12. jul. 2006

STORBRITANNIA FRA ENERGIEKSPORTØR TIL IMPORTØR....IGJEN

Figuren ovenfor er basert på BP Statistical Review 2006, og viser utviklingen i netto import og eksport av energi, i form av olje, naturgass og kull, for Storbritannia for perioden 1981 - 2005. Ved utarbeidelse av figuren er det forutsatt at all produksjon av energi, elektrisitet fra kjernekraft, vannkraft og andre fornybare fullt ut går til innenlandsk konsum.

Av hensyn til oversikt er det i figuren brukt fat oljeekvivalenter (BOE) med konverteringer slik dette er foreslått av BP. Storbritannia forbrukte totalt 227,3 MTOE (Millioner Tonn Olje Ekvivalenter) i 2005 eller 4,565 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

I 2005 importerte Storbritannia mer enn 0,6 millioner fat oljeekvivalenter per dag, som er like mye energi som ble importert sent på 70 tallet. I 2005 utgjorde energiimporten omtrent 14 % av det totale energiforbruket. Energiimporten vil fortsette å vokse sterkt inn i fremtiden da Storbritannia vil ha et økende importbehov for naturgass og etter hvert olje.

I 2004 ble Storbritannia igjen nettoimportør av naturgass etter å ha vært eksportør siden 1995. Flere land på det kontinentale Europa har nytt godt av denne eksporten, og etter hvert som Storbritannias importbehov vokser er det grunn til å forvente et strammere marked for naturgass på kontinentet, da utvinningen av naturgass er fallende og reservene begrenset i mange av disse landene, i hovedsak Danmark, Nederland og Tyskland.

Norge var største eksportør av naturgass til Storbritannia i 2005, og det forventes at eksporten fra Norge vil øke resten av dette tiåret.

Mer om utviklingen av landets naturgass import og eksport finnes i dette innlegget.

Figuren illustrerer at landet i hovedsak, med unntak av noen få år sent på 80 og tidlig på 90 tallet, har vært netto eksportør av energi inntil 2004 da landet igjen ble nettoimportør av energi.Diagrammet ovenfor viser utviklingen i Storbritannias energiforbruk og energimix for perioden 1965 - 2005.

Kull var den viktigste primære energikilden inntil 1970 da olje overtok denne rollen. Det som er interessant med Storbritannia er at naturgass overtok som den viktigste primære energikilden i 1999. Det er få OECD land der naturgass er dominerende i energimixen.

I går publiserte DTI (Department of Trade and Industry) rapporten ”The Energy Challenge” som beskriver utfordringene og målsetningene for Storbritannias fremtidige energiforsyning, og som ventet er kjernekraft identifisert til å gi viktig bidrag til den fremtidige energiforsyningen og som et virkemiddel til å nå målsetninger om reduksjoner i CO2 utslipp.

Storbritannia er et av de landene jeg har identifisert som interessant å følge i tiden fremover siden dette er et land som nylig startet overgangen fra å være netto eksportør til igjen å bli nettoimportør av energi. Det er en rekke land som nå har en lavere grad av selvforsyning for energi enn Storbritannia, men de fleste av disse landene har vært netto importører av energi gjennom flere årtier og har av den grunn utviklet en energimix og en forsyningsstrategi som er tilpasset denne situasjonen. Storbritannia er nå i ferd med igjen å bli en betydelig nettoimportør av energi.

Dette skjer i en virkelighet der den globale forsyningssituasjonen for olje er stram og forventes å bli strammere fremover og der konkurransen om naturgassforsyningen i Europa hardner til.

KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW, JUNE 2006

[2] DTI ”THE ENERGY CHALLENGE”, JULY 2006

2 kommentarer:

Christopher Briggs sa...

flott å se du holder på! Jeg har startet egen blogg på http://www.vgb.no/12060/ med en nyhetsgruppe. Håper du ikke har innvendinger til at jeg har brukt én av dine bilder... ta deg en tur innom!

Energimann sa...

Besøkte bloggen din, flott initiativ. Lykke til!

Min motivasjon for å bidra på "Kveldssong for hydrokarbonar" er å spre så mye saklig informasjon som mulig om hydrokarboner og energi generelt og dess flere som informasjonen kan spres til dess bedre.

Legg inn en kommentar