18. jun. 2006

HELLAS OG ENERGIFORBRUK

Figuren ovenfor viser totalt energiforbruk (MTOE; Millioner Tonn Olje Ekvivalenter) i Hellas og egen energiproduksjon fordelt på kilde for 2005.

Olje utgjør nå mer enn 60 % og naturgass 5 - 6 % av det totale greske energiforbruket.

Litt nøkkelinformasjon om Hellas;

  • BNP 243 milliarder dollar (estimat for 2005)
  • En årlig økonomisk vekst for 2003 - 2005 på 4 %.
  • Omtrent 10,7 millioner innbyggere.
  • Arbeidsledighet 10,8 % (estimat for 2005)
  • Inflasjon ca. 3,8 % (estimat for 2005)
  • Hellas er medlem av EU og OECD

BNP; Brutto Nasjonal Produkt

I 2005 importerte Hellas 0,16 milliarder fat (0,16 Gb; 0,42 - 0,43 Mb/d) olje. Total oljeimport og forbruk har nær doblet seg de siste 20 årene. Oljen har siden 1965 utgjort 60 - 70 % av Hellas totale energiforbruk.

Gjennomsnittlig oljepris i 2005 var 56 USD/fat eller ca. 17 dollar fatet høyere enn i 2004.

Hellas importerer nå;

  • ca. 99 % av sitt oljeforbruk.
  • ca. 99 % av sitt naturgassforbruk

Hellas har over 95 % av fossile energikilder i sin energimix, og importerer nå mer enn 65 % av sitt totale energiforbruk.

Hellas har svært beskjedne reserver av olje og naturgass. Data fra CIA World Fact Book viser innenlandske oljereserver til under 10 dagers forbruk og naturgassreserver for 5 - 6 måneders forbruk.

Data fra BP Statistical Review 2006 viser at Hellas har en beskjeden netto eksport av kull. Kullreservene i Hellas er i hovedsak lignitt (brunkull) og vil med en utvinningsrate som i 2005 kunne vare i 54 år.

Totalt handelsunderskudd for 2005 er estimert til omtrent 15 milliarder USD, eller 6 - 7 % av BNP.

Oljeimporten i 2005 er estimert å representere en verdi på 9 milliarder USD.

Fortsatt vekst i oljeprisen vil bidra til å forverre handelsbalansen, alternativt at det blir satt i verk tiltak for å senke oljeforbruket.

I Hellas utgjør nå turisme omtrent 16 % av BNP.

Hellas totale offentlige gjeld i 2005 er estimert til 109 % av BNP.

Hellas har ikke møtt EUs vekst og stabilitetspakt siden 2000 med krav om budsjettunderskudd på mindre enn 3 % av BNP. Offentlig gjeld, inflasjon og arbeidsledighet er over gjennomsnittet for Euro sonen. For å møte disse utfordringene er det ventet at den greske regjeringen vil fortsette å redusere offentlig forbruk og redusere størrelsen av offentlig sektor og blant annet reformere pensjonssystemet.

Figuren ovenfor viser utviklingen i Hellas energiforbruk etter kilde for perioden 1965 til 2005.

Olje har hatt en stor betydning i Hellas energimix og vil fortsatt være en dominerende energikilde. Dette da energiforsyningen til mange av de greske øysamfunnene er basert på oljefyrte kraftverk.

Tidligere presentert i denne serien:

KILDER:

[1] CIA, THE WORLD FACT BOOK
[2] BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar