20. jun. 2006

EUROPA OG NATURGASS

Figuren ovenfor viser utviklingen i naturgassutvinningen (i milliarder kubikkmeter per år) for Europa og Eurasia for perioden 1970 til 2005 basert på definisjonene og dataene i BP Statistical Review 2006.

For denne gruppen land utgjorde naturgass mer enn 33 % og olje vel 32 % av energiforbruket i 2005. I Russland utgjør naturgass nå over 53 %, i Italia over 38 %, i Storbritannia over 37 % og Tyskland nær 24 % av energiforbruket for å nevne noen.

Mange av landene i det tidligere Sovjetunionen har naturgass som den dominerende primære energikilden. Årsakene kan være sammensatte som høy tilgjengelighet, bruk av naturgass for å kunne øke eksporten av olje og det at naturgass er en ypperlig energikilde for husholdninger og industri.

Figuren illustrerer at Vest Europa var snar til å ta i bruk naturgass etter hvert som den ble påvist og dette skjedde på bekostning av kull. Russland og de øvrige landene i tidligere Sovjetunionen hadde en sterk vekst i naturgassutvinning og forbruk fra tidlig på 70 tallet og frem til avviklingen av Sovjetunionen. Etter avviklingen av Sovjetunionen sank utvinningen noe, for så å vokse igjen i andre halvdel av 90 årene.

Utvinningen i Vest Europa vil i nær fremtid starte å falle, om den da ikke allerede har gjort det. Vest Europa kan med andre ord være nær eller allerede hatt ”Peak Gas”.

NEDERLAND

Nederland har gjennom flere år vært eksportør av naturgass og naturgass utgjør over 37 % av det primære energiforbruket. Data over gjenværende utvinnbare reserver viser at Nederland kan dekke innenlandsk forbruk i ytterligere 35 år. Ettersom fokus omkring forsyningssikkerhet for energi flyttes oppover på den politiske agendaen, kan det være at Nederland etter hvert prioriterer gjenværende reserver for eget fremtidig bruk.

NORGE

Norge har nå Vest Europas største gjenværende utvinnbare naturgassreserver. Norge bruker begrensede volumer innenlandsk, forbruket av naturgass er i hovedsak tilknyttet petroleumsvirksomheten. Gassleveransene fra Norge ventes fortsatt å vokse mot 2010, men det er vanskelig å se at nåværende reservegrunnlag gir grunnlag for en bærekraftig vekst utover 2010.

STORBRITANNIA

De gjenværende naturgassreservene i Storbritannia er nok til knappe 5 års forbruk på dagens nivå. Naturgass utgjør nå mer enn 37 % av det primære energiforbruket i Storbritannia. Storbritannia ble igjen nettoimportør av naturgass i 2004.

Skal naturgassforsyningen opprettholdes og vekst i forbruket sikres i Vest Europa vil dette kreve fremtidig økt import av naturgass. Potensielle leverandører finnes i nærområdene til Vest Europa som Russland, som allerede leverer rundt en tredjedel av Vest Europas naturgassforbruk, Nord Afrika med leveranser fra Algerie og Midt Østen nå i form av LNG, men i fremtiden gjennom en mulig ny rørledning fra Iran.

Vest Europas fremtidige naturgassforbruk vil måtte baseres på lengre forsyningslinjer.


Figuren ovenfor viser utviklingen i påviste naturgassreserver (i billioner eller Tera kubikkmeter) for perioden 1980 - 2005 for de viktigste landene i Europa og Eurasia.

I denne regionen har landene i tidligere Sovjetunionen over 90 % av de påviste naturgassreservene, og Russland dominerer med 75 % av reservene i regionen og nesten 27 % av de globale reservene. I likhet med størrelsen på oljereservene er også naturgassreservene gjenstand for diskusjon.

Et interessant trekk er at reservene vokste kraftig på slutten av 80 tallet, men har gjennom de siste 10 - 15 årene vært tilnærmet konstant.

Reservene forventes å synke etter hvert som feltene tømmes.

Regionen hadde et R/P forhold på mer enn 60 ved årsslutt 2005, og Vest Europa hadde et R/P forhold på under 20. R/P forholdet på ca 20 gir lite rom for bærekraftig vekst i naturgassutvinningen i Vest Europa. Dette indikerer at fortsatt bruk av og forbruksvekst av naturgass vil innebære økt fremtidig import av naturgass for Vest Europa.

Naturgass er nå en så viktig del av energimixen i Europa, at det å legge om til andre kilder vil både være tidkrevende og kostbart, i tilegg eksisterer det nå ikke mange reelle alternativer. Landene i Vest Europa vil derfor stå overfor en del vanskelige valg og beslutninger i utformingen av den fremtidige energiforsyningen og mixen.

Landene i Vest Europa vil etter hvert som kildene i nærområdene tømmes se seg om etter alternativer. Av fossile energikilder er alternativene begrensede.

En del land har allerede tatt eller har startet forberedelser til beslutninger om å basere en større andel av fremtidig energiforsyning på……kjernekraft.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar