28. jul. 2006

OMR FOR JULI 2006 FRA IEA

Figuren viser år til år endringer i global oljeforsyning (antatt å være all energi i væskeform) basert på data fra IEA OMR (Oil Market Report) for juli 2006. (Søylen for 2001 viser endringer relativt 2000 osv.)

Den lyse blå søylen viser gjennomsnittlig forsyningsvekst hittil i 2006 relativt hele 2005 (84,12 millioner fat for dagen), den sorte søylen viser hva IEA nå forventer av vekst for hele 2006 (relativt 2005), den skarpt grønne søylen viser gjennomsnittlig økning i oljeforsyningen resten av 2006 om IEA sitt måltall skal nås.

Utviklingen i prisen er også tegnet inn i diagrammet. Avhengig av hvordan den lyse blå (og den skarpt grønne) søylen endrer seg med tiden vil dette gjenspeiles i den gjennomsnittlige oljeprisen i 2006. Dersom den blå søylen krymper (eller verre blir negativ) etter som månedene går og den gjennomsnittlige oljeprisen fortsetter å stige bratt, er dette et dårlig varsel.

Eksempel; den lyseblå søylen viser liten vekst eller krymper, da vil oljeprisen (gjennomsnitt gjennom 2006) stige og den skarpt grønne søylen vil vokse. Jo mer den skarpt grønne søylen vokser, jo mindre sannsynlig er det at IEA sitt nåværende veksttall for 2006 vil nås. Dersom gjennomsnittsprisen for 2006 beveger seg mot 80 - 85 dollar fatet, vil dette få store konsekvenser for veksten i verdensøkonomien.

Et unntak her er om den globale økonomien stopper å vokse, da kan etterspørselen etter olje bli redusert, noe som temporært vil svekke oljeprisen.

Legg merke til at oljeprisen la moderat på seg i 2003, og at prisveksten akselererte i 2004 da det virket som ”taket” for den globale utvinningskapasiteten ble nådd høsten 2004.

Gjennom 2005 vokste total årlig global forsyning med ca. 1,0 Mb/d, og gjennomsnittsprisen (Brent datert) la på seg 15 dollar fatet. Dette er verdt å merke seg da den relativt sterke prisøkningen ikke resulterte i en tilsvarende økning i forsyningen. Oljen i reservoaret bryr seg lite med hva pris den oppnår, og reagerer primært på fysiske forhold i sine omgivelser.

For perioden januar - juni i 2006 har veksten vært 0,70 millioner fat for dagen relativt hele 2005, og i den siste tiden har oljeprisen svingt rundt 75 dollar fatet. IEA forventer en vekst i forsyningen på ca. 1,24 millioner fat for dagen (sort søyle) for hele 2006, og dette vil nås dersom forsyningen resten av året i gjennomsnitt blir 1,78 millioner fat for dagen (skarp grønn søyle) over nivået for 2005, det vil nå si 85,9 millioner fat for dagen mot 85,0 millioner fat for dagen rapportert av IEA for mai 2006.

Figuren ovenfor viser den månedlige globale oljeforsyningen slik dette er rapportert i IEA OMR siden januar 2003 og frem til nå. Figuren illustrerer at siden oktober 2004 har forsyningen svingt omkring 84,5 millioner fat for dagen, og at veksten den siste tiden er svekket. For juni 2006 rapporterte IEA en global oljeforsyning på 85,15 millioner fat for dagen, og skal måltallet for helle 2006 nås, må den globale oljeforsyningen i gjennomsnitt være 85,9 millioner fat for dagen resten av 2006.

MERK: Y-AKSEN ER IKKE NULLSKALERT

Tallene kan bli gjenstand for fremtidige revisjoner av IEA.

Sist den globale oljeforsyningen så en månedlig vekst på 0.8 millioner fat for dagen eller mer var fra september til oktober i 2004, veksten på slutten av 2005 hadde sin bakgrunn i produksjon som ble gjenopprettet i Mexicogulfen etter orkanene sist høst.

I det siste har det kommet meldinger om redusert utvinning i Mexico, og verdens nest største oljefelt (kapasitetsmessig) Cantarell har startet sin nedtur.

I følge Petrologistics ble det i juli skipet mindre olje fra Midt Østen (Saudi Arabia), og fortsatt uro i Nigeria holder omtrent en fjededel av utvinningskapasiteten der nedstengt. Alt i alt gir disse meldingene liten grunn til å tro på noen stor vekst i den globale oljeforsyningen i månedene fremover. Dette beskriver det grunnleggende i oljemarkedet nå, og det gir grunn til å tro på fortsatt prisvekst etter sommeren og utover høsten.

Veksten i den globale oljeforsyningen ble svekket i 2005 og denne trenden fortsetter i 2006. Det er gjerne slik at når en følger veksten til en kurve avtar veksten før toppen nås, og etter toppen…. kommer nedturen.

KILDER:

[1] IEA, JULY 2006 OIL MARKET REPORT

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar