det være til trøst, skjønt at det dette går altfor sakte, at vi lever i en annen verden i dag enn vi gjorde for to år siden. Den gangen var det nærmest ingen som visste var Peak Oil var! Den gangen var det vanskelig å finne noe om temaet selv på nettet. Nå vekser bevisheten, og som jeg bemerket tidligere kan det godt hende at "under overflaten" er det en bevishet om hvordan ting egentlig står til http://www.vgb.no/12060/perma/81866

Yahoo sa...

Dine(deres) analyser Energimann, av oljefakta er til "å ta og føle på", og skriveriene er edruelige og troverdige - harde fakta. Jeg har blitt tipset om denne blog via QED-bloggen på VG - og takker for den QED - "Kveldssong..." er bookmarket med høy stjerne, ser jeg har mye lesetid foran meg.. Ellers må du Energimann "holde deg fin på håret og trimme barten" da jeg lett kan se deg for meg på TV-skjermen -i en kommende energidebatt på Redaksjon1/Holmgang .... OM IKKE LENGE...

Ellers en observasjon fra spesielt utenlandsmedia. Merker meg at diverse media benevner peak-oil-observatører/informanter som "doomsday sayers og peaksters ol". Hva feiler disse tegneseriejournalistene som lever mellom to permer ? Hva er det som gjør at redaktører slepper slike til i sine "seriøse aviser og tv-kanaler" ? Eg bare spyr?

Ellers - Energimann - stå på "Du har nettopp overtatt rollen som Norges viktigste blogg skribent"!!!!! Uvurderlig

elgisolnedgang sa...

Eg trur at eg, ikkje minst takka vere denne bloggen, har skjøna teikninga no. Det eg derimot ikkje skjønar, er at usikre estimat om resterande ressursar på nokon som helst måte skal vere sovpute for oss. Kva som har skjedd og skjer med det vi hittil har funne av hydrokarbonar, skulle det ikkje vere nokon som helst tvil om. Om det då er vi, borna våre, eller kanskje borneborna våre som får den store smellen, burde etisk sett ikkje utgjere nokon skilnad for korleis vi handlar. Vi byrjar å få det travelt uansett. Så stå på.

Energimann sa...

RESPONS FRA ENERGIMANN

Først til alle dere som har kommet med utrolige kommentarer, dere skal vite at de varmer…….og gir mer ENERGI.

TAKK FOR DET!

Første gangen jeg ble oppmerksom på ”Peak Oil” er snart 4 år siden, noe som gjorde at jeg øyeblikkelig lastet ned alt (som jeg fant troverdig og realistisk) i elektronisk format, tok ”lap-top”en med og reiste vekk en periode for å studere materialet samt å bruke tiden til fjell/skogs turer.

Uansett hvordan jeg snudde på fakta om energi, biologi, psykologi, økonomi, politikk etc. (alt henger sammen, men ENERGI er det som ligger i bunnen) var jeg etter hvert overbevist om at de som målbar disse budskapene hadde fattet sammenhengene fundamentalt riktige, det som selvsagt var mindre hyggelig var å erkjenne konsekvensene av disse og observere hvor lite bevisst omgivelsene var på dette.

Det som introduserte meg til problemstillingen(e) var nettsteder som blant annet ”OILCRASH.com” og ”DIE-OFF”.org., og de bøkene som økte bevisstheten om konsekvensene omkring uttømmingen av våre viktigste ikke fornybare energiressurser, var ”OVERSHOOT” av William Catton (ingen lystig bok, men dessverre med en altfor presis beskrivelse av hvordan mennesket gjennom bruk av ekstern energi (som det eneste biologiske vesenet), gradvis har fjernet seg fra sitt opprinnelige biologiske opphav, …..uten samtidig å være bevisst på at med det (mennesket)….. har vi blitt utrolig sårbare).

Andre bøker, ”COLLAPSE”, av Pulitzer vinneren Jared Diamond, ”THE COLLAPSE OF COMPLEX SOCIETIES” av Joseph Tainter, og for ikke å glemme alle de suverene og veldokumentert fordragene til Matt Simmons, som jeg fant hadde de samme tilbøyelighetene som meg selv til å ville beskrive ting med harde fakta og statistikk (”You can’t argue facts!” på en lettfattelig måte, og Simmons synes jeg fortjener en masse respekt for å vill opptre “mot strømmen”.

Når jeg hører på en del av våre egne ”eksperter”, som blant annet han professoren fra BI som MSM (Main Stream Media) foretrekker å vise i TV ruten for å uttale seg om energifremtiden, skjønner jeg hvorfor det i lengre tid ikke har vært mulig å få kjøpt krystallkuler.

Etter hvert har, som sikkert flere av dere også har oppdaget, det kommet til en rekke gode nye nettsteder (jeg er ikke så opptatt av de mindre seriøse og de som ikke virker troverdige), og dette synes jeg er gledelig for det vil øke sannsynligheten for at ”Peak Oil” (i realiteten etter hvert begrensingene i all energiforsyning) og konsekvensene av dette etter hvert finner veien til det offentlige rom (der det etter mitt syn hører hjemme) for debatt.

Det som er/har vært drivkraften min til å bidra på ”Kveldssong..”, er på mitt lille vis, og da med bruk av harde fakta, å bidra til å synliggjøre hvor vi er på vei. Dette er en debatt som fortjener å bli bygd på fakta……og jeg velger fortsatt å tro at det vil være de harde fakta og argumentene disse produserer som vil gi denne debatten en riktig retning.

Skal sant sies har interessen for et så smalt tema i Norge vært større enn hva jeg opprinnelig torde håpe, men samtidig er det beklageligvis enda alt, alt, alt for få som søker å orientere seg om hva som ligger og venter der fremme.

Det er de som ikke orienterer seg som jeg tror vil få det hardest, ganske enkelt fordi de ikke vil forstå hvorfor ting etter hvert blir verre, og da pleier en normal reaksjon å være …….aggressiv (i beste fall).

Jeg tror at det kun gjennom det å skape en kollektiv bevissthet om realitetene, at det vil være mulig å skape fremtidige løsninger som er til å leve med.

I likhet med den amerikanske forfatteren Mark Twain er jeg også svært opptatt av fremtiden, …….siden jeg har tenkt å tilbringe resten av livet mitt i den.


SÅ TIL DERE FÅ SOM VIRKELIG LESER DENNE BLOGGEN KAN JEG SI AT JEG HAR ENDA EN DEL ”DRAFTEDE” INNLEGG SOM JEG PLANLEGGER Å RAFFINERE OG POSTE FREMOVER.

DERETTER FÅR VI SE.

Anonym sa...

Eg har lenge vært imponert over at ein norsk blogg, som nødvendigvis må rette seg mot dei relativt få menneska som forstår norsk, kan ha ein så stor produksjon. I mange månadar har eg lese alle innlegg her med stor interesse, spesielt mange av dei visuelle framstillingane er av dei mest tankevekkande eg har sett, og eg har brukt timar kvar dag i over eit år på å lese om peak oil og liknande emner. Eg håpar ikkje dei som står bak bloggen blir utbrent og går lei, faren er vel til stades. Det ville være eit stort tap å miste det som må kunne kallast eit norskspråklig TOD (theoildrum.com).

Lykke til med nye artiklar, eg ventar i spenning!

Anonym sa...

Jeg er mektig imponert over denne bloggen. Så mye fakta servert på en slik profesjonell og spiselig måte skal man lete lenge etter for å finne.
Nettsiden er i seg selv et funn, og burde vært lansert som pensum på videregående skoler og kanskje tildels på ungdomstrinnet.
Håper virkelig du holder ut energimann, arbeidet ditt er av uvurderlig betydning for nåtid og fremtid.

Energimann sa...

Skoler og pensum det er selvfølgelig flott.

Imidlertid er jeg av den oppfatning at det som er i ferd med å skje angår alle,.... derfor er det viktig å få synligjort situasjonen og skape debatter i det offentlige rom.

Jeg ser spede og gode forsøk til det og registrerer at det kommer til en del nye norske blogger/nettsteder som søker å sette fokus og skape debatt...noe som er flott.

Beklageligvis er det enda alt for få som orienterer seg om denne saken.

Jeg kan imdlertid avsløre så mye at dersom spesifikke data legges til grunn, så er det få som orienterer seg så bra mot saken som nordmenn (amerikanere, australiere og new zealandere mener jeg er mer aktive), men som sagt det er enda alt for få.

Vi må ihvertfall ikke la svenskene slå oss idette ;-)

Harald Korneliussen sa...

"Merker meg at diverse media benevner peak-oil-observatører/informanter som "doomsday sayers og peaksters ol"."

Det er desverre en god del folk i peak-oil miljøet som fortjener betegnelsen dommedagsprofeter og verre. På the oil drum (som er _veldig_ på jorda i forhold til lifeaftertheoilcrash og dieoff) har jeg møtt mange folk som argumenterer for diktatur og rasehygiene. Og det er bare holdningene... "analysen" fra noen folk er heller profetier, gjerne spektakulære sådane med utrolig lite grunnlag.

For eksempel finnes gode beviser på at oljeproduksjonen i verden vil følge en klokkeformet kurve, men Duncans teori sier at energimengde per person også følger en slik kurve, og det finnes ikke fnugg av bevis for! Tankegangen er ikke helt ulik Marx, med storslagne profetier basert på "logisk analyse" av menneskets natur og historiens spilleregler.

Det er forferdelig viktig at alle ansvarlige peak-oil folk tar klart avstand fra dommedagsprofetier som ikke kan understøttes vitenskapelig. Og det er lov å være kritisk til det som kommer i vitenskapslignende form også.

(For eksempel, hvor mange kalorier av en kilo ris på mitt bord kommer fra hydrokarboner?
Prisen på olje har tredoblet seg de siste tre årene, det har ikke prisen på ris.
Hva kan grunnene være til dette? Diskuter.)

e.i. sa...

"Duncans teori sier at energimengde per person også følger en slik kurve, og det finnes ikke fnugg av bevis for!"

Vet ikke helt hvordan du kommer fram til dette resonnementet? Dersom befolkningsmengden er konstant, og utvinningen av olje følger en klokkeforma kurve, så vil energimengden pr. person nødvendigvis bli et speilbilde av dette, og da også en klokkeforma kurve.
Dersom ikke, måtte bortfallet av energi fra olje bli kompensert av en nøyaktig like stor vekst i tilgangen på energi fra andre kilder.

Det siste er det vel små utsikter til, utover en horisont på 10 år eller så. Deretter vil summen av energi fra alle hydrokarboner falle. At atomkraft ska kunne kompenesere for dette fallet er nokså optimistisk, og i alle fall umulig å "bevise".

Og i mellomtida er det desverre små utsikter til at befolkningsmengden skal stabilisere seg.
Det bør i det hele tatt være et regnestykke på helt elementært nivå å finne ut hvilken tilgang på energi pr. person verden vil komme til å ha. Og dermed også lett å "bevise" om denne utviklingen går den ene eller andre veien.

Kanskje et tema for forfatterene av denne bloggen, som ser ut til å ha tilgang på mengder med energistatistikk?

Energimann sa...

Et svar til Harald Korneliussen,

For all del jeg har også merket meg at en del folk i ulike fora tar av med påstander som det er vanskelig å finne dekning for.

På den andre siden tror jeg også at de som er utrustet med en sunn skepsis gjennomskuer hulheten i argumentasjonen og dermed kjøper de den ikke. Med andre ord velger jeg å tro (inntil det motsatte er bevist) at de fleste vil gjøre en del ”research” på egen hånd og egne refleksjoner før de begynner å akseptere et konsept/ide.
Personlig ville jeg oppfordre folk til nettopp det.

Uansett hva tema som bringes til torgs for debatt vil det etter hvert etableres to leirer (minst) og beklageligvis vil det være elementer i begge leire som vil forsøke å diskreditere/marginalisere den andre parten for å endre premissene for debatten og dermed debatten.

Alle er enige om at en dag vil global oljeutvinning nå toppen (med unntak av Mike Lynch), og mye av diskusjonen nå handler om tidspunktet, og konsekvensene. Sannheten er at vi vil ikke vite dette sikkert for en stund etter.

Personlig vil jeg si at toppen er passert når data fra EIA/IEA viser at den globale utvinningen av all energi i væskeform på varig basis passerer 96-97 % av topp verdien.

De fleste aksepterer at olje og naturgass er ikke fornybare energiressurser, men jeg er ikke like overbevist om de fullt ut skjønner rekkevidden av betegnelsen.

Jeg har tidligere ment at denne debatten kun kan få en riktig retning dersom den blir matet med harde fakta. Harde fakta er det vanskelig å diskutere, det som er mer utfordrende og omstridt er hva bilde de harde fakta gir på utviklingen fremover.

Her tror jeg at det finnes så mange som har mye vettug å bidra med så om de utrustes med fakta, vil de kunne formulere gode bidrag til debatten på selvstendig grunnlag.
----------

Jeg har sett en del som har prøvd å beregne hvor mange energienheter av ulik energi som går med til å levere en energienhet mat på tallerkenen.

Jeg vet ikke,….men det som er sikkert er at det brukes hydrokarboner i form av kunstgjødsel, ugressmidler, insektsbekjempelse etc i matproduksjonen. Følger en maten videre i forsyningskjeden, blir den høstet av maskineri drevet av oljebaserte drivstoffer, fraktet til lager, prosessert (med innsats av energi, enten dette er propan for tørking eller elektrisitet fra kjerne/kullkraftverk).
For å pakke og distribuere matvarene kreves også energi, og før de endelig når butikkhyllene i en butikk med frysere og lys drevet med elektrisitet. De fleste gjør også handle rundene sine med bil og bruker gjerne energi til å tilberede maten.

Hva bidraget blir, får de som er interessert (og som kan mer enn meg om dette) prøve å gjøre estimater på, men det ovenfor skulle illustrere at bidraget fra energikildene i matvareforsyningen er viktige.

Med hensyn til det at en tredobling av oljeprisen ikke gir en tredobling av risprisen henger dette sammen med at hydrokarboner (og prisen for hydrokarboner) er en del av kostnadene ved fremstillingen. Derfor vil det i de fleste tilfellene ikke være noe 1:1 forhold mellom endringer i energipriser og produktpriser.

Graden av energiprisenes virkning på produktprisene vil henge sammen med hvor energiintensive produktene er. Fremstilling av aluminium og kobber er energiintensive, selv om prisstigningen på disse metallene ikke har vært 1:1, så har de vært betydelige, noe som reflekterer energiens andel i produktfremstillingen.

Det finnes også andre mekanismer (markedsmekanismer) som påvirker prisen som blant annet tilbud og etterspørsel, så derfor burde det ikke komme som noen overraskelse om prisene for noen matvarer økte med en faktor som er relativt høyere enn økningen i prisen på hydrokarboner.

Harald Korneliussen sa...

Jeg er klar over at det brukes masse hydrokraboner for å lage mat, men jeg tror at matproduksjon er svært energieffektivt per enhet. Med vanlige varer ("commodities", hva er det på norsk?) er det så stor konkurranse at produsentene tvinges til å effektivisere energiutnyttelsen.

Interessant at du nevner metallprisene. At kobberprisen har steget er sannsynligvis en konsekvens av oljeprisen, siden kobbergruvedrift er ekstremt energikrevende.

For meg ser det ut som det siste steget, fra butikken til forbrukeren, er der det brukes mest olje. Muligens går det også med en del til kjøl og frys. I motsetning til produsentene, behøver ikke vi bekymre oss om vi sløser energi - ennå.

Jeg tror at det første som går er privatbilismen, og selv det vil ta flere år. Raskt i kulturell sammenheng, men rike folk i vesten vil ikke sulte i hjel fordi butikkene plutselig blir tomme for varer, slik mange "doomers" tror. Da lurer jeg på om de har fortsått hvordan kurven ser ut i det hele tatt...

Det jeg mente med riseksempelet var at om ris var laget av 100% olje, så ville jeg fortsatt ha råd til det selv om oljeprisen skulle femdoble seg fra i dag. Men det ser ut som om mange tror at det brukes flere oljedollar å lage en kilo ris enn det en får for å selge den. Subsidier og annet til tross, det skal godt gjøres.

Anonym sa...

I skrivende stund er kobberprisen 7.6 $/kg på LME. Det er nesten en 3 dobling av hva den var for relativt kort tid siden. Det samme kan sies om nikkel og andre strategisk viktige metaller.
Jeg tror også oljeprisen påvirker metallprisene, men jeg har også en følelse av at en sterkere parameter nå er den formidable veksten vi ser i Kina. Tenk bare på all det kobberet som skal til for å distribuere den elektriske energien nybyggingen krever. Kina's energibehov virker som det er i eksponensiell vekst. Selv kineserne vil neppe på sikt arbeide for knapper og konkylier så det er kanskje her "energikrakket" kommer først?
Ellers så tror jeg det blir flyindustrien som går først, med bilene som en god nummer to.

Energimann sa...

Harald Korneliussen skrev,

”…..jeg tror at matproduksjon er svært energieffektiv per enhet.”

Jeg håper inderlig du har rett Harald, jeg registrerer økt bruk av kunstgjødsel (pga utarming av jordsmonnet), bruk av kunstig vanning øker (som krever energi) samtidig med at grunnvannspeilet synker. Jeg skulle gjerne sett harde fakta og tall for påstanden.

Bare det at store mengder energi går med i matvarekjeden skulle isolert være en tankevekker, og etter hvert vil økte energipriser vises igjen i matvareprisene.

Ja, jeg har sett reportasjer fra land i den tredje verden der de økt oljeprisene har tvunget enkelte bønder til å bli mer energieffektive, med de konsekvenser at de planter risarter som er mindre vannkrevende som resulterer i…… mindre avlinger.

Harald, er dette noe som vil garantere lavere priser på matvarene?

Med andre ord matvareproduksjonen synker på grunn av økte energipriser, tilbudet reduseres og samtidig vokser verdens befolkning årlig med omtrent 70 millioner innbyggere, noe som skulle indikere økt etterspørsel etter mat.

De globale kornlagrene er nå relativt på et historisk lavmål (ref et tidligere innlegg av Tomtønna), og mange søker å sette fokus på dette.

”Commodities” er råvarer, korn, kjøtt etc., det jeg ikke klarer å forstå er hvorfor den harde konkurransen ikke resulterer i lavere råvarepriser?

”I motsetning til produsentene, behøver ikke vi bekymre oss om vi sløser energi - ennå.”

Dette er et uttrykk for holdninger om BAU (Business As Usual), som etter mitt syn ikke vil tjene saken. Dersom vi ønsker å fremskynde og forsterke effektene fra redusert tilgjengelighet til energi, så gjelder det å forbruke mer, mye, mye mer..nå.

”Det jeg mente med riseksempelet var at om ris var laget av 100% olje, så ville jeg fortsatt ha råd til det selv om oljeprisen skulle femdoble seg fra i dag.”

Ja, det flotte med ris er at det også er en såkalt ”fungible commodity”, den vil tilflyte høyeste tilbyder.

Noe å tenke på neste gang en flokk skitne, utmagrede og sultne unger vises frem på 42” tommers plasmaskjermen mens fyren knitrer på peisen og gir en tropisk stemning i stuen.
----------------------
”….mange tror at det brukes flere oljedollar å lage en kilo ris enn det en får for å selge den. Subsidier og annet til tross, det skal godt gjøres.”

I noen land er realiteten nå at subsidier av en av innsatsfaktorene i matvareproduksjonen, olje, er nødvendige for å klare å brødfø befolkningen.
Det sier seg selv at bruk av subsidier ikke er bærekraftig.

………………………………

Energiprisene påvirker alle priser, nevn en ting som vi er avhengige av som ikke har vært gjenstand for bruk av energi et eller annet sted i verdikjeden?
Til og med følelsene våre blir påvirket av energiprisene.

Kinas energiforbruk er i eksponentiell vekst, nærmere 10 % årlig, og denne veksten er selvfølgelig ikke bærekraftig.
Legg merke til hvor aggressivt Kina posisjonerer seg for å sikre egen energiforsyning, de forsøkt på overtakelse av amerikanske Unocal, de kjøpte seg inn i et felt i Angola (der de blant annet bød 1,2 milliarder dollar (og fikk) for sin andel, STATOIL bød 80 millioner dollar (og tapte) for samme. Legg merke til samarbeidet mellom Kina og Venezuela der Kina øker sin oljeimport fra Venezuela, Kina har kjøpt seg inn i tjæresandutvinningen i Athabasca i Canada, klarte å utmanøvrere amerikanske preferanser for ruting av en oljerørledning fra Kahzakstan, disputt mellom Kina og Japan om gassforekomster, nært energisamarbeide mellom Kina og Iran, Kinas engasjement i Sudan…...osv

Lista er lang, men det er denne virkeligheten vi må forholde oss til, og den dagen Norge igjen blir nettoimportør av olje, er jeg ikke overbevist om at Statens Pensjonsfond Utland vil strekke langt……om noen da er villige til å selg oss olje.

Legg inn en kommentar