24. jul. 2006

UTVIKLINGEN I OLJEUTVINNINGEN FRA NORSK SOKKEL

(KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSJON)
Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av (regulær) olje fra norsk sokkel for perioden januar 2002 til mai 2006 slik dette har blitt rapportert av Oljedirektoratet (OD). Foreløpige tall publisert fra OD viser at utvinningen for juni 2006 har vært 2,26 millioner fat for dagen.
I figuren er også tegnet inn OD sin prognose fra januar i år for årene 2006 - 2008.

I innlegget "HUBBERT'S METODE FOR NORSK SOKKEL" ble det gjort en sammenlikning mellom utvinningsprofiler utviklet med Hubbert’s lineærisering mot ODs.

Senere i dette innlegget følger en kortfattet analyse på utviklingen i fallet for total utvinningsrate fra de feltene som startet opp før årsskiftet 2001/2002.

Figuren viser hvordan oppstart av nye felt har bidratt til å dempe fallet i den totale oljeutvinningen fra norsk sokkel. Det er fallet i utvinningen fra feltene som startet utvinning før 2002 som nå vekker oppmerksomhet og som blir hyppig diskutert i en rekke fora. Disse feltene har siden tidlig 2003 ”mistet” 1,1 - 1,2 millioner fat for dagen i utvinningskapasitet. Norsk oljeutvinning toppet i 2001 med disse feltene med 3,12 millioner fat for dagen.

Nye felt under utvikling, som eksempelvis Alvheim, Fram Øst, Vilje og Volve for å nevne noen, er estimert vil bidra med totalt 0,3 millioner fat for dagen på årlig basis i ”ny” kapasitet i 2008 (Kristin rapporteres nå som kondensatfelt av OD).

(KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSJON)

Figuren ovenfor dokumenterer på månedlig basis år til år totalt relativt fall i oljeutvinningen for felt der utvinningen startet før årsskiftet 2001/2002 (de grønne søylene i forrige figur).

Verdien for januar 2003 er den relative endringen fra januar 2002 til januar 2003, og så videre.

Det som er påfallende er at fallet i den totale utvinningsraten, så langt, har vært akselererende med tiden. Det samme er nylig beskrevet av det meksikanske statsoljeselskapet Pemex vil skje for Cantarell som er det feltet i verden som nå har verdens nest høyeste utvinningskapasitet assistert med nitrogeninjeksjon.

For å redusere effekten fra ”støy” i dataene fra den ene måneden til den andre er det brukt en flytende 12 måneders gjennomsnitt for å glatte dataene for fallet i utvinningsraten. Den glattede kurven viser tydeligere trenden med akselererende fall, som det siste året har svingt mellom 12 og 15 prosent på årlig basis, eller i gjennomsnitt 1 % i måneden.

(Effekten fra nedstengningene av Snorre og Vigdis i årsskiftet 2004/2005 ville resultert i en lavere fallrate for samme periode, og en høyere fallrate ved årsskiftet 2005/2006, videre skyldes noen av de ”ville” svingningene planlagte vedlikeholdsstanser som normalt foregår i sommerhalvåret.)

Som et forsøk på en kurvetilpasning (en idealisering) og for å undersøke hvilken grenseverdi fallraten nå trender mot er det brukt en logaritmiske tilpasning, som synes å gi et akseptabelt resultat, og som indikerer at gjennomsnittlig kollektiv fallrate for feltene der utvinning startet før 2001/2002 nå beveger seg mot 15 % årlig.

Basert på OD sine data per mai 2006 er det forskjeller i fallraten mellom disse feltene som spenner fra + 45 % (Hod) til – 52 % (Oseberg Øst), og kollektivt var den glattede årlige fallraten – 14,4 %.

For ordens skyld så vil kun fremtidige data gi endelig dokumentasjon for fallraten for denne gruppen av felt.

Profilerte energianalytikere som blant annet Matthew R. Simmons har gjennom en årrekke hevdet at ”nye teknologier” i hovedsak bidrar til å akselerere oljeutvinningen, og at disse vil resultere i ”monstrous decline rates” etter platåfasen.

Et konstant kollektivt årlig fall i utvinningsraten på vel 15 % ville halvere utvinningen i løpet av 4 år, noe som ville innebære at utvinningen for feltene der utvinning startet før 2001/2002 vil falle fra omtrent 1,82 millioner fat for dagen for hele 2006, til omtrent 1,32 millioner fat for dagen i 2008 og 0,95 millioner fat for dagen i 2010.

For feltene som er startet opp siden 2002, har disse vært eller er i en oppbygningsfase og gir nå omtrent 0,48 millioner fat for dagen basis og det forventes at disse etter hvert får fallrater som de øvrige feltene på norsk sokkel. Figuren nedenfor viser utviklingen i utvinningen fra disse feltene.

(KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSJON)

Fram som startet utvinning i oktober 2003 hadde et fall i utvinningen på mer enn 36 % fra 2004 til 2005, og for de fem første månedene i år nesten 24 % relativt samme periode i 2005.

Nye felt (der utvinning vil starte fra) er av forfatteren estimert vil bidra med 0,15 millioner fat for dagen i ”ny” kapasitet for hele 2007.


HVA MED DEN NORSKE OLJEUTVINNINGEN FOR 2007?

Denne analysen viser altså at for hele 2007 kan det forventes følgende utvinning av regulær olje (eksklusiv kondensat og NGL) fra norsk sokkel;

Felt før 2001/2002: 1,55 – 1,60 millioner fat for dagen
Nye felt til 2007/2008: 0,63 – 0,65 millioner fat for dagen
TOTALT: 2,18 – 2,25 millioner fat for dagen

OD sin prognose fra januar i år viser en forventet utvinning på vel 2,6 millioner fat for dagen (regulær olje) for 2007.

En prognose utviklet ved lineærisering (Hubbert’s metode) av OD sine utvinningsdata (regulær olje) for perioden 1982 - 1998 gir omtrent 2,25 millioner fat for dagen for 2007 for norsk sokkel.

Forfatterens metode er basert på en ”bottom up” analyse av individuelle historiske feltdata fra OD og en fremskrivning av disse (der det er tatt hensyn gil gjenværende utvinnbart) samt data fra eierne om forventet utvinning fra og oppstart av nye felt og/eller utvidelser av eksisterende.

Enhver utarbeidelse av prognoser er forbundet med usikkerheter, men det er forfatterens oppfatning at det er viktig å utarbeide forventningsrette prognoser og at datagrunnlaget for norsk sokkel er så godt at en offisiell 3 årsprognose burde ha en nøyaktighet på 2 - 3 %.

Hva som blir den faktiske utvinningen for 2007 (og senere) vil selvsagt kun vites i ettertid når historiske data blir tilgjengelige.

HVA POENGET ER

I øyeblikket er den globale forsyningssituasjonen for olje svært stram. Enheter som har til oppgave å utarbeide prognoser over forsyningen av olje (all energi i væskeform) som EIA (Energy Information Administration; statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet) og IEA (International Energy Agency) bruker offisielle data fra ulike land i sine planleggingsmodeller som igjen blir brukt til å utarbeide blant annet prisprognoser. Disse organene har som oppgave å prøve å forutse den fremtidige globale forsyningssituasjonen for blant annet olje. Disse rapportene danner så grunnlag for en rekke studier og beslutninger av offentlig og privat virksomhet.

IEA, som månedlig utgir Oil Market Report (som er en god rapport med mye god statistikk om olje), får i enkelte fora gjennomgå om de reviderer tallene for total global oljeforsyning fra den ene måneden til den andre med noe som er langt mindre enn 1 %.

Utvinningen fra store produsenter som Saudi Arabia følges med argusøyne, og ethvert avvik (1 % eller så) fra forventningene gir opphav til spekulasjoner om den fremtidige utviklingen i utvinningen fra kongedømmet.

Det forfatteren indikerer ovenfor er at OD sin prognose for 2007 kan vise seg å være 15 - 17 % over det som blir virkeligheten. Det vil de fleste kunne komme til å hevde ikke er av noen betydning, siden oljeprisen nå er så høy og fortsatt viser tegn til å vokse.

Det finnes imidlertid også en annen virkelighet, og det er at etter hvert som ”Peak Oil” siger inn i bevisstheten hos regjeringer (Sverige, Frankrike, G-8) og folk flest sammen med meldinger om at politikere i land som Kuwait og Algerie begynner å se på hva som er et fornuftig utvinningsnivå av hensyn til fremtidige generasjoner, kan potensielle store avvik i offisielle prognoser, som jeg har beskrevet her, i den veldig nære fremtid skape reell grobunn for internasjonale spekulasjoner om at Norge har startet å spare på oljen….. for fremtiden.

Norge er som kjent nå verdens tredje største energieksportør, noe som er beskrevet i dette innlegget.

Det nedenfor er et sitat fra en artikkel i avisen TIMESONLINE fra 23. juli 2006


The Saudi Arabia of the north (Norway) is struggling to work out what to do with the $1billion it earns each week. Should new reserves be left untapped or its citizens made even richer?

Skulle det etter hvert vise seg at OD sin prognose for 2007 og senere “overshoots, big time”, så bør det forventes at det blir stilt en rekke spørsmål fra en energihungrig verden, om ingen andre, om Norge sine intensjoner, mens den (OD sin prognose) egentlig kan vise seg å være utslag av velment optimisme der forståelsen av realitetene om fallratene har blitt ofret for kortsiktighet og nærsynthet……….i tråd med den rådende tidsånd.

Den som lever eller overlever får se, men kan vi her bli vitne til noe som etter hvert har blitt…….typisk norsk?

KILDER:

[1] OD, PRESENTASJONER, DATA OG PRESSEMELDINGER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar