17. jun. 2006

UTVIKLING I OLJERESERVER OG UTVINNING

Figuren ovenfor, basert på BP Statistical Review 2006 viser utviklingen i oljeutvinningen der verden er delt inn i fire grupper.

1) OECD landene
2) ROW (Rest Of World) dvs land utenfor OECD, OPEC og FSU
3) FSU (Former Soviet Union) landene som tidligere utgjorde Sovjet Unionen
4) OPEC, de 11 medlemslandene i OPEC

I samme figur er tegnet inn utviklingen i den inflasjonsjusterte oljeprisen (Brent datert). Figuren illustrerer godt at økningen i oljeutvinningen de siste årene har skjedd i OPEC og FSU, vist noe vekst for ROW (som også inkluderer Angola, Brasil og Kina) og viser akselererende fall innenfor OECD området.

OECD landene forbruker nå ca 50 millioner fat for dagen av den globale utvinningen på vel 84 millioner fat for dagen, dvs knappe 60 %.

Tall fra EIA viser at utvinningen innenfor OECD fortsetter å synke samtidig med at etterspørselen innenfor OECD for årets to første måneder har vist en svak nedgang (godt under 1 %) relativt samme periode i 2005 (husk at denne vinteren var mildere enn normalt på den nordlige halvkule). Dette resulterer i fortsatt importvekst til OECD.

Importen til Kina har ifølge ulike pressemeldinger vokst med ca 20 % hittil i år eller 0,6 millioner fat for dagen.

For folkerike og oljeeksporterende land forventes fortsatt økt vekst i innenlandsk forbruk.

For årets tre første måneder har den rapporterte veksten i global utvinning vært 0,4 millioner fat for dagen inklusiv 0,1 millioner fat for dagen i Kina, relativt hele 2005.

Alt i alt indikerer dette at importen til ROW (som omfatter mesteparten av de fattige landene) fortsetter å synke i 2006. Denne trenden kan komme til å vedvare da de med best betalingsevne fortsatt vil sørge for å bringe oljen til seg.
Figuren ovenfor er basert på BP Statistical Review 2006 og viser utviklingen i utvinnbare oljereserver for de fire grupper med land som ble definert ovenfor for årene 1980 til 2005.

Figuren viser tydelig at OPEC nå sitter på de største oljereservene fulgt av FSU. Reservene innenfor OECD blir raskt tappet ned.

R over P forholdet (Reserver dividert med Produksjon) for disse 4 gruppene var ved årsslutt 2005;

1) OECD R/P = 11,2
2) ROW R/P = 16,6
3) FSU R/P = 28,4
4) OPEC R/P = 73,1

Det lave R/P forholdet for OECD landene indikerer at fallet i oljeutvinningen vil fortsette og akselerere, med andre ord fremtidig voksende importbehov for OECD under ellers like forhold.

På tross av det høye R/P forholdet for OPEC så sliter OPEC nå med å få til ytterligere vekst i oljeleveransene. I ulike organer, blant annet EIA og IEA, blir det planlagt for at OPEC skal kunne dekke voksende etterspørsel og kompensere for fallet i utvinningen innenfor OECD.

Legg merke til den kraftige reserveveksten innenfor OPEC i andre halvdel av åttiårene.

Globalt var R/P forholdet 40,6 ved årsslutt 2005, dette betyr at rent teoretisk vil utvinningen på 2005 nivå kunne opprettholdes i enda vel 40 år. I virkeligheten, som vist ved blant annet å splitte reservene etter grupper av land, vil ikke dette skje.

Dataene for de utvinnbare reservene i BP Statistical Review 2006 viser en svak vekst i reservene gjennom 2005 relativt 2004. med andre ord var det en såkalt reservevekst da mer reserver ble definert som utvinnbare enn det som ble utvunnet.

Om veksten i leveransene fra OPEC uteblir, vil dette forsterke den globale budkrigen på olje.

Det figuren også illustrerer er hva grupper av land som vil dominere den fremtidige globale oljeforsyningen. Få ting har vel vært gjenstand for så omfattende politisering de siste årene som energi, og da i første omgang energi i flytende form.

Dette gjenspeiles i en gryende ressursnasjonalisme og energieksportører er blitt mer bevisst på at energi kan brukes til også å oppnå politiske målsetninger.

Det er som de sier ”Vi har energi,………og DET har ikke dere!”

KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW 2006

[2] EIA INTERNATIONAL PETROLEUM JUNE 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar