25. mai 2006

…. NYE DATA FRA EIA


Figuren viser de ukentlige importtallene for bensin i USA slik disse blir rapportert av EIA (Energy Information Administration) fra 2004 og frem til nå.

Figuren illustrer godt den økte bensinimporten til USA i kjølvannet av Katrina og Rita på ettersommeren i fjor. Det som imidlertid er nytt av året er økningen i bensinimporten relativt i fjor, og søylene i diagrammet viser endringene hittil i år relativt samme periode i fjor. De siste ukene har denne vært over nivået etter orkanene i fjor, og drøyt 0,5 millioner fat for dagen høyere enn tilsvarende periode i fjor. Importøkningen av bensin forklarer lagerbyggingen (se nedenfor) den siste tiden.

AMERIKANSKE PETROLEUMSLAGRE PR 19. MAI 2006

EIA publiserte i kveld nye tall for amerikanske petroleumslagre og disse viste;

  • Råolje et trekk på 3,0 millioner fat til 343,9 millioner fat; 11,5 millioner fat over fjorårsnivået.
  • Bensin en bygging på 2,1 millioner fat til 208,5 millioner fat; 6,9 millioner fat under fjorårsnivået.
  • Destillater en bygging på 2,5 millioner fat til 117,1 millioner fat; 11,4 millioner fat over fjorårsnivået.
Totalt en lagerbygging på 1,6 millioner fat siste uke, eller nok til knappe 2 timers forbruk i USA.

Isolert sett er lagertallene gode, men det som burde vekke oppmerksomhet er trekket fra råoljelagrene kombinert med lavere forsyning av råolje. Totalen av importert råolje og egenproduksjon viser en nedgang på ca. 1,2 millioner fat for dagen relativt samme periode i fjor. Ettersom råoljeforsyningen til USA nå er redusert og delvis erstattet med økt import (totalt 0,7 millioner fat for dagen) av bensin og destillater (inklusiv diesel) er det grunn til å forvente prispress mot nevnte oljeprodukter.

Med andre ord om råoljeprisen beveger seg ned noen få dollar, så ikke forvent billigere bensin og diesel siden disse produktene vil fortsette å tilflyte høystbydende.

Raffinerigjennomstrømningene har økt, men er fortsatt ned med 0,5 millioner fat for dagen relativt samme uke i fjor. Kombinasjonen av (betydelig) lavere råoljeforsyning og økt raffinerigjennomstrømning vil fortsatt gi trekk fra råoljelagrene i ukene fremover.

Etterspørselen for bensin og diesel er fortsatt som i fjor, med andre ord synes ikke de økte prisene å virke inn på etterspørselen…..enda.

Isolert vil lagertallene på kort sikt kunne få markedet til å reagere med å sende oljeprisen ned.

En dypere analyse av EIA dataene viser at forsyningssituasjonen fortsatt synes fundamentalt svakere i forhold til i fjor. Kombinasjonene av redusert egenproduksjon og import og høy oljepris underbygger bildet av en stram forsyningssituasjon.
Dette gir også grunnlag til å stille spørsmål om hvem den økte oljeforsyningen tilflyter?

Den globale forsyningen er ifølge IEA over fjorårsnivået og USA sin totale petroleumsforsyning er lavere enn i fjor.

Når vil analytikerne finne ut av dette? Det vil nok ta tid før analytikerne blir oppmerksomme på at kun å lese status for lagertallene fra kortfattede pressemeldinger supplert med historiske priskurver overlesset med irrelevant informasjon ikke er tilstrekkelig til å forstå ”the fundamentals” for oljeprisen, og inntil oppklaringene kommer, vil oljeprisen fortsatt være volatil og offer for mer eller mindre tilfeldige uttalelser, inntil de grunnleggende forholdene sender oljeprisen videre inn i virkeligheten.

Importtallene de siste ukene kan få en til å lure på hvor mye råoljeprisen vil måtte bys opp for at tilførselen til USA skal nå fjorårsnivået. Dette vil nok konkretisere seg etter hvert som råoljelagrene beveger seg ned mot 300 millioner fat.

Endringer fra den ene uken til den andre gir som tidligere sagt ofte et dårlig grunnlag til å beskrive en grunnleggende trend. Dette fordi det kan ventes å være ”støy” i dataene fra den ene uken til den andre.

Jeg mener fortsatt at et klarere bilde av den strukturelle forsyningssituasjonen vil foreligge tidligst månedskiftet juni/juli, men så langt og basert på dataene fra EIA de siste ukene er det grunn til fortsatt å vente press mot oljeprisen.

KILDER:
[1] EIA, THIS WEEK IN PETROLEUM MAY 24 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar