17. jul. 2006

PRODUSENTER OG EKSPORTØRER AV HYDROKARBONER

Nylig møttes G-8 landene i St. Petersburg med Putin som vert. Den siste utviklingen av situasjonen i Midt Østen ble, ikke overraskende, viet stor oppmerksomhet.

Energi har åpenbart denne gangen (igjen) vært høyt oppe på agendaen hos G-8 landene, og kjernekraft synes å samle bred støtte for å bedre tilgjengeligheten til energi og som mulig bidrag til reduksjon i utslipp av klimagasser, blant annet CO2. Videre ble det uttrykt bekymring over veksten i oljeprisen og effekten dette har på verdensøkonomien. De siste 40 årene har olje og naturgass på global basis utgjort 60 - 65 % av energiforbruket. Her finnes det selvsagt regionale forskjeller og forskjeller mellom ulike land.

I denne sammenhengen fant jeg at det kunne være interessant å identifisere de 10 landene som, pr 2005, var største produsenter av olje og naturgass, og hvilke av disse som er betydelige energieksportører.Figuren ovenfor viser de 10 største produsentene av olje og naturgass i 2005 i millioner fat oljeekvivalenter per dag. Det er verdt å merke seg Russlands suverene posisjon og det at Russland nå har verdens største totale olje og naturgassreserver, målt i fat oljeekvivalenter. Og det kan ikke være noen tvil om at de økte energiprisene samt en stram forsyningssituasjon forsterker rollen til Russland som eneste ”energi supermakt”.

Verdens gjennomsnittlige daglige totale utvinning av olje og naturgass var i 2005 rett under 130 millioner fat oljeekvivalenter. Over 15 % av dette fra Russland.

Flere land har erkjent koblingen mellom energi og utenrikspolitikk og etter hvert har dette blitt, eller vil, langt på vei, bli to sider av samme sak.

USA, som er verdens største energiforbruker og energiimportør, har enda en betydelig utvinning av olje og naturgass, men denne er forventet å vise fortsatt fremtidig fall. Saudi Arabia som nå er verdens tredje største energiprodusent etter Russland og USA har en total utvinning av hydrokarboner som ”kun” er 60 % av Russlands.

I dette selskapet av energiprodusenter blir Norge for en smågutt å regne med sin beskjedne 8. plass. Norge var verdens åttende største oljeprodusent i 2005 og forventes, på grunn av fallende utvinning, innen utgangen av dette tiåret ikke lengre å være blant de ti største.

Det er også verdt å merke seg Irans posisjon, også som netto eksportør av energi (ref figuren under), så er det gjerne slik at i et stramt oljemarked vil et relativt lite bortfall kunne gi store utslag i de globale energiprisene.Diagrammet ovenfor viser rangeringen av de samme landene som netto energiskportører, årsaken til at både USA og Kina ikke er med er at disse to landene er store og voksende energiimportører.

Russland er nå verdens største netto eksportør av olje og naturgass (målt i fat oljeekvivalenter per dag) og har uttrykte ambisjoner om å øke eksporten sin, ingen tvil om at dette vil være verdens energi supermakt et stykke inn i fremtiden.

Saudi Arabia, verdens største eksportør av råolje, ligger ikke langt bak Russland som netto energieksportør.

Norge var i 2005 verdens tredje største energieksportør, noe som gir Norge betydelig posisjon i global energimålestokk. Selv om oljeutvinningen i Norge forventes å falle mot slutten av dette tiåret, vil eksporten av naturgass vokse og bidra til å dempe fallet i total eksport av hydrokarboner. På denne bakgrunn er det nå god grunn til å tro at Norge, som energi eksportør, vil inneha sin tredjeplass ut dette tiåret.

Iran som nå har verdens nest største naturgassreserver, forsøker offensivt å kommersialisere disse mot de voksende markedene i øst (India og Kina), og få innpass til det europeiske markedet. Irans olje og naturgassreserver, ifølge offisielle data, gir landet potensial til å kunne vokse som energileverandør.

Algerie med sine reserver og nærhet til Europa innehar og vil kunne komme til å spille en viktigere rolle i fremtidig europeisk energiforsyning. Algerie er nå identifisert som det landet som mot slutten av dette tiåret kan utfordre Norge sin posisjon som energieksportør.

KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 2006


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar