30. jul. 2006

RUSSLAND OG NATURGASS

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av naturgass i Russland, russisk forbruk og russisk nettoeksport av naturgass for årene 1985 – 2005 i milliarder kubikkmeter for året (Gcm/a).

Russland er nå verdens største produsent av naturgass, og forsyner nå Vest Europa med mer enn 20 % av naturgassforbruket. Figuren illustrerer hvordan naturgassutvinningen og forbruket i Russland sank etter oppløsningen av Sovjetunionen, mens netto eksporten har vært tilnærmet konstant gjennom de siste 15 årene.

De siste årene er det imidlertid verdt å merke seg at naturgassforbruket i Russland har vokst raskere enn utvinningen. Det burde ikke komme overraskende at energiforbruket i en voksende økonomi blir fyrt med økende energiforbruk, og Russland har verdens største naturgassreserver.

Som illustrert i dette innlegget i diagrammet ”SPECIFIC ENERGY EFFICENCIES FOR SOME COUNTRIES” er russisk økonomi en av verdens mest energiintensive.

I denne artikkelen blir det skissert en mulig ny russisk gasstrategi overfor Vest Europa.

Fra enkelte hold har det vært pekt på at russisk gassindustri ikke har investert tilstrekkelig i ny utvinnings og transportkapasitet. Det er grunn til å tro at en voksende russisk økonomi vil bli prioritert med energiforsyninger fremfor økt eksport til Vest Europa. Russland undersøker også mulighetene av å eksportere mer gass inn i voksende økonomier som den indiske og kinesiske. Det ser med andre ord ut som at konkurransen omkring ny gasskapasitet fra Russland allerede har hardnet til.

For ordens skyld artikkelforfatteren har ingen grunn til å tro at Russland ikke vil møte sine eksisterende forpliktelser for naturgassleveranser overfor kunder i Vest Europa.
Figuren ovenfor illustrerer import av naturgass fra Russland for noen land i Vest Europa, eller som er nært forbundet med Vest Europa for årene 2001 - 2005. Utover de presenterte landene eksporterer Russland naturgass til randstater som blant annet Hviterussland og Ukraina.

Noen av mine tidligere innlegg her på ”Kveldssong for hydrokarbonar” har handlet om naturgass. Jeg tror ”Peak Oil” er nær, om det ikke allerede har inntruffet, imidlertid får min opparbeidete innsikt i det europeiske og nordamerikanske gassmarkedet meg til å tro at Vest Europa er nærmere en vanskelig forsyningssituasjon for naturgass enn hva som er allment akseptert, og at denne kan komme til å bli synlig før effektene fra ”Peak Oil” begynner å sette sine spor. Dette vil selvsagt kun fremtiden vise.

I Nord Amerika har fallet i naturgassutvinningen allerede ført til såkalt ”demand destruction”, med den konsekvens at en rekke industrielle brukere permanent har måttet stenge.

I dette innlegget ble utviklingen i naturgassutvinningen for Storbritannia presentert. Storbritannia har inntil nylig og på årlig basis vært netto eksportør av naturgass, og denne rollen har nå opphørt. Årsaken er en fallende naturgassutvinning, og fallet har vist seg å være brattere enn hva tidligere prognoser spådde.

Sist vinter førte en brann i det største lageranlegget, Rough, til en stram forsyningssituasjon som sendte naturgassprisene i spot markedet ”himmelhøyt”, uten at dette nevneverdig økte forsyningen (Her har vi det igjen, dramatiske prisøkninger på energi påvirker tilbudet i liten grad, hva hendte med lovene om tilbud og etterspørsel?) til Storbritannia. Dette gav grobunn til spekulasjoner om at aktørene (leverandørene) samarbeidet om å presse prisene i været, en sak som nå undersøkes i EU etter britisk initiativ. Personlig tror jeg dette har sin årsak i en reell stram forsyningssituasjon for naturgass.

Er min oppfatning riktig kan situasjonen utvikle seg til å bli langt mer alvorlig for Storbritannia den kommende fyringssesongen, 2006/2007, dette er basert på de ferskeste dataene fra DTI (Department of Trade and Industry) og ved jevnlig å følge utviklingen på nettstedet til National Grid.

Fallet, eller rettere sagt bortfallet, i gasseksporten fra Storbritannia, samt forventet fall i utvinningen i Danmark, Nederland og Tyskland ville, under ellers like forhold, kompenseres gjennom økt import fra andre kilder slike som Norge, Russland og i form av LNG fra land som Algerie, Egypt og Qatar.

Utviklingen i utvinningen av naturgass på kontinentet og i Storbritannia sammen med utviklingen i Russland synes nå å ville resultere i nye og tydeligere anmodninger til Norge om å akselerere veksten i naturgassutvinningen.


KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar