3. jun. 2006

EIA 01. JUNI 2006…OG LITT TIL

De stablede søylene i diagrammet ovenfor viser de ukentlige endringene i utvinning og import av råolje, bensin og destillater i USA slik dette er rapportert av EIA (Energy Information Administration) for perioden 1, januar 2006 til 26. mai 2006 mot samme periode i 2005 mot den venstre y-aksen..

Videre er det vist differensiel prisutvikling i USD pr fat for råolje (Brent datert) mot den høyre y-aksen for samme periode (hvite sirkler bundet med sort linje).

(Større versjon av figuren fås ved å klikke på den og åpne den i et nytt vindu.)

Det er utfordrende å finne et egnet format å presentere mange variable på, men det er å håpe at våre lesere finner hovedbudskapet gjennom det formatet som er presentert.


Den milde vinteren bidrog til å redusere prisøkningene for råolje gjennom februar og mars. Siden har prisøkningen relativt i fjor økt, og jeg forventer den vil fortsette med det mot sommeren da oljeforsyningen så langt i år har vokst mindre enn det som var forventet av IEA, og ulike meldinger peker i retning av at forsyningssituasjonen for råolje er stram og vil forbli stram.

Diagrammet oppsummerer en analyse som forklarer nær historikk og kan gi indikasjoner på hva som er i vente i den nære fremtid.

  • Total petroleumsforsyning i USA hittil i 2006 er ned omtrent 380 000 fat for dagen relativt samme periode i fjor og skyldes en kombinasjon av fallende utvinning og ettervirkninger fra orkanene sist høst. En annen måte å vinkle dette på er at på tross av en prisøkning på over 30 % har total petroleumsforsyning til USA falt med knappe 2 % hittil i år relativt samme periode i fjor.
  • Total petroleumsimport hittil i 2006 i USA er opp med under 0,3 % mot en gjennomsnittlig prisøkning på over 30 % relativt samme periode i 2005. Dette illustrerer hvor lite elastisk petroleums forsyningen er for prisendringer.

Punktene overfor dokumenterer noe av det strukturelle i den globale oljeforsyningen nå.

Årsakene er selvsagt mer sammensatte enn som så og noe av nedgangen skyldes at sist vinter var mildere enn normalt, samt at raffinerikapasiteten har vært noe redusert på grunn av orkanene og omfattende vedlikehold. Det er som kjent raffineriene som kjøper råolje for videreforedling til bensin, diesel, jet-fuel etc..

Hadde sist vinter i Nord Amerika vært normal ville det sannsynligvis resultert i en høyere oljepris.

De sterke importøkningene av bensin og destillater synes å vedvare, og dette vil bidra med ytterligere press mot bensin og dieselprisene.


AMERIKANSKE PETROLEUMSLAGRE PR 26. MAI 2006

EIA publiserte i kveld nye tall for amerikanske petroleumslagre og disse viste;

  • Råolje en bygging på 1,6 millioner fat til 345,5 millioner fat; 11,7 millioner fat over fjorårsnivået.
  • Bensin en bygging på 0,8 millioner fat til 209,3 millioner fat; 7,4 millioner fat under fjorårsnivået.
  • Destillater en bygging på 1,8 millioner fat til 118,9 millioner fat; 12,5 millioner fat over fjorårsnivået.
    Totalt en lagerbygging på 4,2 millioner fat siste uke, eller nok til knappe 5 timers forbruk i USA.

Isolert sett er lagertallene gode og basert kun på disse vil markedet kunne reagere med å sende oljeprisen noe ned.

Raffinerigjennomstrømningene har økt, men er fortsatt ned med 0,5 millioner fat for dagen relativt samme uke i fjor.

Etterspørselen for bensin og diesel er fortsatt som i fjor, med andre ord synes ikke de økte prisene å virke inn på etterspørselen…..enda.

Endringer fra den ene uken til den andre gir som tidligere sagt ofte et dårlig grunnlag til å beskrive en grunnleggende trend. Dette fordi det kan ventes å være ”støy” i dataene fra den ene uken til den andre.

Jeg mener fortsatt at et klarere bilde av den strukturelle forsyningssituasjonen vil foreligge tidligst månedskiftet juni/juli, men så langt og basert på dataene fra EIA de siste ukene er det grunn til fortsatt å vente press mot oljeprisen.

ANDRE NYHETER

Web avisen N24 hadde følgende reportasje om et nytt konsept for bruk av brunkull for elektrisitetsproduksjon i Tyskland.
(MERK: Journalisten har en del problemer med definisjonene for energi og effekt.)

Det at et planlagt anlegg for brunkull blir gitt profilert interesse kan være et tegn på hva den fremtidige energivirkeligheten byr på.

Denne nyhetsmeldingen fra Middle East Times fra det siste OPEC møtet fanget min interesse og hadde følgende ingress;

Saudi Arabian oil minister Ali Al Nuaimi said on Thursday that the global crude market is "oversupplied and over-priced", and also said that the OPEC cartel would welcome new members.

Det globale råoljemarkedet har et tilbudsoverskudd samtidig med at prisen er for høy????

Dette synes ikke å henge sammen med lovene om tilbud og etterspørsel, eller er det noen blant våre lesere som kan forklare dette. Reflekterer dette et spesialtilfelle i lovene om tilbud og etterspørsel som kun gjelder råolje?

OPEC har vedtatt å videreføre kvotene for å bidra til å, i beste fall, stabilisere oljeprisen og hjelpe verdensøkonomien.

KILDER:

[1] EIA, THIS WEEK IN PETROLEUM JUNE 01 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar