19. jun. 2006

PETROLEUMSUTVINNINGEN FRA NORDSJØEN

Diagrammet ovenfor med de stablede søylene viser utviklingen i total petroleumsutvinning (i millioner fat oljeekvivalenter per dag; MBOE/d) for Nordsjølandene Danmark, Norge og Storbritannia for perioden 1970 til 2005.

Total petroleumsutvinning hadde toppen i 2000, og nådde da over 9,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Total oljeutvinning (råolje, kondensat og NGL representert ved variasjoner i grønt) for disse landene hadde en topp i 2000 med knappe 6,4 millioner fat for dagen og hadde i 2005 falt til under 5,2 millioner fat for dagen.

Storbritannia hadde sin topp i 1999, Norge i 2001 og Danmark i 2004. På det meste bidrog disse landene med nesten 9 % av den globale oljeutvinningen.

Samlet hadde disse tre landene 15 milliarder fat (15 Gb) gjenværende utvinnbar olje ved årsslutt 2005 og et R/P forhold på knappe 8, som i seg selv indikerer fortsatt fall i utvinningen.

R/P forhold; Gjenværende utvinnbare reserver (R) ved et årsslutt dividert med utvinning/produksjon (P) samme år.

Mer om oljeutvinningen i Norge er beskrevet i disse tidligere lenkede innleggene

Mer om oljeutvinningen i Danmark er beskrevet i disse tidligere innleggene

Så langt i 2006 fortsetter den totale petroleumsutvinningen for disse landene å falle.

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinning av naturgass fra Danmark, Norge og Storbritannia.

Gassutvinningen i Storbritannia toppet i 2000 og har inntil 2005 falt med 19 %, og basert på et R/P forhold på 6 er det grunn til å forvente forsatt fall i gassutvinningen fra Storbritannia. Storbritannia er nå i en fase der det igjen blir nettoimportør av naturgass.

Danmark har så langt hatt en topp i utvinningen i 2005, men basert på et R/P forhold på 6,5 er det grunn til å forvente at dansk naturgassutvinning vil starte å falle bratt i nær fremtid.

Gassutvinningen fra Norge vil fortsette å vokse mot 2010 og det er nå grunn til å tro at denne veksten ikke vil være tilstrekkelig til å kompensere for fallet i utvinningen fra de andre to landene. For perioden januar til april i 2006 har veksten i den norske gassutvinningen vært rundt 2 % relativt samme periode i 2005.

Gassutvinningen fra norsk sokkel ventes å vokse til 110 muligens 120 milliarder kubikkmeter årlig fra 2010 i følge Oljedirektoratet, basert på oppstart av feltene Ormen Lange, Snøhvit, Statfjord Senfase og Tyrihans.

Norge hadde et R/P forhold på over 28 ved årsslutt 2005 for naturgass, og gitt prognosene fra OD vil dette kunne synke til 20 eller mindre i løpet av 2010 som en konsekvens av kombinasjonen økt utvinning og uttømming.

Det er allerede og vil nok komme flere oppmodninger til Norge om ytterligere å øke utvinningen for å skape et reelt leveransealternativ til naturgass fra Russland.

Spørsmålet er om det å øke naturgassutvinningen ytterligere fra norsk sokkel etter 2010, med det som er kjent reservegrunnlag nå, vil være bærekraftig?

KILDER:

[1] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 2006

4 kommentarer:

Harald Korneliussen sa...

Jeg finner ingen link til Olav Hauso, jeg ville sende ham en retting til noe som står på energikrise.no:

"Energien i tidevatnet kjem frå rotasjonsenergien til jord, sol og måne, og geotermisk energi kjem frå kjernereaksjonar i jorda sitt indre."

Det er meg bekjent ikke kjernereaksjoner i jordens indre. Litt dumt med slike feil på en så viktig side. Kan noen bringe det videre?

Olav H. sa...

Hallo!

Eg meiner at vi har vårt (nokolunde) på det tørre når det gjeld desse opplysningane.

Frå Store Norske Leksikon:

"geotermisk energi, jordvarme, energi som finnes lagret i Jorden i form av varme. Denne tilsvarer om lag 35 milliarder ganger verdens årlige energiforbruk. Den viktigste kilden til geotermisk energi er spalting av radioaktive mineraler i bergartene og lokal vulkanisme."

EIA (Energy Information Administration):

geothermal resources.....
Three sources of internal heat are most important: (1) heat released from decay of naturally radioactive elements; (2) heat of impact and compression released during the original formation of the Earth by accretion of in-falling meteorites; and (3) heat released from the sinking of abundant heavy metals (iron, nickel, copper) as they descended to form the Earth's core.An estimated 45 to 85 percent of the heat escaping from the Earth originates from radioactive decay of elements concentrated in the crust.(9),(10) The remainder results from slow cooling of the Earth, with heat being brought up from the core by convection in the viscous mantle.(11)

Altså er vi ikkje heilt presise, men held fast ved at den viktigaste kjelda for jordvarme er radioaktive prosessar. Dersom du (eller andre) kan kome med opplysningar og kjelder som er i strid med dette, skal vi sjølvsagt korrigere!

Elles er e-postadressa vår på framsida under "Kontakt"

Med helsing
Olav Hauso

Harald Korneliussen sa...

Ok. Forsåvidt interessant. Når jeg tenker kjernereaksjoner tenker jeg fusjon eller fisjon, ikke radioaktiv nedbrytning, men det er vel korrekt.

Harald Korneliussen sa...

Forresten - det er ikke korrekt med kjernereaksjoner i jordens indre. I følge kildene dine er det i jordskorpen denne varmen oppstår.

Legg inn en kommentar