3. mai 2006

ONSDAGSKVELD OG NYE DATA FRA EIA

(KLIKK PÅ FIGUREN FOR STØRRE VERSJON)
Figuren viser utviklingen den siste tid for utvinningen for all energi i væskeform fra OPEC, og for individuelle land blir olje og kondensat rapportert, NGL utvinningen rapporteres separat for hele OPEC.

Legg merke til den imponerende veksten i utvinningen fra sommeren 2002 og til høsten 2004 på nesten 6 millioner fat for dagen. Det tok Nordsjøen 30 år å bygge ut en utvinningskapasitet på totalt 6 millioner fat for dagen.

Siden september 2004 har den rapporterte utvinningen vært tilnærmet flat med en klar nedadgående trend siden september 2005.

I følge representanter fra oljeindustrien i Saudi Arabia blir det nå jobbet intenst med å begrense netto fall i utvinningen til 2 % årlig. Uttalelser fra iranske oljerepresentanter indikerer fall i landets oljeutvinning. Nigeria har fått redusert utvinningen med ca. 600 kb/d på grunn av uro, og dette vil vises igjen i dataene fra mars 2006. Indonesia rapporterer om fortsatt fall i utvinningen.

Summen av dette indikerer at det kan forventes rapportert lavere utvinning fra OPEC utover sommeren. Dette harmonerer med at tankratene fra den persiske gulf er lave og har vært synkende siden i fjor høst. (Presset på tankratene kan også skyldes overkapasitet på tankskip.)

Figuren viser at den totale utvinningen fra Saudi Arabia, Iran og Kuwait viser en svak nedgang siden sommeren 2005. Irak sliter med å nå nivået fra før invasjonen.

Den siste tiden virker det som at oljeutvinningen fra OPEC har bevegd seg langs et platå, men det er foreløpig ikke grunnlag til å konkludere med at OPEC produksjonen har toppet. Det er denne type informasjon som dokumenterer det strukturelle i den globale oljeforsyningen. For resten av verden har økt utvinning fra Angola, Brasil og Russland klart å dempe fallet i utvinningen fra blant annet Nordsjøen og USA.

AMERIKANSKE PETROLEUMSLAGRE 03 MAI 2006

EIA publiserte i kveld nye tall for amerikanske petroleumslagre og disse viste en bygging for råolje med 2,1 millioner fat (20 millioner fat over fjorårsnivået), for bensin en bygging på 1,7 millioner fat (10 millioner fat under fjorårsnivået) og for destillater (bl.a. diesel) et trekk på 1,1 millioner fat.
Totalt en lagerbygging på 2,7 millioner fat siste uke, eller nok til 3 timers forbruk i USA.

Raffinerigjennomstrømningene er ned med 0,35 Mb/d relativt samme uke i fjor.

Totalen av importert råolje og egenproduksjon viser en nedgang på ca. 0,75 Mb/d relativt samme periode i fjor. Import av bensin og destillater var på samme nivå som i fjor.

Etterspørselen for bensin og diesel er som i fjor, med andre ord synes ikke de økte prisene å virke inn på etterspørselen…..enda.

Isolert vil lagertallene på kort sikt kunne få markedet til å reagere med å sende oljeprisen ned.

En dypere analyse av EIA dataene viser at forsyningssituasjonen nå synes fundamentalt svakere i forhold til i fjor. Kombinasjonene av redusert egenproduksjon og import og kraftig økning i oljeprisen underbygger bildet av en fortsatt stram forsyningssituasjon. Dette gir grunnlag for fortsatt oppadgående press mot oljeprisen fremover.

Når vil traderne finne ut av det? Det vil nok ta litt tid før traderne blir oppmerksomme på de grunnleggende forholdene, og inntil oppklaringene kommer, vil oljeprisen være volatil, inntil at den bys videre oppover.

Importtallene de siste ukene uttrykker foreløpig at økt betalingsvilje enda ikke har slått ut i økt tilførsel av råolje.

Handelen med ”Futures” i olje indikerer at mange aktører tror på fortsatt prisvekst for olje resten av året.

Endringer fra den ene uken til den andre gir ofte et dårlig grunnlag til å beskrive en grunnleggende trend. Dette fordi det kan ventes å være ”støy” i dataene fra den ene uken til den andre.

Jeg mener fortsatt at et klarere bilde av den strukturelle forsyningssituasjonen vil foreligge tidligst i andre halvdel av juni, men så langt og basert på dataene fra EIA de siste ukene er det grunn til fortsatt å vente press mot oljeprisen.

KILDER:

[1] EIA, APRIL 2006 INTERNATIONAL PETROLEUM MONTHLY
[2] EIA, THIS WEEK IN PETROLEUM MAY 03 2006

2 kommentarer:

Tomtønna sa...

Ja, er vi no i "platåfase"??

Dersom ikkje Mekka kan innfri våre auka krav til oljeforsyning, kvar skal vi då vende oss? IEA har jo heile tida auka "the call on OPEC"...

Ein annan ting er jo at der finst olje....-og olje. Lagerbygging med tung og sur olje er noko anna enn lagerbygging med lett og lite svovelhaldig..Etter det eg forstår er det utifrå statistikken ikkje råd å fine ut korleis kvaliteten av oljelagera i USA er.

Importen av olje til USA har gått ned, det same har deira eiga utvinning. Korleis heng dette i hop med auka lagerbygging?

President Bush sa jo at han ville minke oppfyllinga av dei strategiske petroleumslagra (SPR) for å lette prispresset på bensinen. Kan dette vere med på rosemåle situasjonen?

Energimann sa...

Jeg vet ikke om det hjelper å vende seg til Mekka, men i følge Hegge (i Aftenposten) var det i sin tid et reisebyrå som reklamerte med at Jerusalem var et turismens Mekka, så kanskje....

Det er riktig at statstikken ikke skiller mellom de ulike oljekvalitetene, men rapporterer status for totalt volum.

Det med økt lagerbygging kan være en kombinasjon av "støy" i dataene og lavere raffinerigjennomstrømning. Normalt blir dataene gjenstand for en grundigere oppdatering hver fjerde uke. Derfor svarer det seg å se på trendene over tid, og ikke gjøre som markedet, reagere momentant på bakgrunn av et par nøkkeltall.

Igjen det som på kort sikt er viktig, er å se på utviklingen i totalen av egenproduksjon og import, og denne sier at forsyningssituasjonen er stram siden prisen i hovedsak viser en oppadgående trend.

Det er også noe rart med de rapporterte tallene for NGL i USA, der naturgass nå er priset (på energibasis) omtrent halvparten av olje.

Legg inn en kommentar