16. aug. 2006

VIL NATURGASSKRISER ØKE FOKUS PÅ ”PEAK OIL”?

Etter å ha fulgt utviklingen i forsyningen av naturgass fra noen av verdens viktigste regioner over noen år, har jeg etter hvert kommet til at en forsyningskrise for noen regioner har vært og er under utvikling og at dette, om mine oppfatninger er riktige, vil kunne materialisere seg i løpet av allerede kommende fyringssesong.

I debatten om ”Peak Oil” blir mye fokus satt på utviklingen i den globale oljeforsyningen, men jeg mener andre regionale energikriser er i emning som kan resultere i enten økt fokus på ”Peak Oil” eller for en periode stille ”Peak Oil” en smule i skyggen.

For ordens skyld mener ikke jeg å vite noe som tyder på at en global ”Peak Gas” er nært forestående, men de antatt største naturgassreservene, i likhet med oljereservene, er lokalisert i områder langt fra forbrukerne (stranded gas), og naturgass krever dyre transportløsninger for å føres frem til forbrukerne.

Det jeg vil rette oppmerksomheten mot i dette innlegget er utviklingen i naturgassforsyningen for noen regioner. De fleste land har utviklet en energimix som er tilpasset tilgjengeligheten av energi i deres nærområder og innenfor energimixen eksisterer det en form for arbeidsdeling mellom de ulike energikildene.

Jeg vil kort ta for meg landene i Nordsjøregionen, det vil si land som er betydelige produsenter av naturgass som Danmark, Nederland, Norge, Storbritannia og Tyskland. Videre beskrive litt om utviklingen i Nord Amerika, med fokus på USA og Sør Øst Asia primært Indonesia.

NATURGASS brukes i stor utstrekning innenfor husholdninger for oppvarming og koking, og i industriell sammenheng for ”metallkoking”, i noen grad som føde for petrokjemisk industri (kunstgjødsel) og ikke minst til elektrisitetsproduksjon.

Tyskland har politisk vedtatt å gradvis fase ut kjernekraften og erstatte denne med naturgass. Naturgass gir også mindre utslipp av klimagasser enn kull, og har vunnet popularitet som ”ren” energikilde og oppnådd en prisbonus på grunn av dette.

Da det ikke var kommersielle løsninger for naturgass for bare noen tiår siden bannet og svertet letemannskapene høylydt dersom de traff på hovedsakelig naturgass i forbindelse med leteboring etter olje.

I gjennomsnitt og på vektbasis nyttiggjøres 60 - 70% av energien i naturgass, mens for olje, som i hovedsak brukes for transport, kan i snitt 15 - 20 % utvinnes som nyttig energi. Dette demonstrerer at naturgass er en svært effektiv og verdifull energiressurs, hvis betydning etter mitt syn har vært undervurdert, men jeg er av den oppfatning at en dramatisk utvikling er i emning som raskt vil synliggjøre betydningen av naturgass som energikilde.

NORDSJØREGIONEN


Figuren ovenfor viser utviklingen i naturgassutvinningen (de stablede arealene) for Nordsjølandene Danmark, Nederland, Norge, Storbritannia og Tyskland for perioden 1970 - 2005. Videre er tegnet inn utviklingen i naturgassforbruket (sort linje med hvite sirkler) for de samme landene.

Forsyningen og forbruket er noe mer komplisert enn det figuren gir inntrykk av, dette da Nederland eksporterer naturgass til blant annet Belgia og Frankrike, og Tyskland forsynes med delvis innenlandsk utvinning og import fra Danmark, Nederland, Norge og Russland.

Poenget med å ta med utviklingen i forbruket i diagrammet er å illustrere at det fortsatt viser en voksende trend, om ikke så bratt som i første halvdel av forrige tiår.

Figuren illustrerer at den totale utvinningen for Nederland, Storbritannia og Tyskland faller, og basert på offisielle data for reservene er det grunn til å tro at utvinningen vil fortsette å falle for disse landene.

Norge har vist en vekst i naturgassutvinningen og ifølge data fra OD (Oljedirektoratet) økte utvinningen med 1,1 milliarder standardkubikkmeter (eller omtrent 2,5 %) i årets seks første måneder relativt samme periode i fjor.

I følge data fra DTI (Department of Trade and Industry) falt utvinningen i Storbritannia med mer enn 8 % i årets fem første måneder relativt same periode i fjor (ref figuren nedenfor), eller et fall på 3,6 milliarder standardkubikkmeter. Med andre ord veksten i utvinningen fra Norge bidrar kun til å dempe det samlede fallet i utvinningen fra Nordsjølandene.

Dette innebærer at om fortsatt forbruksvekst skal sikres må naturgass etter hvert hentes fra kilder lengre fra forbrukerne.

Norge, som fortsatt ventes å ha en vekst i utvinningen, vil etter hvert nå et nivå der ytterligere bærekraftig økning kan vise seg vanskelig realiserbar, og da vil Nordsjøregionen etter hvert i større grad måtte basere sin forsyning på import fra Russland og LNG (Liquefied Natural Gas) fra Nord Afrika og Midt Østen.

En ny rørledning fra Russland via Østersjøen er under bygging og planlagt operativ til 2010, noe som vil kunne øke russisk eksport til Vest Europa. Men selv Russland har begrensede muligheter til å øke utvinningen og i følge russiske myndigheter planlegges det nå for å øke russisk utvinning med omtrent 60 milliarder standardkubikkmeter årlig, og noe av denne økt kapasiteten er planlagt for Vest Europa. Russland har klare mål om å øke eksporten til andre betalingsvillige land i det fjerne Østen som India, Japan og Kina.

Konkurransen om naturgass til Vest Europa har hardnet til.


STORBRITANNIA


Figuren ovenfor viser utviklingen i disponeringen av naturgass i Storbritannia for perioden januar 2004 til mai 2006. Den heltrukne hvite linjen viser utviklingen i salgbar naturgass, som de siste årene har falt kontinuerlig og i 2005 falt den med mer enn 8 % relativt 2004 og fallet fortsetter i 2006. Figuren illustrerer at den sesongmessige kontinentale eksporten av naturgass fra Storbritannia har falt de siste årene, mens i fyringssesongen (vinteren) har importbehovet og bruken av lagertrekk vokst.

MERK: Y aksen er ikke nullskalert

Mer om Storbritannia og energi i disse tidligere lenkede innleggene;

STORBRITANNIA OG NATURGASS
STORBRITANNIA FRA ENEGIESKPORTØR TIL ENERGIIMPORTØR.....IGJEN

Noe forenklet kan Storbritannia sin naturgassforsyning deles inn i fem komponenter;

  1. Innenlandsk utvinning
  2. Import fra det kontinentale Europa
  3. Import fra Norge
  4. Import av LNG
  5. Lagertrekk

Foran kommende fyringssesong er situasjonen den at Storbritannia sin egen utvinning fortsatt faller.

Det er nå lite som tyder på at fremtidige leveranser fra det kontinentale Europa vil kunne økes.

Leveransene fra Norge kommende fyringssesong (2006/2007) forventes å ligge på samme nivå som i siste, men etter hvert som Ormen Lange kommer i drift høsten 2007 er det grunn til å tro at norske leveranser til Storbritannia vil øke. Om dette er nok til å kompensere for fallet i egen utvinning vil kun tiden vise.

Sist fyringssesong, og basert på data for mottaksanlegget for LNG i Grain, ble eksisterende mottakskapasitet i perioder fullt ut brukt, og denne mottakskapasiteten er nå under utvidelse og planlagt ferdigstilt høsten 2007.

Det eneste som nå gjenstår til å kunne dekke gapet i forsyningen som skapes av uttømmingen av Storbritannia sine naturgassreserver kommende fyringssesong er lagertrekk.

Basert på de daglige rapportene fra National Grid, som det må medgis synes lite oversiktelige, synes det som at innlagringen i gasslagrene i sommer har gått langsomt, noe som vil resultere i at lagrene ikke når full fylling før fyringssesongen starter.

Det hører med til historien at lagerkapasiteten i Storbritannia er under utvidelse og at denne vil øke fra neste fyringssesong (2007/2008).

Den årvåkne leser av dette innlegget skulle nå kunne begynne å se konturene av det som kan bli en alvorlig forsyningskrise av naturgass i Storbritannia kommende fyringssesong. Det er i hovedsak lagrene som da vil fungere som svingprodusent og dekke forbruket gjennom fyringssesongen.

Simuleringer som forfatteren har gjort viser at om det velges å kjøre på til lagrene er tomme vil disse kunne gå tomme i løpet av januar (2007). Da kan i verste fall inntil 100 millioner standard kubikkmeter for dagen, eller 25 % av naturgassforsyningen i lange perioder utebli. Siden det allerede eksisterer prioriteringer for slike situasjoner, vil det være industrielle brukere som da blir hardest rammet og leserne kan selv tenke seg til hva konsekvenser dette vil ha for virksomheter som for eksempel støperier, fabrikanter av byggematerialer (murstein, fliser, glass etc.) for å nevne noen.

Det skulle egentlig være unødvendig å si, men disse bedriftene har ansatte, kunder og underleverandører.

Her spiller selvfølgelig været en viktig rolle og likeledes kan nok noen forbrukere om situasjonen utvikler seg så dramatisk som det blir beskrevet her, gjennomføre substitusjon fra naturgass til oljebaserte produkter som diesel og/eller fyringsolje. Det hører med til historien at naturgassforbruket i Storbritannia har vist små variasjoner gjennom de siste fyringssesongene.

Denne sagaen stopper selvsagt ikke etter kommende fyringssesong. Normalt har Storbritannia vært netto eksportør av naturgass gjennom Interconnector mellom Bacton og Zeebrugge i sommerhalvåret. Med synkende utvinning svekkes denne rollen, og det er nå grunn til å tro at Storbritannia fra neste år (eller allerede i år) vil være netto importør av naturgass året rundt. Dette bidrar, under ellers like forhold til å øke etterspørselen etter naturgass fra kontinentale kjøpere fra andre kilder som Norge og Russland. Med andre ord kan utviklingen for naturgass i Storbritannia innebære økt etterspørsel etter norsk naturgass også i sommerhalvåret.

Interessant å observere hvordan prinsippet med fri flyt av energi innebærer at en endring et sted i forsyningskjeden forplanter seg til andre.

NORD AMERIKA OG USA SPESIELT

Figuren viser utvikling i forsyningen og netto import av naturgass (dvs forbruk) har utviklet seg siden 2001 og frem til de siste publiserte dataene fra EIA. Naturgassutvinningen i Nord Amerika hadde en sekundær topp i 2001 og har siden vist en fallende trend.

Fallet har blitt bremset gjennom økt boring av brønner for naturgass og i løpet av de siste 4 årene har antall rigger som borer etter naturgass i USA blitt doblet uten at dette har resultert i økt forsyning. Med andre ord så borer nå amerikanske gassprodusenter mer enn noensinne uten at det vises igjen i forsyningstallene. Dette er et kjent fenomen for regioner som har passert toppen enten det gjelder olje eller gassutvinning.

Frykten blant enkelte er at gassforsyningen en dag skal ramle utfor ”stupet” (noen av dere husker vel bildet av Per Ulv som etter å ha løpt utfor et stup blir hengende i løse luften og nekter gravitasjonen å virke før han har vendt blikket nedover).

Figuren viser også utviklingen i naturgassprisene og de siste årene har disse lagt kraftig på seg, og historisk er de nå svært høye og i en periode har det presset en del industrielle brukere ut (demand destruction).

Relativt sett og på energibasis er nå naturgass i USA svært billig, noe som skyldes den siste tids kraftige økninger i oljeprisen med prisøkninger på destillater som diesel og fyringsolje. Dette har skapt en interessant effekt der forbrukerne i energimarkedet tar i bruk den energikilden som til enhver tid er lavest priset.

Naturgassforbruket synes nå å øke da en del brukere som i en periode byttet fra naturgass til destillater nå bytter tilbake til naturgass. Industrielle brukere har vel oppdaget at det er vanskelig å finne billigere naturgass andre steder i verden, så de aksepterer de økte prisene og tar dette igjen i produktprisene til kundene.

Data fra EIA viser at tidlig i august brukte industrien omtrent 0,15 millioner fat for dagen mindre destillater enn tilsvarende periode i fjor. De relativt lave naturgassprisene i USA innebærer nå at forbruket av olje i noen sektorer er redusert. Hadde naturgassprisene vært høyere så er det grunn til å tro at så stram den globale forsyningssituasjonen for olje er at oljeprisen ville blitt presset høyere.

Interessant hvordan naturgasspriser i USA i en periode kan bidra til å dempe presset på bensinprisene her på berget. Det er ikke bare ulemper med en globalisert økonomi.

Men det økte forbruket av naturgass har også resultert i at lagerbyggingen de tre siste ukene i USA har vært null. Det blir interessant å følge om dette vil fortsette frem mot fyringssesongen. Gasslagrene i USA har nå en høy fyllingsgrad da forrige fyringssesong var mild med lave lagertrekk, og det er vanskelig nå å ikke se at lagrene vil nå komfortnivået før fyringssesongen starter.

Det som også blir interessant å følge er om de lave gassprisene vil stimulere til økt gassforbruk og om en fallende forsyning resulterer i kraftigere lagertrekk gjennom kommende fyringssesong. For ordens skyld været har en betydelig innflytelse på naturgassforbruket om vinteren.

Dersom naturgassforbruket på sikt skal tilpasses forsyningen vil dette innebære at prisene må vokse betydelig, men jeg har vanskelig for å se at naturgassprisene i USA vil doble seg i løpet av det neste året for å nå paritet med oljeprisen på energibasis.

Skulle det skje ville noen forbrukere igjen bytte fra naturgass til oljebaserte produkter, og det vil bidra med press mot oljeprisen.

Energi synes ikke å bli et kjedelig tema med det første.


INDONESIA OG LNG TIL SØR ØST ASIA

For å avslutte dette innlegget og denne sirkelen, eller sirklene, skal jeg kort berøre det at Indonesia har kunngjort at de vil redusere sin LNG eksport. Dette har sin bakgrunn i brattere fall i utvinningen enn hva tidligere prognoser spådde og det at indonesiske myndigheter prioriterer innenlandsk forbruk foran eksport.

De landene som blir berørte av dette er Japan, Sør Korea og Taiwan. Disse landene vil søke etter andre leveransealternativer fra Australia og Qatar for å nevne noen med nær geografisk beliggenhet.

Storbritannia (se lenger oppe) og USA søker også å dekke eget forsyningsgap med økt import av LNG.

Med andre ord utviklingen i Indonesia bidrar nå til at den globale konkurransen/budkrigen om LNG også hardner til. Det er liten hjelp i å øke mottakskapasiteten for LNG om det ikke er LNG å oppdrive til å utnytte denne.


Med det ovenfor har jeg forsøkt å beskrive hvorfor jeg nå er av den oppfatning at folk flest først vil høre om en stram forsyningssituasjon for naturgass, før de får kjennskap til ”Peak Oil”.

Det er ingen grunn til å dosere ut informasjonen om aspektene omkring energiforsyning varsomt, da konsekvensene vil nå folk flest, enten de vil eller ikke.

KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW, JUNE 2006
[2] EIA, NATURAL GAS WEEKLY UPDATE
[3] EIA, NATURAL GAS MONTHLY
[4] OD, PRESSEMELDINGER
[5] DTI, TABLE 4.2 NATURAL GAS PRODUCTION AND SUPPLY
[6] RAYMOND JAMES, WEEKLY ENERGY AND NATURAL GAS REPORTS

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar