28. jun. 2006

STORBRITANNIA OG NATURGASS

Figuren ovenfor viser utviklingen i naturgassforsyningen, i millioner standard kubikkmeter for dagen, og forbruket samt komposisjonen av forsyningen med sesongvariasjonene for Storbritannia for perioden januar 1996 til mars 2006.

Figuren viser en voksende trend for forbruket samtidig med at det blir stadig vanskeligere å dekke forbruket med gass fra egne kilder. For de siste tre fyringssesongene viser figuren at forbruket er dekt gjennom en kombinasjon av egen utvinning, lagertrekk og import, og at betydningen av importen vokser raskt.

Den hele hvite linjen viser utviklingen i Storbritannias egen naturgassforsyning.
Den hele mørk blå linjen viser totalt naturgassforbruk.

Naturgass er nå Storbritannias største energikilde og utgjør 37 - 38 % av det primære energiforbruket.

De gjenværende utvinnbare naturgassreservene i Storbritannia var omtrent 530 milliarder kubikkmeter ved siste årsskifte og ga et R/P forhold på 6.

R/P forhold; Gjenværende utvinnbare reserver (R) ved et årsslutt dividert med utvinning/produksjon (P) samme år.

I 2005 falt naturgassutvinningen i Storbritannia med over 8 % relativt 2004.
Det lave R/P forholdet gir indikasjon på fortsatt fremtidig fall i naturgassutvinningen i Storbritannia.

For de tre første månedene i år har utvinningen falt med ytterligere 5 % relativt samme periode i 2005, og for årets tre første måneder økte importen av naturgass med mer enn 2 milliarder kubikkmeter relativt samme periode i fjor.

Data fra både DTI (Department of Trade and Industry) og BP Statistical Review 2006 dokumenterer at Storbritannia igjen ble nettoimportør av naturgass i 2004. Gitt forventninger om vekst i forbruket og fallende egenproduksjon vil Storbritannia gradvis måtte øke den fremtidige importen av naturgass.

I 2005 importerte Storbritannia omtrent 11,5 milliarder standardkubikkmeter naturgass fra Norge, noe som gjorde Norge til største eksportør av naturgass til Storbritannia.

Netto importbehov for Storbritannia i 2005 var omtrent 5 - 7 milliarder kubikkmeter, avhengig av kilde. Noe av den importerte gassen blir videresolgt til blant annet Irland og kjøpere på det europeiske fastlandet gjennom Interconnector. Salget fra Storbritannia til kjøpere på det europeiske fastlandet har de siste årene blitt mer sesongbetont og etter hvert begrenset seg til noen måneder i sommerhalvåret.
Interconnector, som er navnet på en rørledningsforbindelse mellom Bacton i Storbritannia og Zeebrugge i Belgia, gjør det mulig å sende gass i begge retninger.


Figuren ovenfor illustrerer sesongvariasjonene i eksport og import av naturgass til Storbritannia for perioden januar 1996 til mars 2006. Den viser hvordan Storbritannia ble nettoeksportør fra midten av 1997 og hvordan importbehovet har vokst siden 2003.

Siste fyringssesong (februar 2006) medførte et uhell på det største lageranlegget, Rough, at dette ble nedstengt, med den konsekvens at importbehovet økte sterkt og kombinasjonen med kjølig vær i mars sendte naturgassprisene i spot markedet opp til et nivå som tilsvarer mer enn 240 USD per fat oljeekvivalent.
1 fat oljeekvivalent tilsvarer 159 standard kubikkmeter

Leveranser av naturgass fra Norge til Storbritannia vil øke i fremtiden når Ormen Lange starter utvinningen og med oppstart av Statfjord Senfase med Tampen Link fra høsten 2007.

Det er med bakgrunn idet som nå er kjent om norske og vest europeiske naturgassreserver vanskelig å se at Norge eller andre vest europeiske land fullt ut vil kunne dekke Storbritannias fremtidige økende importbehov for naturgass.

Storbritannia vil etter hvert øke importen av LNG og senere dette tiåret eller tidlig neste tiår vil Russland kunne bidra til naturgassforsyningen i Storbritannia
Det russiske selskapet Gazprom forsøkte for en tid tilbake å overta det britiske selskapet Centrica.

Dette lenkede innlegget viser den historiske utviklingen i total petroleumsutvinning og naturgassutvinningen fra Nordsjøen (Danmark, Norge og Storbritannia).

KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 2006
[2] DTI, NATURAL GAS PRODUCTION AND SUPPLY, 25th May 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar