6. jun. 2006

USA OG ENERGIFORBRUK


Figuren ovenfor viser totalt energiforbruk (MTOE; Millioner Tonn Olje Ekvivalenter) i USA og egen energiproduksjon fordelt på kilde for 2004. Olje utgjør nå mer enn 40 % og naturgass 25 % av det totale amerikanske energiforbruket.

USA har nå mer enn 25 % av det globale oljeforbruket og 23 % av det globale energiforbruket.

Litt nøkkelinformasjon om USA;


  • BNP 12 400 milliarder dollar (estimat for 2005)
  • En årlig økonomisk vekst på 3,5 % tilsvarer altså nå vel 430 milliarder dollar.
  • Omtrent 300 millioner innbyggere.
  • Arbeidsledighet 5,1 % (estimat for 2005)
  • Inflasjon ca. 3,2 % (estimat for 2005)
  • USA er medlem i G 8

BNP; Brutto Nasjonal Produkt

I 2004 importerte USA 4,85 milliarder fat (4,85 Gb) olje. Total oljeimport gjennom 2005 har vært noe høyere på grunn av fallende egenproduksjon og økt forbruk. USA har en fallende, men fortsatt betydelig oljeutvinning og er nå verdens tredje største oljeprodusent. Total oljeutvinning i USA toppet i 1970.

Gjennomsnittlig oljepris i 2005 var 56 USD/fat eller ca. 17 dollar fatet høyere enn i 2004.

USA importerer nå;

  • ca. 65 % av sitt oljeforbruk.
  • ca. 16 % av sitt naturgassforbruk

USA har nå rundt 90 % av fossile energikilder i sin energimix, og importerer omtrent 30 % av sitt totale energiforbruk. USA er verdens største olje og energiimportør og importerte i 2004 energi (målt i MTOE) tilsvarende mer enn to ganger Tysklands energiforbruk.

USA har en relativ høy selvforsyningsgrad av energi på ca. 70 % og av G 8 medlemmene var Russland, Canada og Storbritannia selvforsynte og/eller energieksportører i 2004.

I dette innlegget ble selvforsyningsgraden av energi i 2004 for Vest Europa og Nord Amerika beskrevet.

Oljeimporten i 2005 er estimert å representere en verdi på 250 milliarder USD, i tilegg kommer import av naturgass hovedsakelig fra Canada til en estimert verdi av 25 milliarder USD.

Totalt handelsunderskudd for 2005 er estimert til omtrent 830 milliarder USD, eller nærmere 7 % av BNP. Den amerikanske økonomien har de siste årene hatt et økende handelsunderskudd som blant annet blir finansiert av Japan og Kina.

USAs totale gjeld i 2005 er estimert til 8 840 milliarder USD og utgjorde over 71 % av BNP.

På lengre sikt er utfordringen i amerikansk økonomi identifisert til svake investeringer i økonomisk infrastruktur, raskt voksende helse og pensjonskostnader for en aldrende befolkning og betydelige handels og budsjettunderskudd (tvillingunderskudd) og stagnasjon av inntektene for husholdninger i det lavøkonomiske sjiktet.Figuren ovenfor viser utviklingen i USAs energiforbruk etter kilde for perioden 1965 til 2004.

Kull har fått en økende betydning i USAs energimix og vil fortsatt være en dominerende energikilde i USA. Dette da blant annet den amerikanske gassutvinningen hadde en topp i 1973, med en sekundær topp i 2001, og har falt med ca. 10 % siden, og forventes å fortsette å falle.

Tidligere presentert i denne serien:

KILDER:

[1] CIA, THE WORLD FACT BOOK
[2] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 2005

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar